Предложение за резолюция - B8-0461/2016/REV1Предложение за резолюция
B8-0461/2016/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Полша

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Манфред Вебер, Естебан Гонсалес Понс от името на групата PPE
Джани Питела, Таня Файон, Йозеф Вайденхолцер, Петер Нидермюлер, Биргит Зипел от името на групата S&D
Ги Верхофстад от името на групата ALDE
Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, София Сакорафа, Катержина Конечна, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес от името на групата GUE/NGL
Юдит Саргентини, Жозеп-Мария Терикабрас, Бенедек Явор, Хелга Трюпел, Моника Вана, Тери Райнтке от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2015/3031(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0461/2016
Внесени текстове :
B8-0461/2016
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8-0461

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Полша

(2015/3031(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид договорите на Европейския съюз, по-специално членове 2, 3, 4 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ),

–  като взе предвид своето разискване в пленарна зала от 19 януари 2016 г. относно положението в Полша,

–  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 12 март 2016 г. относно измененията от 22 декември 2015 г. в Закона от 25 юни 2015 г. за Конституционния съд на Полша,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека, основните свободи и ценностите и принципите, залегнали в договорите на ЕС и в международните инструменти за права на човека, са задължения на Съюза и неговите държави членки и трябва да се съблюдават;

Б.  като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на правата на човека, включително правата на хората, които принадлежат към малцинства, общи за държавите членки ценности, които следва да бъдат спазвани от ЕС, както и от всяка отделна държава членка във всички техни политики;

В.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от ДЕС ЕС трябва да уважава равенството на държавите членки пред договорите, както и техните национални идентичности;

Г.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 3 от ДЕС по силата на принципа на лоялното сътрудничество Съюзът и държавите членки трябва при пълно взаимно зачитане да си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите;

Д.  като има предвид, че по силата на член 17 от ДЕС Комисията трябва да гарантира прилагането на Договорите;

Е.  като има предвид, че принципите на правовата държава са гръбнакът на демокрацията и един от основоположните принципи на ЕС, действащи по презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки спазват демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в Хартата на основните права и в ЕКПЧ;

Ж.  като има предвид, че ефективна, независима и безпристрастна съдебна система е от основно значение за принципите на правовата държава и за гарантиране на защитата на основните права и гражданските свободи в Европа;

З.  като има предвид, че Конституционният съд беше създаден като един от централните елементи за гарантиране на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите в конституционната демокрация и върховенството на закона в Полша;

И.  като има предвид неотдавнашните събития в Полша, и по-специално политическия и правен спор относно състава на Конституционния съд и новите правила за неговото функциониране (свързани, наред с другото, с разглеждането на делата и тяхната поредност, увеличаването на кворума за присъствие и необходимите мнозинства, за да се приемат решения в този съд), които породиха опасения във връзка със способността на Конституционния съд да поддържа Конституцията и да гарантира спазването на принципите на правовата държава;

Й.  като има предвид, че Венецианската комисия ясно заяви, че Конституционният съд не може да изпълнява своята роля на гарант на върховенството на Конституцията на Полша поради факта, че решението на Съда от 9 март 2016 г. не е публикувано и следователно не може да влезе в сила, както и че това уронва принципите на правовата държава; като има предвид, че Венецианската комисия предупреди, че ограничаването на Съда би уронило демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

К.  като има предвид, че действията, предприети от полското правителство и президента на Република Полша по отношение на Конституционния съд, представляват риск за конституционната демокрация;

Л.  като има предвид, че след ориентировъчното разискване от 13 януари 2016 г. Комисията реши да започне структуриран диалог съгласно рамката за принципите на правовата държава, като изпрати писмо до полското правителство с оглед изясняване на положението в Полша;

М.  като има предвид, че Комисията, като пазител на Договорите, сега ще събере и разгледа цялата относима информация и ще прецени дали са налице явни признаци за системна заплаха за принципите на правовата държава;

Н.  като има предвид, че рамката за принципите на правовата държава е предназначена за преодоляване на заплахи за принципите на правовата държава, които имат системно естество, особено в ситуации, които не могат да бъдат разрешени ефективно чрез производство за установяване на нарушение и при които гаранциите за принципите на правовата държава, съществуващи на национално равнище, вече не изглежда да могат да се справят ефективно с тези заплахи;

О.  като има предвид, че действащата Конституция на Полша, приета през 1997 г., гарантира разделението на властите, политическия плурализъм, свободата на печата и на словото, както и правото на информация;

П.  като има предвид, че в допълнение към конституционната криза са налице други въпроси, които са повод за сериозно безпокойство за Европейския парламент, доколкото могат да представляват нарушения на европейското право и основните права, в т.ч. правата на жените; като има предвид, че такива ходове на полското правителство следва да бъдат следени отблизо от европейските институции;

1.  счита, че е от съществено значение да се гарантира пълното зачитане на общите европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС;

2.  счита, че всички държави членки трябва да прилагат изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство, включително първичното законодателство на всички държави членки и страни кандидатки, трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демократичните принципи, принципите на правовата държава и спазването на основните права;

3.  изразява сериозна загриженост, че действителното парализиране на Конституционния съд в Полша представлява опасност за демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

4.  призовава полското правителство да спази, публикува и изпълни изцяло и без допълнително забавяне решението на Конституционния съд от 9 март 2016 г., и да изпълни решенията от 3 и 9 декември 2015 г.;

5.  призовава полското правителство да изпълни напълно препоръките на Венецианската комисия; споделя становището на Венецианската комисия, че полската Конституция и европейските и международни стандарти изискват спазване на решенията на Конституционния съд;

6.  приветства неотдавнашното посещение на заместник-председателя на Комисията Тимерманс в Полша и неговото изявление на заседанието на Комисията от 6 април 2016 г. относно началото на диалог за намиране на изход от създалата се ситуация въз основа на пълно спазване на конституционната рамка, което означава публикуване и изпълнение на решенията на Конституционния съд; споделя неговите опасения относно възможността за наличие на две успоредни правни системи, което би довело до правна несигурност;

7.  подкрепя решението на Комисията да започне структуриран диалог съгласно рамката за принципите на правовата държава, който да изясни дали е налице системна заплаха за демократичните ценности и принципите на правовата държава в Полша; приветства уверението на Комисията, че диалогът с полските органи ще се проведе по безпристрастен, основан на доказателства, начин и в дух на сътрудничество, и призовава Комисията при неспазване на препоръките на Венецианската комисия от страна на полското правителство в хода на структурирания диалог, да задейства втория етап от процедурата за принципите на правовата държава, като издаде Препоръка за принципите на правовата държава и предложи на Полша подкрепа за разработването на решения за укрепване на принципите на правовата държава;

8.  при все това подчертава, че всички предприемани стъпки трябва да зачитат областите на компетентност на ЕС и неговите държави членки, както са залегнали в договорите и принципа на субсидиарност;

9.  призовава Комисията да информира редовно и отблизо Парламента за своите оценки, за осъществения напредък и предприетите действия;

10.  изразява надеждата, че структурираният диалог между полското правителство и Комисията ще доведе също до преразглеждането на други решения на полското правителство, които породиха опасения във връзка с тяхната законосъобразност и възможно отражение върху основните права;

11.  очаква от Комисията да наблюдава всички държави членки еднакво, що се отнася до зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като избягва двойни стандарти, и да докладва на Парламента;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на президента на Република Полша.