Predlog resolucije - B8-0461/2016/REV1Predlog resolucije
B8-0461/2016/REV1

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Poljskem

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Manfred Weber, Esteban González Pons v imenu skupine PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Benedek Jávor, Helga Trüpel, Monika Vana, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE


Postopek : 2015/3031(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0461/2016
Predložena besedila :
B8-0461/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0461/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Poljskem

(2015/3031(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodb Evropske unije, zlasti členov 2, 3, 4, in 6 Pogodbe o Evropski unij (PEU),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. marca 2014 o novem okviru EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 19. januarja 2016 o razmerah na Poljskem,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 12. marca 2016 o predlogih sprememb z dne 22. decembra 2015 k zakonu z dne 22. junija 2015 o poljskem ustavnem sodišču,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker morajo biti za Unijo in države članice spoštovanje pravne države, demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter vrednot in načel, določenih v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, obveza, ki jo je treba upoštevati;

B.  ker Evropska unija v skladu s členom 2 PEU temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, svobodi, demokraciji, enakosti, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, vrednotah, ki so skupne vsem državam članicam in ki jih morajo EU in vsaka država članica spoštovati v vseh svojih politikah;

C.  ker mora EU v skladu s členom 4(2) PEU spoštovati enakost držav članic pred Pogodbama kot tudi njihovo nacionalno identiteto;

D.  ker se morajo Unija in države članice na podlagi načela lojalnega sodelovanja, ki je določeno v členu 4(3) PEU, medsebojno spoštovati in si pomagati pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz Pogodb;

E.  ker mora Komisija na podlagi člena 17 PEU zagotavljati uporabo Pogodb;

F.  ker je pravna država temelj demokracije in eno od ustanovnih načel EU, ki deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, kot je zapisano v Listini o temeljnih pravicah in EKČP;

G.  ker je učinkovit, neodvisen in nepristranski pravosodni sistem bistven za pravno državo ter zagotavljanje varovanja temeljnih pravic in državljanskih svoboščin evropskih državljanov;

H.  ker je bilo ustavno sodišče ustanovljeno kot eden od osrednjih elementov za zagotavljanje nadzora in delitve oblasti v ustavni demokraciji in pravni državi na Poljskem;

I.  ker so nedavni dogodki na Poljskem, zlasti politični in pravni spor o sestavi ustavnega sodišča in nova pravila o njegovem delovanju (ki se med drugim nanašajo na obravnavo zadev in njihov vrstni red, dvig kvoruma za sklepčnost in potrebno večina za sprejemanje odločitev sodišča) zbudili pomisleke glede sposobnosti ustavnega sodišča, da zagotovi spoštovanje ustave in pravne države;

J.  ker je Beneška komisija jasno ugotovila, da ustavno sodišče ne more opravljati svoje vloge zagotavljanja nadvlade poljske ustave, ker sodba sodišča z dne 9. marca 2016 ni objavljena in zato ne more začeti veljati, kar ogroža pravno državo; ker je Beneška komisija opozorila, da bi ohromitev ustavnega sodišče spodkopala demokracijo, človekove pravice in pravno državo;

K.  ker ukrepi, ki sta jih sprejela poljska vlada in predsednik Republike Poljske v zvezi z ustavnim sodiščem, predstavljajo tveganje za ustavno demokracijo;

L.  ker je Komisija po orientacijski razpravi dne 13. januarja 2016 odločila, da bo sprožila strukturirani dialog v sklopu okvira pravne države, tako da bo poslala pismo poljski vladi in jo pozvala, naj pojasni razmere na Poljskem;

M.  ker bo Komisija kot varuhinja pogodb sedaj zbrala in pregledala vse zadevne informacije in ocenila, ali obstajajo jasni dokazi za sistemsko grožnjo pravni državi;

N.  ker je okvir pravne države namenjen obravnavi groženj pravni državi, ki so sistemske narave, zlasti v razmerah, ki jih ni mogoče učinkovito rešiti s postopki ugotavljanja kršitev in kjer nadzorni mehanizmi pravne države na nacionalni ravni očitno ne morejo več učinkovito obravnavati teh groženj;

O.  ker sedanja poljska ustava, sprejeta leta 1997, zagotavlja delitev oblasti, politični pluralizem, svobodo tiska in govora ter pravico do informacij;

P.  ker poleg ustavne krize obstajajo še druga vprašanja, zaradi katerih je Evropski parlament resno zaskrbljen, ker gre morda za kršitve evropske zakonodaje in temeljnih pravic, tudi pravic žensk; ker morajo Evropske institucije pozorno spremljati take poteze poljske vlade;

1.  meni, da je temeljnega pomena, da se v celoti zagotovi spoštovanje skupnih evropskih vrednot iz člena 2 PEU;

2.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi dosledno spoštovati zakonodajo EU in da mora v vseh državah članicah in državah kandidatkah vsa zakonodaja, tudi primarna, odražati temeljne evropske vrednote, tj. spoštovanje demokratičnih načel, načel pravne države in temeljnih pravic, ter biti skladna z njimi;

3.  je resno zaskrbljen, da dejanska ohromitev ustavnega sodišča na Poljskem pomeni nevarnost za demokracijo, človekove pravice in pravno državo;

4.  poziva poljsko vlado, naj spoštuje, objavi in v celoti brez odlašanja izvrši sodbo ustavnega sodišča z dne 9. marca 2016 in sodbi z dne 3. in 9. decembra 2015;

5.  poziva poljsko vlado, naj v celoti izvaja priporočila Beneške komisije; se strinja z mnenjem Beneške komisije, da poljska ustava ter evropski in mednarodni standardi zahtevajo spoštovanje sodb ustavnega sodišča;

6.  pozdravlja nedavni obisk podpredsednika Komisije Fransa Timmermannsa na Poljskem in njegovo izjavo na seji Komisije dne 6. aprila 2016 o začetku dialoga, da bi poiskali izhod iz sedanjih razmer na podlagi popolnega spoštovanja ustavnega reda, kar pomeni objavo in izvrševanje sodb ustavnega sodišča; soglaša z njegovimi pomisleki glede možnosti dveh vzporednih pravnih sistemov, kar bi povzročilo pravno negotovost;

7.  podpira odločitev Komisije za začetek strukturiranega dialoga v sklopu okvira pravne države, s pomočjo katerega naj bi ugotovili, ali so na Poljskem sistemsko ogrožene demokratične vrednote in pravna država; pozdravlja zagotovitev Komisije, da bo dialog s poljskimi oblastmi potekal nepristransko, na podlagi dokazov in v duhu sodelovanje, ter poziva Komisijo, naj – če poljska vlada v okviru strukturiranega dialoga ne po ravnala v skladu s priporočili Beneške komisije – sproži drugo stopnjo mehanizma pravne države, tako da izda „priporočilo v zvezi z načelom pravne države“ in Poljski ponudi pomoč pri pripravi rešitev za okrepitev pravne države;

8.  kljub temu poudarja, da je treba pri vseh nadaljnjih ukrepih spoštovati pristojnosti EU in njenih držav članic v skladu s Pogodbama in načelom subsidiarnosti;

9.  poziva Komisijo, naj Parlament redno in podrobno obvešča o svojih ocenah, doseženem napredku in sprejetih ukrepih;

10.  izraža upanje, da bo strukturirani dialog med poljsko vlado in Komisijo tudi povzročil, da se bodo ponovno preučili tudi drugi ukrepi, zaradi katerih so se pojavili pomisleki glede zakonitosti in morebitnega vpliva na temeljne pravice;

11.  pričakuje, da bo Komisija spremljala vse države članice na enak način glede spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic, in se tako izognila dvojnim merilom, ter o tem poročala Parlamentu;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Republike Poljske.