Forslag til beslutning - B8-0461/2016/REV1Forslag til beslutning
B8-0461/2016/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Polen

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Manfred Weber, Esteban González Pons for PPE-Gruppen
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2015/3031(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0461/2016
Indgivne tekster :
B8-0461/2016
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8-0461

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Polen

(2015/3031(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions traktater, særlig artikel 2, 3, 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK),

–  der henviser til Parlamentets forhandling af 19. januar 2016 om situationen i Polen,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse af 12. marts 2016 om ændringerne af 22. december 2015 til loven af 25. juni 2015 om Polens forfatningsdomstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at respekten for retsstatsprincippet, demokratiet, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og de værdier og principper, som er forankret i EU's traktater og internationale menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler Unionen og dens medlemsstater, og som skal overholdes;

B.  der henviser til, at EU i henhold til artikel 2 i TEU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, værdier som deles af alle medlemsstaterne, og som skal håndhæves af EU og hver enkelt medlemsstat i alle deres politikker;

C.  der henviser til, at EU i henhold til artikel 4, stk. 2, i TEU skal respektere medlemsstaternes lighed over for traktaterne samt deres nationale identitet;

D.  der henviser til, at Unionen og medlemsstaterne under artikel 4, stk. 3, i TEU i medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne;

E.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17 i TEU drager omsorg for gennemførelsen af traktaterne;

F.  der henviser til, at retsstatsprincippet er rygraden i demokrati og et af de grundlæggende principper i EU, der er baseret på formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne respekterer demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder og EMRK;

G.  der henviser til, at et effektivt, uafhængigt og upartisk retssystem er vigtigt for retsstaten og for at sikre beskyttelsen af EU's borgeres grundlæggende rettigheder og borgerlige frihedsrettigheder;

H.  der henviser til, at forfatningsdomstolen blev oprettet som et af de centrale elementer til at sikre kontrol med og balance i det konstitutionelle demokrati og retsstatsprincippet i Polen;

I.  der henviser til, at de seneste begivenheder i Polen, navnlig den politiske og retlige tvist vedrørende sammensætningen af forfatningsdomstolen og nye regler for dens funktion (om bl.a. behandlingen af sager og rækkefølgen herfor, hævelsen af det beslutningsdygtige antal og det flertal, der kræves for at træffe afgørelser) har givet anledning til bekymring over forfatningsdomstolens evne til at håndhæve forfatningen og sikre respekt for retsstatsprincipperne;

J.  der henviser til, at Venedigkommissionen klart anførte, at forfatningsdomstolen ikke kan opfylde sin rolle som garant for den polske forfatnings forrang på grund af den omstændighed, at domstolens dom af 9. marts 2016 ikke er offentliggjort og derfor ikke kan træde i kraft, og at dette undergraver retsstatsprincippet; der henviser til, at Venedigkommissionen advarede om, at en lammelse af domstolen vil undergrave demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

K.  der henviser til, at de foranstaltninger, der er truffet af den polske regering og præsidenten for Republikken Polen vedrørende forfatningsdomstolen udgør en risiko for det konstitutionelle demokrati;

L.  der henviser til, at Kommissionen efter den orienterende debat den 13. januar 2016 besluttede at indlede en struktureret dialog under rammen for retsstatsprincippet ved at fremsende en skrivelse til de polske myndigheder med henblik på at afklare situationen i Polen;

M.  der henviser til, at Kommissionen som traktaternes vogter nu vil indsamle og undersøge alle relevante oplysninger og vurdere, om der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet;

N.  der henviser til, at rammen for retsstatsprincippet har til formål at imødegå trusler mod retsstatsprincippet, som er af systemisk karakter, navnlig i situationer, som ikke kan løses effektivt af overtrædelsesprocedurer, og hvor de garantier for beskyttelse af retsstatsprincippet, som findes på nationalt plan, ikke længere synes i stand til effektivt at kunne imødegå disse trusler;

O.  der henviser til, at den nuværende polske forfatning, der blev vedtaget i 1997, sikrer magtens tredeling, politisk pluralisme, pressefrihed og ytringsfrihed samt ret til information;

P.  der henviser til, at der ud over den forfatningsmæssige krise er andre spørgsmål, som vækker alvorlig bekymring hos Europa-Parlamentet, for så vidt de kan udgøre en overtrædelse af EU-retten og de grundlæggende rettigheder, herunder kvinders rettigheder; der henviser til, at sådanne skridt fra den polske regerings side skal overvåges nøje af EU's institutioner;

1.  mener, at det er af afgørende betydning at sikre, at de fælles europæiske værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, respekteres fuldt ud;

2.  mener, at samtlige medlemsstater skal overholde EU-retten fuldt ud i deres lovgivningsmæssige og administrative praksis, og at al lovgivning, herunder den primære ret i alle medlemsstater og kandidatlande, skal afspejle og stemme overens med grundlæggende europæiske værdier, dvs. de demokratiske principper, retsstatsprincippet og respekt for de grundlæggende rettigheder;

3.  er dybt foruroliget over, at den reelle lammelse af forfatningsdomstolen i Polen udgør en fare for demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

4.  opfordrer indtrængende den polske regering til at respektere, offentliggøre og fuldt ud gennemføre forfatningsdomstolens dom af 9. marts 2016 uden yderligere forsinkelse og gennemføre dommene af 3. og 9. december 2015;

5.  opfordrer den polske regering til fuldt ud at gennemføre anbefalingerne fra Venedigkommissionen; er enig i Venedigkommissionens udtalelse om, at den polske forfatning og europæiske og internationale standarder kræver, at domme, som er afsagt af en forfatningsdomstol, respekteres;

6.  glæder sig over Kommissionens næstformand Frans Timmermans' nylige besøg i Polen og hans erklæring på Kommissionens møde den 6. april 2016 om indledningen af en dialog for at finde en vej ud af den aktuelle situation baseret på fuld respekt for den konstitutionelle ramme, hvilket indebærer offentliggørelse og iværksættelse af dommene fra forfatningsdomstolen; deler hans bekymringer vedrørende muligheden for at have to parallelle retssystemer, hvilket ville føre til retsusikkerhed;

7.  støtter Kommissionens beslutning om at indlede en struktureret dialog inden for rammerne for retsstatsprincippet, der bør afklare, hvorvidt der foreligger en systemisk trussel mod de demokratiske værdier og retsstatsprincippet i Polen; glæder sig over Kommissionens forsikring om, at dialogen med de polske myndigheder vil blive gennemført på en upartisk, evidensbaseret og samarbejdsbaseret måde, og opfordrer Kommissionen til, såfremt den polske regering ikke handler i overensstemmelse med Venedigkommissionens anbefalinger i løbet af den strukturerede dialog, at iværksætte anden fase af proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet ved at udarbejde sin "henstilling vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet " og til at tilbyde sin støtte til Polen med at udvikle løsninger til at styrke retsstatsprincippet;

8.  understreger imidlertid, at alle foranstaltninger, der træffes, skal respektere EU's og dets medlemsstaters kompetencer, som er fastsat i traktaterne og i medfør af nærhedsprincippet;

9.  opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt og nøje underrettet om sine vurderinger, de fremskridt, der er gjort, samt de trufne foranstaltninger;

10.  udtrykker håb om, at den strukturerede dialog mellem den polske regering og Kommissionen også vil resultere i en gennemgang af andre afgørelser truffet af den polske regering, og som har givet anledning til bekymring med hensyn til deres lovlighed og potentielle indvirkning på grundlæggende rettigheder;

11.  forventer, at Kommissionen overvåger alle medlemsstater på samme måde for så vidt angår respekt for demokratiet, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder for således at undgå dobbeltstandarder, og at den rapporterer tilbage til Parlamentet;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Polens præsident.