Procedure : 2016/2584(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0449/2016

Indgivne tekster :

B8-0449/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0122

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 286kWORD 85k
6.4.2016
PE579.866v01-00
 
B8-0449/2016

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-000119/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om udbruddet af zikavirus (2016/2584(RSP))


Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om udbruddet af zikavirus (2016/2584(RSP))  
B8-0449/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Verdensundhedsorganisationens (WHO's) erklæring af 1. februar 2016, hvori udbruddet af zikavirus betegnes som en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)(2),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om udbruddet af zikavirus (O-000030/2016 – B8-000119/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at WHO den 1. februar 2016 erklærede udbruddet af zikavirus for en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning (PHEIC);

B.  der henviser til, at zikavirus er et nyt myggebårent virus, som første gang blev opdaget i Ugandas zikaskov i 1947 i rhesusaber ved hjælp af et netværk til overvågning af sylvatisk gul feber;

C.  der henviser til, at der er blevet registreret to sporadiske udbrud af zikavirusinfektion i to europæiske regioner, Martinique og Fransk Guyana, samt i Afrika, Nord- og Sydamerika, Asien og Stillehavsområdet, og der henviser til, at der er påvist tilfælde af smitte i Europa, navnlig i de oversøiske territorier Guadeloupe og Saint-Martin;

D.  der henviser til, at zikavirusset for første gang brød ud uden for dets kendte endemiske grænser og forårsagede en epidemi på øen Yap i Mikronesiens Forenede Stater i 2007 efterfulgt af en omfattende epidemi i Fransk Polynesien i 2013-2014, som derefter spredte sig til flere lande i Oceanien, herunder til Ny Kaledonien og Cookøerne; der henviser til, at udbruddet i Fransk Polynesien – på et tidspunkt, hvor zikavirusset blev anset for kun at forårsage mild sygdom hos mennesker – afslørede, at virusset kan forårsage neurologiske komplikationer (dvs. Guillain-Barré-syndromet og meningoencephalitis);

E.  der henviser til, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) mener, at "de fleste infektioner fortsat er asymptomatiske (ca. 80 %)";

F.  der henviser til, at det største udbrud af zikavirus blev registreret i Brasilien, navnlig i det nordøstlige Brasilien;

G.  der henviser til, at det brasilianske sundhedsministerium i november 2015 erklærede sygdommen for at være en folkesundhedsmæssig krisesituation som følge af en usædvanlig stigning i antallet af børn født med mikrocefali i delstaten Pernambuco i 2015; der henviser til, at den påfaldende stigning primært ses i de mest alvorlige former for mikrocefali, men at visse rapporter tyder på, at forekomsten af mildere former af sygdommen endda også var usædvanlig høj få år før zikaudbruddet i 2015;

H.  der henviser til, at en mygs livscyklus afhænger af klima, levested og biodiversitet og til, at menneskelige faktorer, såsom klimaændringer, menneskeskabte akvatiske levesteder, skovrydning, urbanisering og manglende sanitære infrastrukturer, byaffald, konflikter og omrejsende, gør spredningen via myg lettere;

I.  der henviser til, at udbruddet af zikavirus har synliggjort de eksisterende uligheder i de berørte lande, herunder i de offentlige sundhedssystemer og i forbindelse med levevilkår, idet sygdommen i uforholdsmæssig høj grad rammer samfundets fattigste, der ofte bor i nærheden af åbne vandkilder og er dårligt rustede til at forebygge og imødegå sygdommen; der henviser til, at kvinder stadig udgør størstedelen af verdens fattige, og at deres situation er forbundet med en særlig risiko, idet de primært er den person i husholdningen, som er ansvarlig for fødevarer, rent vand, hygiejne og for pasning af børn med syndromer, der er beslægtet med mikrocefali, hvilket kan nødvendiggøre supplerende finansielle midler, især når der ikke findes tilstrækkelige eller økonomisk overkommelige støttestrukturer;

J.  der henviser til, at der er blevet indberettet importerede tilfælde af zikavirus i flere europæiske lande; der henviser til, at ECDC den 11. februar 2016 henviste til et tilfælde af mikrocefali hos en gravid kvinde i Slovenien, som, mens hun var bosat i Brasilien, udviklede en zikalignende infektion under graviditeten;

K.  der henviser til, at der siden den 9. februar 2016 ikke er blevet indberettet nogen autoktone tilfælde af zikavirusoverførsel på det europæiske kontinent, men at der er blevet indberettet nogle få tilfælde i EU's regioner i den yderste periferi;

L.  der henviser til, at fremkomsten af virusset er blevet knyttet sammen med klynger af mikrocefali-tilfælde og andre neurologiske lidelser, herunder tilfælde af Guillain-Barré-syndromet; der henviser til, at WHO den 1. februar 2016 erklærede, at der var en stærk mistanke om en årsagssammenhæng mellem zikainfektion under graviditet og mikrocefali, som dog endnu ikke er videnskabeligt bevist;

M.  der henviser til, at forbindelsen mellem gravide kvinder, der er smittet med zikavirus, og den kraftige stigning i mikrocefali – en tilstand, som medfører, at børn fødes med usædvanligt små hoveder og i de fleste tilfælde en forsinket hjerneudvikling – i øjeblikket undersøges og ifølge WHO endog er blevet mere sandsynlig efter zikaudbruddet; der henviser til, at såvel denne usikkerhed som usikkerheden omkring spredningsmekanismer sætter kvinder og unge piger, navnlig gravide kvinder og deres familier, i en særdeles vanskelig situation, især med hensyn til deres helbred og de langsigtede konsekvenser for familien, og der henviser til, at denne usikkerhed under ingen omstændigheder bør anvendes til at forsinke hastende beslutninger og iværksættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for at løse denne krise;

N.  der henviser til, at der er mange mulige årsager til mikrocefali, men at denne årsag ofte forbliver ukendt, og at det i mangel af en specifik behandling af mikrocefali og med henblik på at vurdere og pleje børn og spædbørn med mikrocefali er vigtigt, at der oprettes et tværfagligt team, samt til, at tidlig indgriben med stimulering og legeprogrammer kan vise sig at have positive indvirkninger på udviklingen, og at familierådgivning og støtte til forældre ligeledes er yderst vigtigt;

O.  der henviser til, at argentinske og brasilianske forskere har kædet klyngen af mikrocefali-tilfælde i Brasilien sammen med larvegiften larvicid pyriproxyfen, som siden 2014 er blevet tilsat drikkevandsforsyningen i de berørte områder i Brasilien; der henviser til, at lokalregeringen i Rio Grande do Sul – en delstat i det sydlige Brasilien – som reaktion på denne mulige sammenhæng og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet standsede brugen af larvegiften den 13. februar 2016 i strid med sundhedsministeriets anbefaling;

P.  der henviser til, at det er blevet fastslået, at mere end 700 ud af de i alt 4 783 tilfælde af mikrocefali, som er indberettet siden oktober, ikke har mikrocefali;

Q.  der henviser til, at kun 17 ud af de 404 spædbørn med bekræftet mikrocefali er blevet testet positive for zikavirus;

R.  der henviser til, at udbruddet af zikavirus har været en realitet i de europæiske oversøiske territorier siden 2013;

S.  der henviser til, at der er en risiko for en vektorbåren spredning af zikavirusset i Europa i sommeren 2016;

T.  der henviser til, at der på nuværende tidspunkt ikke findes en specifik behandling eller vaccine, men at den indiske virksomhed Bharat Biotech den 3. februar 2016 meddelte, at den havde "to mulige vacciner i udvikling, hvoraf den ene var en rekombinant vaccine og den anden en inaktiveret vaccine, der begge befandt sig i den fase, hvor der gennemføres prækliniske forsøg på dyr";

U.  der henviser til, at der er blevet indberettet et mindre antal tilfælde af seksuel overført zikavirus;

V.  der henviser til, at der også er blevet indberettet tilfælde, hvor zikavirusset er blevet overført i forbindelse med blodtransfusioner;

W.  der henviser til, at der er en reel risiko for, at smittede rejsende og den globale handel kan medføre en grænseoverskridende overførsel af zikavirus;

1.  erkender, at zikavirus hovedsagelig overføres til mennesker gennem bid fra en inficeret myg af slægten Aedes, især Aedes aegypti-myggen i tropiske områder, og at dette er den samme myg, som overfører denguefeber, chikungunya-feber og gul feber;

2.  bemærker, at ECDC vurderer, at forebyggelse – eftersom der hverken findes en behandling eller en vaccine og eftersom de myg, der overfører zikavirus, både bider indendørs og udendørs, hovedsageligt i dagtimerne – i øjeblikket består i personlige beskyttelsesforanstaltninger, såsom ved at bære permethrinbehandlede langærmede skjorter og lange bukser (især i de tidsrum, hvor den type myg, der bærer zikavirusset, er mest aktive), sove eller hvile i screenede eller klimatiserede værelser eller ved at gøre brug af myggenet;

3.  understreger vigtigheden af, at der oprettes kommunikationsplaner i det mest hensigtsmæssige omfang med henblik på at øge bevidstheden i befolkningen og fremme en passende adfærd for at undgå myggestik;

4.  glæder sig over ECDC's løbende overvågning af situationen; opfordrer ECDC til regelmæssigt at ajourføre deres risikovurderinger og epidemiopdateringer; mener, at ECDC bør oprette et ekspertudvalg i tropiske overførbare sygdomme med henblik på at koordinere og overvåge alle de foranstaltninger, der skal iværksættes i EU, på en effektiv måde;

5.  glæder sig over Kommissionens beslutning om at afsætte 10 mio. EUR til forskning i zikavirus og anbefaler, at der fokuseres på tilfælde af alvorlige medfødte hjernedeformiteter i hele Latinamerika og deres formodede forbindelse til zikavirusinfektioner; stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om dette beløb står i forhold til den omfattende videnskabelige udfordring med at bidrage til at forstå zikavirussygdommen og dennes neurologiske komplikationer og udvikle diagnostiske test og behandlinger for sygdommen;

6.  bemærker, at zikavirusset er blevet registreret i 28 lande, og at den har potentielle livsændrende konsekvenser, navnlig for unge og fattige kvinder, hvoraf størsteparten lever i de mindst udviklede regioner i disse lande; understreger, i betragtning af den forventede yderligere spredning af sygdommen, at det internationale samfund hurtigst muligt skal omsætte erfaringerne fra de seneste års ebolakrise til praksis;

7.  understreger, at forskningen primært bør fokusere på forebyggende foranstaltninger med henblik på at undgå spredning af virusset, og på behandling af sygdommen; opfordrer til at anvende en trestrenget tilgang hvad angår forskningen i zikavirus, dvs. ved at undersøge den stærke mistanke om, at der er en forbindelse mellem zikavirus og medfødte hjernedeformiteter, udvikle behandlinger og vaccinationer samt ved at udvikle test til hurtig og effektiv diagnosticering;

8.  understreger behovet for yderligere forskning i den mulige forbindelse mellem mikrocefali og larvicid pyriproxyfen, eftersom der ikke foreligger videnskabelige beviser for, at en sådan forbindelse ikke findes;

9.  understreger, at forskningen ikke bør overse andre mulige og supplerende årsager til mikrocefali;

10.  fremhæver de yderligere muligheder for finansiering, som står til rådighed under Horisont 2020 og det syvende rammeprogram (RP7) for forskning i udvikling af en vaccine mod malaria og oversete smitsomme sygdomme, som også omfatter zikavirus;

11.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at resultaterne af forskning, der gennemføres for EU's offentlige midler, er fri for intellektuelle ejendomsrettigheder, og at de produkter, som udvikles i forbindelse med denne forskning, er tilgængelige for patienter i prismæssig henseende;

12.  opfordrer Kommissionen til at foreslå specifikke foranstaltninger for de europæiske regioner, hvortil zikavirusset allerede har spredt sig, med henblik på at fjerne alle eventuelle vektorer for overførsel i disse regioner, støtte de personer, der allerede er smittet, navnlig gravide kvinder, og undgå en yderligere spredning i disse regioner og til resten af det europæiske kontinent;

13.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan med henblik på at undgå spredning af virusset i Europa og til at bistå medlemsstaterne og tredjelande i deres bestræbelser på at bekæmpe epidemien i de regioner, hvor udbruddet er af en mere alvorlig karakter (hovedsagelig i Vestindien, Mellemamerika og Sydamerika); mener, at en sådan handlingsplan bør omfatte målrettet og tilstrækkelig gratis uddeling af mekaniske hindringer, såsom f.eks. net (for at undgå myggestik) og kondomer (for at undgå seksuel overførsel); opfordrer Kommissionen til at udvikle en særlig forvaltningsprotokol rettet mod borgere, der risikerer at være bærere af zikavirusinfektionen som følge af deres epidemiologiske situation, med det formål effektivt at bryde kæden af seksuel overførsel og overførsel ved blodtransfusion ved hjælp af tidlig påvisning;

14.  fremhæver nødvendigheden af at anvende en kønssensitiv tilgang i forbindelse med drøftelserne om finansiering og vurdering af de laboratoriemæssige behov i betragtning af kompleksiteten i forbindelse med at teste og udvikle sikre, effektive, økonomisk overkommelige og levérbare vacciner til gravide kvinder, som ofte udelukkes fra tidlige kliniske forsøg; opfordrer indtrængende finansielle donorer til fortsat at være realistiske omkring de forventede omkostninger ved udviklingen af disse vacciner, herunder ved fordelingen af EU's forskningsmidler, og til at sætte pigers og kvinders sikkerhed i allerforreste linje;

15.  påpeger, at zikavirusset har afsløret svagheder i forbindelse med såvel de offentlige sundhedssystemers reaktioner, navnlig inden for den primære sundhedspleje, som i forbindelse med leveringen af reproduktive sundhedstjenester og sikringen af de rettigheder, som kvinder og piger i de berørte lande har, især med hensyn til oplysning om og pleje under og efter en graviditet og hvad angår forebyggelse og afbrydelse af svangerskab, selvom regeringsembedsmænd i disse lande har tilrådet kvinder at vente med at blive gravide, til der foreligger mere viden om zikavirusset;

16.  anerkender behovet for at styrke laboratoriekapaciteten med henblik på at bekræfte formodede tilfælde af zikavirusinfektioner i EU/EØS for at skelne zikavirusinfektioner fra andre arbovirusinfektioner (såsom f.eks. denguefeber og chikungunya-feber); opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at koordinere forskningen mellem de laboratorier, der udfører forskning omkring zikavirusset, og til at fremme oprettelsen af sådanne laboratorier i de medlemsstater, hvor sådanne endnu ikke findes;

17.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at foreslå strategier, som kan bidrage til at sammenkoble vaccineproducenter, centre for sygdomskontrol og -forebyggelse samt andre nationale og statslige offentlige sundhedsorganer og sundhedstjenesteydere med henblik på at fremme udvekslingen af data og analyser;

18.  understreger vigtigheden af at øge fødselslægers, børnelægers og neurologers bevidsthed om, at patienter, der har været i Brasilien og i andre berørte lande efter 2014, samt personer, der lider af medfødte misdannelser i centralnervesystemet, mikrocefali og Guillain-Barré-syndromet (GBS), bør undersøges for zikavirusinfektioner;

19.  opfordrer EU til at bistå de berørte lande med at opnå universel adgang til primær sundhedspleje, herunder svangreomsorg og diagnostiske test for zikavirus, og opfordrer EU til at støtte regeringerne i de ramte lande i udarbejdelsen af en omfattende sundhedsplejepakke, der indeholder information om seksuel og reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning, som skal lægge særlig vægt på adgangen til en række svangerskabsforebyggende metoder af høj kvalitet for alle kvinder og unge piger og adgangen til sikker abort, med henblik på at bekæmpe stigningen i usikre aborter siden begyndelsen af epidemien, og til i denne forbindelse at indlede den nødvendige dialog med partnerlandene om prævention og kvinders og pigers rettigheder;

20.  påpeger, at 25 EU-/EØS-lande, USA og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme indtil videre (siden den 10. februar 2016) har tilrådet gravide kvinder og kvinder, der forsøger at blive gravide, at udsætte rejser til områder, der er ramt af zikavirus;

21.  opfordrer – i betragtning af at der i øjeblikket ikke findes nogen forebyggende behandling eller vaccine, der beskytter mod zikavirusinfektion, og i betragtning af risikoen for lokal vektorbåren overførsel i Europa i løbet af sommerperioden 2016 – Kommissionen til straks at foretage en analyse af insekticider med hensyn til menneskers sundhed og effektiviteten i forhold til myggevektoren for infektionen; opfordrer endvidere Kommissionen til at samordne udarbejdelsen af en række retningslinjer om forebyggelse, som de nationale myndigheder skal indføre til sommer;

22.  anerkender, at der er blevet offentliggjort en testalgoritme til gravide kvinder, som vender tilbage fra et område, hvor der aktuelt er zikavirusudbrud; påpeger imidlertid, at et af de spørgsmål, som sundhedsmyndighederne endnu ikke har undersøgt, er spørgsmålet om, hvor vidt zikaviruset kan forblive i sæd i længere tid og den dokumenterede overførsel af zikavirus ved samleje, som kan have konsekvenser for mandlige rejsende, der vender hjem fra regioner, hvor der er en igangværende spredning; mener – i betragtning af at der hyppigt forekommer asymptomatiske infektioner – at mandlige rejsende bør rådes til at benytte kondomer efter at være vendt tilbage fra regioner med igangværende spredning, indtil der foreligger entydige data om omfanget af denne smittevej;

23.  opfordrer som følge af WHO's henstillinger vedrørende forebyggelse i europæiske lande Kommissionen og medlemsstaterne til i væsentlig grad at forbedre overvågningen af invasive myggearter og øge kontrollen med myg ved at fjerne reproduktionssteder (såsom swimmingpools) og til at planlægge udspredning af insektgifte i tilfælde af udbrud og forbedre desinfektionsraten for fragtgods, fragtselskaber samt for passagerkabiner og bagagebokse i fly, der ankommer fra inficerede lande;

24.  opfordrer EU og medlemsstaternes ambassader til at sikre information og bistand til de EU-borgere, der bor og rejser i inficerede områder;

25.  opfordrer luftfartsselskaberne i EU og i tredjelandene til at sikre en behørig og korrekt desinfektion af fly, der kommer fra berørte områder;

26.  opfordrer EU til at konsultere medlemsstaterne og tredjelande (nationale, regionale og lokale myndigheder) med ekspertise inden for overvågning, sensibilisering, forebyggelse og/eller bekæmpelse af myggen af slægten Aedes – såsom Madeiras regionale myndigheder og Funchal kommune, som har mere end 10 års erfaring med at tackle dette spørgsmål, og de franske regioner i den yderste periferi og oversøiske territorier, der har en langvarig ekspertise i nye vektorbårne sygdomme, og navnlig zikavirusset – med henblik på at udarbejde sin strategi over for zikavirusset;

27.  påpeger, at bekæmpelsen af dette udbrud kræver en samordnet tilgang på EU-plan og på internationalt plan; glæder sig i denne sammenhæng over oprettelsen af det europæiske lægekorps og anser dette for at være relevant i forbindelse med bestræbelserne på at mobilisere lægehold og folkesundhedsteam samt udstyr til bekæmpelse af zikavirusset, såfremt det er nødvendigt; opfordrer endvidere Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge en horisontal EU-strategi for global sundhed, der tager sigte på at realisere den nye ramme for bæredygtig udvikling og de heri fastsatte mål;

28.  opfordrer Kommissionen til sammen med andre partnere at bidrage til også at overvåge spredningen af zikavirusset i udviklingslandene og til i samarbejde med inficerede lande at integrere passende reaktioner i form af udvikling af kapaciteter, uddannelse af sundhedspersonale, epidemiologisk overvågning samt undervisning og mobilisering af lokalsamfund og bekæmpelse af myggepopulationer i de eksisterende landespecifikke udviklingsprogrammer;

29.  understreger behovet for at basere ethvert forslag på en bred vifte af epidemiologiske undersøgelser, som ikke blot dækker effekterne af zikavirusset, men også andre årsager til disse effekter;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at øge bevidstheden blandt klinikere og rejseklinikker om udviklingen i zikavirusepidemien og den vektorkontrol, som myndighederne i de berørte områder planlægger, således at de kan inkludere zikavirusinfektioner i deres differentialdiagnosticering af indbyggere og rejsende fra disse områder og forberede sig på en eventuel karantæne af personer, der er mistænkt for at være smittet med zikavirus, med henblik på at forhindre autokton overførsel; opfordrer de nationale sundhedsmyndigheder til at organisere en oplysningskampagne koordineret af ECDC med det formål at informere og berolige EU-borgerne og undgå unødig ængstelse;

31.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være mere opmærksomme på at sikre tidlig påvisning af importerede tilfælde af zikavirusinfektion i EU, herunder i de oversøiske lande og territorier og i EU's regioner i den yderste periferi, navnlig der, hvor der er vektorer eller potentielle vektorer til stede, med henblik på at mindske risikoen for autokton overførsel; anerkender endvidere, at der – selv om den sandsynligvis er lav og årstidsbestemt – er en risiko for, at zikavirusset importeres til regioner med tempereret klima, hvor der findes store populationer af Aedes-myg (herunder nordamerikanske regioner og Europa), med den deraf følgende risiko for autokton overførsel;

32.  understreger vigtigheden af, at der i forbindelse med bekæmpelsen af zikavirussygdommen er adgang til omfattende sundhedstjenester;

33.  støtter FN's(3) opfordringer om at ophæve love og politikker, der begrænser adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i strid med internationale standarder og bekræfter sin vilje til at sikre, at indsatsen på folkesundhedsområdet forfølges i overensstemmelse med menneskerettighederne, navnlig i forbindelse med sundhed og sundhedsmæssige rettigheder;

34.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær samt til Verdensundhedsorganisationen.

(1)

EUT L 293 af 5.11 2013, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12 2013, s. 104.

(3)

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik