Projekt rezolucji - B8-0463/2016Projekt rezolucji
B8-0463/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Polsce

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF

Procedura : 2015/3031(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0463/2016
Teksty złożone :
B8-0463/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0463/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce

(2015/3031(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska nie ma możliwości ingerowania w politykę wewnętrzną państw członkowskich ani nie ma do tego uprawnień; mając na uwadze, że Unia Europejska nie powinna grozić nałożeniem sankcji lub faktycznie je nakładać wówczas, gdy wybory dokonane w ramach demokratycznej procedury nie zmierzają w kierunku pożądanym przez UE;

B.  mając na uwadze, że Komisji zdarzało się już w niewłaściwie reagować krytyką na decyzje wyborcze obywateli europejskich po wyborach i referendach w innych państwach członkowskich, a teraz przygotowuje się do zwrócenia szczególnej uwagi na nowy rząd Polski;

C.  mając na uwadze, że premier Węgier Viktor Orbán oświadczył, że „Unia Europejska nie powinna myśleć o nakładaniu jakichkolwiek sankcji wobec Polski, ponieważ wymaga to jednomyślności, a Węgry nigdy nie poprą żadnych sankcji wobec Polski”;

1.  przypomina, że Komisja nie jest organem politycznym, lecz organem wykonawczym Unii i powinna ściśle przestrzegać art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 234, 244–250, 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

2.  uroczyście potwierdza swe przywiązanie do naczelnej zasady poszanowania tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną jedność z zasadą wolności;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.