Postup : 2015/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0440/2016

Predkladané texty :

B8-0440/2016

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0134

NÁVRH UZNESENIA
PDF 206kWORD 112k
5.4.2016
PE579.857v01-00
 
B8-0440/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o správe o Albánsku za rok 2015 (2015/2896(RSP))


Knut Fleckenstein v mene Výboru pre zahraničné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o Albánsku za rok 2015 (2015/2896(RSP))  
B8-0440/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 o perspektíve pristúpenia krajín západného Balkánu k EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 26. – 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ a na závery Rady z 15. decembra 2015,

–  so zreteľom na siedme zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2015 v Bruseli,

–  so zreteľom na vstup Albánska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) 1. apríla 2009,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu viedenského samitu o západnom Balkáne z 27. augusta 2015, ako aj na odporúčania organizácií občianskej spoločnosti pre viedenský samit v roku 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2015 s názvom Stratégia rozširovania EÚ (COM(2015)0611) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2015 (SWD(2015)0213),

–  so zreteľom na spoločné závery z piateho dialógu na vysokej úrovni o kľúčových prioritách, ktoré boli prijaté 24. marca 2015 v Tirane,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR z 8. septembra 2015 o miestnych voľbách, ktoré sa konali 21. júna 2015,

–  so zreteľom na deviatu schôdzu Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko, ktorá sa uskutočnila 9. – 10. novembra 2015 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku,

–  so zreteľom na prácu, ktorú vo funkcii stáleho spravodajcu pre Albánsko vo Výbore pre zahraničné veci odviedol Knut Fleckenstein,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Albánsko na svojej ceste k pristúpeniu k EÚ stabilne napredovalo;

B.  keďže (potenciálne) kandidátske krajiny sa posudzujú na základe vlastných zásluh a harmonogram pristúpenia závisí od kvality nevyhnutných reforiem;

C.  keďže stále pretrvávajú problémy, ktoré treba urýchlene a efektívne vyriešiť, aby sa mohlo pokročiť na ceste k pristúpeniu k EÚ;

D.   keďže pre ďalší pokrok v rámci procesu pristúpenia k EÚ je nevyhnutné dôsledné prijímanie a plné vykonávanie reforiem v oblasti piatich kľúčových priorít, ako aj trvalá politická angažovanosť;

E.  keďže ochrana slobody náboženstva a kultúrneho dedičstva a spravovanie majetku v súlade so zásadou právneho štátu sú základnými hodnotami Európskej únie;

F.  keďže konštruktívny a udržateľný politický dialóg medzi politickými silami o reformách súvisiacich s EÚ má zásadný význam pre ďalší pokrok v rámci procesu pristúpenia k EÚ; keďže pre úspešný a udržateľný proces reforiem je mimoriadne dôležité čestné konanie, konštruktívny dialóg, spolupráca a ochota pristúpiť na kompromis medzi vládou a opozíciou;

G.  keďže v súvislosti s procesom pristúpenia Albánska k EÚ existuje politický konsenzus a podpora širokej verejnosti; keďže úspech reformného programu veľmi závisí od existencie demokratického politického prostredia v krajine;

H.  keďže nepretržitý pokrok predovšetkým v oblasti právneho štátu, reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, reformy verejnej správy a základných práv má v reformnom procese rozhodujúci význam; keďže v záujme otvorenia prístupových rokovaní a konsolidácie svojho prechodu k demokracii musí Albánsko zintenzívniť reformné úsilie v týchto oblastiach, ako aj v súvislosti s ďalšími kľúčovými prioritami; keďže EÚ určila zásadu právneho štátu za kľúčovú otázku svojho procesu rozširovania a okrem toho zdôraznila, že treba posilniť správu hospodárskych záležitostí a verejnú správu vo všetkých krajinách západného Balkánu;

1.  víta stabilný pokrok Albánska, pokiaľ ide o reformy v oblasti kľúčových priorít, ktoré sú potrebné na otvorenie prístupových rokovaní; nabáda vládu, parlament a politické strany, aby udržali tempo reforiem a urýchlili ich vykonávanie; vyzýva ich, aby urýchlene pristúpili k zásadnej reforme súdnictva; podčiarkuje význam riadneho a včasného vykonania týchto reforiem;

2.  vyzýva všetky politické strany, aby vyvinuli ďalšie úsilie s cieľom zapojiť sa do konštruktívnejšieho a skutočného politického dialógu, ktorý umožní prijať a vykonávať kľúčové reformy; je pevne presvedčený, že udržateľná spolupráca medzi vládou a opozíciou v parlamente má zásadný význam pre proces pristúpenia Albánska k EÚ a splnenie prístupových kritérií; rozhodne zdôrazňuje, že je dôležité, aby si zachovali odhodlanie budovať demokratickú politickú kultúru, čo zahŕňa otvorenosť voči dialógu, rokovaniu a kompromisu a úplné vylúčenie bojkotov a radikalizmu; víta zriadenie a činnosť Národnej rady pre európsku integráciu, ktorá by mala podľa očakávaní zabezpečiť, aby bol reformný proces súvisiaci s EÚ inkluzívnejší; naliehavo žiada, aby sa ešte viac posilnili možnosti parlamentu monitorovať vykonávanie a súlad s acquis;

3.  vyjadruje vládnym i opozičným stranám uznanie za ich konštruktívnu spoluprácu a za to, že sa v parlamente jednomyseľne prijal zákon, ktorý znemožňuje vymenovanie a zvolenie páchateľov trestných činov do verejných funkcií (dekriminalizačný zákon); víta prijatie súvisiacich predpisov v parlamente a požaduje urýchlené a dôsledné uplatňovanie ducha i litery tohto zákona; dôrazne nabáda parlament, aby šiel pri vykonávaní právnych predpisov príkladom s cieľom posilniť dôveru občanov a podnikateľských kruhov v ich politických predstaviteľov a vo verejné inštitúcie;

4.  víta odhodlanie Albánska komplexne a dôkladne zreformovať systém súdnictva a dôrazne nabáda albánske orgány, aby urýchlene pokračovali v prípravách na túto zásadnú reformu s cieľom posilniť dôveru občanov a podnikateľských kruhov v systém súdnictva; oceňuje prácu ad hoc parlamentného výboru pre reformu súdnictva pri príprave reformy; vyzdvihuje úzku spoluprácu s Benátskou komisiou; ďalej podnecuje kooperatívny prístup na ceste k prijatiu tejto reformy; vyzýva všetky strany, aby sa pri zohľadnení odporúčaní Benátskej komisie usilovali o dosiahnutie kompromisu, pokiaľ ide o zásadné zmeny v súdnictve, ktoré sa týkajú okrem iného úplnej nezávislosti a zodpovednosti sudcov a prokurátorov, ako aj nestrannosti súdov, a to predovšetkým najvyššieho súdu a ústavného súdu a najvyššej súdnej rady;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné riešiť súčasné nedostatky vo fungovaní systému súdnictva vrátane otázky jeho nezávislosti od ostatných zložiek moci, politického zasahovania, selektívnej spravodlivosti a obmedzenej zodpovednosti, vysokej miery korupcie, neúčinných mechanizmov kontroly, nedostatočných zdrojov, celkovej dĺžky súdnych konaní a nedostatku jasných profesijných kritérií na vymenúvanie a služobný postup sudcov; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť transparentnosť a zrealizovať príslušné odporúčania, ktoré vo svojej hodnotiacej správe zo štvrtého kola vydala Skupina štátov proti korupcii (GRECO) v súvislosti s predchádzaním korupcii sudcov a prokurátorov;

6.  odporúča Komisii, aby dôkladne monitorovala pokrok dosiahnutý pri reforme súdnictva, a nabáda ju, aby Parlamentu a Rade podala správu, len čo Albánsko v tejto reforme dostatočne pokročí, a aby zohľadnila tieto závery a pokrok Albánska pri vykonávaní piatich kľúčových priorít, keď bude zvažovať odporúčanie na začatie prístupových rokovaní;

7.  víta prijatie stratégie reformy verejnej správy na roky 2015 – 2020 a jej akčného plánu na roky 2015 – 2017, ako aj stratégie reformy riadenia verejných financií na roky 2014 – 2020; kladie dôraz na to, že verejná služba musí byť profesionálna a transparentná s cieľom slúžiť záujmom občanov, poskytovať im lepšie služby a pripraviť sa na efektívne vedenie budúcich prístupových rokovaní; berie na vedomie úsilie o dosiahnutie toho, aby verejná správa bola ústretovejšia voči občanom; naliehavo vyzýva vládu, aby pokračovala vo svojom úsilí posilniť administratívne kapacity, odpolitizovať verejnú správu, bojovať proti korupcii v štátnej službe a zlepšiť postupy prijímania pracovníkov na základe zásluh a výkonnosti; požaduje plné a účinné vykonávanie zákona o verejnej službe a nového zákona o administratívnych postupoch; vyzýva na posilnenie právomoci, autonómie, efektívnosti a zdrojov štruktúr pôsobiacich v oblasti ľudských práv, ako je úrad ombudsmana; žiada, aby sa dvom novým komisárom, a to komisárovi pre deti a komisárovi pre zabránenie mučeniu, pridelili primerané rozpočtové prostriedky; víta prijatie decentralizačnej stratégie na roky 2015 – 2020 a zákona o miestnej samospráve, čo zvyšuje administratívne a finančné kapacity jednotiek miestnej samosprávy a zabezpečuje konzultácie medzi centrálnou vládou a miestnou samosprávou; poukazuje na potrebu viac objasniť úlohy a povinnosti miestnej samosprávy a pokračovať v úzkom dialógu s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane zástupcov občianskej spoločnosti;

8.  je naďalej znepokojený rozšírenou korupciou, a to najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, súdnictva, verejného obstarávania, koncesií verejno-súkromného partnerstva, stavebníctva a priestorového plánovania, miestnej samosprávy a verejnej služby; požaduje posilnenie miestnej samosprávy; víta prijatie národnej protikorupčnej stratégie na roky 2015 – 2020 a akčného plánu na roky 2015 – 2017; vyzýva príslušné orgány, aby dôkladne monitorovali a skúmali akčný plán, zlepšili výsledky v oblasti vyšetrovania, trestného stíhania a odsúdenia v prípadoch korupcie na všetkých úrovniach, striktne presadzovali protikorupčné právne predpisy a posilnili nezávislosť protikorupčných inštitúcií a spoluprácu medzi nimi; víta návrh zákona o ochrane informátorov a o zlepšení transparentnosti a kontroly finančných prostriedkov politických strán; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť schopnosť orgánov presadzovania práva viesť aktívne a účinné vyšetrovanie; je pevne presvedčený, že pokrok pri reforme súdnictva výrazne posilní aj boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

9.  berie na vedomie angažovanosť vlády v boji proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá viedla k niekoľkým úspešným operáciám veľkého rozsahu v oblasti presadzovania práva, a to aj v spolupráci s orgánmi susedných krajín a členských štátov EÚ; naďalej ho však znepokojuje nízky počet právoplatných odsúdení; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať spoluprácu medzi prokuratúrou a políciou a zabezpečiť účinné následné opatrenia na justičnej úrovni; požaduje vyčlenenie primeraných zdrojov pre políciu a prokuratúru na boj proti organizovanej trestnej činnosti; víta nedávne operácie zamerané na boj proti obchodníkom s drogami, ale konštatuje, že takéto obchodovanie je pre Albánsko naďalej závažným problémom; vyzýva príslušné orgány, aby posilnili svoje úsilie v boji proti výrobe a obchodovaniu s drogami a omamnými látkami, a to aj zintenzívnením medzinárodnej a regionálnej spolupráce; požaduje intenzívnejšiu spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, lepšiu ochranu a odškodnenie obetí a zlepšenie výsledkov, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a odsúdenie; vyzýva príslušné orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti obchodovaniu so zbraňami;

10.  berie na vedomie hodnotenie a odporúčania týkajúce sa volebného procesu, ktoré OBSE/ODIHR vypracovala po miestnych voľbách v júni 2015, keď medzinárodní pozorovatelia zaznamenali množstvo nezrovnalostí; víta zriadenie ad hoc parlamentného výboru pre volebnú reformu v januári 2016 a nabáda na účinné vykonávanie jeho odporúčaní, najmä so zreteľom na prípravu a usporiadanie nadchádzajúcich volieb; vyjadruje znepokojenie nad celkovou politizáciou volebného procesu a vyzýva príslušné orgány, aby v záujme zvýšenia dôvery verejnosti v tento proces riešili okrem iného procedurálne nedostatky vrátane volebných sporov, nezávislosti volebných komisií, transparentnosti a účinnosti pri financovaní politických strán, údajných prípadov kupovania hlasov a zastrašovania voličov a zneužívania štátnych zdrojov; konštatuje, že ústredná volebná komisia musí stanoviť jasnú internú zodpovednosť za dohľad nad financovaním strán a nezostávať len pri čisto formálnych kontrolách vyhlásení politických strán;

11.  víta skutočnosť, že parlament prijal uznesenie o úlohe občianskej spoločnosti pri demokratickom rozvoji krajiny, a poukazuje na zlepšovanie spolupráce medzi štátnymi inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti vrátane ich účasti na zasadnutiach Národnej rady pre európsku integráciu; oceňuje prijatie plánu pre občiansku spoločnosť a nabáda na jeho hladkú realizáciu; odporúča, aby sa podnikli kroky na inštitucionalizáciu spolupráce s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom posilniť demokraciu a ochranu ľudských práv a občianskych slobôd prostredníctvom účasti verejnosti a zvýšiť transparentnosť rozhodovacieho procesu; vyzýva príslušné orgány, aby obmedzili administratívnu záťaž pre organizácie občianskej spoločnosti a zrevidovali daňové pravidlá a iné príslušné predpisy s cieľom uľahčiť poskytovanie súkromných darov; vyzýva príslušné orgány, aby nabádali organizácie občianskej spoločnosti na aktívnu účasť, pokiaľ ide o dohľad nad volebným procesom, a na zapojenie do poskytovania komplexných a včasných informácií verejnosti o procese pristúpenia k EÚ;

12.  naliehavo žiada albánsku vládu, aby venovala osobitnú pozornosť zlepšovaniu vyhliadok mladých ľudí a aby investovala do modernizácie a reformy vzdelávacieho systému s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť a profesijné vyhliadky najmä pre mladých ľudí; zdôrazňuje, že je potrebné zmeniť súčasný únik mozgov na ich cirkuláciu, ktorá podporuje mobilitu a zároveň vytvára značný potenciál pre riadne kariérne vyhliadky v Albánsku; víta pomoc z IPA zameranú na vzdelávanie, zamestnanosť a sociálne politiky;

13.  pripomína svoju výzvu určenú príslušným orgánom, aby zabezpečili spravodlivosť pre obete udalostí z 21. januára 2011;

14.  odsudzuje zlé zaobchádzanie s podozrivými na policajných staniciach, preplnenosť väzníc, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť a nevyhovujúce podmienky vo väzenských zariadeniach;

15.  pripomína, že inštitucionálne mechanizmy na ochranu práv dieťaťa sú stále nedostatočné; naliehavo vyzýva orgány na zreformovanie systému súdnictva pre mladistvých tak, aby bol v súlade s medzinárodnými normami; požaduje výrazné zvýšenie finančných prostriedkov prideľovaných na systém ochrany detí, najmä pokiaľ ide o útvary na ochranu detí na miestnej a regionálnej úrovni; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré útvary na ochranu detí museli ukončiť činnosť pre nedostatok finančných zdrojov; naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili prístup detí k útvarom na ochranu detí aj vo vidieckych oblastiach;

16.  oceňuje atmosféru náboženskej tolerancie v krajine, dobrú spoluprácu medzi náboženskými komunitami a ich pozitívne vzťahy so štátom; vyzýva všetky príslušné orgány a náboženské komunity, aby sa spoločne usilovali o zachovanie a podporovanie náboženskej harmónie;

17.  pripomína, že ku kľúčovým prioritám patrí potreba účinných legislatívnych a politických opatrení na posilnenie ochrany ľudských práv, menšinových práv a politík boja proti diskriminácii; poznamenáva, že Rómovia a Egypťania žijú v ťažkých podmienkach a často sa stretávajú so sociálnym vylúčením a diskrimináciou; oceňuje prijatie národného akčného plánu na integráciu Rómov a Egypťanov na roky 2015 – 2020 a účinnejšie vykonávanie politík začleňovania Rómov; konštatuje, že miera zápisov a predčasného ukončenia školskej dochádzky rómskych detí a situácia rómskych a egyptských detí žijúcich na ulici vrátane prípadov ich násilného vysťahovania bez riadneho procesu či poskytnutia primeraného alternatívneho ubytovania naďalej vyvolávajú znepokojenie; požaduje zlepšenie ochrany práv detí a systému súdnictva pre mladistvých; víta uznesenie parlamentu o ochrane práv a slobôd osôb patriacich ku komunite LGBTI; konštatuje, že druhý pochod Pride v Tirane v júni 2015 sa uskutočnil bez väčších incidentov; odporúča, aby sa z existujúcich právnych predpisov odstránili ustanovenia diskriminujúce transrodové a intersexuálne osoby; vyzýva príslušné orgány, aby ďalej zlepšovali situáciu, pokiaľ ide o začleňovanie a toleranciu vo vzťahu ku všetkým menšinám v krajine, a to aj posilňovaním úlohy Štátneho výboru pre menšiny;

18.  odporúča, aby sa vhodnými mechanizmami riešili problémy rodovej nerovnosti, rodovej diskriminácie a domáceho násilia; víta novelu volebného zákona prijatú v apríli 2015, ktorou sa stanovuje 50 % rodová kvóta na zoznamoch kandidátov do obecných rád;

19.  poznamenáva, že doteraz nebolo zabezpečené presadzovanie vlastníckych práv; naliehavo požaduje dokončenie procesu registrácie majetku, reštitúcií a náhrad a účinné vykonávanie stratégie v oblasti vlastníckych práv na roky 2012 – 2020; poukazuje na to, že lepšie presadzovanie vlastníckych práv bude mať pozitívny vplyv na miestne a zahraničné investície;

20.  opäť zdôrazňuje kľúčový význam profesionálnych, nezávislých a pluralitných prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania a súkromných médií; vyjadruje znepokojenie nad rozšírenou autocenzúrou novinárov, ktorým sa niekedy fyzicky bráni informovať o určitých udalostiach a ktorí sú pre svoju prácu napádaní alebo zastrašovaní, a nad prípadmi priameho zasahovania do redakčnej nezávislosti; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Balkánska investigatívna regionálna sieť sa stala terčom vyhrážok, že na ňu bude podaná žaloba za ohováranie, po tom, čo prešetrovala kriminálnu minulosť kandidáta na starostu v miestnych voľbách v roku 2015; požaduje prijatie opatrení na posilnenie profesijných a etických noriem pre novinárov; žiada širšie uplatňovanie zákona o audiovizuálnych médiách; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť transparentnosť štátnej reklamy v médiách a vyvíjať ďalšie úsilie o zaručenie nezávislosti orgánu pre audiovizuálne médiá a verejnoprávneho vysielania; je znepokojený zmenami v postupoch voľby generálneho riaditeľa albánskej spoločnosti pre verejnoprávne rozhlasové a televízne vysielanie (RTSh); vyzýva vládu a opozíciu, aby zabezpečili riadne fungovanie národnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti tým, že určia konsenzuálneho kandidáta na post riaditeľa; zdôrazňuje, že treba dokončiť oneskorený proces digitalizácie;

21.  konštatuje, že Albánsko je pomerne pripravené, pokiaľ ide o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva; víta lepší výber daní a kampaň vlády proti neformálnej ekonomike; hoci berie na vedomie zvýšenie zamestnanosti, vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou nezamestnanosti, a to najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ktorá tvorí viac ako 50 % celkovej nezamestnanosti; naliehavo žiada, aby sa venovala väčšia pozornosť rovnakým príležitostiam a aby sa prijali ďalšie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti žien na trhu práce; zostáva znepokojený pretrvávajúcimi a závažnými nedostatkami, pokiaľ ide o právny štát, regulačné prostredie, presadzovanie vlastníckych práv a boj proti korupcii, ktoré sú prekážkou v úsilí o zlepšenie podnikateľského prostredia; naliehavo žiada Albánsko, aby realizáciou účinných hospodárskych reforiem komplexne riešilo stále pálčivý problém rozsiahleho tieňového hospodárstva spojeného s rozšírenou korupciou; naliehavo žiada, aby sa podnikli kroky na riešenie nedostatkov v oblasti vymáhateľnosti zmluvného plnenia a právneho štátu, na boj proti stále rozsiahlej tieňovej ekonomike a na zaradenie programu fiškálnej konsolidácie a znižovania verejného dlhu medzi priority; naliehavo požaduje, aby sa vo väčšej miere podporovali mechanizmy na ochranu spotrebiteľa;

22.  vyzýva albánsku vládu, aby kontrolovala budovanie vodných elektrární v ekologicky citlivých oblastiach, napríklad v okolí rieky Vjosa, ako aj v chránených oblastiach a aby zachovala neporušenosť existujúcich národných parkov; odporúča zlepšiť kvalitu posúdení vplyvu na životné prostredie, čo by umožnilo zohľadňovať normy EÚ stanovené v smernici o vtákoch, smernici o biotopoch a v rámcovej smernici o vode; nabáda albánsku vládu, aby zvýšila transparentnosť prostredníctvom účasti verejnosti a verejných konzultácií o plánovaných projektoch;

23.  vyzýva Albánsko, aby vykonávalo príslušné merania týkajúce sa ochrany životného prostredia a nakladania s odpadom a prijalo dodatočné opatrenia proti nesprávnej likvidácii a odstraňovaniu odpadu, najmä morského odpadu;

24.  vyzýva vládu, aby prijala a vykonávala národnú energetickú stratégiu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Albánsko nepredložilo Energetickému spoločenstvu akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, v dôsledku čoho sa začalo konanie o porušení povinnosti; rovnako vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Albánsko nedodržalo termín stanovený Energetickým spoločenstvom na zosúladenie svojich právnych predpisov so smernicou o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách z roku 2006; naliehavo vyzýva vládu, aby vyvinula viac úsilia, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, a to prijatím nového zákona o energetickej hospodárnosti budov;

25.  vyjadruje Albánsku uznanie za to, že je naďalej konštruktívnym partnerom v regióne a zohráva aktívnu úlohu v oblasti regionálnej spolupráce; zdôrazňuje význam zabezpečenia dobrých susedských vzťahov, ktoré sú naďalej nevyhnutné; pozitívne hodnotí angažovanosť Albánska, pokiaľ ide o iniciatívy regionálnej spolupráce, ktoré boli prijaté na samitoch západného Balkánu v Berlíne v roku 2014 a vo Viedni v roku 2015; víta konštruktívnu úlohu Albánska v rámci programu týkajúceho sa prepojenosti; vyzýva príslušné orgány, aby pred nadchádzajúcim samitom, ktorý sa má konať v roku 2016 v Paríži, zaistili úplné a urýchlené vykonávanie technických noriem a mäkkých opatrení v odvetví dopravy, ktoré boli dohodnuté na samite západného Balkánu vo Viedni v roku 2015;

26.  víta pretrvávajúcu politickú vôľu zlepšiť vzťahy so Srbskom a nabáda Albánsko a Srbsko, aby prijali ďalšie opatrenia na podporu regionálnej stability a spolupráce, ako aj dobrých susedských vzťahov; v súvislosti s týmto úsilím nabáda Albánsko, aby pokračovalo v budovaní úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže so sídlom v Tirane, ktorý má mimoriadny význam pre ďalšie zmierovanie v regióne, najmä medzi mladými ľuďmi; odporúča urýchliť výstavbu hlavných infraštruktúrnych projektov , ako je železničné prepojenie a moderná diaľnica medzi Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII; vyjadruje Albánsku uznanie za to, že dosiahlo plný súlad so všetkými relevantnými vyhláseniami v oblasti SZBP a závermi Európskej rady, ako aj za jeho pripravenosť prispieť k európskym systémom pomoci pre sýrskych utečencov a ich presídľovania; naliehavo žiada vládu, aby sa naďalej usilovala riešiť vysoký počet zjavne neopodstatnených žiadostí o azyl podaných v členských štátoch a aby podnikla rozhodné kroky prostredníctvom mechanizmu monitorovania stavu po liberalizácii vízového režimu s cieľom nadviazať užšiu operačnú spoluprácu a realizovať výmenu informácií s členskými štátmi a susednými krajinami; vyzýva tiež vládu, aby zvážila prijatie ďalších opatrení na zlepšenie sociálno-ekonomických životných podmienok; víta návrh Komisie vytvoriť spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu a podporuje zaradenie Albánska do tohto zoznamu;

27.  víta angažovanosť Albánska v boji proti radikalizácii a terorizmu a prijatie príslušných bezpečnostných stratégií a akčného plánu; víta skutočnosť, že aktualizovaný strategický rámec zahŕňa stratégiu v oblasti boja proti násilnému extrémizmu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Albánsko a ďalšie krajiny sú postihnuté problémom, ktorý predstavujú vracajúci sa zahraniční bojovníci, islamská radikalizácia a násilný extrémizmus; v tejto súvislosti víta opatrenia albánskej vlády s cieľom zabrániť odlevu zahraničných bojovníkov, ktorí sa chcú pripojiť k ISIS v Iraku a Sýrii; považuje za nevyhnutné pokračovať vo vykonávaní účinnej politiky s cieľom predchádzať islamskej radikalizácii, bojovať proti násilnému extrémizmu aj so zapojením organizácií občianskej spoločnosti a náboženských komunít, brániť toku zahraničných teroristických bojovníkov a narúšať ho, bojovať proti financovaniu terorizmu, ako aj vyvinúť pre spravodajské služby a orgány presadzovania práva osobitný prístup založený na zásadách právneho štátu a ucelenú súdnu politiku, pokiaľ ide o páchateľov; okrem toho odporúča zintenzívnenie účinnej regionálnej spolupráce a spolupráce s príslušnými útvarmi členských štátov v tejto otázke vrátane výmeny informácií; zastáva názor, že všetkými opatreniami prijatými v tomto smere by sa malo zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade s medzinárodnými normami a nástrojmi;

28.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že pre neochotu spolupracovať a dosiahnuť kompromis v rámci albánskej delegácie nemožno v súčasnosti viesť žiadnu zmysluplnú diskusiu v Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie a že na jeho deviatej schôdzi sa nemohlo prijať žiadne odporúčanie; vyzýva na podniknutie krokov s cieľom posilniť Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie, aby mohol pozitívne prispieť k procesu pristúpenia Albánska k EÚ;

29.  žiada Komisiu, aby do svojich budúcich správ zahrnula podrobné informácie o podpore poskytovanej Albánsku prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a o vykonávaní opatrení, najmä pokiaľ ide o pomoc z IPA vyčlenenú na vykonávanie kľúčových priorít a príslušných projektov, a to s ohľadom na vyhlásenie Komisie o strategickom dialógu s Európskym parlamentom;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia