Πρόταση ψηφίσματος - B8-0465/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0465/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2015/3031(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0465/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0465/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0465/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία

(2015/3031(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Πολωνικό Σύνταγμα, ιδίως δε τα άρθρα 2, 10, 190, 194, 195 και 197,

–  έχοντας υπόψη τον Νόμο περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 25ης Ιουνίου 2015 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 25 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την έλλειψη νομικής ισχύος των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από το Πολωνικό Κοινοβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εκλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 833/2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας) σχετικά με τις τροποποιήσεις στον Νόμο της 25ης Ιουνίου 2015 περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση CDL-STD(1997)020 της Επιτροπής της Βενετίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολωνική κυβέρνηση έχει την πιο ισχυρή δημοκρατική εντολή από τότε που έπεσε ο κομμουνισμός·

B.  λαμβάνοντας ότι οι τροποποιήσεις στον Νόμο περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΣΔ) που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση στις 25 Ιουνίου 2015 εισήχθησαν προκειμένου να καλυφθούν πέντε θέσεις δικαστών, οι οποίες κανονικά θα ήταν διαθέσιμες μόνον μετά τις δημοκρατικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιώντας έτσι μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη σύνθεση του Δικαστηρίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου περί ΣΔ του 2015, κάθε πρόσωπο το οποίο εκλέγεται σε θέση δικαστού του ΣΔ πρέπει να ομνύει όρκο στον Πρόεδρο, κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό προκειμένου να γίνει συνταγματικός δικαστής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Νοεμβρίου και στις 22 Δεκεμβρίου 2015, το Πολωνικό Κοινοβούλιο τροποποίησε τον Νόμο περί ΣΔ του 2015, θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τον έλεγχο συνταγματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 197 του Πολωνικού Συντάγματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεκμήριο της συνταγματικότητας μιας νομοθετικής πράξης που έχει δημοσιευθεί κατά τον ορθό τρόπο αποτελεί βασική συνταγματική αρχή, απαραίτητη για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας κάθε νομοθετικής πράξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, δυνάμει του άρθρου 122 παράγραφος 3 του Πολωνικού Συντάγματος, μπορεί να παραπέμψει μια νομική πράξη για έλεγχο συνταγματικότητας πριν από τη θέση της σε ισχύ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να εγκρίνονται οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, κάτι που αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση προκειμένου μια προκαταρκτική απόφαση των συνταγματικών δικαστών να θεωρηθεί δικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 190 του Πολωνικού Συντάγματος και να αποτελεί, κατά συνέπεια, αντικείμενο επίσημης δημοσίευσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ζήτησε από την Επιτροπή της Βενετίας να εξετάσει τις διατάξεις της νέας νομοθετικής πράξης που καθορίζει τους κανόνες έκδοσης αποφάσεων από το ΣΔ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση αριθ. 833/2015 της Επιτροπής της Βενετίας υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στις 11 Μαρτίου 2016·

1.  τονίζει ότι οι τροποποιήσεις στον Νόμο περί του ΣΔ της 25ης Ιουνίου 2015 και η εκλογή πέντε δικαστών στις 8 Οκτωβρίου 2015, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, αποτελούν πηγή αντιπαραθέσεων γύρω από το ΣΔ·

2.  τονίζει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση φρόντισε νε εξασφαλίσει μια συντριπτική πλειοψηφία 14 από τους 15 δικαστές του ΣΔ, παραβιάζοντας έτσι τη στοιχειώδη αρχή της πολυφωνίας των δικαστηρίων και ερχόμενη σε αντίθεση με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του 1997, σύμφωνα με τις οποίες "ένα κυβερνών κόμμα δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να διορίζει όλους τους δικαστές κατά το δοκούν"·

3.  τονίζει ότι η ανάκληση των διορισμών αυτών από το νέο κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε κατά τη συνήθη διαδικασία αυτοδιόρθωσης, και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν λόγοι να στερηθεί ένα νεοεκλεγμένο κοινοβούλιο το δικαίωμα να αποφασίζει σχετικά με την ορθότητα της προηγούμενης απόφασής του κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας·

4.  επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις στον Νόμο περί του ΣΔ του 2015 που εισήχθησαν από την κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη διαδικασία πραγματικού ελέγχου της συνταγματικότητας και να θεσπίσουν διαφανέστερους κανόνες για πολιτικό, αφηρημένο συνταγματικό έλεγχο, περιορίζοντας παράλληλα την απεριόριστη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του ΣΔ στο θέμα αυτό·

5.  τονίζει ότι η απόφαση του ΣΔ της 9ης Μαρτίου 2016 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε από ένα τμήμα 12, αντί τουλάχιστον 13, δικαστών, κάτι που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της διαδικασίας που ορίζει η πολωνική νομοθεσία και αντιβαίνει στο άρθρο 197 του Συντάγματος, βάσει του οποίου το ΣΔ υποχρεούται να ακολουθεί τον επίσημο κανονισμό λειτουργίας του· τονίζει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Συντάγματος, η κυβέρνηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας και δεν πρέπει να δημοσιεύει οιεσδήποτε αποφάσεις εγκρίνονται κατά κατάφωρη παραβίαση της καθορισμένης διαδικασίας·

6.  χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας να συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων, ανοικτή σε εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων, η οποία θα αναλάβει να εκπονήσει συστάσεις για τις μελλοντικές κοινοβουλευτικές εργασίες και να εφαρμόσει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας στο εν λόγω συστημικό πεδίο, διατηρώντας παράλληλα την πεποίθηση ότι το έργο του ΣΔ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερο, και η πρόσβαση στο δικαστήριο αυτό όσο το δυνατόν ευρύτερη·

7.  τονίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βενετίας ξεκαθάρισε στις παρατηρήσεις του ότι η μεταρρύθμιση του ΣΔ αποτελεί εσωτερικό πολωνικό ζήτημα και θα πρέπει να εξετασθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές· τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί σωστά μόνον εάν όλοι οι συμμετέχοντες στην πολωνική πολιτική σκηνή ενεργήσουν υπεύθυνα και καταλήξουν σε συμβιβασμό·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας.