Procedura : 2015/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0440/2016

Teksty złożone :

B8-0440/2016

Debaty :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Głosowanie :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0134

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 272kWORD 114k
5.4.2016
PE579.857v01-00
 
B8-0440/2016

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Albanii (2015/2896(RSP))


Knut Fleckenstein w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Albanii (2015/2896(RSP))  
B8-0440/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE,

–  uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dni 26–27 czerwca 2014 r. o przyznaniu Albanii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE, a także konkluzje Rady z dnia 15 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając siódme posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia między Albanią a UE, które odbyło się dnia 18 maja 2015 r.,

–  uwzględniając przystąpienie Albanii do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w dniu 1 kwietnia 2009 r.,

–  uwzględniając deklarację końcową przewodniczącego szczytu w sprawie Bałkanów Zachodnich, który odbył się dnia 27 sierpnia 2015 r. w Wiedniu, oraz zalecenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego z okazji szczytu w Wiedniu w 2015 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 listopada 2015 r. zatytułowany „Strategia rozszerzenia UE” (COM(2015)0611) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii” (SWD(2015)0213),

–  uwzględniając wspólne wnioski przyjęte w Tiranie dnia 24 marca 2015 r. w ramach piątego dialogu na wysokim szczeblu dotyczącego kluczowych priorytetów,

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe misji obserwacji wyborów z ramienia OBWE/ODIHR z dnia 8 września 2015 r. na temat wyborów samorządowych, które odbyły się dnia 21 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając dziewiąte posiedzenie Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania, które odbyło się w dniach 9–10 listopada 2015 r. w Brukseli,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Albanii,

–  uwzględniając pracę stałego sprawozdawcy Komisji Spraw Zagranicznych ds. Albanii Knuta Fleckensteina,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Albania czyni stałe postępy na drodze do członkostwa w UE;

B.  mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, a harmonogram akcesji zależy od jakości niezbędnych reform;

C.  mając na uwadze, że nadal istnieją wyzwania, którym należy stawić czoło szybko i skutecznie, tak aby poczynić dalsze postępy na drodze do przystąpienia tego kraju do UE;

D.   mając na uwadze, że konsekwentne przyjęcie i pełne wdrożenie reform w pięciu kluczowych obszarach priorytetowych, a także trwałe zaangażowanie polityczne mają kluczowe znaczenie dla dalszych postępów procesu przystąpienia do UE;

E.  mając na uwadze, że ochrona wolności wyznania, dziedzictwa kulturowego i zarządzania majątkiem zgodnie z zasadami państwa prawa to podstawowe wartości Unii Europejskiej;

F.  mając na uwadze, że konstruktywny i trwały dialog polityczny sił politycznych na temat reform związanych z UE jest niezbędny dla czynienia dalszych postępów w procesie akcesyjnym; mając na uwadze, że zasady fair play, konstruktywny dialog, współpraca i gotowość do kompromisu pomiędzy rządem i opozycją mają zasadnicze znaczenie dla udanego i trwałego procesu reform;

G.  mając na uwadze, że w kwestii przystąpienia Albanii do UE panuje konsensus polityczny, a proces ten cieszy się w tym kraju dużym poparciem opinii publicznej; mając na uwadze, że sukces programu reform w znacznej mierze zależy od istnienia demokratycznego otoczenia politycznego w tym kraju;

H.  mając na uwadze, że stałe postępy, zwłaszcza w zakresie praworządności, reformy sądownictwa, zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej, reformy administracji publicznej i praw podstawowych, mają zasadnicze znaczenie dla procesu reform; mając na uwadze, że Albania powinna zintensyfikować reformy w tych obszarach oraz działania w innych dziedzinach priorytetowych, aby otworzyć negocjacje akcesyjne i utrwalić proces demokratyzacji zachodzący w kraju; mając na uwadze, że UE stawia praworządność w centrum procesu rozszerzenia, a ponadto podkreśla konieczność wzmocnienia zarządzania gospodarczego i administracji publicznej we wszystkich krajach Bałkanów Zachodnich;

1.  z zadowoleniem przyjmuje stałe postępy Albanii w zakresie reform w kluczowych obszarach priorytetowych, które są wymagane do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych; zachęca rząd, parlament i partie polityczne do utrzymania rozmachu reform oraz do przyspieszenia ich wdrażania; wzywa te podmioty do szybkiego przeprowadzenia gruntownej reformy sądownictwa; podkreśla znaczenie odpowiedniego i terminowego wdrożenia tych reform;

2.  wzywa wszystkie partie polityczne do czynienia dalszych starań w celu zaangażowania się w bardziej konstruktywny i autentyczny dialog polityczny, który umożliwi przyjęcie i wdrożenie kluczowych reform; jest głęboko przekonany, że stała współpraca między rządem a opozycją w parlamencie jest niezwykle istotna dla procesu przystąpienia Albanii do UE oraz dla spełnienia kryteriów akcesyjnych; zdecydowanie podkreśla znaczenie podtrzymywania zobowiązania do utworzenia demokratycznej kultury politycznej, obejmującej otwartość na dialog, negocjacje, kompromis oraz całkowite wykluczenie bojkotów i radykalizmu; z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie i prace Krajowej Rady do spraw Integracji Europejskiej, dzięki której proces reform związanych z UE powinien być bardziej pluralistyczny; apeluje o dalsze zwiększenie zdolności parlamentu do monitorowania wdrażania dorobku i zgodności z nim;

3.  wyraża uznanie dla rządu i partii opozycyjnych za konstruktywną współpracę i jednogłośne przyjęcie przez parlament przepisów dotyczących wykluczenia przestępców z nominacji i wyboru do pełnienia funkcji publicznych (tzw. ustawa o dekryminalizacji); z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przepisów wykonawczych w parlamencie oraz apeluje o dokładne wdrożenie ducha i litery tych przepisów; stanowczo zachęca parlament, aby dał dobry przykład, wdrażając te przepisy, tak aby zwiększyć zaufanie obywateli i kręgów biznesowych do ich politycznych przedstawicieli i do instytucji publicznych;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Albanii na rzecz kompleksowej i gruntownej reformy systemu wymiaru sprawiedliwości i gorąco zachęca władze albańskie do sprawnego kontynuowania przygotowań do tej kluczowej reformy, aby zwiększyć zaufanie obywateli i kręgów biznesowych do systemu sądowego; wyraża uznanie dla prac zrealizowanych przez parlamentarną komisję ad hoc ds. reformy sądownictwa podczas przygotowywania tej reformy; docenia ścisłą współpracę z Komisją Wenecką; zachęca do dalszej gotowości do współpracy w celu przyjęcia tej reformy; wzywa wszystkie strony do wypracowania – przy uwzględnieniu zaleceń Komisji Weneckiej – kompromisu dotyczącego istotnych zmian w sądownictwie, które dotyczą między innymi pełnej niezależności i rozliczalności sędziów i prokuratorów i bezstronności sądów, zwłaszcza Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Rady Sprawiedliwości;

5.  podkreśla potrzebę zajęcia się obecnymi wadami w funkcjonowaniu systemu sądowego, takimi jak kwestia jego niezależności od innych gałęzi władzy, ingerencja polityczna, wybiórcza sprawiedliwość i ograniczona rozliczalność, wysoki poziom korupcji, nieskuteczne mechanizmy kontroli, niedostateczne zasoby, całkowity czas trwania postępowań sądowych oraz brak jasnych zawodowych kryteriów powoływania i awansowania sędziów; podkreśla potrzebę zwiększenia przejrzystości i wdrożenia odnośnych zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), zawartych w jej czwartym sprawozdaniu oceniającym w sprawie zapobiegania korupcji wśród sędziów i prokuratorów;

6.  zaleca Komisji ścisłe monitorowanie postępów reformy sądownictwa i zachęca ją, by przedstawiła Parlamentowi i Radzie sprawozdanie, gdy tylko Albania poczyni wystarczające postępy w pracach nad tą reformą, oraz by wzięła pod uwagę te wnioski oraz postępy Albanii w realizacji pięciu głównych priorytetów, gdy będzie rozważała zalecenie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie strategii zreformowania administracji publicznej na okres 2015–2020 oraz jej plan działania na lata 2015–2017, jak również przyjęcie strategii reformy zarządzania finansami publicznymi na okres 2014–2020; podkreśla potrzebę dysponowania profesjonalną i przejrzystą służbą cywilną, aby służyć interesom obywateli, oferować im lepsze usługi i przygotować się do skutecznego prowadzenia przyszłych negocjacji akcesyjnych; odnotowuje wysiłki mające na celu większe zorientowanie administracji publicznej na obywatela; apeluje do rządu, aby nie ustawał w wysiłkach na rzecz zwiększenia zdolności administracyjnych, odpolitycznienia administracji publicznej, zwalczania korupcji w służbie cywilnej, a także udoskonalenia procedur rekrutacji w oparciu o zasługi i wyniki; wzywa do pełnego i skutecznego wdrożenia ustawy o służbie cywilnej i nowej ustawy o postępowaniu administracyjnym; wzywa do zwiększenia autorytetu, niezależności, skuteczności i zasobów struktur zajmujących się prawami człowieka, takich jak Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; apeluje o przeznaczenie odpowiednich środków budżetowych dla dwóch nowych komisarzy – ds. dzieci i ds. zapobiegania torturom; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie strategii decentralizacyjnej na okres 2015–2020 oraz ustawy o samorządzie lokalnym, która zwiększa administracyjne i finansowe możliwości jednostek samorządu lokalnego i przewiduje konsultacje pomiędzy władzami szczebla centralnego i lokalnego; zauważa potrzebę doprecyzowania funkcji i obowiązków jednostek samorządu lokalnego oraz kontynuowania ścisłego dialogu z odnośnymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego;

8.  wciąż jest zaniepokojony rozpowszechnioną korupcją, zwłaszcza w edukacji, służbie zdrowia, sądownictwie, zamówieniach publicznych, koncesjach w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych, budownictwie i planowaniu przestrzennym oraz w jednostkach samorządu lokalnego i w służbie publicznej; apeluje o wzmocnienie samorządu lokalnego; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie krajowej strategii zwalczania korupcji na okres 2015–2020 i planu działania na lata 2015–2017; zwraca się do właściwych organów, by monitorowały wdrażanie planu działania i dokonały jego gruntownego przeglądu, poprawiły wyniki uzyskiwane w zakresie dochodzeń, ścigania i skazywania w sprawach korupcji na wszystkich szczeblach, by ściśle egzekwowały przepisy antykorupcyjne oraz zwiększyły niezależność instytucji antykorupcyjnych i zacieśniły współpracę między nimi; z zadowoleniem przyjmuje projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszeń oraz o zwiększeniu przejrzystości i wzmocnieniu kontroli finansowania partii politycznych; podkreśla potrzebę wzmocnienia potencjału organów ścigania w zakresie prowadzenia proaktywnych i skutecznych dochodzeń; jest głęboko przekonany, że postępy w reformie sądownictwa walnie przyczynią się również do zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej;

9.  odnotowuje zaangażowanie rządu na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej, które doprowadziło do przeprowadzenia przez organy ścigania szeregu zakończonych sukcesem operacji na dużą skalę, w tym również we współpracy z władzami krajów sąsiadujących i państw członkowskich UE; jest jednak nadal zaniepokojony niewielką liczbą ostatecznych wyroków skazujących; podkreśla potrzebę dalszego rozwijania współpracy między prokuraturą a policją, a także potrzebę zapewnienia skutecznych sądowych działań następczych; wzywa do przeznaczenia odpowiednich zasobów na zwalczanie przestępczości zorganizowanej przez policję i prokuraturę; z zadowoleniem przyjmuje niedawne operacje wymierzone w handlarzy narkotyków, ale zauważa, że przemyt pozostaje poważnym problemem w Albanii; wzywa właściwe organy do nasilenia działań w celu zwalczania produkcji narkotyków i środków odurzających i handlu nimi, w tym przez zacieśnienie współpracy międzynarodowej i regionalnej; apeluje o zacieśnienie współpracy między organami ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi, o lepszą ochronę ofiar i zapewnianie ofiarom zadośćuczynienia oraz o osiąganie lepszych wyników w zakresie dochodzeń, ścigania i skazywania; wzywa właściwe władze do nasilenia działań w celu zwalczania nielegalnego handlu bronią;

10.  odnotowuje ocenę i zalecenia dotyczące procesu wyborczego sformułowane przez OBWE/ODIHR w następstwie wyborów samorządowych, które odbyły się w czerwcu 2015 r. i podczas których międzynarodowi obserwatorzy odnotowali szereg nieprawidłowości; z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie w styczniu 2016 r. parlamentarnej komisji ad hoc do spraw reformy systemu wyborczego i zachęca do skutecznego wdrożenia jej zaleceń, zwłaszcza z myślą o przygotowaniu i przeprowadzeniu nadchodzących wyborów; jest zaniepokojony ogólnym upolitycznieniem procesu wyborczego i wzywa właściwe organy do zajęcia się między innymi uchybieniami proceduralnymi, w tym sporami wyborczymi, niezależnością komisji wyborczych, przejrzystością i efektywnością finansowania partii politycznych, przypadkami rzekomego kupowania głosów i zastraszania wyborców oraz niewłaściwego wykorzystywania zasobów państwowych, aby zwiększyć zaufanie społeczeństwa do procesu wyborczego; zwraca uwagę, że centralna komisja wyborcza musi jasno określić wewnętrzne obowiązki w zakresie kontrolowania finansów partii i wyjść poza czysto formalne kontrole oświadczeń partii politycznych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie uchwały parlamentarnej w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym rozwoju kraju oraz zwraca uwagę na zacieśnienie współpracy między instytucjami państwowymi a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym na udział tych organizacji w posiedzeniach Krajowej Rady do spraw Integracji Europejskiej; wyraża uznanie z powodu przyjęcia harmonogramu działań w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego i zachęca do jego szybkiego wdrożenia; zaleca podjęcie kroków w celu zinstytucjonalizowania współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby umocnić demokrację oraz ochronę praw człowieka i wolności obywatelskich dzięki udziałowi społeczeństwa i zwiększyć przejrzystość procesu podejmowania decyzji; wzywa właściwe władze do ograniczenia przeszkód administracyjnych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz do przeglądu przepisów podatkowych i innych odnośnych przepisów z myślą o ułatwieniu przekazywania prywatnych darowizn; wzywa właściwe władze, by zachęcały organizacje społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału w nadzorowaniu procesu wyborczego oraz do zaangażowania w terminowe udzielanie obywatelom wyczerpujących informacji o procesie przystąpienia do UE;

12.  wzywa rząd albański do zwrócenia szczególnej uwagi na poprawę perspektyw dla młodzieży oraz do inwestowania w modernizację i reformę systemu edukacji, tak aby zwiększyć możliwości zatrudnienia i poprawić perspektywy zawodowe, zwłaszcza ludzi młodych; podkreśla potrzebę przekształcenia obecnego drenażu mózgów w przepływ wykwalifikowanych pracowników, który wspiera mobilność, jednocześnie tworząc duże możliwości obiecującej kariery w Albanii; z zadowoleniem przyjmuje wsparcie z instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) przeznaczone na politykę edukacyjną, społeczną i politykę zatrudnienia;

13.  ponawia swój apel do właściwych organów o działania zmierzające do zadośćuczynienia ofiarom wydarzeń z dnia 21 stycznia 2011 r.;

14.  potępia złe traktowanie podejrzanych na posterunkach policji, przeludnienie więzień, a także niewystarczającą opiekę medyczną i złe warunki panujące w zakładach karnych;

15.  przypomina, że instytucjonalne mechanizmy ochrony praw dzieci w dalszym ciągu są słabe; wzywa władze do reformy wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w celu dostosowania go do norm międzynarodowych; wzywa do znacznego podwyższenia środków finansowych na system ochrony dzieci, zwłaszcza na jednostki ochrony dzieci na szczeblu lokalnym i regionalnym; ubolewa, że niektóre jednostki ochrony dzieci musiały przerwać pracę ze względu na brak środków finansowych; wzywa władze, aby zapewniły dostęp do tych jednostek również dzieciom na obszarach wiejskich;

16.  wyraża uznanie dla panującej w kraju atmosfery tolerancji religijnej, dobrej współpracy między wspólnotami religijnymi i ich pozytywnych relacji z instytucjami państwowymi; zwraca się do wszystkich właściwych organów i wspólnot religijnych o współpracę na rzecz ochrony i umacniania harmonii religijnej;

17.  przypomina, że jednym z głównych priorytetów jest potrzeba wprowadzenia skutecznych środków ustawodawczych i politycznych w celu wzmocnienia ochrony praw człowieka i praw mniejszości oraz strategii antydyskryminacyjnych; zauważa, że Romowie i Egipcjanie żyją w trudnych warunkach i często są narażeni na wykluczenie społeczne i dyskryminację; pochwala przyjęcie krajowego planu działania na rzecz integracji Romów i Egipcjan na lata 2015–2020 oraz skuteczniejsze wdrażanie strategii dotyczących integracji Romów; zauważa, że wciąż obawy budzą współczynniki skolaryzacji dzieci romskich i przedwczesnego kończenia przez nie nauki oraz sytuacja romskich i egipskich dzieci ulicy, a także przypadki ich przymusowych eksmisji bez rzetelnego procesu sądowego i zapewnienia odpowiedniego mieszkania zastępczego; apeluje o poprawę ochrony praw dziecka i udoskonalenie wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich; z zadowoleniem przyjmuje uchwałę parlamentu w sprawie ochrony praw i wolności osób należących do społeczności LGBTI; zauważa, że w czerwcu 2015 r. w Tiranie odbyła się, bez większych incydentów, druga parada równości; zaleca usunięcie z obowiązującego prawa przepisów dyskryminujących osoby transpłciowe i interseksualne; zwraca się do właściwych organów o dalszą poprawę klimatu integracji i tolerancji dla wszystkich mniejszości w kraju, w tym przez zwiększanie roli Państwowego Komitetu ds. Mniejszości;

18.  zaleca zajmowanie się problemem braku równości płci, dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy domowej za pomocą odpowiednich mechanizmów; z zadowoleniem przyjmuje zmiany w kodeksie wyborczym przyjęte w kwietniu 2015 r., które wprowadzają wymóg 50% parytetu płci na listach kandydatów do rad miejskich;

19.  zauważa, że wciąż należy zapewnić egzekwowanie praw własności; apeluje o ukończenie procesu rejestracji i zwrotu mienia oraz przyznawania odszkodowań za nie, a także o skuteczne wdrożenie strategii dotyczącej praw własności na lata 2012–2020; wskazuje, że lepsze egzekwowanie praw własności pozytywnie wpłynie na inwestycje lokalne i zagraniczne;

20.  ponownie podkreśla kluczowe znaczenie profesjonalnych, niezależnych i pluralistycznych nadawców publicznych i mediów prywatnych; z niepokojem odnotowuje powszechną autocenzurę wśród dziennikarzy, którzy czasami napotykają fizyczne przeszkody w relacjonowani niektórych wydarzeń oraz padają ofiarą napaści lub gróźb z powodu wykonywanej pracy; z niepokojem odnotowuje ponadto przypadki bezpośredniej ingerencji w niezależność redakcyjną; ubolewa w związku z tym, że regionalnej bałkańskiej sieci dziennikarstwa śledczego grożono wniesieniem pozwu o zniesławienie w związku z prowadzonym przez nią dochodzeniem w sprawie przeszłości kryminalnej jednego z kandydatów na burmistrza podczas wyborów lokalnych w 2015 r.; apeluje o podjęcie działań w celu wzmocnienia dziennikarskich standardów zawodowych i etycznych; wzywa do czynienia większych wysiłków na rzecz wdrażania ustawy o mediach audiowizualnych; podkreśla potrzebę zwiększenia przejrzystości w kwestii reklam rządowych w mediach oraz podjęcia dodatkowych starań, aby w pełni zagwarantować niezależność Rady ds. Mediów Audiowizualnych oraz nadawcy publicznego; jest zaniepokojony zmieniającymi się procedurami wyboru dyrektora generalnego albańskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego (RTSh); wzywa zarówno rząd, jak i opozycję do zapewnienia właściwego funkcjonowania nadawcy narodowego dzięki wskazaniu kompromisowego kandydata na stanowisko dyrektora; podkreśla, że należy dokończyć opóźniony proces cyfryzacji;

21.  zauważa, Albania jest umiarkowanie przygotowana do rozwijania funkcjonującej gospodarki rynkowej; z zadowoleniem przyjmuje lepszą ściągalność podatków i rządową kampanię przeciwko szarej strefie; wyraża zaniepokojenie wysokim poziomem bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia wśród młodzieży i bezrobocia długotrwałego, które stanowi ponad 50% łącznego bezrobocia, mimo iż odnotowano wzrost zatrudnienia; apeluje o poświęcenie większej uwagi równym szansom oraz o podjęcie dalszych działań, aby zwiększyć zatrudnienie kobiet na rynku pracy; nadal ubolewa nad utrzymującymi się i rażącymi niedociągnięciami w zakresie praworządności, otoczenia regulacyjnego, egzekwowania praw własności i zwalczania korupcji, które przeszkadzają w wysiłkach zmierzających do poprawy otoczenia biznesowego; wzywa Albanię, by dzięki wprowadzeniu skutecznych reform gospodarczych kompleksowo rozwiązała palący problem, jakim wciąż jest duża szara strefa gospodarki w tym kraju, połączona z powszechną korupcją; apeluje o podjęcie działań w celu zajęcia się nieprawidłowościami w zakresie egzekwowania umów i praworządności, o zlikwidowanie wciąż ogromnej gospodarki nieformalnej oraz o priorytetowe potraktowanie programu konsolidacji budżetowej i redukcji długu publicznego; wzywa do większego wspierania mechanizmów ochrony konsumentów;

22.  apeluje do albańskiego rządu o sprawowanie kontroli nad budową elektrowni wodnych na obszarach wrażliwych pod względem środowiskowym, takich jak region rzeki Wjosy, i na obszarach chronionych, a także o zachowanie integralności istniejących parków narodowych; zaleca poprawę jakości ocen oddziaływania na środowisko, które umożliwiałyby uwzględnianie unijnych standardów określonych w dyrektywie ptasiej i siedliskowej oraz w ramowej dyrektywie wodnej; wzywa rząd albański do zwiększenia przejrzystości przez udział społeczeństwa oraz konsultacje społeczne w sprawie planowanych projektów;

23.  wzywa Albanię do dokonania właściwych pomiarów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz do przyjęcia dodatkowych środków wymierzonych w niewłaściwe metody unieszkodliwiania i usuwania odpadów, zwłaszcza odpadów morskich;

24.  wzywa rząd do przyjęcia i wdrożenia krajowej strategii energetycznej; jest zaniepokojony tym, że Albania nie przedstawiła Wspólnocie Energetycznej planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, co doprowadziło do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia; jest ponadto zaniepokojony faktem, że Albania nie dotrzymała w ramach Wspólnoty Energetycznej terminu dostosowania swojego prawa do dyrektywy z 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; wzywa rząd do zintensyfikowania działań w obszarze efektywności energetycznej przez przyjęcie nowej ustawy o efektywności energetycznej budynków;

25.  wyraża uznanie dla Albanii za to, że pozostaje konstruktywnym partnerem w regionie i wykazuje proaktywną postawę we współpracy regionalnej; podkreśla znaczenie zapewnienia dobrosąsiedzkich stosunków, które pozostają kwestią zasadniczą; pozytywnie odnosi się do zaangażowania Albanii na rzecz inicjatyw w dziedzinie współpracy regionalnej podjętych na szczytach w sprawie Bałkanów Zachodnich w Berlinie w 2014 r. i w Wiedniu w 2015 r.; z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną rolę Albanii w programie dotyczącym sieci połączeń; wzywa właściwe władze, by zapewniły pełne i szybkie wdrożenie norm technicznych i miękkich środków w dziedzinie transportu, które uzgodniono na wiedeńskim szczycie w sprawie Bałkanów Zachodnich w 2015 r., przed kolejnym szczytem, który ma się odbyć w Paryżu w 2016 r.;

26.  z zadowoleniem przyjmuje niezmienną wolę polityczną do poprawy stosunków z Serbią oraz zachęca Albanię i Serbię do podjęcia dalszych działań w zakresie promowania stabilności i współpracy regionalnej oraz dobrych stosunków sąsiedzkich; w świetle tych wysiłków zachęca Albanię do dalszych prac nad utworzeniem regionalnego biura ds. współpracy na rzecz młodzieży z siedzibą w Tiranie, które ma nadrzędne znaczenie dla dalszego pojednania w regionie, zwłaszcza wśród młodzieży; zaleca władzom przyspieszenie budowy dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak linia kolejowa i nowoczesna autostrada między Tiraną a Skopje w ramach korytarza VIII; wyraża uznanie dla Albanii za pełne dostosowanie się do wszystkich odnośnych deklaracji w dziedzinie WPZiB oraz konkluzji Rady Europejskiej, a także za jej gotowość do udziału w europejskich programach pomocy i przesiedleń kierowanych do uchodźców syryjskich; apeluje do rządu, by nie ustawał w wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu dużej liczby wyraźnie nieuzasadnionych wniosków o azyl składanych w państwach członkowskich oraz by podjął zdecydowane działania, w ramach mechanizmu monitorowania sytuacji po liberalizacji reżimu wizowego, w celu zaangażowania się w bliższą współpracę operacyjną i wymianę informacji z państwami członkowskimi i z krajami sąsiadującymi; wzywa ponadto rząd, aby rozważył podjęcie dalszych działań mających na celu poprawę społeczno-ekonomicznych warunków życia; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie ustanowienia unijnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia oraz popiera umieszczenie Albanii w tym wykazie;

27.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie się Albanii w zwalczanie radykalizacji i terroryzmu oraz przyjęcie odnośnych strategii bezpieczeństwa i planu działania; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zaktualizowane ramy strategiczne obejmują strategię zwalczania brutalnego ekstremizmu; jest zaniepokojony tym, że w Albanii, jak również w innych krajach, odnotowuje się zjawisko powrotu zagranicznych bojowników, islamskiej radykalizacji i brutalnego ekstremizmu; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje środki podjęte przez rząd albański, aby zapobiec odpływowi zagranicznych bojowników do ISIS w Iraku i Syrii; uważa, że niezwykle istotna jest dalsza realizacja skutecznej polityki zapobiegania islamskiej radykalizacji, zwalczanie brutalnego ekstremizmu we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i wspólnotami religijnymi, zapobieganie przepływowi zagranicznych bojowników terrorystycznych i utrudnianie go, zwalczanie finansowania terroryzmu, a także opracowanie na potrzeby agencji wywiadu i organów ścigania specjalnego podejścia opartego na praworządności oraz spójnej polityki sądowej w odniesieniu do przestępców; zaleca ponadto zacieśnienie skutecznej współpracy regionalnej i współpracy z właściwymi służbami państw członkowskich w tej kwestii, w tym w zakresie wymiany informacji; jest zdania, że wszystkie działania podejmowane w tym celu powinny gwarantować przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z normami i instrumentami międzynarodowymi;

28.   ubolewa, że z powodu braku ducha współpracy i kompromisu w albańskiej delegacji nie można obecnie przeprowadzić poważnej debaty na forum Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania, a na jego dziewiątym posiedzeniu nie udało się przyjąć żadnych zaleceń; nawołuje do podjęcia działań w celu umocnienia Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania, aby mógł on wnieść pozytywny wkład w proces akcesyjny Albanii;

29.  zwraca się do Komisji, aby włączyła do swoich przyszłych sprawozdań szczegółowe informacje o pomocy IPA dla Albanii oraz o wdrażaniu środków, zwłaszcza pomocy IPA przydzielonej na realizację kluczowych priorytetów i odnośnych projektów, mając na uwadze Deklarację Komisji w sprawie strategicznego dialogu z Parlamentem Europejskim;

30.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Albanii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności