Predlog resolucije - B8-0440/2016Predlog resolucije
B8-0440/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o poročilu o Albaniji za leto 2015

5.4.2016 - (2015/2896(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Knut Fleckenstein v imenu Odbora za zunanje zadeve


Postopek : 2015/2896(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0440/2016
Predložena besedila :
B8-0440/2016
Sprejeta besedila :

B8-0440/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o Albaniji za leto 2015

(2015/2896(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014, da se Albaniji dodeli status kandidatke za članstvo v EU, ter njegovih sklepov z dne 15. decembra 2015,

–  ob upoštevanju sklepov s sedmega srečanja Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta med Albanijo in EU, ki je potekalo 18. maja 2015 v Bruslju,

–  ob upoštevanju dejstva, da se je Albanija 1. aprila 2009 včlanila v Organizacijo Severnoatlantske pogodbe (NATO),

–  ob upoštevanju končne izjave predsednika vrha o Zahodnem Balkanu, ki je potekal 27. avgusta 2015 na Dunaju, in priporočil organizacij civilne družbe za ta vrh,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. novembra 2015 z naslovom Strategija širitve EU (COM(2015)0611), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Albaniji za leto 2015 (SWD(2015)0213),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov petega dialoga na visoki ravni o ključnih prednostnih nalogah, ki so bili sprejeti 24. marca 2015 v Tirani,

–  ob upoštevanju končnega poročila misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev z dne 8. septembra 2015 o lokalnih volitvah, ki so potekale 21. junija 2015,

–  ob upoštevanju devete seje stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Albanija, ki je potekala 9. in 10. novembra 2015 v Bruslju;

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Albaniji,

–  ob upoštevanju dela stalnega poročevalca Odbora za zunanje zadeve za Albanijo Knuta Fleckensteina,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Albanija stalno napreduje na svoji poti k pristopu k EU;

B.  ker se vse (potencialne) države kandidatke ocenjujejo glede na njihove dosežke, časovni načrt za pristop pa se določa glede na kakovost potrebnih reform;

C.  ker izzivi ostajajo in se je treba z njimi spoprijeti hitro in učinkovito, da bi dosegli nadaljnji napredek na poti k pristopu k EU;

D.   ker so dosledno sprejemanje in polno izvajanje reform o petih ključnih prednostnih nalogah ter stalna politična zavezanost ključni za nadaljnji napredek v procesu pristopa k EU;

E.  ker so varstvo verske svobode in kulturne dediščine ter upravljanje premoženja v skladu z načelom pravne države temeljne vrednote Evropske unije;

F.  ker je konstruktiven in vzdržen politični dialog med političnimi silami o reformah v zvezi z EU bistven za nadaljnji napredek v procesu pristopa k EU; ker so poštenost, konstruktiven dialog, sodelovanje in pripravljenost za sklepanje kompromisov med vlado in opozicijo bistveni za uspešen in vzdržen proces reform;

G.  ker ima proces pristopa k EU v Albaniji politično soglasje in široko javno podporo; ker je uspeh agende reform močno odvisen od obstoja demokratičnega političnega okolja v tej državi;

H.  ker je stalni napredek zlasti na področjih pravne države, pravosodne reforme, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, reforme javne uprave ter temeljnih pravic ključen za proces reform; ker mora Albanija okrepiti prizadevanja za reforme na teh področjih in pri drugih ključnih prednostnih nalogah, da bi lahko začela pristopna pogajanja in utrdila svoj prehod v demokracijo; ker je EU pravno državo postavila v osrčje svojega procesa širitve in poleg tega poudarila, da je treba okrepiti ekonomsko upravljanje in javno upravo v vseh državah Zahodnega Balkana;

1.  pozdravlja stalen napredek Albanije pri reformah glede ključnih prednostnih nalog, ki so nujne za začetek pristopnih pogajanj; spodbuja vlado, parlament in politične stranke, naj ohranijo zagon reform in pospešijo njihovo izvajanje; poziva jih, naj hitro nadaljujejo z obsežno reformo pravosodja; vztraja, kako pomembno je ustrezno in pravočasno izvajanje teh reform;

