Postupak : 2015/2896(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0440/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0440/2016

Rasprave :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0134

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 283kWORD 109k
5.4.2016
PE579.857v01-00
 
B8-0440/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o izvješću o Albaniji za 2015. (2015/2896(RSP))


Knut Fleckenstein u ime Odbora za vanjske poslove

Rezolucija Europskog parlamenta o izvješću o Albaniji za 2015. (2015/2896(RSP))  
B8-0440/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane,

–  uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu od 19. i 20. lipnja 2003. o perspektivi pristupanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog vijeća od 26. i 27. lipnja 2014. o tome da se Albaniji dodijeli status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u kao i njegove zaključke od 15. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir sedmi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Albanije i EU-a održan u Bruxellesu 18. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir pristupanje Albanije Organizaciji sjevernoatlantskog ugovora (NATO) 1. travnja 2009.,

–  uzimajući u obzir završnu izjavu predsjedništva sa sastanka na vrhu zemalja zapadnog Balkana održanog u Beču 27. kolovoza 2015. te preporuke organizacija civilnog društva za sastanak na vrhu u Beču 2015.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. studenoga 2015. naslovljenu „Strategija proširenja EU-a” (COM(2015)0611) i priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o Albaniji za 2015.” (SWD(2015)0213),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke s petog sastanka Dijaloga na visokoj razini o ključnim prioritetima usvojene 24. ožujka 2015. u Tirani,

–  uzimajući u obzir završno izvješće od 8. rujna 2015. koje je sastavila izborna promatračka misija OESS-a/ODIHR-a o lokalnim izborima održanima 21. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir deveti sastanak Parlamentarnog odbora EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje održan u Bruxellesu 9. i 10. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Albaniji,

–  uzimajući u obzir rad Knuta Fleckensteina, stalnog izvjestitelja Odbora za vanjske poslove o Albaniji,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Albanija kontinuirano napreduje na svome putu prema EU-u;

B.  budući da se (potencijalne) države kandidatkinje ocjenjuju na temelju vlastitih zasluga, a raspored pristupanja ovisi o kvaliteti provedbe nužnih reformi;

C.  budući da izazovi i dalje postoje te da je potrebno njihovo brzo i učinkovito rješavanje kako bi ta zemlja ostvarila daljnji napredak na svome putu prema EU-u;

D.   budući da su dosljedno donošenje i potpuna provedba reformi u vezi s pet ključnih prioriteta te postojana politička predanost neophodni za napredovanje u postupku pristupanja EU-u;

E.  budući da su zaštita vjerskih sloboda i kulturne baštine te upravljanje imovinom u skladu s vladavinom prava temeljne vrijednosti Europske unije;

F.  budući da je konstruktivan i održiv politički dijalog između političkih snaga o reformama povezanim s EU-om ključan za daljnje napredovanje u postupku pristupanja EU-u; budući da su pošteni odnosi, konstruktivan dijalog, suradnja i volja za kompromisom između vlade i oporbe neophodni za uspješan i održiv proces reformi;

G.  budući da u Albaniji postoji politički konsenzus o postupku pristupanja EU-u koji uživa široku potporu javnosti; budući da uspjeh programa reformi uvelike ovisi o postojanju demokratskog političkog okružja u toj zemlji;

H.  budući da je trajan napredak, osobito u područjima vladavine prava, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, reforme javne uprave i temeljnih prava od ključne važnosti u procesu reformi; budući da Albanija treba uložiti dodatne napore u procesu reformi tih područja i drugih prioritetnih područja kako bi započela pristupne pregovore i konsolidirala demokratsku tranziciju; budući da je EU vladavinu prava stavio u središte procesa proširenja te da je također istaknuo potrebu za poboljšanjem gospodarskog upravljanja i javne uprave u svim zemljama zapadnog Balkana;

1.  pozdravlja kontinuirani napredak Albanije u provođenju reformi povezanih s pet ključnih prioriteta koje su neophodne za početak pristupnih pregovora; potiče vladu, parlament i političke stranke Albanije da održe zamah započetih reformi i ubrzaju njihovu provedbu; poziva ih da brzo počnu s provedbom temeljite reforme pravosuđa; inzistira na važnosti temeljite i pravodobne provedbe tih reformi;

2.  poziva sve političke stranke na poduzimanje daljnjih napora radi uspostave konstruktivnog i istinskog političkog dijaloga kojim će se omogućiti usvajanje i provedba ključnih reformi; čvrsto je uvjeren da je održiva suradnja između vlade i parlamentarne oporbe presudna za proces pristupanja Albanije EU-u i ispunjenje pristupnih kriterija; snažno ističe da je važno zadržati predanost izgradnji demokratske političke kulture koja podrazumijeva otvorenost za dijalog, pregovore i kompromise te u kojoj nema mjesta za bojkot i radikalizam; pozdravlja osnivanje i rad Nacionalnog vijeća za europske integracije kojim bi se proces reformi povezanih s EU-om trebao učiniti još uključivijim; potiče na dodatno poboljšanje parlamentarnih kapaciteta za nadzor nad provedbom i usklađenosti s pravnom stečevinom;

3.  pohvaljuje vladu i oporbene stranke za konstruktivnu suradnju i za to što su u parlamentu jednoglasno usvojile zakonodavstvo o izuzeću počinitelja kaznenih djela od imenovanja i izbora na javnu dužnost („zakon o dekriminalizaciji”); pozdravlja usvajanje podzakonskih akata u parlamentu i poziva na brzu i temeljitu provedbu tog zakona u duhu i slovu; snažno potiče albanski parlament da bude uzor u provedbi zakona kako bi građani i poslovna zajednica imali više povjerenja u svoje političke predstavnike i javne institucije;

4.  pozdravlja predanost Albanije sveobuhvatnoj i detaljnoj reformi pravosuđa i snažno potiče albanske nadležne vlasti da brzo nastave s pripremama za tu ključnu reformu u cilju poticanja povjerenja građana i poslovne zajednice u pravosuđe; pohvaljuje dosadašnji rad ad hoc parlamentarnog odbora za reformu pravosuđa u pripremi reformi; cijeni njegovu blisku suradnju s Venecijanskom komisijom; pozdravlja nastavak suradnje o načinu na koji će se ta reforma usvojiti; poziva sve strane da uzmu u obzir preporuke Venecijanske komisije i da teže k postizanju kompromisa o bitnim promjenama u pravosuđu, među ostalim u vezi s potpunom neovisnošću i odgovornošću sudaca i tužitelja kao i nepristranošću sudova, osobito Visokog suda i Ustavnog suda te Visokog pravosudnog vijeća;

5.  ističe da je potrebno ispraviti trenutačne nedostatke u funkcioniranju pravosudnog sustava, uključujući neovisnost od ostalih grana vlasti, političko uplitanje, selektivnu pravdu i ograničenu odgovornost, visoku razinu korupcije, neučinkovite mehanizme kontrole, nedovoljna sredstva, ukupnu dužinu trajanja sudskih postupaka i izostanak jasnih stručnih kriterija za imenovanje i napredovanje sudaca; naglašava potrebu za povećanjem transparentnosti i provedbom relevantnih preporuka koje je sastavila Skupina država protiv korupcije (GRECO) u svojem četvrtom izvješću o procjeni o sprečavanju korupcije u pogledu sudaca i tužitelja;

6.  preporučuje Komisiji da pomno prati napredak reforme pravosuđa te je potiče da izvijesti Parlament i Vijeće čim Albanija ostvari dostatni napredak u toj reformi i da uzme u obzir te zaključke kao i napredak Albanije u provedbi pet ključnih prioriteta pri odlučivanju o tome hoće li preporučiti otvaranje pristupnih pregovora;

7.  pozdravlja donošenje strategije reforme javne uprave za razdoblje 2015. – 2020. i akcijskog plana za razdoblje 2015. – 2017. kao i strategije reforme upravljanja javnim financijama za razdoblje 2014. – 2020.; naglašava potrebu za stručnom i transparentnom javnom službom koja bi služila interesu građana, pružala bolje usluge za građane i potpomogla u pripremi predstojećih pristupnih pregovora; prima na znanje ulaganje napora da javna uprava bude otvorenija građanima; apelira na vladu da nastavi ulagati napore za jačanje upravnih kapaciteta, depolitizaciju javne uprave, borbu protiv korupcije u javnoj službi te poboljšanje postupaka zapošljavanja koji se temelje na zaslugama i uspješnosti; poziva na potpunu i učinkovitu primjenu Zakona o javnoj službi i novog Zakona o administrativnim postupcima; poziva na jačanje nadležnosti, samostalnosti, učinkovitosti, resursa te struktura povezanih sa zaštitom ljudskih prava, kao što je Ured pravobranitelja; poziva na to da se dvama novim povjerenicima za djecu, odnosno sprečavanje mučenja, na raspolaganje stave odgovarajuća proračunska sredstva; pozdravlja donošenje strategije decentralizacije za razdoblje 2015. – 2020. i zakona o lokalnoj samoupravi, čime se povećavaju administrativni i financijski kapaciteti lokalnih jedinica vlasti i predviđa savjetovanje između središnjih i lokalnih vlasti; napominje da je potrebno dodatno razjasniti zadaće i odgovornosti lokalnih vlasti te nastaviti bliski dijalog s relevantnim dionicima, uključujući predstavnike civilnog društva;

8.  i dalje je zabrinut zbog raširene korupcije, osobito u obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, javnoj nabavi, koncesijama javno-privatnog partnerstva, graditeljstvu i prostornom planiranju, lokalnoj vlasti i javnim službama; poziva na jačanje lokalnih vlasti; pozdravlja donošenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za razdoblje 2015. – 2020. i akcijskog plana za razdoblje 2015. – 2017.; poziva nadležna tijela da pomno prate i preispituju akcijski plan, da poboljšaju rezultate istraga, kazneni progon i kažnjavanje u slučajevima korupcije na svim razinama, da strogo provode antikorupcijsko zakonodavstvo te jačaju neovisnost institucija za borbu protiv korupcije i njihovu suradnju; pozdravlja prijedlog zakona o zaštiti zviždača te jačanju transparentnosti i kontrole financija političkih stranaka; naglašava da je potrebno povećati kapacitete tijela za kazneni progon kako bi mogla voditi proaktivne i učinkovite istrage; snažno vjeruje da će napredak u reformi pravosuđa znatno poboljšati borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala;

9.  prima na znanje predanost vlade borbi protiv organiziranog kriminala koja je dovela do određenog broja uspješnih velikih policijskih operacija, također u suradnji s tijelima susjednih zemalja i država članica EU-a; međutim, i dalje je zabrinut zbog malog broja konačnih presuda; naglašava da je potrebno dalje razvijati suradnju između tužiteljstva i policije te zajamčiti učinkovitost sudskih postupaka; poziva na to da se policiji i tužiteljstvu stave na raspolaganje dostatna sredstva kako bi se mogli boriti protiv organiziranog kriminala; pozdravlja nedavne operacije protiv trgovaca drogom, ali napominje da je trgovina drogom i dalje velik problem za Albaniju; pozdravlja nadležna tijela da ulože više napora u borbu protiv proizvodnje droga i opojnih sredstava te trgovine njima, među ostalim jačanjem međunarodne i regionalne suradnje; poziva na jaču suradnju između tijela kaznenog progona u vezi s trgovinom ljudima, boljom zaštitom i pružanjem odštete žrtvama, kao i boljim rezultatima u okviru istraga, kaznenog progona i osuda; poziva nadležna tijela da pojačaju napore protiv trgovine oružjem;

10.  prima na znanje ocjenu i preporuke OESS-a/ODIHR-a o izbornom postupku donesene nakon lokalnih izbora održanih u lipnju 2015., kada su međunarodni promatrači primijetili brojne nepravilnosti; pozdravlja osnivanje ad hoc parlamentarnog odbora o izbornoj reformi u siječnju 2016. i potiče učinkovitu provedbu njegovih preporuka, ponajprije u pogledu pripreme i provedbe predstojećih izbora; zabrinut je zbog sveobuhvatne politizacije izbornog procesa i poziva nadležna tijela da, među ostalim, isprave postupovne nedostatke, pa i u pogledu izbornih sporova, neovisnosti izbornih povjerenstava, transparentnosti i učinkovitosti u financiranju političkih stranaka, navodnih slučajeva kupnje glasova i zastrašivanja glasača te zlouporabe državnih resursa, kako bi se ojačalo povjerenje javnosti u izborni proces; napominje da Središnje izborno povjerenstvo treba utvrditi jasne unutarnje odgovornosti za nadzor nad financijama stranaka te se ne smije ograničiti na puke formalne provjere izvješća političkih stranaka;

11.  pozdravlja donošenje parlamentarne rezolucije o ulozi civilnog društva u demokratskom razvoju te zemlje i prima na znanje poboljšanje suradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva, uključujući njihovo sudjelovanje na sastancima Nacionalnog vijeća za europske integracije; pohvaljuje donošenje programa za civilno društvo i potiče njegovu neometanu provedbu; preporučuje da se poduzmu koraci u smjeru institucionalizacije suradnje s organizacijama civilnog društva kako bi se sudjelovanjem javnosti osnažila demokratičnost i zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda te povećala transparentnost u donošenju odluka; poziva nadležna tijela da smanje administrativna opterećenja za organizacije civilnog društva i da preispitaju pravila o oporezivanju te druge relevantne propise u svrhu olakšavanja privatnih donacija; poziva vlasti da potaknu organizacije civilnog društva na aktivno sudjelovanje u nadgledanju izbornog postupka i u pružanju sveobuhvatnih i pravovremenih informacija javnosti u vezi s postupkom pristupanja EU-u;

12.  potiče albansku vladu da posebnu pozornost posveti poboljšanju izgleda mladih te da ulaže u modernizaciju i reformu obrazovnog sustava kako bi se povećalo zapošljivost i poslovne izglede, napose mladih; naglašava da trenutačni odljev mozgova treba preobraziti u „cirkulaciju mozgova” kojom se podupire mobilnost i ujedno povećavaju izgledi za ostvarenje stvarne karijere u Albaniji; pozdravlja pretpristupnu pomoć (IPA) posvećenu obrazovanju, zapošljavanju i socijalnim politikama;

13.  ponovno poziva nadležna tijela da počnu s ostvarenjem pravde za žrtve događaja 21. siječnja 2011.;

14.  osuđuje loše postupanje s osumnjičenima u policijskim postajama, prenapučenost zatvora te neprimjerenu zdravstvenu skrb i loše uvjete u objektima za pritvor;

15.  podsjeća na to da su institucijski mehanizmi za zaštitu prava djeteta i dalje slabi; potiče nadležna tijela na reformu pravosudnog sustava za maloljetnike na način da bude usklađen s međunarodnim standardima; poziva na znatno povećanje financijskih sredstava za sustav zaštite djeteta, osobito jedinice za zaštitu djeteta na lokalnoj i regionalnoj razini; osuđuje činjenicu da su pojedine jedinice za zaštitu djeteta prestale s radom zbog manjka financijskih sredstava; potiče nadležna tijela da i djeci u ruralnim područjima osiguraju pristup jedinicama za zaštitu djeteta;

16.  pohvaljuje atmosferu vjerske tolerancije koja vlada tom zemljom, kao i dobru suradnju između vjerskih zajednica i njihove pozitivne odnose s državom; poziva sva nadležna tijela i vjerske zajednice da zajedno rade na očuvanju i jačanju vjerskog sklada;

17.  podsjeća na to da se među ključnim prioritetima nalazi i nužnost donošenja učinkovitih zakonodavnih i političkih mjera za jačanje zaštite ljudskih prava, prava manjina te antidiskriminacijskih politika; napominje da Romi i Egipćani žive u teškim uvjetima te se često suočavaju sa socijalnom isključenosti i diskriminacijom; pohvaljuje donošenje nacionalnog akcijskog plana za razdoblje 2015. – 2020. za integraciju Roma i Egipćana i učinkovitiju provedbu politika uključivanja Roma; napominje da su stope upisa i prekida školovanja romske djece te situacija u kojoj se nalaze romska i egipćanska djeca koja žive na ulici, uključujući slučajeve njihove prisilne deložacije bez propisnih postupaka i omogućavanja primjerenog drugog smještaja, i dalje razlog za zabrinutost; poziva na poboljšanje zaštite prava djece i pravosudnog sustava za maloljetnike; pozdravlja parlamentarnu rezoluciju o zaštiti prava i sloboda osoba koje pripadaju zajednici LGBTI; prima na znanje da je u lipnju 2015. druga povorka ponosa u Tirani održana bez većih izgreda; preporučuje da se iz postojećeg zakonodavstva uklone odredbe kojima se diskriminiraju transrodne i interseksualne osobe; poziva nadležna tijela da nastave raditi na poboljšanju ozračja uključivosti i tolerancije za sve manjine u zemlji, pa i jačanjem uloge Državnog odbora za manjine;

18.  preporučuje da se pitanja rodne nejednakosti, rodno uvjetovane diskriminacije i nasilja u obitelji rješavaju u okviru odgovarajućih mehanizama; pozdravlja izmjene Izbornog zakona usvojene u travnju 2015. kojima se za kandidacijske liste za općinska vijeća previđa rodna kvota od 50 %;

19.  napominje da tek predstoji stvarna provedba prava vlasništva; potiče završetak procesa upisa vlasništva, povrata i naknada kao i učinkovitu provedbu strategije o pravu vlasništva za razdoblje 2012. – 2020.; ističe da će bolja provedba prava vlasništva pozitivno utjecati na lokalna i strana ulaganja;

20.  naglašava presudnu važnost profesionalne, neovisne i pluralističke javne radiotelevizije i privatnih medija; zabrinut je zbog slučajeva izravnog uplitanja u uredničku autonomiju te zbog raširene autocenzure među novinarima, koje se katkad fizički sprečava da izvješćuju o određenim događajima, napada ili im se prijeti zbog njihova rada; u tom pogledu osuđuje činjenicu da se Balkanskoj istraživačkoj regionalnoj mreži prijeti tužbom za klevetu nakon istraga o kriminalnoj prošlosti određenog kandidata za gradonačelnika tijekom lokalnih izbora 2015.; poziva na poduzimanje mjera za jačanje profesionalnih i etičkih standarda novinara; poziva na snažniju provedbu Zakona o audiovizualnim medijima; naglašava da je potrebno povećati transparentnost oglašavanja vlasti u medijima i uložiti dodatne napore kako bi se zajamčila neovisnost nadležnog tijela za audiovizualne medije te javne radiotelevizije; zabrinut je zbog promjene postupka izbora glavnog ravnatelja Albanske javne radiotelevizije (RTSh); poziva i vladu i oporbu da zajamče pravilan rad nacionalne radiotelevizije imenovanjem kompromisnog kandidata na mjesto ravnatelja; naglašava potrebu za završetkom odgođenog procesa digitalizacije;

21.  prima na znanje da je Albanija tek u određenoj mjeri spremna za razvoj funkcionalnog tržišnog gospodarstva; pozdravlja uspješnije prikupljanje poreza i vladinu kampanju za borbu protiv neformalnog sektora; prima na znanje povećanje zaposlenosti, no zabrinut je zbog visoke razine nezaposlenosti, osobito mladih i dugotrajno nezaposlenih, koji čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih; potiče da se više pozornosti prida jednakim mogućnostima te da se poduzmu daljnje mjere za povećanje zaposlenosti žena na tržištu rada; i dalje je zabrinut zbog stalnih i znatnih nedostataka u pogledu vladavine prava, regulatornog okruženja, provedbe prava vlasništva i borbe protiv korupcije koji priječe poboljšanje poslovnog okružja; apelira na Albaniju da se provedbom učinkovitih gospodarskih reformi sustavno uhvati u koštac s neodgodivim problemom velike sive ekonomije koji je povezan s raširenom korupcijom; potiče na to da se poduzmu koraci za rješavanje nedostataka u provedbi ugovora i vladavine prava te na borbu protiv još uvijek raširene sive ekonomije, kao i da se dade prednost programu fiskalne konsolidacije i smanjenju javnog duga; potiče pružanje veće potpore mehanizmima zaštite potrošača;

22.  poziva albansku vladu da nadzire razvoj hidroelektrana u ekološki osjetljivim područjima kao što su okolica rijeke Vjose, kao i u zaštićenim područjima, te da očuva integritet postojećih nacionalnih parkova; preporučuje poboljšanje kvalitete procjena utjecaja na okoliš kojima bi se omogućilo da se standardi EU-a uzmu u obzir kako je utvrđeno u Direktivi o pticama i Direktivi o staništima te u Okvirnoj direktivi o vodama; potiče albansku vladu da javnim sudjelovanjem i savjetovanjem o planiranim projektima poveća transparentnost;

23.  poziva Albaniju na poduzimanje relevantnih mjera povezanih sa zaštitom okoliša i gospodarenjem otpadom te dodatnih mjera protiv nepravilnog odlaganja i uklanjanja otpada, posebice otpada u moru;

24.  poziva vladu da usvoji i provede nacionalnu energetsku strategiju; zabrinut je zbog činjenice da Albanija nije predala akcijski plan za izvore obnovljive energije Energetskoj zajednici, što je rezultiralo postupkom zbog povrede prava; također je zabrinut zbog činjenice da Albanija nije poštovala rok za usklađivanje svoga zakona s Direktivom o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama iz 2006.; potiče vladu da učini više u pogledu energetske učinkovitosti usvajanjem novog zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradama;

25.  pohvaljuje Albaniju za to što je i dalje konstruktivan partner u regiji i proaktivan sudionik u regionalnoj suradnji; naglašava važnost očuvanja dobrosusjedskih odnosa, koji su i dalje ključni; pozitivno ocjenjuje predanost Albanije inicijativama za regionalnu suradnju koju je iskazala na sastancima na vrhu zemalja zapadnog Balkana u Berlinu 2014. i Beču 2015.; pozdravlja konstruktivnu ulogu Albanije u programu povezivanja; poziva nadležna tijela da, prije sljedećeg sastanka na vrhu zakazanog za 2016. u Parizu, zajamče potpunu i brzu provedbu tehničkih standarda i neobvezujućih mjera u prometnom sektoru koji su dogovoreni tijekom sastanka na vrhu zemalja zapadnog Balkana održanog 2015. u Beču;

26.  pozdravlja čvrstu političku volju za poboljšanjem odnosa sa Srbijom te potiče Albaniju i Srbiju da poduzmu daljnje mjere u promicanju regionalne stabilnosti i suradnje te dobrosusjedskih odnosa; potiče Albaniju da, s obzirom na te napore, nastavi s razvojem Regionalnog ureda za suradnju mladih, sa sjedištem u Tirani i od iznimne važnosti za daljnju pomirbu u regiji, osobito među mladima; preporučuje da se ubrza izgradnja ključnih infrastrukturnih projekata kao što su željeznička pruga i moderna autocesta između Tirane i Skopja kao sastavni dio VIII. koridora; pohvaljuje Albaniju za potpunu usklađenost sa svim relevantnim izjavama u vezi sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom i zaključcima Europskog vijeća kao i za njezinu spremnost da doprinese europskom programu za pomoć i preseljenje sirijskih izbjeglica; apelira na vladu da i dalje ulaže napore za rješavanje velikog broja očigledno neutemeljenih zahtjeva za azil podnesenih u državama članicama te da primjenom mehanizma za praćenje nakon liberalizacije viznog režima poduzme odlučne mjere za tješnju operativnu suradnju i razmjenu informacija s državama članicama i susjednim zemljama; isto tako, poziva vladu da razmotri mogućnost poduzimanja daljnjih mjera za poboljšanje socioekonomskih životnih uvjeta; pozdravlja prijedlog Komisije da uspostavi zajednički popis sigurnih zemalja podrijetla EU-a i podupire uvrštenje Albanije na taj popis;

27.  pozdravlja predanost Albanije borbi protiv radikalizacije i terorizma te donošenje odgovarajućih sigurnosnih strategija i akcijskog plana; pozdravlja činjenicu da ažurirani strateški okvir obuhvaća strategiju za borbu protiv nasilnog ekstremizma; zabrinut je da na Albaniju, kao i na druge zemlje, utječu islamska radikalizacija, nasilni ekstremizam te pojava stranih boraca povratnika; u tom pogledu pozdravlja mjere koje je albanska vlada poduzela radi sprečavanja odlaska stranih boraca radi pridruživanja ISIL-u u Iraku i Siriji; smatra da je ključno nastaviti provedbu učinkovite politike radi sprečavanja islamske radikalizacije, suzbijanja nasilnog ekstremizma, također u suradnji s organizacijama civilnoga društva i vjerskim zajednicama, sprečavanja i ometanja odlaska stranih terorističkih boraca, sprečavanja financiranja terorizma te donošenja posebnog pristupa utemeljenog na vladavini prava za obavještajne službe i tijela kaznenog progona te izrade dosljedne pravosudne politike za počinitelje tih kaznenih djela; također preporučuje da se u tom području, ali i u pogledu razmjene informacija, pojača učinkovita regionalna suradnja i suradnja s relevantnim službama država članica; smatra da bi sve mjere u tom području trebale biti usmjerene na jamčenje poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s međunarodnim normama i instrumentima;

28.   žali što se zbog izostanka duha suradnje i kompromisa u albanskom izaslanstvu nije mogla održati smislena rasprava u Parlamentarnom odboru EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje i da se na njegovoj devetoj sjednici nisu mogle usvojiti preporuke; poziva na poduzimanje koraka za osnaživanje Parlamentarnog odbora EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje kako bi mogao pozitivno doprinijeti njezinom procesu pristupanja EU-u;

29.  traži od Komisije da u buduća izvješća uvrsti iscrpne informacije o provedbenim mjerama i pretpristupnoj pomoći (IPA) koja je pružena Albaniji, a posebno o pretpristupnoj pomoći za provedbu ključnih prioriteta i relevantnih projekata, imajući na umu izjavu Komisije o strateškom dijalogu s Europskim parlamentom;

30.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladi i parlamentu Albanije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti