Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0440/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0440/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az Albániáról szóló 2015. évi jelentésről

5.4.2016 - (2015/2896(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Knut Fleckenstein a Külügyi Bizottság nevében


Eljárás : 2015/2896(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0440/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0440/2016
Elfogadott szövegek :

B8-0440/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása az Albániáról szóló 2015. évi jelentésről

(2015/2896(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének a nyugat-balkáni államok Európai Unióhoz való csatlakozási kilátásairól szóló elnökségi következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Tanács 2014. június 26–27-i, az uniós tagjelölt státusz megadásáról szóló határozatára, valamint 2015. december 15-i következtetéseire,

–  tekintettel az EU–Albán Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 2014. július 23-i, Brüsszelben tartott hetedik ülésére,

–  tekintettel Albániának a Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) történt 2009. április 1-jei csatlakozására,

–  tekintettel a 2015. augusztus 27-án, Bécsben megrendezett nyugat-balkáni csúcstalálkozó elnökének záró nyilatkozatára, valamint a 2015-ös bécsi csúcs számára a civil társadalmi szervezetek által közzétett ajánlásokra,

–  tekintettel „Az EU bővítési stratégiája” című, 2015. november 10-i bizottsági közleményre (COM(2015)0611) és az azt kísérő, „2015. évi jelentés Albániáról” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2015)0213),

–  tekintettel a kulcsfontosságú prioritásokról folytatott ötödik magas szintű párbeszéd során Tiranában 2015. március 24-én elfogadott együttes következtetésekre,

–  tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának választási megfigyelő missziója által a 2015. június 21-i helyhatósági választásokról 2015. szeptember 8-án közzétett végleges jelentésre,

–  tekintettel az EU-Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság 2015. november 9–10-i brüsszeli kilencedik ülésére,

–  tekintettel az Albániáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Knut Fleckenstein, a Külügyi Bizottság Albániáért felelős állandó előadója által végzett munkára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Albánia folyamatos előrelépést tett az uniós csatlakozáshoz vezető úton;

B.  mivel a (potenciális) tagjelölt országokat a saját érdemeik alapján ítélik meg, és a szükséges reformok minősége határozza meg a csatlakozási menetrendet;

C.  mivel továbbra is fennállnak problémák, amelyeket az uniós csatlakozás felé vezető úton történő további előrelépés érdekében gyorsan és hatékonyan meg kell oldani;

D.   mivel az öt kulcsfontosságú prioritással kapcsolatos reformok következetes elfogadása és teljes végrehajtása, valamint a folyamatos politikai elkötelezettség alapvetőek az előrelépéshez az uniós csatlakozási folyamatban;

E.  mivel a vallásszabadság és a kulturális örökség védelme, valamint a tulajdon jogállamnak megfelelő kezelése az Európai Unió alapvető értékei;

F.  mivel a politikai erők közötti, az Unióhoz kapcsolódó reformokról szóló konstruktív és fenntartható politikai párbeszéd alapvető fontosságú az uniós csatlakozási tárgyalások során történő további előrelépéshez; mivel a kormány és az ellenzék közötti tisztességes szabályokon alapuló viszony, az építő jellegű párbeszéd, az együttműködés és a kompromisszumkészség meghatározó fontosságú a reformfolyamat sikere és fenntarthatósága szempontjából;

G.  mivel az uniós csatlakozási folyamat tekintetében politikai konszenzus áll fenn, és az a lakosság széles körű támogatását élvezi Albániában; mivel a reformprogram sikere jelentős mértékben az országban megvalósuló demokratikus politikai környezet meglététől függ;

H.  mivel különösen a jogállamiság, az igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a közigazgatási reform és az alapvető jogok terén elért folyamatos előrelépés alapvető fontosságú a reformfolyamat során; mivel a csatlakozási tárgyalások megkezdése és a demokratikus átmenet megszilárdítása érdekében Albániának fokoznia kell a fenti és más kiemelt fontosságú területek reformjára irányuló erőfeszítéseket; mivel az Unió a jogállamiságot helyezte a bővítési folyamat középpontjába, továbbá kiemelte, hogy valamennyi nyugat-balkáni országban meg kell erősíteni a gazdasági kormányzást és a közigazgatást;

1.  üdvözli az Albánia által a kulcsfontosságú területek reformja terén elért folyamatos előrelépést, amely a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges; buzdítja a kormányt, a parlamentet és a politikai pártokat, hogy őrizzék meg a reformok lendületét és gyorsítsák meg azok végrehajtását; szorgalmazza, hogy mihamarabb folytassák az igazságszolgáltatás lényegi reformját; továbbra is sürgeti ezen reformok megfelelő és időben történő végrehajtásának fontosságát;

2.  sürgeti az összes politikai pártot, hogy tegyenek további erőfeszítéseket konstruktívabb és valódi politikai párbeszéd megindítása érdekében, amely lehetővé teszi az alapvető fontosságú reformok elfogadását és végrehajtását; határozott meggyőződése, hogy a kormány és az ellenzék közti fenntartható parlamenti együttműködés alapvető fontosságú Albánia uniós csatlakozási folyamata és a csatlakozási kritériumok teljesítése szempontjából; nyomatékosan hangsúlyozza egy olyan demokratikus politikai kultúra kiépítése iránti elkötelezettségük fenntartásának fontosságát, amely magában foglalja a párbeszédre, tárgyalásra és kompromisszumokra való nyitottságot és teljes mértékben kizárja a bojkottot és a radikalizmust; üdvözli a Európai Integrációs Nemzeti Tanács létrehozását és az általa végzett munkát, amely várhatóan inkluzívabbá teheti az uniós vonatkozású reformfolyamatot; sürgeti a parlament uniós vívmányok végrehajtására és betartására vonatkozó ellenőrző képességének további bővítését;

3.  elismerését fejezi ki mind a kormánypártok, mind az ellenzéki pártok felé, miután konstruktívan együttműködve és egyhangúlag elfogadták a parlamentben az arra vonatkozó szabályozást, hogy bűncselekmények elkövetőit ne lehessen kinevezni és megválasztani közhivatali tisztségre (dekriminalizációs törvény); üdvözli a parlament által elfogadott szabályzatokat és sürgeti e jogszabályok szelemének és betűjének mihamarabbi és átfogó végrehajtását; határozottan ösztönzi a parlamentet, hogy járjon elöl jó példával a törvények végrehajtásával annak érdekében, hogy növelje a polgárok és az üzleti közösség politikai képviselőik és közintézményeik iránti bizalmát;

4.  üdvözli Albánia átfogó és mélyreható igazságügyi reform iránti elkötelezettségét, és határozottan ösztönzi az albán hatóságokat, hogy folytassák ezen alapvető reform előkészületeit annak érdekében, hogy növelje a polgárok és az üzleti szféra igazságszolgáltatási rendszer iránti bizalmát; elismeri az igazságügyi reformmal foglalkozó eseti parlamenti bizottság munkáját a reform előkészítésében; nagyra értékeli a Velencei Bizottsággal folytatott szoros együttműködést; ösztönzi a további együttműködő hozzáállást a reform elfogadása során; sürgeti a politikai pártokat, hogy a Velencei Bizottság ajánlásainak figyelembevételével törekedjenek kompromisszumra az igazságszolgáltatás alapvető módosításait illetően, amelyek többek közt a bírák és ügyészek teljes függetlenségére és elszámoltathatóságára, a bíróságok, különösen a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság, illetve a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács függetlenségére vonatkoznak;

5.  hangsúlyozza az igazságügyi rendszer működésében tapasztalható olyan jelenlegi hiányosságok kiküszöbölésének szükségességét, mint a többi hatalmi ágtól való függetlenség, a politikai befolyás, a szelektív igazságszolgáltatás és a korlátozott elszámoltathatóság, a magas szintű korrupció, elégtelen ellenőrzési mechanizmusok, elégtelen szintű források, a jogi eljárások átlagos időtartama és a bírák kinevezésére és előléptetésére vonatkozó egyértelmű szakmai kritériumok hiánya; hangsúlyozza az átláthatóság javításának és a Korrupció Elleni Államok Csoportja által (GRECO) a korrupció bírók és ügyészek esetében történő megakadályozásáról szóló, negyedik körös értékelési jelentésben megfogalmazott vonatkozó ajánlások végrehajtásának szükségességét;

6.  javasolja a Bizottságnak, hogy szorosan kísérje figyelemmel az igazságszolgáltatási reform előrehaladását és ösztönzi, hogy értesítse a Parlamentet és a Tanácsot, amint Albánia kellő mértékben előrehaladt e reform tekintetében és vegye figyelembe ezeket a következtetéseket, valamint az öt kulcsfontosságú téma végrehajtásával kapcsolatban Albánia által elért előrelépést a csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolatos ajánlása mérlegelésekor;

7.  üdvözli a 2015–2020-as közigazgatási reformstratégia és annak keretében a 2015–2017-es cselekvési terv, valamint az államháztartási gazdálkodás 2014–2020-as reformstratégiájának elfogadását; hangsúlyozza a szakszerű és átlátható közszolgálat fontosságát a polgárok érdekeinek szolgálata, a polgároknak nyújtott szolgáltatások javítása és a jövőbeni csatlakozási tárgyalások hatékony levezetése szempontjából; tudomásul veszi a polgárbarátabb közigazgatás érdekében tett erőfeszítéseket; sürgeti a kormányt, hogy folytassa erőfeszítéseit az igazgatási kapacitások bővítése, a közigazgatás politikamentesítése, a közszolgálat korrupciója elleni küzdelem, valamint az érdemeken és teljesítményen alapuló személyzeti felvételi eljárások javítása érdekében; felhív a közszolgálati törvény, valamint az új közigazgatási eljárási törvény teljes körű és hatékony alkalmazására; kéri az emberi jogokkal foglalkozó intézmények, például az Ombudsmani Hivatal hatáskörének, autonómiájának, hatékonyságának és forrásainak bővítését; szorgalmazza megfelelő költségvetési források rendelkezésre bocsátását a gyermekekért és a kínzás megelőzéséért felelős két új biztos számára; üdvözli a 2015–2020-as decentralizációs stratégia, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadását, amely növeli a helyi önkormányzatok igazgatási és pénzügyi kapacitásait, és rendelkezik a központi és helyi kormányzatok közötti konzultációról; megjegyzi, hogy szükség van az önkormányzatok feladatköreinek és felelősségi körének további tisztázására és az érintett érdekeltekkel, köztük a civil társadalom képviselőivel zajló szoros párbeszéd folytatására;

8.  továbbra is aggasztónak tartja a széles körben elterjedt korrupciót, különösen az oktatás, az egészségügy, az igazságszolgáltatás, a közbeszerzés, a köz- és magánszféra közötti partnerségi szerződések odaítélése, az építőipar és területfejlesztés, valamint a helyi önkormányzatok területein; sürgeti a helyi önkormányzatok megerősítését; üdvözli a 2015–2020-as nemzeti korrupcióellenes stratégia, illetve a 2015–2017-es cselekvési terv elfogadását; felhívja az illetékes hatóságokat, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel és vizsgálják felül a cselekvési tervet, javítsanak a korrupciós ügyek kivizsgálása, a rájuk vonatkozó büntetőeljárások és büntetőítéletek során elért eredményeken minden szinten, szigorúan tartassák be a korrupcióellenes jogszabályokat, és növeljék a korrupcióellenes intézmények függetlenségét és tegyék szorosabbá azok együttműködését; üdvözli a visszaélést jelentő személyek védelmével kapcsolatos törvényjavaslatot és az átláthatóság és a politikai pártok finanszírozásával kapcsolatos ellenőrzés javítására irányuló javaslatot; hangsúlyozza a bűnüldöző hatóságok kapacitásainak megerősítését a nyomozások tevőleges és hatékony lefolytatása érdekében; határozott meggyőződése, hogy az igazságszolgáltatási reform terén elért eredmények a korrupció és szervezett bűnözés elleni küzdelmet is jelentős mértékben támogatni fogják;

9.  tudomásul veszi a kormány szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos elkötelezettségét, amely számos sikeres és nagyszabású bűnüldözési műveletet eredményezett, többek között a szomszédos országok és uniós tagállamok hatóságaival való együttműködésben; továbbra is aggasztónak tartja azonban a jogerős ítéletek alacsony számát; hangsúlyozza, hogy szorosabbá kell tenni az ügyészség és a rendőrség közötti együttműködést a hatékonyabb igazságügyi nyomon követés érdekében; a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében sürgeti megfelelő források rendelkezésre bocsátását a rendőrség és az ügyészség számára; üdvözli a kábítószer-kereskedők elleni közelmúltbeli fellépéseket, ám megjegyzi, hogy a kábítószer-kereskedelem továbbra is jelentős problémát jelent Albániában; sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy fokozzák a kábítószerek és narkotikumok előállítása és kereskedelme elleni küzdelemmel kapcsolatos erőfeszítéseiket, beleértve a nemzetközi és regionális együttműködés megerősítését; sürgeti a szorosabb együttműködést a bűnüldöző szervek között az emberkereskedelem vonatkozásában, továbbá az áldozatok hatékonyabb védelmének és jogorvoslati lehetőségeinek megvalósítását, valamint a kivizsgálás, büntetőeljárások és büntetőítéletek során elért jobb eredményeket; sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy fokozzák a fegyverkereskedelem elleni erőfeszítéseiket;

10.  tudomásul veszi az EBESZ/ODIHR értékelését és ajánlásait a 2015. júniusi helyhatósági választásokat követő választási folyamatról, amikor a nemzetközi megfigyelők számos szabálytalanságot tártak fel; üdvözli a választási reformmal foglalkozó eseti parlamenti bizottság 2016. januári felállítását, és ösztönzi ajánlásainak hatékony végrehajtását, konkrétan a soron következő választások előkészítése és lebonyolítása érdekében; aggasztónak tartja a választási folyamat általános átpolitizálását, és kéri az illetékes hatóságokat, hogy szüntessék meg a – többek között a választási vitákat, a választási bizottságok függetlenségét, a politikai pártok finanszírozásának átláthatóságát és hatékonyságát, a szavazatvásárlás állítólagos eseteit, valamint a választók megfélemlítését és az állami forrásokkal való visszaéléseket magukban foglaló – eljárási hiányosságokat annak érdekében, hogy növeljék a lakosság bizalmát a választási folyamat iránt; megjegyzi, hogy a Központi Választási Bizottságnak egyértelmű belső feladatköröket kell meghatároznia a pártfinanszírozás felügyeletére és túl kell lépnie a politikai pártok által benyújtott kimutatások pusztán formális ellenőrzésén;

11.  üdvözli a civil társadalom által az ország demokratikus fejlődésében játszott szerepről szóló parlamenti határozat elfogadását, és nyugtázza az állami intézmények és civil társadalmi szervezetek közti együttműködés javulását, beleértve az utóbbiak részvételét az Európai Integrációs Nemzeti Tanács ülésein; melegen üdvözli a civil társadalomra vonatkozó menetrend elfogadását és ösztönzi zökkenőmentes végrehajtását; javasolja a civil szervezetekkel folytatott együttműködés intézményesítésére irányuló lépések megtételét a demokrácia, valamint az emberi jogok és polgári szabadságjogok védelmének a nyilvánosság részvételével történő erősítése és a döntéshozatalt jellemző átláthatóság növelése érdekében; sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy csökkentsék a civil társadalmi szervezetekre nehezedő adminisztratív terheket és vizsgálják felül az adóügyi szabályozást és más vonatkozó szabályokat a magánadományok megkönnyítése érdekében; sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy ösztönözzék a civil társadalmi szervezetek aktív részvételét a választási folyamatok felügyeletében és részvételüket az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatos információk nyilvánosság részére történő átfogó és időben való biztosításában;

12.  sürgeti az albán kormányt, hogy fordítson kiemelt figyelmet a fiatalok kilátásainak javítására, és az oktatási rendszer modernizációja és reformja terén eszközölt beruházásokra, a foglalkoztathatóság és a szakmai kilátások növelése érdekében, különösen a fiatalok esetében; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi agyelszívást agyáramlássá kell átalakítani, amely támogatja a mobilitást, egyúttal jó esélyeket teremt a megfelelő karrierlehetőségekre Albániában; üdvözli az oktatás-, foglalkoztatás- és szociálpolitika területére szánt IPA támogatást;

13.  ismételten felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy szolgáltassanak igazságot a 2011. január 21-i események áldozatainak ;

14.  elítéli a gyanúsítottakkal való rossz bánásmódot a rendőrségeken, a börtönök túlzsúfoltságát, valamint a nem megfelelő orvosi ellátást és rossz körülményeket a fogva tartási intézményekben;

15.  emlékeztet arra, hogy a gyermekek jogainak védelmére szolgáló intézményi mechanizmusok továbbra is elégtelenek; sürgeti a hatóságokat a fiatalkorúakkal foglalkozó igazságügyi rendszer reformjára, a nemzetközi normáknak való megfelelés érdekében; kéri a gyermekvédelmi rendszer, különösen a helyi és regionális szintű gyermekvédelmi egységek pénzügyi forrásainak jelentős mértékű növelését; elítéli, hogy egyes gyermekvédelmi egységek kénytelenek voltak felhagyni működésükkel a pénzügyi források hiánya következtében; sürgeti a hatóságokat, hogy a vidéki térségekben is biztosítsák a gyermekek hozzáférését a gyermekvédelmi egységekhez;

16.  elismerését fejezi ki az országban uralkodó vallási tolerancia, a vallási közösségek közti jó együttműködés és az állammal ápolt pozitív kapcsolatuk iránt; felhív minden illetékes hatóságot és vallási közösséget, hogy közösen működjenek együtt a vallások közötti béke megőrzése és erősítése érdekében;

17.  a fő prioritások közt emlékeztet az olyan hatékony jogalkotási és politikai rendelkezések szükségességére, amelyek erősítik az emberi jogok és a kisebbségi jogok védelmét, valamint a megkülönböztetésmentességre vonatkozó szakpolitikákat; megjegyzi, hogy a roma és az egyiptomi származású polgárok nehéz körülmények között élnek, és gyakran szembesülnek társadalmi kirekesztettséggel és megkülönböztetéssel; elismeréssel szól a roma és egyiptomi kisebbségek integrációjáról szóló 2015–2020-as nemzeti cselekvési terv elfogadásáról, valamint a romaintegrációs szakpolitikák hatékonyabb végrehajtásáról; megjegyzi, hogy a roma gyermekek iskolai beiratkozási és lemorzsolódási arányai, valamint a roma és egyiptomi utcagyerekek helyzete továbbra is aggasztóak, beleértve az ilyen gyermekek jogi eljárás, vagy alternatív lakhatás felajánlása nélküli kényszerkilakoltatásának eseteit; pozitív változtatásra szólít fel a gyermekek jogainak védelme és a fiatalkorúakkal foglalkozó igazságügyi rendszer terén; üdvözli az LMBTI közösséghez tartozó személyek jogainak és szabadságainak védelméről szóló parlamenti állásfoglalást; megjegyzi, hogy a 2015 júniusában tartott második tiranai meleg méltóság felvonulás súlyosabb incidensek nélkül zajlott le; kéri a transznemű és interszexuális személyekkel szemben megkülönböztető rendelkezések eltávolítását a jelenleg hatályos jogszabályokból; kéri az illetékes hatóságokat, hogy folytassák a befogadás és a tolerancia légkörének javítását az ország valamennyi kisebbsége számára, beleértve az országos kisebbségügyi hatóság szerepének növelését;

18.  ajánlja, hogy megfelelő mechanizmusok révén kezeljék a nemek közötti egyenlőtlenség és a családon belüli erőszak problémáit; üdvözli a választási törvény 2015 áprilisában elfogadott módosításait, amelyek a nemek 50%-os arányát írják elő az önkormányzati képviselőválasztások jelöltlistáin;

19.  megjegyzi, hogy a tulajdonjogok érvényesítése továbbra is biztosított; sürgeti a tulajdonok bejegyzése, visszaszolgáltatása és a rájuk vonatkozó kárpótlás eljárásának lezárását, valamint a tulajdonjogra vonatkozó 2012–2020-as stratégia hatékony végrehajtását; rámutat, hogy a tulajdonjogok hatékonyabb végrehajtása pozitív befolyást fog gyakorolni a helyi és külföldi beruházásokra;

20.  hangsúlyozza, hogy a professzionális, független és sokoldalú közszolgálati műsorszolgáltató és magántulajdonú média kiemelt jelentőséggel bír; aggasztónak találja az újságírók között széles körben elterjedt öncenzúrát, akiket néha fizikailag akadályoznak abban, hogy bizonyos eseményekről tudósítsanak, megtámadják vagy fenyegetik őket munkájuk miatt, aggódik továbbá a szerkesztői függetlenségbe való közvetlen beavatkozás eseteit miatt; ebben az összefüggésben elítéli, hogy a Balkáni Tényfeltáró Újságírók Hálózatát rágalmazás miatt indított eljárással fenyegették a 2015. évi önkormányzati választások idején egy polgármesterjelölt bűnöző múltjára vonatkozó kutatások miatt; kéri olyan intézkedések meghozatalát, amelyek erősítik az újságírók szakmai és etikai normáit; kéri az audiovizuális médiáról szóló jogszabály fokozott alkalmazását; hangsúlyozza a médiában megjelenő kormányzati hirdetések átláthatóságának növelését, valamint további erőfeszítéseket szorgalmaz az Audiovizuális Médiahatóság és a közszolgálati műsorszolgáltató függetlenségének biztosítása érdekében; aggasztják az albán állami rádiós és televíziós műsorszolgáltató (RTSh) főigazgatójának megválasztására szolgáló eljárások módosításai; felhívja mind a kormányt, mind az ellenzéket, hogy biztosítsák az állami műsorszolgáltató megfelelő működését azáltal, hogy közös megegyezéssel választanak jelöltet az igazgatói tisztségre; hangsúlyozza a digitalizáció késlekedést szenvedett folyamata befejezésének szükségességét;

21.  megjegyzi, hogy Albánia közepesen felkészült egy működő piacgazdaság kialakítására; üdvözli a hatékonyabb adóbehajtást, és a kormány szürkegazdaság elleni kampányát; tudomásul veszi a foglalkoztatás növekedését, ugyanakkor aggasztja a munkanélküliség magas szintje, különösen a fiatal és a hosszú távú munkanélküliek esetében, akik a munkanélküliek 50%-át adják ; hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni az egyenlő lehetőségeknek és további intézkedésekre van szükség a nők foglalkoztatási arányának növelése érdekében a munkaerőpiacon; továbbra is aggasztják a jogállamiság, a szabályozási környezet, a tulajdonjogok érvényesítése és a korrupció elleni küzdelem terén tapasztalható tartós és jelentős hiányosságok, amelyek akadályozzák az üzleti környezet fejlesztésére tett erőfeszítéseket; sürgeti Albániát, hogy hatékony gazdasági reformok révén kezelje átfogóan a jelentős feketegazdaság még mindig égető problémáját, amely összefügg az elterjedt korrupcióval. lépéseket sürget a szerződések érvényesítése és a jogállamiság terén mutatkozó hiányosságok megszüntetése, a még mindig jelentős mértékű szürkegazdaság kifehérítése, valamint az ország költségvetési konszolidációjára és az államadósság csökkentésére vonatkozó programjainak prioritássá tétele érdekében; sürgeti a fogyasztóvédelmi mechanizmusok nagyobb támogatását;

22.  felhívja az albán kormányt, hogy ellenőrizze a vízerőművek fejlesztését a környezetvédelmi szempontból érzékeny területeken, mint pl. a Vjosa-folyó környéke, valamint a védett területeken, és őrizze meg a meglévő nemzeti parkok integritását; ajánlja a környezeti hatásvizsgálatok minőségének javítását, amely lehetővé tenné a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek és a víz-keretirányelv által meghatározott uniós normák figyelembevételét; arra ösztönzi az albán kormányt, hogy növelje az átláthatóságot a tervezett projektekkel kapcsolatban a nyilvánosság részvétele és nyilvános konzultáció révén;

23.  felhívja Albániát, hogy végezze el a környezetvédelemmel és a hulladékkezeléssel kapcsolatos vonatkozó méréseket, és tegyen további lépéseket a hulladék helytelen lerakása és elszállítása ellen, különösen a tengeri hulladék esetében;

24.  felhívja a kormányt nemzeti energiastratégia elfogadására és végrehajtására; aggasztja, hogy Albánia nem nyújtott be a megújuló energiaforrásokra vonatkozó cselekvési tervet az Energiaközösséghez, amely kötelezettségszegési eljárás indításához vezetett; hasonlóképp aggasztja, hogy Albánia lekéste az Energiaközösség határidejét arra, hogy összeegyeztesse jogszabályait az energia-végfelhasználás hatékonyságáról szóló 2006-os irányelvvel; sürgeti a kormányt, hogy tegyen többet az energiahatékonyság érdekében egy, az épületek energiahatékonyságára vonatkozó új törvény elfogadása révén;

25.  elismerését fejezi ki aziránt, hogy Albánia továbbra is konstruktív partner a régióban, és proaktív szerepet játszik a regionális együttműködés terén; hangsúlyozza a jószomszédi kapcsolatok biztosításának fontosságát, amelyek továbbra is alapvető fontosságúak; örömmel veszi tudomásul Albániának a 2014-es berlini és 2015-ös bécsi nyugat-balkáni csúcstalálkozókon elköteleződött a regionális együttműködési kezdeményezések mellett; üdvözli Albániának az összeköttetési menetrendben betöltött konstruktív szerepét; felhívja az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a 2015-ös bécsi nyugat-balkáni csúcstalálkozón elfogadott, a közlekedési ágazatra vonatkozó műszaki előírások és „puha intézkedések” teljes és gyors végrehajtását, a következő, Párizsban 2016-ban tartandó csúcstalálkozó előtt;

26.  üdvözli a Szerbiával ápolt kapcsolatok javítására irányuló folyamatos politikai szándékot, és arra ösztönzi Albániát és Szerbiát, hogy hozzanak további intézkedéseket a regionális stabilitás, együttműködés és jószomszédi kapcsolatok előmozdítása érdekében; arra ösztönzi Albániát, a fenti erőfeszítésekre tekintettel, hogy folytassa a tiranai székhelyű Regionális Ifjúságügyi Együttműködési Hivatal fejlesztését, amely kiemelkedő fontosságú a régióbeli további megbékélés szempontjából, főleg a fiatalok körében; ajánlja a főbb infrastrukturális beruházások építésének felgyorsítását, mint pl. a Tirana és Skopje közötti vasúti összeköttetés és modern autópálya, amelyek a VIII. folyosó részét képezik; elismerését fejezi ki aziránt, hogy Albánia teljes mértékben igazodik az EU közös kül- és biztonságpolitikájának vonatkozó nyilatkozataihoz és az Európai Tanács következtetéseihez, továbbá kész hozzájárulni a szíriai menekülteknek biztosított uniós segítségnyújtáshoz és áttelepítési programokhoz; sürgeti a kormányt, hogy tegyen további erőfeszítéseket a tagállamokhoz benyújtott, nyilvánvalóan megalapozatlan menedékkérelmek magas számának kezelése érdekében, és a vízumliberalizációt követő ellenőrzési mechanizmus révén tegyen határozott lépéseket a tagállamokkal és a szomszédos országokkal folytatott szorosabb operatív együttműködés és információcsere megvalósítása érdekében; felhívja a kormányt, hogy mérlegeljen további rendelkezéseket a szociális-gazdasági életkörülmények javítása érdekében; üdvözli a Bizottság javaslatát a biztonságos származási országok közös uniós listájának létrehozásáról és támogatja, hogy ezen Albánia is szerepeljen;

27.  üdvözli Albánia elkötelezettségét a radikalizáció és terrorizmus elleni küzdelem mellett, valamint a vonatkozó biztonsági stratégiák és cselekvési terv elfogadását; üdvözli, hogy a felülvizsgált stratégiai keret az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelemre vonatkozó stratégiát is magában foglal; aggódik amiatt, hogy Albániát – ahogy más országokat is – érinti a visszatérő külföldi harcosok, az iszlám radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség jelensége; üdvözli ebben a tekintetben az albán kormány által hozott intézkedéseket az ISIS-hez Irakban és Szíriában csatlakozni kívánó külföldi harcosok kiáramlásának megakadályozására; alapvető fontosságúnak tartja az iszlám radikalizálódást megelőző, az erőszakos szélsőségességgel szemben fellépő hatékony politika végrehajtásának folytatását, bevonva a civil szervezeteket és a vallási közösségeket, a külföldi terrorista harcosok áramlásának megelőzése és megszüntetése, a terrorizmus finanszírozásával szembeni fellépés, továbbá a hírszerző és bűnüldöző hatóságok jogállamiságon alapuló működésének kialakítása, és a bűnelkövetőkre vonatkozó átfogó igazságszolgáltatási politika kidolgozása érdekében, ajánlja továbbá a problémát illetően a hatékony regionális együttműködés és a tagállamok érintett szolgálataival folytatott együttműködés intenzívebbé tételét, beleértve az információcserét; úgy véli, hogy minden ez irányú intézkedésnek a nemzetközi normákkal és jogi eszközökkel összhangban biztosítania kell az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását;

28.   sajnálja, hogy az albán küldöttségen belüli együttműködés és kompromisszumkészség hiánya miatt jelenleg nem folytatható érdemi vita a stabilizációs és társulási parlamenti bizottságban, és ezért 9. ülésén nem volt képes ajánlás elfogadására; kéri, hogy tegyenek lépéseket a stabilizációs és társulási parlamenti bizottság megerősítésére annak érdekében, hogy pozitív hozzájárulást tehessen Albánia uniós csatlakozási folyamatához;

29.  kéri a Bizottságot, hogy a jövőbeli jelentéseibe foglaljon bele részletes információt az Albániának nyújtott előcsatlakozási támogatásról (IPA), valamint az intézkedések végrehajtásáról, különösen a fő prioritások és vonatkozó projektek végrehajtására elkülönített IPA támogatást illetően, tekintetbe véve az Európai Bizottság nyilatkozatát az Európai Parlamenttel folytatott stratégiai párbeszédről;

30.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint Albánia kormányának és parlamentjének.