2.  poziva vse politične stranke, naj si še naprej prizadevajo za sodelovanje v bolj konstruktivnem in pristnem političnemu dialogu, ki bo omogočil sprejetje in izvajanje ključnih reform; je trdno prepričan, da je trajnostno sodelovanje med vlado in opozicijo v parlamentu bistveno za proces pristopa Albanije k EU in za izpolnitev meril za pristop; odločno poudarja, kako pomembno je, da ohranita svoje zaveze za vzpostavitev demokratične politične kulture, ki vključuje tudi odprtost za dialog, pogajanja in sklepanje kompromisov in v kateri ni prostora za bojkote in radikalizem; pozdravlja ustanovitev in delo nacionalnega sveta za evropsko povezovanje, s pomočjo katerega naj bi postal proces reform v zvezi z EU bolj vključujoč; poziva k nadaljnji okrepitvi zmogljivosti parlamenta za spremljanje izvajanja in upoštevanja pravnega reda Unije;

3.  izreka pohvalo vladnim in opozicijskim strankam za njihovo konstruktivno sodelovanje in soglasno sprejetje zakonodaje o izključitvi storilcev kaznivih dejanj iz imenovanja in volitev za javne funkcije (tako imenovani zakon o dekriminalizaciji) v parlamentu; pozdravlja sprejetje podzakonskih aktov v parlamentu in poziva k hitremu in temeljitemu izvajanju te zakonodaje v skladu z duhom in črko; odločno spodbuja parlament, naj vzorno izvaja predpise in tako poveča zaupanje državljanov in poslovne skupnosti v politične predstavnike in javne institucije;

4.  pozdravlja zavezanost Albanije obsežni in temeljiti reformi pravosodnega sistema in odločno spodbuja albanske oblasti k hitremu nadaljevanju priprav na to ključno reformo, da bi spodbudili zaupanje državljanov in poslovne skupnosti v pravosodni sistem; izreka pohvalo delu, ki ga je pri pripravi reforme opravil ad hoc parlamentarni odbor za pravosodno reformo; ceni tesno sodelovanje z Beneško komisijo; poleg tega spodbuja sodelovanje pri sprejemanju te reforme; poziva vse strani, naj si ob upoštevanju priporočil Beneške komisije prizadevajo za sporazum o bistvenih spremembah pravosodja, ki se navezujejo tudi na popolno neodvisnost in odgovornost sodnikov in tožilcev, pa tudi na nepristranskost sodišč, zlasti višjega in ustavnega sodišča ter visokega sodnega sveta;

5.  poudarja, da je treba odpraviti sedanje pomanjkljivosti v delovanju pravosodnega sistema, kar vključuje njegovo neodvisnost od drugih vej oblasti, politično vmešavanje, selektivno pravičnost in omejeno odgovornost, visoko stopnjo korupcije, neučinkovite mehanizme nadzora, nezadostna sredstva, skupno trajanje sodnih postopkov ter pomanjkanje jasnih strokovnih meril za imenovanje in napredovanje sodnikov; poudarja, da je treba povečati preglednost in izvesti ustrezna priporočila, ki jih je v četrtem poročilu o oceni preprečevanja korupcije med sodniki in tožilci podala Skupina držav proti korupciji (GRECO);

6.  priporoča, naj Komisija tesno spremlja napredek na področju reforme pravosodja, in jo spodbuja, naj poroča Parlamentu in Svetu, takoj ko bo Albanija dosegla zadosten napredek pri tej reformi, ter naj upošteva te sklepe in napredek Albanije pri izvajanju petih ključnih prednostnih nalog, ko bo razmišljala o priporočilu za začetek pristopnih pogajanj;

7.  pozdravlja sprejetje strategije o reformi javne uprave za obdobje 2015–2020 in njenega akcijskega načrta za obdobje 2015–2017, pa tudi strategije o reformi upravljanja javnih financ za obdobje 2014–2020; poudarja potrebo po strokovni in pregledni javni službi, ki bi služila interesom državljanov, jim zagotavljala boljše storitve in pripomogla k pripravi na učinkovita bodoča pristopna pogajanja; je seznanjen s prizadevanji za državljanom bolj prijazno javno upravo; poziva vlado, naj nadaljuje svoja prizadevanja za okrepitev upravnih zmogljivosti, depolitizacijo javne uprave in boj proti korupciji v javni službi, pa tudi za izboljšanje postopkov zaposlovanja na podlagi zaslug in uspešnosti; poziva k popolnemu in učinkovitemu izvajanju zakona o javni službi in novega zakona o upravnih postopkih; poziva k okrepitvi pristojnosti, neodvisnosti in učinkovitosti struktur na področju človekovih pravic, kot je urad varuha človekovih pravic, in njihovih virov; poziva, naj se novima komisarjema za otroke in preprečevanje mučenja dajo na voljo ustrezna proračunska sredstva; pozdravlja sprejetje strategije o decentralizaciji za obdobje 2015–2020 in zakona o lokalni samoupravi, s katerim se bodo povečale upravne in finančne zmogljivosti enot lokalne uprave in ki predvideva posvetovanje med vlado in lokalno upravo; ugotavlja, da je treba dodatno pojasniti naloge in odgovornosti lokalne uprave ter nadaljevati tesen dialog z ustreznimi deležniki, tudi predstavniki civilne družbe;

8.  je še vedno zaskrbljen zaradi razširjene korupcije, zlasti v izobraževanju, zdravstvu, pravosodju, pri javnem naročanju, koncesijah javno-zasebnega partnerstva, v gradbeništvu in prostorskem načrtovanju, lokalni upravi in javnih službah; poziva k okrepitvi lokalne uprave; pozdravlja sprejetje nacionalne protikorupcijske strategije za obdobje 2015–2020 in akcijskega načrta za obdobje 2015–2017; poziva pristojne oblasti, naj spremljajo akcijski načrt in izvedejo njegov podroben pregled, izboljšajo rezultate pri preiskavah, pregonu in obsodbah v primerih korupcije na vseh ravneh, dosledno uveljavijo protikorupcijsko zakonodajo ter povečajo neodvisnost protikorupcijskih institucij in izboljšajo sodelovanje med njimi; pozdravlja predlog zakona o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti ter o povečanju preglednosti finančnih sredstev političnih strank in okrepitvi nadzora nad temi sredstvi; poudarja, da je treba okrepiti zmogljivosti organov kazenskega pregona za izvajanje proaktivnih in učinkovitih preiskav; je trdno prepričan, da bo napredek pri pravosodni reformi znatno okrepil tudi boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu;

9.  je seznanjen s predanostjo vlade boju proti organiziranemu kriminalu, ki je privedla do številnih uspešnih obsežnih operacij kazenskega pregona, tudi v sodelovanju z organi sosednjih držav in držav članic EU; vendar je še vedno zaskrbljen zaradi nizkega števila pravnomočnih obsodb; poudarja, da je treba dodatno razviti sodelovanje med tožilstvom in policijo ter zagotoviti učinkovito nadaljnje ukrepanje sodstva; poziva, naj se policiji in organom pregona dodelijo zadostna sredstva za boj proti organiziranemu kriminalu; pozdravlja nedavne operacije proti preprodajalcem drog, vendar ugotavlja, da nedovoljen promet s prepovedanimi drogami ostaja velika težava v Albaniji; poziva pristojne oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja v boju proti proizvodnji in nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in narkotiki, tudi tako, da okrepijo svoje mednarodno in regionalno sodelovanje; poziva k tesnejšemu sodelovanju med institucijami kazenskega pregona na področju trgovine z ljudmi, boljši zaščiti žrtev in povračilu škode zanje ter boljšim rezultatom preiskav, pregona in obsodb; poziva pristojne oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja v boju proti nedovoljenemu prometu z orožjem;

10.  je seznanjen z oceno in priporočili OVSE/ODIHR glede volilnega procesa, ki so bila podana po lokalnih volitvah junija 2015, ko so mednarodni opazovalci ugotovili številne nepravilnosti; pozdravlja ustanovitev ad hoc parlamentarnega odbora za volilno reformo januarja 2016 in spodbuja učinkovito izvajanje njegovih priporočil, zlasti glede priprave in izvedbe prihodnjih volitev; je zaskrbljen zaradi splošne politizacije volilnega procesa in poziva pristojne oblasti, naj med drugim obravnavajo postopkovne pomanjkljivosti, vključno z volilnimi spori, neodvisnost volilnih komisij, preglednost in učinkovitost financiranja političnih strank, domnevne primere kupovanja glasov in ustrahovanja volivcev ter zlorabo javnih sredstev, da bi povečale zaupanje javnosti v volilni proces; ugotavlja, da mora osrednja volilna komisija opredeliti jasne notranje pristojnosti za nadzor nad sredstvi strank in narediti več, kot samo formalno preveriti izjave političnih strank;

11.  pozdravlja sprejetje parlamentarne resolucije o vlogi civilne družbe pri demokratičnem razvoju Albanije in je seznanjen z vedno boljšim sodelovanjem med državnimi institucijami in organizacijami civilne družbe, vključno z njihovim sodelovanjem na sestankih nacionalnega sveta za evropsko povezovanje; pozdravlja sprejetje načrta o civilni družbi in spodbuja njegovo nemoteno izvajanje; priporoča sprejem ukrepov za institucionalizacijo sodelovanja z organizacijami civilne družbe, da bi demokracijo ter varstvo človekovih pravic in državljanskih svoboščin okrepili z udeležbo javnosti in povečali preglednost pri odločanju; poziva pristojne oblasti, naj zmanjšajo upravno breme za organizacije civilne družbe ter pregledajo davčne predpise in druga ustrezna pravila, da bi omogočili zasebne donacije; poziva pristojne oblasti, naj spodbujajo organizacije civilne družbe k aktivnemu sodelovanju pri nadzoru nad volilnim procesom ter naj bodo vključene v zagotavljanje obsežnih in pravočasnih informacij javnosti o procesu pristopa k EU;

12.  poziva albansko vlado, naj nameni posebno pozornost izboljšanju priložnosti za mlade in vlaga v posodobitev in reformo izobraževalnega sistema, da bi izboljšali zaposljivost in poklicne priložnosti, zlasti za mlade; poudarja, da je treba preoblikovati sedanji trend bega možganov v kroženje možganov, ki podpira mobilnost, obenem pa ustvariti velik potencial za ustrezne poklicne priložnosti v Albaniji; pozdravlja instrument za predpristopno pomoč za izobraževanje, zaposlovanje in socialno politiko;

13.  ponovno poziva pristojne oblasti, naj zagotovijo pravico žrtvam dogodkov dne 21. januarja 2011;

14.  obsoja slabo ravnanje, katerega žrtve so osumljenci na policijskih postajah, prenatrpanost zaporov ter nezadostno zdravstveno oskrbo in slabe pogoje, ki vladajo v prostorih za pridržanje ali pripor;

15.  opozarja, da so institucionalni mehanizmi za zaščito pravic otrok še vedno šibki; poziva oblasti, naj prenovijo pravosodni sistem za obravnavo mladoletnikov na način, ki bo skladen z mednarodnimi standardi; poziva k znatnemu povečanju finančnih sredstev, namenjenih sistemu za zaščito otrok, zlasti enotam za zaščito otrok na lokalni in regionalni ravni; obžaluje, da so morale nekatere enote za zaščito otrok prenehati delovati zaradi pomanjkanja finančnih virov; poziva oblasti, naj zagotovijo dostop otrok do enot za njihovo zaščito tudi na podeželju;

16.  izreka pohvalo vzdušju verske strpnosti v tej državi, dobremu sodelovanju med verskimi skupnostmi in njihovim dobrim odnosom z državo; poziva vse pristojne oblasti in verske skupnosti, naj si skupaj prizadevajo za ohranitev in spodbujanje verskega sožitja;

17.  želi spomniti, da je med ključnimi prednostnimi nalogami potreba po učinkovitih zakonodajnih in političnih ukrepih za okrepitev varstva človekovih pravic, pravic manjšin in protidiskriminacijskih politik; ugotavlja, da Romi in Egipčani živijo v težkih razmerah in se pogosto soočajo s socialno izključenostjo in diskriminacijo; izreka pohvalo zaradi sprejetja nacionalnega akcijskega načrta za vključitev Romov in Egipčanov za obdobje 2015–2020 ter učinkovitejše izvajanje politik za vključevanje Romov; je seznanjen, da ostajajo stopnje vpisa in osipa romskih otrok ter položaj romskih in egipčanskih otrok z ulice, vključno s primeri njihovih prisilnih preselitev brez ustreznega pravnega postopanja in zagotovitve nadomestne nastanitve, zaskrbljujoči; poziva k izboljšanju varstva pravic otrok in pravosodnega sistema za mladoletnike; pozdravlja parlamentarno resolucijo o varstvu pravic in svoboščin oseb, ki pripadajo skupnosti LGBTI; je seznanjen, da je druga parada ponosa v Tirani junija 2015 potekala brez večjih incidentov; priporoča, naj se določbe, ki diskriminirajo transspolne in interseksualne osebe, črtajo iz veljavne zakonodaje; poziva pristojne oblasti, naj si še naprej prizadevajo za razmere, ki bodo spodbujale vključevanje in strpnost do vseh manjšin v državi, tudi z okrepitvijo vloge državnega odbora za manjšine;

18.  priporoča, naj se z ustreznimi mehanizmi obravnavajo neenakost spolov, diskriminacija na podlagi spola in nasilje v družini; pozdravlja spremembe volilnega zakona, sprejete aprila 2015, ki določajo 50-odstotne kvote po spolu na seznamih kandidatov za občinski svet;

19.  ugotavlja, da uveljavljanje lastninskih pravic še vedno ni zagotovljeno; poziva k dokončanju procesa registracije in vračila lastnine ter odškodnine zanjo, pa tudi k učinkovitemu izvajanju strategije o lastninskih pravicah za obdobje 2012–2020; poudarja, da bo boljše uveljavljanje lastninskih pravic pozitivno vplivalo na lokalne in tuje naložbe;

20.  znova poudarja izjemen pomen strokovnih, neodvisnih ter raznolikih javnih radiotelevizij in zasebnih medijev; je zaskrbljen zaradi razširjene samocenzure med novinarji, ki jim je včasih fizično preprečeno poročanje o določenih dogodkih oziroma so žrtve napadov in groženj zaradi svojega dela, pa tudi zaradi primerov neposrednega poseganja v neodvisnost uredniške politike; v zvezi s tem obžaluje, da je mreža Balkan Investigative Regional Network prejela grožnje s tožbo zaradi obrekovanja, potem ko je preiskovala kriminalno preteklost kandidata za župana na lokalnih volitvah v letu 2015; poziva k sprejetju ukrepov za okrepitev strokovnih in etičnih standardov novinarjev; poziva k strožjemu izvajanju zakona o avdiovizualnih medijih; poudarja, da je treba povečati preglednost vladnega oglaševanja v medijih in si bolj prizadevati za zagotovitev neodvisnosti urada za avdiovizualne medije ter javne radiotelevizije; je zaskrbljen zaradi spreminjajočih se postopkov za izvolitev generalnega direktorja albanske javne radiotelevizije (RTSh); poziva tako vlado kot opozicijo, naj zagotovita ustrezno delovanje javne radiotelevizije, tako da soglasno določita kandidata za položaj direktorja; poudarja, da je treba dokončati proces digitalizacije, ki se izvaja z zamudo;

21.  ugotavlja, da je Albanija delno pripravljena na razvoj delujočega tržnega gospodarstva; pozdravlja boljše pobiranje davkov in vladno kampanjo proti sivi ekonomiji; je sicer seznanjen s povečanjem zaposlenosti, vendar je zaskrbljen zaradi visoke stopnje brezposelnosti, zlasti mladih in dolgotrajno brezposelnih, ki predstavljajo več kot polovico vseh brezposelnih; poziva, naj se več pozornosti nameni enakim možnostim in nadaljnjim ukrepom, ki jih je treba sprejeti za povečanje zaposlitev žensk na trgu dela; je še vedno zaskrbljen zaradi trajnih in znatnih pomanjkljivosti pri spoštovanju pravne države, regulativnem okolju, uveljavljanju lastninskih pravic in boju proti korupciji, ki ovirajo prizadevanja za izboljšanje poslovnega okolja; poziva Albanijo, naj celovito reši še vedno prisoten problem sive ekonomije, povezan z razširjeno korupcijo, tako da izvede učinkovite gospodarske reforme; poziva k sprejetju ukrepov za odpravo pomanjkljivosti pri uveljavljanju pogodb in v pravni državi, obravnavo še vedno obsežne sive ekonomije ter dajanju prednosti programu fiskalne konsolidacije in zmanjšanja javnega dolga; poziva k večji podpori za mehanizme varstva potrošnikov;

22.  poziva albansko vlado, naj nadzira gradnjo hidroelektrarn na okoljsko občutljivih območjih, na primer v porečju reke Vjosa in na zaščitenih območjih, ter ohrani obstoječe narodne parke nedotaknjene; priporoča povečanje kakovosti presoje okoljskih vplivov, da bodo upoštevani standardi EU iz direktiv o pticah in habitatih ter okvirne direktive o vodi; spodbuja albansko vlado, naj poveča preglednost z javno udeležbo in posvetovanjem v zvezi z načrtovanimi projekti;

23.  poziva Albanijo, naj izvede ustrezne meritve v zvezi z varstvom okolja in ravnanjem z odpadki ter sprejme dodatne ukrepe zoper nepravilno odlaganje odpadkov in za njihovo odstranitev, še zlasti na morju;

24.  poziva vlado, naj sprejme in izvaja državno energetsko strategijo; je zaskrbljen, ker Albanija Energetski skupnosti ni predložila akcijskega načrta za obnovljive vire energije, zaradi česar je bil sprožen postopek za ugotavljanje kršitev; je prav tako zaskrbljen, ker je Albanija zamudila rok, ki ji ga je Energetska skupnost postavila za uskladitev zakonodaje z direktivo o učinkovitosti rabe končne energije iz leta 2006; poziva vlado, naj sprejme novo zakonodajo o energetski učinkovitosti stavb, da bi naredila več na tem področju;

25.  izreka pohvalo Albaniji za to, da je ostala konstruktivna partnerica v regiji in proaktivna v regionalnem sodelovanju; poudarja, da je treba ohranjati dobre sosedske odnose, ki so še vedno bistvenega pomena; je zadovoljen zaradi zaveze Albanije pobudam za regionalno sodelovanje, sprejetih na vrhu Zahodnega Balkana leta 2014 v Berlinu in leta 2015 na Dunaju; pozdravlja konstruktivno vlogo Albanije pri programu povezav; poziva pristojne oblasti, naj zagotovijo popolno in hitro izvajanje tehničnih standardov in mehkih ukrepov v prometnem sektorju, ki so bili dogovorjeni na vrhu Zahodnega Balkana leta 2015 na Dunaju, in sicer pred naslednjim vrhom, ki bo leta 2016 v Parizu;

26.  pozdravlja stalno politično voljo za izboljšanje odnosov s Srbijo ter spodbuja Albanijo in Srbijo, naj sprejmeta nadaljnje ukrepe pri spodbujanju regionalne stabilnosti in sodelovanja ter dobrih sosedskih odnosov; glede na ta prizadevanja spodbuja Albanijo, naj še naprej razvija regionalni urad za sodelovanje mladih s sedežem v Tirani, ki je izjemnega pomena za nadaljnjo spravo v regiji, zlasti med mladimi; priporoča pospešitev gradnje pomembnih infrastrukturnih projektov, kot sta železniška povezava in sodobna avtocesta med Tirano in Skopjem v sklopu koridorja VIII; izreka pohvalo Albaniji za popolno uskladitev z vsemi pomembnimi izjavami na področju SZVP in sklepi Evropskega sveta, pa tudi za njeno pripravljenost prispevati k evropskim programom za pomoč sirskim beguncem in njihovo ponovno naselitev; poziva vlado, naj si dodatno prizadeva za obravnavanje velikega števila očitno neutemeljenih prošenj za azil, vloženih v državah članicah, in prek mehanizma za spremljanje po liberalizaciji vizumskega režima sprejme odločne ukrepe za tesnejše operativno sodelovanje in izmenjavo informacij z državami članicami in sosednjimi državami; vlado tudi poziva, naj razmisli o nadaljnjih ukrepih za izboljšanje socialno-ekonomskih življenjskih razmer; pozdravlja predlog Komisije, naj EU oblikuje skupen seznam varnih izvornih držav, in podpira vključitev Albanije na ta seznam;

27.  pozdravlja zavezanost Albanije boju proti radikalizaciji in terorizmu ter sprejetje ustreznih varnostnih strategij in akcijskega načrta; pozdravlja dejstvo, da ta posodobljeni strateški okvir vključuje tudi strategijo za boj proti nasilnemu ekstremizmu; je zaskrbljen, da na Albanijo in na druge države vpliva pojav vračajočih se tujih bojevnikov, islamske radikalizacije in nasilnega ekstremizma; v zvezi s tem pozdravlja ukrepe albanske vlade za preprečevanje odhoda tujih bojevnikov v tujino, da bi se pridružili ISIS v Iraku in Siriji; meni, da je bistveno nadaljevati z izvajanjem učinkovite politike za preprečevanje islamske radikalizacije, boriti se proti nasilnemu ekstremizmu tudi z vključitvijo organizacij civilne družbe in verskih skupnosti, preprečiti in ustaviti tok tujih terorističnih bojevnikov, boriti se proti financiranju terorizma ter pripraviti poseben pristop na podlagi pravne države za obveščevalne službe in organe pregona in usklajeno pravosodno politiko o prestopnikih; poleg tega priporoča okrepitev učinkovitega regionalnega sodelovanja in sodelovanja z ustreznimi službami držav članic v zvezi s tem vprašanjem, tudi pri izmenjavi informacij; meni, da bi bilo treba v okviru vseh ukrepov v zvezi s tem zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu z mednarodnimi standardi in instrumenti;

28.   obžaluje, da trenutno zaradi pomanjkanja sodelovanja in dogovora v albanski delegaciji ni možna plodna razprava v stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru in da na njegovi deveti seji ni bilo mogoče sprejeti priporočil; poziva k sprejetju ukrepov za okrepitev tega odbora, da bo lahko pozitivno prispeval k procesu pristopa Albanije k EU;

29.  prosi Komisijo, naj v svoja prihodnja poročila vključi podrobne informacije o pomoči Albaniji in izvajanju ukrepov v okviru instrumenta za predpristopno pomoč, zlasti o pomoči v okviru tega instrumenta, dodeljeni za izvajanje ključnih prednostnih nalog in ustreznih projektov, ob upoštevanju izjave Komisije o strateškem dialogu z Evropskim parlamentom;

30.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Albanije.