Förslag till resolution - B8-0463/2016Förslag till resolution
B8-0463/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Polen

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Stanisław Żółtek för ENF-gruppen

Förfarande : 2015/3031(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0463/2016
Ingivna texter :
B8-0463/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-0463/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Polen

(2015/3031(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandena från rådet och kommissionen av den 19 januari 2016 om situationen i Polen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har varken kapacitet eller rätt att lägga sig i medlemsstaternas interna politik. EU bör inte hota med eller faktiskt tillgripa sanktioner när demokratiskt fattade beslut inte är i linje med EU:s egen vilja.

B.  Kommissionen har redan visat prov på olämpliga reaktioner genom att kritisera europeiska medborgare för hur de röstat i val och folkomröstningar i andra medlemsstater, och har nu för avsikt att peka ut den nya regeringen i Polen.

C.  Ungerns premiärminister Viktor Orban tillkännagav att Europeiska unionen inte bör fundera på att införa någon form av sanktioner över huvud taget mot Polen, eftersom det kräver enhällighet och Ungern aldrig kommer att stödja några som helst sanktioner mot Polen.

1.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen inte är något politiskt organ utan unionens verkställande organ och att den därför strikt ska följa artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) samt artiklarna 234, 244–250, 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

2.  Europaparlamentet bekräftar högtidligen de övergripande principerna om identitet och nationell suveränitet, principer som tillsammans med principen om frihet bildar en oupplöslig helhet.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.