Πρόταση ψηφίσματος - B8-0440/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0440/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Αλβανία

5.4.2016 - (2015/2896(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2015/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0440/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0440/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0440/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Αλβανία

(2015/2896(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης και 27ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας για την Αλβανία καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Έβδομη Σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Αλβανίας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) την 1η Απριλίου 2009·

–  έχοντας υπόψη την Τελική Διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 27 Αυγούστου 2015, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης του 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2015)0611), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2015 Report» («Αλβανία - Έκθεση για το 2015») (SWD (2015) 0213),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Πέμπτου Διαλόγου υψηλού επιπέδου για τις βασικές προτεραιότητες, τα οποία εγκρίθηκαν στα Τίρανα στις 24 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 8ης Σεπτεμβρίου 2015 τελική έκθεση της αποστολής παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της 21ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ένατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας (SAPC), η οποία έλαβε χώρα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Knut Fleckenstein ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο στο πλαίσιο της πορείας ένταξής της στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζει το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεπής υιοθέτηση και πλήρης εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις πέντε βασικές προτεραιότητες καθώς και η σταθερή προσήλωση σε αυτές σε πολιτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εποικοδομητικός και βιώσιμος πολιτικός διάλογος μεταξύ πολιτικών δυνάμεων με θέμα τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ είναι απολύτως απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμοιβαίος σεβασμός, ο εποικοδομητικός διάλογος, η συνεργασία και η προθυμία για συμβιβασμό στις σχέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή και σταθερή πρόοδο των μεταρρυθμίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση και ευρεία λαϊκή υποστήριξη στην Αλβανία όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη στη χώρα δημοκρατικού πολιτικού κλίματος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής πρόοδος και δη στα πεδία του κράτους δικαίου, της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καίριας σημασίας παράμετροι στην μεταρρυθμιστική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα χρειαστεί η Αλβανία να εντείνει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες στους εν λόγω τομείς και σε σχέση με άλλες ζωτικές προτεραιότητες και να εδραιώσει το δημοκρατικό της μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσής της και ότι έχει, επιπλέον, τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την σταθερή πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Αλβανία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις επί των βασικών προτεραιοτήτων που αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· παροτρύνει την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα να διαφυλάξουν τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και να επιταχύνουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβή σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης· επιμένει στη σημασία της ορθής και έγκαιρης υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων αυτών·

2.  καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διεξάγουν ένα ακόμη πιο εποικοδομητικό και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα καταστήσει δυνατές την έγκριση και την εφαρμογή των κύριων μεταρρυθμίσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι μια βιώσιμη συνεργασία μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο είναι ουσιαστικής σημασίας στην διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ καθώς και στην προσπάθεια πλήρωσης των κριτηρίων προσχώρησης· υπογραμμίζει με έμφαση πόση σημασία έχει να διαφυλάξουν αμείωτη τη δέσμευση τους υπέρ της οικοδόμησης μιας δημοκρατικής πολιτικής νοοτροπίας διακρινόμενης από διάθεση για διάλογο, ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις και βούληση για συμβιβασμό και παντελώς απαλλαγμένης από πνεύμα αποκλεισμού και φανατισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση και τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, το οποίο αναμένεται να προσδώσει ευρύτερο περιεχόμενο στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που συναρτώνται με την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ· ζητεί μετ' επιτάσεως την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων του κοινοβουλίου να παρακολουθεί την εφαρμογή και συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο·

3.  συγχαίρει τόσο την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εποικοδομητική συνεργασία και την ομόφωνη έγκριση από το κοινοβούλιο της νομοθεσίας σχετικά με την εξαίρεση όσων έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα από το διορισμό και την εκλογή τους σε δημόσια αξιώματα (πρόκειται για τον λεγόμενο «αντιεγκληματικό νόμο»)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των διατάξεων από το κοινοβούλιο και ζητεί την πιστή, κατά το πνεύμα και το γράμμα της, και χωρίς χρονοτριβή εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής· προτρέπει σθεναρά το κοινοβούλιο να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στην εφαρμογή των νόμων ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου στους πολιτικούς αντιπροσώπους τους και στους κρατικούς θεσμούς·

4.  επικροτεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Αλβανία για την ολοκληρωμένη και σε βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και προτρέπει με θέρμη τις Αλβανικές αρχές να συνεχίσουν χωρίς χρονοτριβή τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τούτη την ζωτικής σημασίας μεταρρύθμιση, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης· επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελέσει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης· θεωρεί αξιέπαινη τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας· τάσσεται υπέρ ενός ακόμη μεγαλύτερου πνεύματος συνεργασίας και συναίνεσης στην πορεία προς την έγκριση της μεταρρύθμισης αυτής· καλεί όλα τα μέρη να εργαστούν, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο συμβιβασμός που θα επιτρέψει ουσιαστικές αλλαγές στον δικαστικό τομέα σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την πλήρη ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας των δικαστών και των εισαγγελέων καθώς επίσης και με την αμεροληψία των δικαστηρίων και δη του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες ελλείψεις στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από τις άλλες εξουσίες, τις πολιτικές παρεμβάσεις, την επιλεκτική δικαιοσύνη και τον χαμηλό βαθμό λογοδοσίας, το υψηλό επίπεδο διαφθοράς, τους ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου, τους ανεπαρκείς πόρους, τη συνολική διάρκεια της ένδικης διαδικασίας και την έλλειψη σαφών επαγγελματικών κριτηρίων για τους διορισμούς και τις προαγωγές των δικαστών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εφαρμοστούν οι σχετικές συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO), όπως διατυπώθηκαν στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών·

6.  συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και την παροτρύνει να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μόλις η Αλβανία έχει να επιδείξει επαρκείς προόδους σε αυτήν την μεταρρύθμιση· καλεί την Επιτροπή επίσης να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα αυτά, καθώς και την πρόοδο της Αλβανίας σχετικά με την υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων, όταν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 2015-2020 και το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2015-2017 καθώς και τη στρατηγική για την μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει την ανάγκη για μια δημόσια διοίκηση διακρινόμενη για τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια της που είναι ταγμένη στην προάσπιση του συμφέροντος των πολιτών και τούτο προκειμένου να βελτιώσει τις παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες και να προετοιμαστεί για την αποτελεσματική διεξαγωγή των μελλοντικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες για μια δημόσια διοίκηση φιλικότερη προς τους πολίτες· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να ενισχυθούν οι διοικητικές δομές, να καταπολεμηθεί η κομματικοποίηση και η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και να βελτιωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης με βάση τα προσόντα και την απόδοση· ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για τη δημόσια διοίκηση και του νέου νόμου για τη διοικητική διαδικασία· ζητεί να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, η αυτονομία, η αποδοτικότητα και οι πόροι των δομών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η υπηρεσία του διαμεσολαβητή· ζητεί να διατεθούν τα δέοντα κονδύλια από τον προϋπολογισμό για τους δύο νέους επιτρόπους για τα παιδιά και την πρόληψη των βασανιστηρίων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής για την αποκέντρωση 2015-2020 καθώς και του νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω των οποίων αυξάνονται οι διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξασφαλίζεται ο διάλογος μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης· επισημαίνει την ανάγκη να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των τοπικών αυτοδιοικήσεων και να συνεχιστεί ο στενός διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

8.  εξακολουθεί να διακατέχεται από ανησυχία για τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και δη στους χώρους της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της δικαιοσύνης, των δημόσιων συμβάσεων, των συμβάσεων παραχώρησης και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, του κατασκευαστικού τομέα και του χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης· ζητεί την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2015-2020 καθώς και για το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2015-2017· καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν και να αποτιμούν το σχέδιο δράσης σε βάθος, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά το ανακριτικό έργο, τις διώξεις και τις καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς όλων των επιπέδων, να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ενισχύσουν την ανεξαρτησία των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την μεταξύ τους συνεργασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την νομοθετική πρόταση περί προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες και περί βελτίωσης της διαφάνειας και του ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων επιβολής του νόμου σε σχέση με τη διεξαγωγή προληπτικών και αποτελεσματικών ερευνών· πιστεύει ακράδαντα ότι με την επίτευξη προόδου στον τομέα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος θα ενισχυθούν επίσης σε μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

9.  σημειώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και που οδήγησαν στη διεξαγωγή σειράς επιτυχημένων επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τις αρχές γειτονικών χωρών και κρατών μελών της ΕΕ· εξακολουθεί ωστόσο να ανησυχεί για το χαμηλό αριθμό τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ διωκτικών αρχών και αστυνομίας και να ληφθεί μέριμνα για την αποτελεσματική παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στη δικαιοσύνη· ζητεί τη διάθεση επαρκών πόρων στην αστυνομία και στις εισαγγελικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά των εμπόρων ναρκωτικών, επισημαίνει ωστόσο, ότι η διακίνηση ναρκωτικών εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα για την Αλβανία· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παραγωγής και διακίνησης ψυχοτρόπων και ναρκωτικών, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας· ζητεί μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών όσον αφορά τη διακίνηση ανθρώπων, την αποτελεσματικότερη προστασία και αποζημίωση των θυμάτων καθώς και καλύτερες επιδόσεις στο ανακριτικό έργο, τις διώξεις και τις καταδίκες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων·

10.  σημειώνει την αξιολόγηση και τις συστάσεις της αποστολής παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ σχετικά με την εκλογική διαδικασία μετά τις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου 2015, κατά τις οποίες οι διεθνείς παρατηρητές εντόπισαν σειρά παρατυπιών· χαιρετίζει τη σύσταση ad hoc κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας τον Ιανουάριο του 2016 και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων αυτής, μεταξύ άλλων ενόψει της προετοιμασίας και διεξαγωγής των προσεχών εκλογών· εκφράζει την ανησυχία του για τη εν γένει πολιτικοποίηση της εκλογικής διαδικασίας και καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, διαδικαστικά προβλήματα όπως είναι οι αμφισβητήσεις του εκλογικού αποτελέσματος, η ανεξαρτησία των εκλογικών επιτροπών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και τα καταγγελλόμενα κρούσματα εξαγοράς ψήφων και εκφοβισμού ψηφοφόρων και κατάχρησης των κρατικών πόρων και όλα τούτα προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία· επισημαίνει ότι η κεντρική εκλογική επιτροπή (ΚΕΕ) οφείλει να εδραιώσει σαφείς εσωτερικές αρμοδιότητες για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των κομμάτων και να προχωρήσει πέρα από απλούς τυπικούς ελέγχους των δηλώσεων στις οποίες προβαίνουν τα πολιτικά κόμματα·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση κοινοβουλευτικού ψηφίσματος για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας και διαπιστώνει βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών οργάνων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης· επιδοκιμάζει την έγκριση οδικού χάρτη σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και τάσσεται υπέρ της απρόσκοπτης εφαρμογής του· συνιστά τη λήψη μέτρων για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να ενισχυθούν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες μέσω της συμμετοχής του κοινού και της μεγαλύτερης διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να αναθεωρήσουν τους κανόνες για τη φορολογία και άλλες σχετικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιωτικές δωρεές· καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην επιτήρηση της εκλογικής διαδικασίας και να συμμετέχουν στην παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

12.  προτρέπει σθεναρά την κυβέρνηση της Αλβανίας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των προοπτικών για τους νέους και να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό και την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος έτσι ώστε να αυξηθούν η απασχολησιμότητα και οι επαγγελματικές προοπτικές ιδίως για τους νέους· δίνει έμφαση στην ανάγκη να μετατραπεί η τρέχουσα «διαρροή εγκεφάλων» σε μια «κυκλοφορία εγκεφάλων», η οποία θα προωθεί την κινητικότητα και ταυτόχρονα θα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για πραγματικές προοπτικές σταδιοδρομίας στην Αλβανία· επικροτεί τον ΙΡΑ για τη βοήθεια που παρέχει στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα των γεγονότων της 21ης Ιανουαρίου 2011·

14.  καταδικάζει την κακομεταχείριση που υφίστανται οι ύποπτοι που τελούν υπό κράτηση σε αστυνομικά τμήματα, τον υπερπληθυσμό στις φυλακές καθώς και την ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις κακές συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια·

15.  υπενθυμίζει ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών παραμένουν ανεπαρκείς· καλεί τις αρχές να μεταρρυθμίσουν το σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων για το σύστημα προστασίας των παιδιών και κυρίως για τις μονάδες προστασίας του παιδιού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες μονάδες προστασίας του παιδιού αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών σε μονάδες προστασίας του παιδιού και στην ύπαιθρο·

16.  επικροτεί το κλίμα ανεκτικότητας σε ζητήματα θρησκείας που επικρατεί στη χώρα, την ομαλή συνεργασία μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων και τις θετικές τους σχέσεις με το κράτος· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές και τις θρησκευτικές κοινότητες να εργαστούν από κοινού για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της θρησκευτικής ειρήνης·

17.  υπενθυμίζει, μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων, την ανάγκη για αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των πολιτικών κατά των διακρίσεων· σημειώνει ότι οι Ρομά και οι Τσιγγάνοι ζουν σε δύσκολες συνθήκες και συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις· επιδοκιμάζει την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης 2015-2020 για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και των Τσιγγάνων και για τη συστηματικότερη εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με την ένταξη των Ρομά· επισημαίνει ότι τα ποσοστά παρακολούθησης και εγκατάλειψης του σχολείου που αφορούν τα παιδιά Ρομά, η κατάσταση των παιδιών του δρόμου που προέρχονται από τις κοινότητες των Ρομά και των Τσιγγάνων και τα περιστατικά αναγκαστικών εξώσεων χωρίς δικαίωμα προσφυγής και χωρίς παροχή επαρκούς εναλλακτικής στέγασης εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχητικό πρόβλημα· ζητεί να επέλθουν βελτιώσεις ως προς την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και του δικαστικού συστήματος για ανηλίκους· χαιρετίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα των ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι το Δεύτερο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride) πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα τον Ιούνιο του 2015 χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια· συνιστά την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων από την ισχύουσα νομοθεσία· καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για την βελτίωση του κλίματος ως προς την ένταξη και την ανεκτικότητα για όλες τις μειονότητες της χώρας, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες·

18.  συνιστά την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων, των διακρίσεων λόγω φύλου και της ενδοοικογενειακής βίας μέσω κατάλληλων μηχανισμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του εκλογικού κώδικα που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015 και προβλέπει υποχρεωτική ποσόστωση βάσει φύλου της τάξης του 50 % στους συνδυασμούς υποψηφίων για τα δημοτικά συμβούλια·

19.  σημειώνει ότι η εφαρμογή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί· ζητεί μετ' επιτάσεως να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, αποκατάστασης και αποζημίωσης των δικαιωμάτων κυριότητας και η υλοποίηση της στρατηγικής 2012-2020 για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα· τονίζει ότι η αποτελεσματικότερη προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων θα επηρεάσει θετικά τις εγχώριες και τις ξένες επενδύσεις·

20.  υπογραμμίζει εκ νέου την αποφασιστική σημασία που έχει η ύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων που διέπονται από επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα· εκφράζει την ανησυχία του για τα εκτεταμένα φαινόμενα αυτολογοκρισίας των δημοσιογράφων, οι οποίοι ορισμένες φορές παρεμποδίζονται πρακτικά στην κάλυψη συγκεκριμένων γεγονότων και δέχονται επιθέσεις ή απειλές λόγω της εργασίας τους, καθώς και για τα περιστατικά άμεσων παρεμβάσεων στην εκδοτική αυτονομία· εκφράζει επ’ αυτού τη δυσαρέσκειά του διότι το Βαλκανικό Περιφερειακό Δίκτυο Ερευνών έχει απειληθεί με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τις έρευνες που πραγματοποίησε για το ποινικό παρελθόν υποψηφίου δημάρχου κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών του 2015· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων των δημοσιογράφων· ζητεί την ενίσχυση της εφαρμογής του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα· τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Αρχής Οπτικοακουστικών Μέσων και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· εκφράζει τον προβληματισμό του για τις επερχόμενες αλλαγές στις διαδικασίες διορισμού του Γενικού Διευθυντή της δημόσιας Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης (RTSh)· καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση να μεριμνήσουν για την ορθή λειτουργία της εθνικής ραδιοτηλεόρασης και να καταλήξουν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής για τη θέση του διευθυντή· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης που έχει καθυστερήσει·

21.  παρατηρεί ότι η Αλβανία δεν είναι απολύτως έτοιμη για μία λειτουργούσα αγορά εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την βελτιωμένη είσπραξη των φόρων και για την εκστρατεία της κυβέρνησης κατά της παραοικονομίας· εκφράζει την ανησυχία του, παρά την σημειωθείσα αύξηση της απασχόλησης, για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και δη των νέων και των μακροχρόνιων ανέργων, ποσοστά που υπερβαίνουν το 50 % της συνολικής ανεργίας· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιμέλεια στο ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών και στη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας· συνεχίζει να ανησυχεί όσον αφορά τις συνεχείς και σοβαρές αδυναμίες στους τομείς του κράτους δικαίου, του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, της επιβολής των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, οι οποίες παρεμποδίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· παροτρύνει την Αλβανία να αντιμετωπίσει σφαιρικά το πρόβλημα της μεγάλης παραοικονομίας της και της συναφούς εκτεταμένης διαφθοράς μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων· ζητεί μετ' επιτάσεως να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών όσον αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων και το κράτος δικαίου, για την καταπολέμηση της πάντα εκτεταμένης παραοικονομίας και για να δοθεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης του δημόσιου χρέους· ζητεί περισσότερη στήριξη των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών·

22.  καλεί την κυβέρνηση της Αλβανίας να ελέγξει την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του Αώου ποταμού, καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές, και να διαφυλάξει την ακεραιότητα των υφιστάμενων εθνικών πάρκων· συνιστά να βελτιωθεί η ποιότητα των αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτως ώστε να μπορούν να συνυπολογίζονται τα πρότυπα της ΕΕ που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Αλβανίας να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσω της δημόσιας συμμετοχής και διαβούλευσης όσον αφορά σχεδιαζόμενα έργα·

23.  καλεί την Αλβανία να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και να λάβει επιπρόσθετα μέτρα επίλυσης του προβλήματος της ανεξέλεγκτης απόρριψης και αποκομιδής λυμάτων και δη των θαλασσίων αποβλήτων·

24.  καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια· εκφράζει την ανησυχία του διότι η Αλβανία δεν κατόρθωσε να υποβάλει σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κοινότητα Ενέργειας, με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει· εκφράζει επίσης την ανησυχία του διότι η Αλβανία δεν τήρησε την προθεσμία της Κοινότητας Ενέργειας για ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με την οδηγία του 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες· παροτρύνει την κυβέρνηση να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την ενεργειακή απόδοση μέσω της θέσπισης νέου νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

25.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Αλβανία εξακολουθεί να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή και ενεργητικό παράγοντα περιφερειακής συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης σχέσεων καλής γειτονίας, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία· κρίνει θετικά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Αλβανία στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας κατά τη διάρκεια των Συνόδων Κορυφής των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο το 2014 και στη Βιέννη το 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό ρόλο της Αλβανίας σε σχέση με το θεματολόγιο διασυνδεσιμότητας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την πλήρη και χωρίς χρονοτριβές εφαρμογή εκείνων των τεχνικών προτύπων και ηπίων μέτρων στον τομέα των μεταφορών που συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων το 2015 στη Βιέννη πριν από την προσεχή Σύνοδο Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για το 2016 στο Παρίσι·

