Πρόταση ψηφίσματος - B8-0464/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0464/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Robert Jarosław Iwaszkiewicz εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/3031(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0464/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0464/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0464/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία

(2015/3031(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλειά του, στις 19 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ιστορία της Πολωνίας περιλαμβάνονται πολλά παραδείγματα της προσήλωσής της στον αγώνα για την ελευθερία και την εθνική κυριαρχία, που πληρώθηκε με το αίμα των στρατιωτών και των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει ιδίως να μη λησμονούμε πως η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αντιστάθηκε στην επίθεση του γερμανικού ναζισμού, καθώς και ότι η Πολωνία ήταν αυτή που ξεκίνησε την αποδόμηση του κομμουνιστικού συστήματος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπήρξε πρωτοπόρος της δημοκρατίας, των ατομικών ελευθεριών και της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ευρώπη, ότι η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο που απέκτησε Σύνταγμα, καθώς και ότι για αιώνες τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές και θρησκευτικές ελευθερίες προστατεύθηκαν στην Πολωνία με τρόπο που αποτέλεσε το καλύτερο δυνατό πρότυπο για την Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 197 του ισχύοντος συντάγματος της Πολωνίας αναφέρει πως το Συνταγματικό Δικαστήριο ενεργεί στο πλαίσιο της Πράξης που ενέκρινε το πολωνικό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις και η δημόσια δραστηριότητα του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου βαθαίνουν την αντιδικία και κάνουν δύσκολη την επίτευξη ενός συμβιβασμού σε σχέση με τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και συνδεόταν με πολιτικής σκοπιμότητας ενέργειες της κυβέρνησης συνασπισμού PO-PSL, μετά την ήττα της στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε, τον Δεκέμβριο του 2015, ότι η επιλογή δύο δικαστών τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ήταν αντισυνταγματική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βενετίας δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και μπορούν, αλλά δεν επιβάλλεται, να γίνουν δεκτές από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ως οδηγός για την εφαρμογή θετικών αλλαγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βενετίας τονίζει στις παρατηρήσεις του ότι η μεταρρύθμιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας αποτελεί εσωτερικό πολωνικό ζήτημα και θα πρέπει να εξετασθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνική νομοθεσία ρητώς ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις προθεσμίες για τη δημοσίευση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες δεν δίνουν ούτε στην Επιτροπή, ούτε σε καμία άλλη αρχή της ΕΕ το δικαίωμα να παρεμβαίνει στο πολιτικό σύστημα ενός κράτους μέλους, ιδίως όταν οι προτεινόμενες αλλαγές δεν παραβιάζουν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειροτέρευση της κρίσης γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να έχει συνέπειες για τη λειτουργία των νόμων στην Πολωνία·

1.  κρίνει ότι ο συνταγματικός διαχωρισμός των εξουσιών, η λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου δεν βρίσκονται σε κίνδυνο στην Πολωνία·

2.  τονίζει ότι η κρίση γύρω από το Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Πολωνίας και μπορεί να επιλυθεί μόνο από την πολωνική κυβέρνηση, σε διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους·

3.  αναγνωρίζει ότι η κατάσταση στην Πολωνία δεν επιβάλλει καμία παρέμβαση από την Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ· πιστεύει ότι η πολωνική κυβέρνηση είναι ελεύθερη και κυρίαρχη στις ενέργειές της και δεν μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει υπόψη τις θέσεις φορέων όπως η Επιτροπή της Βενετίας·

4.  αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση της Επιτροπής ή άλλου φορέα της ΕΕ όσον αφορά τον σεβασμό των δημοκρατικών κανόνων στην Πολωνία είναι αδικαιολόγητη· τονίζει ότι μια τέτοια πράξη θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  τονίζει ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή σε σχέση με την Πολωνία και την πολωνική κυβέρνηση έχουν πολιτικά κίνητρα και χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση για να επιτείνει την εντύπωση ύπαρξης πολιτικού χάους στην Πολωνία·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας.