Propunere de rezoluţie - B8-0461/2016/REV1Propunere de rezoluţie
B8-0461/2016/REV1

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Polonia

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Manfred Weber, Esteban González Pons în numele Grupului PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt în numele Grupului ALDE
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez în numele Grupului GUE/NGL
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana, Terry Reintke în numele Grupului Verts/ALE


Procedură : 2015/3031(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0461/2016
Texte depuse :
B8-0461/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0461

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Polonia

(2015/3031(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere tratatele Uniunii Europene, în special articolele 2, 3, 4 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (ECHR),

–  având în vedere dezbaterea Parlamentului din 19 ianuarie 2016 privind situația din Polonia,

–  având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 12 martie 2016 cu privire la modificările din 22 decembrie 2015 aduse legii din 25 iunie 2015 privind Curtea Constituțională din Polonia,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât respectarea statului de drept, a democrației, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a valorilor și principiilor prevăzute în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului sunt obligații care revin Uniunii și statelor sale membre și care trebuie respectate;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 2 din TUE, UE se întemeiază pe respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților, valori care sunt comune statelor membre și care trebuie respectate atât de UE, cât și de fiecare stat membru în toate acțiunile lor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din TUE, Uniunea trebuie să respecte egalitatea statelor membre în fața tratatelor, precum și identitatea lor națională;

D.  întrucât, conform articolului 4 alineatul (3) din TUE, în virtutea principiului cooperării reale, Uniunea și statele membre trebuie să se respecte și să se ajute reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate;

E.  întrucât, în temeiul articolului 17 din TUE, Comisia trebuie să asigure aplicarea tratatelor;

F.  întrucât statul de drept este coloana vertebrală a democrației, este unul dintre principiile fondatoare ale UE și funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă că statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după cum prevede Carta drepturilor fundamentale și CEDO;

G.  întrucât un sistem judiciar eficient, independent și imparțial este esențial pentru statul de drept și pentru a garanta protecția drepturilor fundamentale și a libertăților civile pentru cetățenii Europei;

H.  întrucât Curtea Constituțională a fost creată ca unul dintre elementele centrale care asigură echilibrul între puteri în democrația constituțională și statul de drept din Polonia;

I.  întrucât evenimentele recente din Polonia, în special disputele juridice și politice privind componența Curții Constituționale și noile norme de funcționare (vizând printre altele examinarea cauzelor și ordinea acestora, ridicarea pragului pentru cvorumul de prezență și majoritățile necesare pentru a adopta deciziile Curții) au dat naștere la îngrijorări legate de capacitatea Curții Constituționale de a sprijini respectarea Constituției și de a garanta respectarea statului de drept;

J.  întrucât Comisia de la Veneția a afirmat clar că Curtea Constituțională nu își poate îndeplini rolul de garant al supremației Constituției Poloniei deoarece nu este publicată hotărârea Curții din 9 martie 2016 și, prin urmare, hotărârea nu poate intra în vigoare, iar acest lucru subminează statul de drept; întrucât Comisia de la Veneția a avertizat că paralizarea Curții ar afecta democrația, drepturile omului și statul de drept;

K.  întrucât măsurile luate de guvernul polonez și de președintele Republicii Polonia în ceea ce privește Curtea Constituțională reprezintă un risc pentru democrația constituțională;

L.  întrucât, ca urmare a dezbaterii orientative din 13 ianuarie 2016, Comisia a decis să deschidă un dialog structurat în Cadrul pentru consolidarea statului de drept, trimițând guvernului polonez o scrisoare în care se cereau clarificări privind situația din Polonia;

M.  întrucât Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, va colecta și analiza acum toate informațiile relevante și va vedea dacă există dovezi clare pentru o amenințare sistemică a statului de drept;

N.  întrucât Cadrul pentru consolidarea statului de drept a fost conceput pentru a face față amenințărilor sistemice ale statului de drept, mai ales în situațiile care nu pot fi rezolvate eficient prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și atunci când „mecanismele de protecție ale statului de drept” existente la nivel național nu par a fi în măsură să facă față cu succes acestor amenințări;

O.  întrucât actuala constituție a Poloniei, adoptată în 1997, garantează separarea puterilor în stat, pluralismul politic, libertatea presei și libertatea de exprimare și dreptul la informare;

P.  întrucât, pe lângă criza constituțională, mai există și alte aspecte care constituie motive serioase de îngrijorare pentru Parlamentul European, în măsura în care acestea ar putea constitui încălcări ale dreptului european și ale drepturilor fundamentale, inclusiv ale drepturilor femeilor; întrucât aceste acțiuni ale guvernului polonez trebuie atent monitorizate de instituțiile europene,

1.  consideră că este crucial să se garanteze respectarea în totalitate a valorilor europene comune enunțate la articolul 2 din TUE;

2.  consideră că toate statele membre trebuie să respecte în totalitate dreptul UE în practicile lor legislative și administrative și că întreaga legislație, inclusiv dreptul primar al oricărui stat membru sau țară candidată, trebuie să reflecte și să adere la valorile europene fundamentale, și anume principiile democratice, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale;

3.  este profund îngrijorat că paralizarea efectivă a Curții Constituționale din Polonia reprezintă un pericol pentru democrație, drepturile omului și statul de drept;

4.  îndeamnă guvernul polonez să respecte, să publice și să aplice integral și fără întârziere hotărârea Curții Constituționale din 9 martie 2016 și să pună în aplicare hotărârile din 3 și 9 decembrie 2015;

5.  invită guvernul polonez să aplice în totalitate recomandările Comisiei de la Veneția; împărtășește opinia Comisiei de la Veneția care a afirmat că Constituția poloneză și standardele europene și internaționale impun respectarea hotărârilor pronunțate de o curte constituțională;

6.  salută vizita recentă a dlui Timmermans, vicepreședintele Comisiei, în Polonia și intervenția sa la reuniunea Comisiei din 6 aprilie 2016 dedicată lansării unui dialog pentru a găsi o soluție la situația actuală, care să aibă la bază respectarea deplină a cadrului constituțional, ceea ce înseamnă publicarea și aplicarea a hotărârilor Curții Constituționale; se declară îngrijorat de posibilitatea de a avea două sisteme juridice, ceea ce ar conduce la incertitudine juridică;

7.  sprijină decizia Comisiei de a lansa un dialog structurat în baza Cadrului pentru consolidarea statului de drept, care ar trebui să clarifice dacă există o amenințare sistemică la valorile democratice și statul de drept în Polonia; salută asigurările oferite de Comisie că dialogul cu autoritățile poloneze se va desfășura imparțial, pe baza unor date concrete și într-o manieră cooperantă; invită Comisia ca, în cazul în care guvernul polonez nu respectă recomandările Comisiei de la Veneția pe parcursul dialogului structurat, să activeze cea de a doua etapă a procedurii legate de statul de drept, să activeze „recomandarea privind statul de drept” și să sprijine Polonia să găsească soluții pentru a întări statul de drept;

8.  subliniază, însă, că toate măsurile care urmează să fie luate trebuie să respecte competențele UE și ale statelor sale membre, conform tratatelor și principiului subsidiarității;

9.  invită Comisia să informeze regulat și temeinic Parlamentul, cu privire la analizele sale, progresele realizate și acțiunile întreprinse;

10.  își exprimă speranța că dialogul structurat dintre guvernul polonez și Comisie va conduce, de asemenea, la revizuirea altor decizii ale guvernului polonez care au provocat îngrijorări privind legalitatea și impactul posibil asupra drepturilor fundamentale;

11.  așteaptă din partea Comisiei să monitorizeze toate statele membre în același mod în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, evitându-se astfel, standardele duble și să informeze Parlamentul cu privire la aceste aspecte;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui Republicii Poloniei.