Návrh usnesení - B8-0452/2016Návrh usnesení
B8-0452/2016

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

8.4.2016 - (2016/2639(DEA))

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu

Vicky Ford za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Postup : 2016/2639(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0452/2016
Předložené texty :
B8-0452/2016
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B8-0452/2016

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 5. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

(2016/2639(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2016)01934),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 11. března 2016, kterým žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie,

–  s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 7. dubna 2016,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie[1], a zejména na článek 160 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po zveřejnění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446[2] byly odhaleny dvě chyby;

B.  vzhledem k tomu, že první chyba se týká domněnky celního prohlášení, jež je stanovena v článku 139 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 pro některé druhy zboží uvedené v čl. 136 odst. 1 tohoto nařízení v přenesené pravomoci; vzhledem k tomu, že během závěrečného přezkumu aktu, který předcházel jeho přijetí, bylo změněno pořadí zboží uvedeného v článku 136, ale odkazy na toto zboží v článku 139 daného nařízení v přenesené pravomoci omylem aktualizovány nebyly, a vzhledem k tomu, že by tyto odkazy tudíž měly být opraveny;

C.  vzhledem k tomu, že druhá chyba se týká čl. 141 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446; vzhledem k tomu, že do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 nebyla omylem zahrnuta aktuálně platná ustanovení čl. 233 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2454/93, která umožňují, aby v některých omezených a velmi specifických případech mohlo být překročení hranice považováno za prohlášení o dočasném použití, vývozu nebo opětovném vývozu, a v důsledku toho není možné, aby byly určité druhy zboží deklarovány pouhým překročením hranice celního území Unie; vzhledem k tomu, že by čl. 141 odst. 1 měl tudíž být opraven;

D.  vzhledem k tomu, že by tyto dvě chyby, pokud by nebyly opraveny před datem 1. května 2016, kdy nařízení (EU) č. 952/2013 vstoupí v platnost, ovlivňovaly obchodní toky a měly velmi negativní dopad na celní správy i obchod;

E.  vzhledem k tomu, že podle článku 284 nařízení č. 952/2013, který Komisi zmocňuje k přijímání takovýchto aktů v přenesené pravomoci, může nařízení v přenesené pravomoci (C(2016)01934) v zásadě vstoupit v platnost teprve po uplynutí lhůty pro výkon kontrolní pravomoci ze strany Evropského parlamentu a Rady, která činí dva měsíce od data oznámení, tj. končí 5. června 2016, a která může být prodloužena o další dva měsíce;

F.  vzhledem ale k tomu, že Komise z naléhavých důvodů dne 11. března 2016 požádala o to, aby Evropský parlament potvrdil nařízení v přenesené pravomoci (C(2016)01934) dříve, tj. před datem 1. května 2016;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.