Resolutsiooni ettepanek - B8-0464/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0464/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Poolas

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2015/3031(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0464/2016
Esitatud tekstid :
B8-0464/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0464/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Poolas

(2015/3031(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta arutelu olukorra üle Poolas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Poola enda ajaloos leidub mitu näidet selle kohta, kuidas ta on olnud pühendunud võitlusele vabaduse ja suveräänsuse eest, mille eest on ta ohverduslikult maksnud oma sõdurite ja tsiviilisikute verega; arvestades, et eriti tuleks pidada meeles asjaolu, et Poola oli Euroopas esimene riik, kes hakkas vastu Saksa natsismi agressioonile, ja et just Poola alustas kommunistliku süsteemi lammutamist;

B.  arvestades, et Poola on olnud Euroopas demokraatia, isikuvabaduse ja usuvabaduse teerajaja, arvestades, et Poola Vabariik oli Euroopas esimene ja maailmas teine riik, kes võttis vastu põhiseaduse, ning arvestades, et Poolas järgitavad inimõigused ning isiku- ja usuvabadused on sajandeid olnud Euroopa jaoks parimaks võimalikuks eeskujuks;

C.  arvestades, et kehtiva Poola põhiseaduse artiklis 197 on sätestatud, et konstitutsioonikohus tegutseb Poola parlamendi poolt vastu võetud seaduse alusel;

D.  arvestades, et konstitutsioonikohtu esimehe avaldused ja meediategevus süvendavad konflikti ning muudavad raskeks konstitutsioonikohtu toimimist käsitleva kompromissi saavutamise;

E.  arvestades, et konstitutsioonikohtu kriis algas 2015. aasta oktoobris ning oli seotud Kodanike Platvormi (PO) ja Poola Rahvapartei (PSL) koalitsioonivalitsuse poliitiliselt motiveeritud tegevusest pärast valimiste kaotamist; arvestades, et konstitutsioonikohus otsustas 2015. aasta detsembris, et 2015. aasta oktoobris toimunud kahe kohtuniku valik oli põhiseadusevastane;

F.  arvestades, et Veneetsia komisjoni suunised ei ole siduvad ning liikmesriikide valitsused võivad neid positiivsete muudatuste tegemise juhendina aktsepteerida, kuid nad ei pea seda tegema;

G.  arvestades, et Veneetsia komisjoni esimees rõhutab oma teatises, et Poola konstitutsioonikohtu reformi puhul on tegemist Poola siseküsimusega ja et sellega peaksid tegelema asjakohased riigi ametiasutused;

H.  arvestades, et Poola õiguses reguleeritakse sõnaselgelt küsimusi, mis on seotud konstitutsioonikohtu otsuste avaldamise tähtaegadega;

I.  arvestades, et aluslepingutega ei ole ei komisjonile ega ühelegi muule ELi asutusele antud õigust sekkuda liikmesriigi poliitilisse süsteemi, eelkõige juhul, kui kavandatud muudatustega ei rikuta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

J.  arvestades, et süveneval konstitutsioonikohtu kriisil võivad olla tagajärjed õiguse toimimisele Poolas;

1.  on seisukohal, et põhiseadusliku võimu lahusus Poolas, parlamentaarse demokraatia toimimine, põhivabadused ja õigusriigi põhimõte ei ole ohus;

2.  rõhutab, et konstitutsioonikohtu kriis on Poola siseprobleem ning selle saab lahendada vaid Poola valitsus kõikide sidusrühmadega dialoogi pidades;

3.  tunnistab, et Poolas valitsev olukord ei nõua mingit sekkumist ei komisjoni ega mis tahes muu ELi institutsiooni poolt; on veendunud, et Poola valitsus on oma tegevuses vaba ja suveräänne ning teda ei saa kohustada võtma arvesse niisuguste organite nagu Veneetsia komisjoni arvamusi;

4.  tunnistab, et igasugune komisjonipoolne või mis tahes muu ELi organi poolne sekkumine, mis on seotud demokraatlike normide austamisega Poolas, on põhjendamatu; rõhutab, et niisugune tegevus ei oleks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega;

5.  toonitab, et komisjoni poolt Poola ja Poola valitsuse suhtes võetud meetmed on poliitiliselt motiveeritud ning opositsioon kasutab neid selleks, et süvendada muljet Poolas valitsevast poliitilisest kaosest;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Poola Vabariigi presidendile.