Resolutsiooni ettepanek - B8-0465/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0465/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Poolas

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2015/3031(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0465/2016
Esitatud tekstid :
B8-0465/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0465

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Poolas

(2015/3031(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 6,

–  võttes arvesse Poola põhiseadust, eelkõige selle artikleid 2, 10, 190, 194, 195 ja 197,

–  võttes arvesse Poola konstitutsioonikohtu seadust, mis võeti vastu 25. juunil 2015, ja selles seaduses hiljem tehtud muudatusi,

–  võttes arvesse Poola Vabariigi Seimi 25. novembril 2015 vastu võetud otsuseid selle kohta, et seimi 8. oktoobril 2015 vastu võetud otsustel konstitutsioonikohtu kohtunike valimise kohta puudub õigusjõud,

–  võttes arvesse Poola Vabariigi Seimi kodukorda,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu komisjoni „Demokraatia õiguse kaudu“ (Veneetsia komisjon) arvamust nr 833/2015 muudatuste kohta 25. juunil 2015 vastu võetud Poola konstitutsioonikohtu seaduses,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni arvamust CDL-STD(1997)020,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et praegune Poola valitsus on tugevaima demokraatliku mandaadiga valitsus kommunismi langemise järgses Poola ajaloos;

B.  arvestades, et konstitutsioonikohtu seaduse muudatused, mille eelmine valitsus võttis vastu 25. juunil 2015, tehti selleks, et täita viis kohtunikukohta, mida muidu oleks asutud täitma alles pärast 2015. aasta 25. oktoobri demokraatlikke valimisi, ja niimoodi muudeti viimasel hetkel kohtu koosseisu;

C.  arvestades, et 2015. aastal vastu võetud konstitutsioonikohtu seaduse artikli 21 kohaselt peab iga konstitutsioonikohtu kohtunikuks valitud isik andma vande presidendile, ja vande andmine on kohustuslik, et konstitutsioonikohtu kohtunikuks saada;

D.  arvestades, et 19. novembril ja 22. detsembril 2015 muutis Poola parlament 2015. aastal vastu võetud konstitutsioonikohtu seadust, sätestades vastavalt Poola põhiseaduse artiklile 197 konstitutsioonikohtu kodukorra põhiseaduslikkuse hindamiseks;

E.  arvestades, et eeldus, et nõuetekohaselt avaldatud õigusakt on vastavuses põhiseadusega, on üks peamisi põhiseaduslikke põhimõtteid, et tagada õigusriigi põhimõtete järgimine iga konkreetse õigusakti põhiseaduslikkuse hindamisel;

F.  arvestades, et vastavalt Poola põhiseaduse artikli 122 lõikele 3 on vaid Poola Vabariigi presidendil õigus esitada õigusakt enne selle jõustamist konstitutsioonikohtule hindamiseks;

G.  arvestades, et konstitutsioonikohus peab oma kohtuotsused tingimata tegema ettenähtud korra kohaselt ja see on vältimatu tingimus, et konstitutsioonikohtu kohtunike otsust saaks pidada kohtuotsuseks Poola põhiseaduse artikli 190 tähenduses ja selle saaks ametlikult avaldada;

H.  arvestades, et Poola palus Veneetsia komisjonil uurida uue õigusakti sätteid, milles määratakse kindlaks reeglid konstitutsioonikohtu otsuste tegemise kohta;

I.  arvestades, et Veneetsia komisjoni arvamus nr 833/2015 esitati Poola Vabariigi Seimile 11. märtsil 2016;

1.  rõhutab, et jätkuv poleemika Poola konstitutsioonikohtu ümber on tingitud 25. juunil 2015 vastu võetud muudatustest konstitutsioonikohtu seaduses ja viie uue kohtuniku valimisest 8. oktoobril 2015, vahetult enne 25. oktoobril 2015 toimunud parlamendivalimisi;

2.  toonitab, et eelmine valitus kindlustas konstitutsioonikohtus endale ülekaaluka enamuse – 14 kohtunikku 15-st, rikkudes sellega kohtute pluralismi algpõhimõtet ja minnes vastuollu Veneetsia komisjoni 1997. aasta soovitustega, milles märgitakse, et „valitseval parteil ei tohiks olla võimalust nimetada kõiki kohtunikke oma äranägemise järgi“;

3.  toonitab, et uus parlamendikoosseis tühistas need ametisse nimetamised tavapärase iseenesliku parandustegevuse käigus, ning rõhutab, et ei ole põhjust võtta vastvalitud parlamendilt õigust otsustada sama parandustegevuse käigus oma varasema otsuse õigsuse üle;

4.  juhib tähelepanu asjaolule, et erakonna Õigus ja Õiglus valitsuse tehtud muudatusega 2015. aastal vastu võetud konstitutsioonikohtu seaduses taotletakse põhiseaduslikkuse konkreetse hindamise korra lihtsustamist ning läbipaistvamate reeglite rakendamist põhiseaduslikkuse poliitilisel ja abstraktsel hindamisel, samuti konstitutsioonikohtu esimehe piiramatu kaalutlusõiguse piiramist sellega seoses;

5.  rõhutab, et konstitutsioonikohtu 9. märtsi 2016. aasta otsuse arutas läbi ja võttis vastu 12-liikmeline kohtunike kolleegium, kuigi selleks pidanuks olema vähemalt 13-liikmeline kogu, nii et rikuti Poola õiguse menetlusnorme ja Poola põhiseaduse artiklit 197, mille kohaselt konstitutsioonikohus peab järgima oma seaduslikku kodukorda; rõhutab lisaks, et vastavalt põhiseaduse artiklile 7 on valitsus kohustatud järgima seaduslikkuse põhimõtet ega tohi avaldada otsuseid, mille vastuvõtmisel on ilmselt rikutud ettenähtud korda;

6.  tervitab Poola Vabariigi Seimi esimehe otsust nimetada ekspertide rühm, milles saavad osaleda kõik parlamendis esindatud parteide esindajad ning mille ülesanne on välja töötada soovitused edaspidiseks parlamentaarseks tööks ja rakendada võimalikult suures ulatuses Veneetsia komisjoni soovitusi kõnealuse süsteemse valdkonna kohta, ning on samas veendunud, et konstitutsioonikohtu tegevus peab olema võimalikult läbipaistev ja konstitutsioonikohus peab olema võimalikult laialdaselt kättesaadav;

7.  rõhutab, et Veneetsia komisjoni esimees rõhutab oma märkustes, et Poola konstitutsioonikohtu reform on Poola siseasi ja sellega peaksid tegelema Poola riigi asjaomased ametiasutused; rõhutab, et selline käsitus on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega;

8.  rõhutab sellega seoses, et probleemi on võimalik korrektselt lahendada vaid juhul, kui kõik Poola poliitikas osalevad jõud tegutsevad vastutustundlikult ja jõuavad kompromissile;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikidele, Euroopa Nõukogule ja Euroopa Nõukogu komisjonile „Demokraatia õiguse kaudu“.