26.  χαιρετίζει τη αμετακίνητη πολιτική βούληση της χώρας να βελτιώσει τη σχέση της με τη Σερβία και προτρέπει την Αλβανία και τη Σερβία να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας καθώς και των σχέσεων καλής γειτονίας· παροτρύνει τούτων δοθέντων την Αλβανία να συνεχίσει τις προσπάθειες για την δημιουργία του Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων, με έδρα τα Τίρανα και με ρόλο εξαιρετικής σημασίας για την περαιτέρω συμφιλίωση στην περιοχή και δη της νεολαίας· συνιστά την επίσπευση της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομών, όπως είναι η σιδηροδρομική σύνδεση και ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μεταξύ Τιράνων και Σκοπίων, στο πλαίσιο του διαδρόμου VIII· συγχαίρει την Αλβανία για την πλήρη ευθυγράμμισή της με όλες τις σχετικές δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και για την πρόθεσή της να συμβάλει στα ευρωπαϊκά προγράμματα βοήθειας και επανεγκατάστασης για τους πρόσφυγες από τη Συρία· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό των καταφανώς αβάσιμων αιτήσεων παροχής ασύλου που κατατίθενται στα κράτη μέλη της ΕΕ και να λάβει δραστικά μέτρα, μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης μετά την κατάργηση των θεωρήσεων, προκειμένου να υπάρξει στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες· καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να καταρτίσει κοινό ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής και τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης της Αλβανίας σε αυτόν·

27.  επικροτεί τη δέσμευση της Αλβανίας να καταπολεμήσει τον φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία και να υιοθετήσει συναφείς στρατηγικές και ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο περιλαμβάνει στρατηγική για την καταπολέμηση του βίαιου φονταμενταλισμού· εκφράζει την ανησυχία του διότι η Αλβανία, όπως άλλες χώρες, υφίσταται τις συνέπειες της επιστροφής των ξένων μαχητών, του ισλαμικού φονταμενταλισμού και του βίαιο εξτρεμισμού· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Αλβανίας προκειμένου να αποτρέψει το ρεύμα των επίδοξων ξένων μαχητών που επιθυμούν να προσχωρήσουν στο ISIS στο Ιράκ και τη Συρία· θεωρεί αναγκαία τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής που θα στοχεύει στην πρόληψη της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, στην αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και μέσω της συστράτευσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών κοινοτήτων, στην αποτροπή και παρεμπόδιση του ρεύματος των επίδοξων ξένων μαχητών της τρομοκρατίας, στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην διαμόρφωση ειδικής προσέγγισης, βασισμένης στο κράτος δικαίου, από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στη συνεκτική δικαστική μεταχείριση των παραβατών· συνιστά επιπλέον τη σύσφιξη των σχέσεων για μια αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών· εκτιμά ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μέσα·

28.   εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω ελλιπούς διάθεσης συνεργασίας και συμβιβασμού από πλευράς αλβανικής αντιπροσωπείας, δεν μπορεί επί του παρόντος να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και διότι δεν κατέστη δυνατόν να εγκριθεί καμία σύσταση κατά την ένατη συνεδρίασή αυτής· απευθύνει έκκληση για την λήψη μέτρων ενίσχυσης της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας προκειμένου αυτή να συμβάλει θετικά στη διαδικασία προσχώρησης της Αλβανίας στη ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές της εκθέσεις λεπτομερείς πληροφορίες για το Προενταξιακό Μέσο για την Αλβανία και την εφαρμογή μέτρων και ιδίως για την προενταξιακή βοήθεια που παρέχεται για την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής για τον στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.