Postup : 2016/2584(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0449/2016

Predkladané texty :

B8-0449/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0122

NÁVRH UZNESENIA
PDF 294kWORD 105k
6.4.2016
PE579.866v01-00
 
B8-0449/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-000119/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o prepuknutí epidémie spôsobenej vírusom Zika (2016/2584(RSP))


Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o prepuknutí epidémie spôsobenej vírusom Zika (2016/2584(RSP))  
B8-0449/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 1. februára 2016, v ktorom sa prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika označilo za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)(2),

–  so zreteľom na otázku Komisii o prepuknutí epidémie spôsobenej vírusom Zika (O-000030/2016 – B8-000119/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 1. februára 2016 WHO vyhlásila prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu;

B.  keďže vírus Zika je nový vírus prenášaný komármi, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u makakov rézus v ugandskom lese Zika prostredníctvom siete monitorovania lesnej žltej zimnice;

C.  keďže prepuknutie vírusovej choroby spôsobenej vírusom Zika bolo sporadicky zaznamenané v dvoch európskych regiónoch – na Martiniku a vo Francúzskej Guyane – a v Afrike, Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Tichomorí a keďže prípady nákazy boli zistené v Európe, najmä na zámorských územiach Guadeloupe a Svätý Martin;

D.  keďže v roku 2007 sa vírus Zika objavil mimo svojich známych endemických hraníc prvýkrát a spôsobil epidémiu na ostrove Yap v Mikronézskych federatívnych štátoch a neskôr rozsiahlu epidémiu vo Francúzskej Polynézii v rokoch 2013 – 2014, pričom sa následne rozšíril do niekoľkých krajín v Oceánii vrátane Novej Kaledónie a Cookových ostrovov; keďže všeobecne prevládal názor, že vírus Zika spôsobuje iba mierne ľudské ochorenia, ale prepuknutie epidémie vo Francúzskej Polynézii ukázalo, že vírus môže vyvolať neurologické komplikácie (t. j. Guillainov-Barrého syndróm a meningoencefalitídu);

E.  keďže podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) „väčšinu infekcií tvoria naďalej asymptomatické infekcie (približne 80 %)“;

F.  keďže najrozsiahlejšie prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika sa zaznamenalo v Brazílii, najmä v severovýchodnej časti krajiny;

G.  keďže v novembri 2015 brazílske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo stav ohrozenia verejného zdravia v súvislosti s neobvyklým zvýšením počtu novorodencov postihnutých mikrocefáliou v štáte Pernambuco v roku 2015; keďže tento pozoruhodný nárast sa týka predovšetkým najvážnejších foriem mikrocefálie, niektoré správy však naznačujú, že prevalencia miernejších foriem tohto ochorenia bola mimoriadne vysoká dokonca aj niekoľko rokov predtým, ako v roku 2015 prepukla epidémia spôsobená vírusom Zika;

H.  keďže životný cyklus komára závisí od klímy, biotopov a biodiverzity a keďže rozšírenie komárov uľahčujú ľudské faktory, akými je zmena klímy, umelé vodné biotopy, odlesňovanie, urbanizácia a nedostatočná sanitácia, komunálny odpad, konflikty a cestovanie;

I.  keďže prepuknutie epidémie spôsobenej vírusom Zika poukázalo na existujúce nerovnosti v postihnutých krajinách, a to aj pokiaľ ide o systémy verejného zdravia a životné podmienky, pričom epidémia nepomerne viac postihuje najchudobnejších členov spoločnosti, ktorí často žijú v blízkosti otvorených vodných zdrojov a nie sú dostatočne vybavení na predchádzanie chorobe a boj proti nej; keďže ženy stále predstavujú prevažnú časť chudobných sveta a sú obzvlášť ohrozené, pretože v domácnosti majú hlavnú zodpovednosť za potraviny, pitnú vodu, hygienu a starostlivosť o deti postihnuté syndrómami súvisiacimi s mikrocefáliou, čo si môže vyžadovať dodatočné finančné zdroje, najmä ak neexistujú vhodné alebo cenovo dostupné podporné štruktúry;

J.  keďže v niekoľkých európskych krajinách boli hlásené dovezené prípady nákazy spôsobenej vírusom Zika; keďže 11. februára 2016 ECDC uviedlo prípad mikrocefálie potvrdený u tehotnej ženy v Slovinsku, ktorá sa nakazila v tehotenstve počas svojho pobytu v Brazílii vírusom podobným vírusu Zika;

K.  keďže k 9. februáru 2016 neboli hlásené na európskom kontinente žiadne prípady autochtónneho prenosu vírusu Zika, ale niektoré prípady boli zaznamenané v európskych najvzdialenejších regiónoch;

L.  keďže výskyt vírusu bol spojený s koncentráciou prípadov mikrocefálie a iných neurologických porúch, ako aj prípadov Guillainovho-Barrého syndrómu; keďže 1. februára 2016 WHO vyhlásila, že je silné podozrenie, že existuje príčinná súvislosť medzi nákazou spôsobenou vírusom Zika počas tehotenstva a mikrocefáliou; zatiaľ táto súvislosť nie je vedecky preukázaná;

M.  keďže v súčasnosti sa skúma (a podľa WHO je čoraz reálnejšia) súvislosť medzi tehotnými ženami infikovanými vírusom Zika a nárastom prípadov mikrocefálie, ktorá spôsobuje, že sa deti rodia s neobvykle malou hlavou a ktorá vo väčšine prípadov zapríčiňuje oneskorený vývoj mozgu; keďže táto neistota, ako aj neistota týkajúca sa mechanizmov prenosu vírusu, stavajú ženy a dospievajúce dievčatá, a predovšetkým tehotné ženy a ich rodiny do mimoriadne ťažkej situácie, najmä pokiaľ ide o ich zdravie a dlhodobé dôsledky pre domácnosti, a keďže tieto neistoty by sa v žiadnom prípade nemali využívať na odkladanie naliehavých rozhodnutí a opatrení nevyhnutných na vyriešenie tejto krízy;

N.  keďže existuje mnoho potenciálnych príčin mikrocefálie, ale pravá príčina často zostáva neznáma, a keďže vzhľadom na to, že neexistuje žiadna špecifická liečba mikrocefálie, je dôležité vytvoriť multidisciplinárny tím s cieľom posudzovať stav dojčiat a detí s mikrocefáliou a liečiť ich, a keďže včasná intervencia s programami stimulácie a hier môže pozitívne vplývať na rozvoj, pričom je tiež mimoriadne dôležité poradenstvo a podpora, ktoré sú určené rodičom;

O.  keďže argentínski a brazílski výskumníci spájajú koncentráciu prípadov mikrocefálie v Brazílii s larvicídom pyriproxyfén, ktorý bol v roku 2014 pridaný do zásob pitnej vody v postihnutých oblastiach; keďže v reakcii na túto možnú súvislosť miestna vláda v Rio Grande do Sul, v štáte na juhu Brazílie, pozastavila v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti používanie tohto prostriedku od 13. februára 2016, a to v rozpore s odporúčaním ministerstva zdravotníctva;

P.  keďže zo 4 783 prípadov mikrocefálie, ktoré sa nahlásili od októbra 2015, viac než 700 sa nepotvrdilo;

Q.  keďže zo 404 dojčiat, u ktorých sa potvrdila mikrocefália, len 17 bolo pozitívne testovaných na vírus Zika;

R.  keďže epidémia spôsobená vírusom Zika sa na európskych zámorských územiach šíri od roku 2013;

S.  keďže existuje riziko miestneho prenosu vektormi v Európe počas leta 2016;

T.  keďže v súčasnosti nie je k dispozícii špecifická liečba ani vakcína, ale keďže indická spoločnosť Bharat Biotech 3. februára 2016 oznámila, že „vyvíja dve vzorky potenciálnej očkovacej látky, pričom jedna je rekombinantná vakcína a druhá inaktivovaná vakcína, ktorá je v štádiu predklinického skúšania na zvieratách“;

U.  keďže sa objavil menší počet správ o pohlavnom prenose vírusu Zika;

V.  keďže sa takisto vyskytli správy o prenose vírusu Zika transfúziou krvi;

W.  keďže existuje reálna hrozba cezhraničného prenosu vírusu Zika spôsobeného infikovanými cestovateľmi a svetovým obchodom;

1.  uznáva, že vírus Zika sa väčšinou prenáša na ľudí uštipnutím infikovaným komárom rodu Aedes, najmä druhom Aedes aegypti, v tropických oblastiach, a že ten istý druh komára prenáša dengue, Chikungunyu a žltú zimnicu;

2.  konštatuje, že podľa hodnotenia ECDC, vzhľadom na to, že nie je k dispozícii liečenie ani vakcína a keďže komáre, ktoré šíria vírus Zika, útočia tak vnútri, ako aj vonku, najmä počas dňa, je prevencia v súčasnosti založená na osobných ochranných opatreniach, napríklad: nosiť košele s dlhým rukávom a dlhé nohavice impregnované permetrínom (najmä počas hodín, keď je druh komára, ktorý prenáša vírus Zika, najaktívnejší) a spať alebo oddychovať v skontrolovaných alebo klimatizovaných miestnostiach, alebo využívať moskytiéry;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité zriadiť komunikačné plány na najvhodnejšej úrovni s cieľom zvýšiť informovanosť obyvateľstva a podporovať vhodné správanie, ktorého cieľom je zabránenie uštipnutiu komárom;

4.  víta priebežné monitorovanie situácie, ktoré vykonáva ECDC; vyzýva ECDC, aby pravidelne aktualizovalo svoje posúdenia rizika a epidemiologické informácie; domnieva sa, že ECDC by malo zriadiť výbor expertov na tropické prenosné ochorenia s cieľom efektívne koordinovať a monitorovať všetky opatrenia, ktoré treba zaviesť v EÚ;

5.  víta rozhodnutie Komisie uvoľniť 10 miliónov EUR na výskum vírusu Zika a odporúča zamerať sa na prípady závažných vrodených malformácií mozgu v Latinskej Amerike a ich prípadné spojenie s nákazou spôsobenou vírusom Zika; kladie si však otázku, či je táto suma primeraná rozsiahlym vedeckým výzvam, čiže snahe pomôcť pochopiť chorobu spôsobenú vírusom Zika a jej neurologické komplikácie a vyvinúť diagnostické testy a liečbu tejto choroby;

6.  konštatuje, že vírus Zika bol zaznamenaný v 28 krajinách a že jeho následky môžu poznačiť život predovšetkým mladých a chudobných žien, z ktorých veľká väčšina žije v najmenej rozvinutých regiónoch týchto krajín; zdôrazňuje, že vzhľadom na pravdepodobné ďalšie šírenie choroby musí medzinárodné spoločenstvo bezodkladne zaviesť do praxe poučenia z minuloročnej krízy spôsobenej ebolou;

7.  zdôrazňuje, že výskum by sa mal zamerať predovšetkým na preventívne opatrenia s cieľom vyhnúť sa šíreniu vírusu a na liečbu; žiada, aby sa výskum vírusu Zika sústredil na tri oblasti: preskúmať veľmi pravdepodobné spojenie medzi vírusom Zika a vrodenými malformáciami mozgu, vyvinúť liečbu a vakcinácie a vyvinúť testy na rýchlu a účinnú diagnostiku;

8.  zdôrazňuje, že je potrebný ďalší výskum v oblasti možného prepojenia medzi mikrocefáliou a larvicídom pyriproxyfén, a to vzhľadom na to, že neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by toto prepojenie vylúčili;

9.  zdôrazňuje, že výskum by nemal zanedbať iné možné a doplnkové príčiny mikrocefálie;

10.  poukazuje na ďalšie možnosti financovania v rámci Horizontu 2020 a 7. rámcového programu pre výskum v oblasti vývoja vakcín proti malárii a zanedbávaným infekčným chorobám, ktoré zahŕňajú vírus Zika;

11.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ak sú na výskum vynaložené verejné prostriedky EÚ, na výsledky tohto výskumu sa nevzťahujú práva duševného vlastníctva a pre pacientov je zabezpečená cenová dostupnosť takto vyvinutých produktov;

12.  vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia pre európske regióny, kde sa vírus Zika už rozšíril, s cieľom odstrániť všetky možné vektory prenosu v týchto regiónoch, podporiť osoby, ktoré sa už infikovali, a najmä tehotné ženy, a zabrániť rozsiahlejšiemu prenosu v týchto regiónoch, ako aj vo zvyšku európskeho kontinentu;

13.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčný plán na zabránenie rozšíreniu vírusu v Európe a aby pomáhala členským štátom a tretím krajinám pri boji proti tejto epidémii v regiónoch, ktoré sú najviac zasiahnuté (najmä v Karibiku a Strednej a Južnej Amerike); domnieva sa, že takýto plán by mal zahŕňať cielenú, dostatočnú a bezplatnú distribúciu technických prostriedkov proti šíreniu nákazy, akými sú moskytiéry (na zabránenie uštipnutiu komárom) a kondómy (na zabránenie pohlavnému prenosu); vyzýva Komisiu, aby vypracovala protokol riadenia zameraný na občanov, ktorí by mohli byť ohrození nakazením vírusom Zika vzhľadom na ich epidemiologický kontext, aby sa prostredníctvom skorého odhalenia účinne prerušil reťazec pohlavného prenosu a prenosu krvou;

14.  zdôrazňuje, že pri diskusii o financovaní a odhadovaní laboratórnych potrieb je nutný prístup zohľadňujúci rodový aspekt, a to vzhľadom na zložitosť testov a vývoj bezpečných, účinných, cenovo dostupných a realizovateľných vakcín pre tehotné ženy, ktoré sú často vylúčené z raného klinického skúšania; naliehavo vyzýva darcov finančných prostriedkov aby boli naďalej realistickí, pokiaľ ide o predpokladané náklady na vývoj týchto vakcín, a to aj ak sa pridelia finančné prostriedky EÚ určené na výskum, a aby postavili bezpečnosť dievčat a žien na prvé miesto;

15.  upozorňuje na skutočnosť, že vírus Zika odhalil slabiny reakcií systémov verejného zdravotníctva, najmä na úrovni primárnej starostlivosti, a poskytovania služieb a práv v oblasti reprodukčného zdravia ženám a dievčatám v postihnutých krajinách, najmä pokiaľ ide o informácie a starostlivosť počas tehotenstva a po ňom, a pokiaľ ide o zabránenie tehotenstvu a jeho prerušenie, pričom vládni úradníci v týchto krajinách radili ženám, aby tehotenstvo odložili, kým sa nebude vedieť viac o víruse Zika;

16.  uznáva potrebu posilniť laboratórne kapacity na potvrdenie podozrenia na infekcie spôsobené vírusom Zika v EÚ/EHP s cieľom odlíšiť infekcie spôsobené vírusom Zika od iných arbovírusových infekcií (napr. dengue a Chikungunya); vyzýva členské štáty a Komisiu, aby koordinovali výskum laboratórií venujúcich sa výskumu vírusu Zika a aby podporovali vytvorenie takýchto laboratórií v členských štátoch, v ktorých ešte neexistujú;

17.  žiada EÚ a členské štáty, aby navrhli stratégie s cieľom pomôcť spojiť tvorcov vakcíny, centrá pre prevenciu a kontrolu chorôb, ďalšie národné a štátne orgány verejného zdravia a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom podporiť výmenu údajov a analýz;

18.  zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti pôrodníkov, pediatrov a neurológov o tom, že vírus Zika by sa mal zisťovať u pacientov, ktorí po roku 2014 cestovali do Brazílie a iných zasiahnutých krajín, a pacientov, ktorí majú vrodené malformácie centrálneho nervového systému, mikrocefáliu a Guillainov-Barrého syndróm;

19.  vyzýva EÚ, aby podporovala postihnuté krajiny pri dosahovaní univerzálneho prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti vrátane predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a diagnostických testov na vírus Zika, a vyzýva EÚ, aby podporila vlády postihnutých krajín pri poskytovaní komplexného balíka informácií a zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa pohlavného života a reprodukčného zdravia, vrátane možností plánovania rodičovstva, s dôrazom na prístup k rôznym kvalitným spôsobom antikoncepcie pre všetky ženy a dospievajúce dievčatá a prístup k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, s cieľom bojovať proti nebezpečným umelým prerušeniam tehotenstva, ktorých počet od prepuknutia epidémie rastie, a v tejto súvislosti začať s partnerskými krajinami potrebný dialóg o antikoncepcii a právach žien a dievčat;

20.  poukazuje na to, že dosiaľ (k 10. februáru 2016) 25 krajín EÚ/EHP, USA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odporučili tehotným ženám a ženám, ktoré sa snažia otehotnieť, aby odložili cestu do oblastí zasiahnutých vírusom Zika;

21.  keďže v súčasnosti neexistuje profylaxia, liečba ani vakcína na ochranu proti infekcii spôsobenej vírusom Zika, a vzhľadom na riziko miestneho prenosu vektormi v Európe v letnej sezóne v roku 2016, vyzýva Komisiu, aby uskutočnila okamžitú analýzu insekticídov z hľadiska ľudského zdravia a účinnosti proti komárom – vektorom infekcie; vyzýva tiež Komisiu, aby koordinovala súbor usmernení týkajúcich sa prevencie, ktoré vnútroštátne orgány majú vykonať toto leto;

22.  uznáva, že algoritmus testovania tehotných žien, ktoré sa vrátili z oblasti s výskytom nákazy spôsobenej vírusom Zika, bol uverejnený; poukazuje však na to, že problém, ktorým sa zdravotnícke orgány dosiaľ nezaoberali, je dlhotrvajúca detekcia vírusu Zika v sperme a zdokumentovaný prenos vírusu Zika prostredníctvom pohlavného styku, ktorý môže mať dôsledky pre mužov vracajúcich sa z cesty do oblastí s výskytom nákazy; domnieva sa, že vzhľadom na to, že asymptomatické infekcie sú časté, mužom by sa po návrate z cesty do regiónov s výskytom nákazy malo odporučiť, aby používali prezervatív, pokiaľ nebudú k dispozícii presvedčivé údaje o význame tohto spôsobu prenosu;

23.  v nadväznosti na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie o prevencii v európskych krajinách vyzýva Komisiu a členské štáty, aby výrazne posilnili monitorovanie inváznych druhov komárov a zvýšili kontrolu komárov odstránením miest liahnutia (napr. stojacích vôd) a plánovali postrek insekticídmi v prípade výskytu ohnísk, a aby zlepšili mieru dezinfekcie nákladu, prepravných kontajnerov a kabín pre cestujúcich v lietadlách, ktoré prilietajú zo zasiahnutých oblastí;

24.  vyzýva EÚ a veľvyslanectvá členských štátov, aby poskytovali informácie a podporu občanom EÚ pri pobyte a pohybe v postihnutých oblastiach;

25.  vyzýva letecké spoločnosti EÚ a tretích krajín, aby náležite a riadne vykonávali dezinfekciu lietadiel z postihnutých oblastí;

26  vyzýva EÚ, aby konzultovala s členskými štátmi a tretími krajinami (s národnými, regionálnymi a miestnymi vládami), ktoré majú know-how v oblasti monitorovania, upozorňovania, prevencie a/alebo boja proti komárom rodu Aedes, napríklad s vládou autonómneho regiónu Madeira a mestskou radou vo Funchale, ktoré majú viac ako desaťročné skúsenosti s riešením tejto otázky, a s francúzskymi najvzdialenejšími regiónmi a zámorskými územiami, ktoré majú dlhoročné odborné znalosti v oblasti nových chorôb prenášaných vektormi a konkrétne v oblasti vírusu Zika – s cieľom vypracovať svoju stratégiu proti vírusu Zika;

27.  zdôrazňuje potrebu koordinovaného prístupu na úniovej a medzinárodnej úrovni v boji proti šíreniu tejto nákazy; víta v tejto súvislosti vytvorenie európskeho lekárskeho zboru, ktorý považuje za dôležitý pri pomoci zmobilizovať v prípade potreby lekárske tímy a tímy verejného zdravotníctva a zabezpečiť vybavenie na boj proti vírusu Zika; takisto vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila horizontálnu stratégiu EÚ v oblasti celosvetového zdravia zameranú na dosiahnutie nového rámca udržateľného rozvoja a jeho cieľov;

28.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s ďalšími partnermi pomáhala monitorovať šírenie vírusu Zika aj v rozvojových krajinách a aby v spolupráci s postihnutými krajinami začlenila do existujúcich programov rozvoja týkajúcich sa príslušných krajín primerané opatrenia v oblasti rozvoja zdravotníckych kapacít, odbornej prípravy zdravotníckeho personálu, epidemiologického dohľadu, komunitného vzdelávania a mobilizácie, ako aj kontroly populácie komárov;

29.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa každý návrh zakladal na širokej škále epidemiologických štúdií týkajúcich sa nielen účinkov vírusu Zika, ale aj iných príčin týchto účinkov;

30.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili informovanosť praktických lekárov a zdravotných centier pôsobiacich v oblasti cestovania o vývoji epidémie spôsobenej vírusom Zika a o kontrole vektorov, ktorú orgány plánujú v postihnutých oblastiach, aby mohli zahrnúť infekciu vírusom Zika do ich diferenciálnej diagnostiky pre obyvateľov a turistov z týchto oblastí a pripraviť sa na prípadnú karanténu cestujúcich, u ktorých je podozrenie, že sa nakazili vírusom Zika, s cieľom zabrániť autochtónnemu prenosu; vyzýva vnútroštátne zdravotnícke orgány, aby zorganizovali informačnú kampaň koordinovanú ECDC s cieľom informovať a upokojiť európskych občanov a zabrániť zbytočnému poplachu;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili ostražitosť, pokiaľ ide o včasné odhalenie prípadov infekcie spôsobenej vírusom Zika dovezených do EÚ vrátane zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov EÚ, najmä ak sú prítomné vektory alebo potenciálne vektory, s cieľom znížiť riziko autochtónneho prenosu; uznáva takisto, že existuje riziko – i keď je pravdepodobne nízke a obmedzené sezónne –, dovozu vírusu Zika do regiónov v miernom podnebí (vrátane regiónov Severnej Ameriky a Európy), ktoré sú už zamorené komármi rodu Aedes, s následným autochtónnym prenosom;

32.  zdôrazňuje význam prístupu k rozsiahlym zdravotným službám v boji proti chorobe spôsobenej vírusom Zika;

33.  podporuje výzvy Organizácie Spojených národov,(3) aby sa zrušili zákony a politiky, ktoré v rozpore s medzinárodnými normami obmedzujú prístup k pohlavnému a reprodukčnému zdraviu a právam, a vyjadruje svoju ochotu zabezpečiť, aby sa reakcie v oblasti verejného zdravia vykonávali v súlade s ľudskými právami, najmä pokiaľ ide o zdravie a s ním súvisiace práva;

34.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a generálnemu tajomníkovi Svetovej zdravotníckej organizácie.

(1)

Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104.

(3)

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia