Rezolūcijas priekšlikums - B8-0465/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0465/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Polijā

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,

Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek ECR grupas vārdā

Procedūra : 2015/3031(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0465/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0465/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0465/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Polijā

(2015/3031(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. pantu,

–  ņemot vērā Polijas Konstitūciju, jo īpaši tās 2., 10., 190., 194., 195. un 197. pantu,

–  ņemot vērā un Konstitucionālās tiesas 2015. gada 25. jūnija aktu tā attiecīgos grozījumus,

–  ņemot vērā Polijas Republikas Sejma 2015. gada 25. novembrī pieņemtās rezolūcijas par to, ka Sejma 2015. gada 8. oktobrī pieņemtajām rezolūcijām par Konstitucionālās tiesas tiesnešu ievēlēšanu nav juridiska spēka;

–  ņemot vērā Polijas Republikas Sejma reglamentu;

–  ņemot vērā Eiropas Padomes komisijas „Demokrātija caur tiesībām“ (Venēcijas komisijas) Atzinumu Nr. 833/2015 par Polijas Konstitucionālās tiesas 2015. gada 25. jūnija akta grozījumiem;

–  ņemot vērā Venēcijas komisijas Atzinumu Nr. CDL-STD(1997)020;

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējai Polijas valdībai ir spēcīgākās demokrātiskās pilnvaras valsts vēsturē kopš komunisma gāšanas;

B.  tā kā grozījumi Konstitucionālās tiesas (KT) aktā, kuru 2015. gada 25. jūnijā pieņēma iepriekšējā valdība, tika veikti, lai varētu aizpildīt piecas tiesnešu amata vietas, kuras citādi kļūtu pieejamas tikai pēc 2015. gada 25. oktobra demokrātiskajām vēlēšanām un radītu pēdējā brīža izmaiņas tiesas sastāvā;

C.  tā kā saskaņā ar KT 2015. gada akta 21. pantu jebkurai personai, kas ievēlēta KT tiesneša amatā, ir jānodod zvērests prezidentam, kas ir obligāts priekšnoteikums, lai kļūtu par konstitucionālu tiesnesi;

D.  tā kā Polijas parlaments 2015. gada 19. novembrī un 22. decembrī grozīja KT 2015. gada aktu, izklāstot konstitucionālās izvērtēšanas noteikumus saskaņā ar Polijas Konstitūcijas 197. pantu;

E.  tā kā pieņēmums par pienācīgi publicēta tiesību akta konstitucionalitāti ir būtisks konstitucionāls princips, kas nepieciešams, lai nodrošinātu tiesiskumu, pārskatot katra tiesību akta konstitucionalitāti;

F.  tā kā tikai Polijas Republikas prezidents saskaņā ar Polijas Konstitūcijas 122. panta 3. punktu var nodot tiesisku aktu konstitucionālai izvērtēšanai pirms tā stāšanās spēkā;

G.  tā kā ir būtiski pieņemt Konstitucionālās tiesas spriedumus, ievērojot atbilstīgu procedūru, kas ir sine qua non nosacījums, lai konstitucionālo tiesnešu rezolūciju varētu uzskatīt par spriedumu saskaņā ar Polijas Konstitūcijas 190. pantu un tādā veidā nodot to oficiālai publicēšanai;

H.  tā kā Polija pieprasīja, lai Venēcijas komisija izskatītu šos jaunos noteikumus, kuros ir izklāstīti KT iztiesāšanas noteikumi;

I.  tā kā Venēcijas komisijas Atzinums Nr. 833/2015 tika 2016. gada 11. martā iesniegts Polijas Republikas Sejmā,

1.  uzsver, ka KT 2015. gada 25. jūnijā pieņemtā akta grozījumi un piecu tiesnešu ievēlēšana 2015. gada 8. oktobrī tieši pirms 2015. gada 25. oktobra vēlēšanām ir pašreizējo ar KT saistīto pretrunu pamatā;

2.  uzsver, ka iepriekšējā valdība nodrošināja sev pārliecinošu 14 tiesnešu vairākuma atbalstu no pavisam 15 Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, tādējādi pārkāpjot fundamentālu tiesu plurālisma principu un nonākot pretrunā 1997. gada Venēcijas komisijas ieteikumiem, kuros teikts, ka valdošajai partijai nedrīkst pēc savas vēlēšanās ļaut iecelt visus tiesnešus;

3.  uzsver, ka šo iecelšanu atcēla jaunais parlaments kārtējās paškorekcijas procedūras laikā, un uzsver, ka nav pamata liegt jaunievēlētajam parlamentam tiesības lemt par tā iepriekšējā lēmuma pareizību šīs pašas procedūras gaitā;

4.  norāda, ka Likumības un tiesiskuma partijas veidotās valdības 2015. gadā ieviesto KT akta grozījumu mērķis ir atvieglot konkrētas konstitucionālās izvērtēšanas norisi un nodrošināt pārredzamākus noteikumus konstitucionalitātes politiskai un abstraktai izvērtēšanai, vienlaikus ierobežojot šajā ziņā neierobežoto prezidenta rīcības brīvību attiecībā uz KT;

5.  uzsver, ka KT 2016. gada 9. marta rezolūciju izskatīja un pieņēma 12, nevis 13 tiesnešu sastāvs, ka ir acīmredzams Polijas tiesību aktu pārkāpums un ir pretrunā Konstitūcijas 197. pantam, kurā ietverts noteikums KT ievērot tās likumā noteikto reglamentu; tomēr uzsver, ka Konstitūcijas 7. pantā ir noteikts, ka valdībai ir jāievēro likumīguma princips un tā nedrīkst publicēt rezolūcijas, kas acīmredzami ir pieņemtas, pārkāpjot iepriekš noteikto procedūru;

6.  atzinīgi vērtē Polijas Republikas Sejma priekšsēdētāja lēmumu iecelt ekspertu grupu, kurā dalība būtu atvērta visu parlamentāro partiju pārstāvjiem, kuru uzdevums būtu sagatavot ieteikumus turpmākajam darbam parlamentā un iespējami lielākā mērā piemērot Venēcijas komisijas ieteikumus attiecīgajai sistēmiskajai jomai, vienlaikus ievērojot pārliecību, ka KT darbam ir jābūt iespējami pārredzamam, un šai tiesai — cik vien iespējams — pieejamai;

7.  uzsver, ka Venēcijas komisijas priekšsēdētājs savās piezīmēs skaidri minēja, ka Konstitucionālās tiesas reforma ir Polijas iekšējais jautājums, kas būtu jārisina attiecīgajām valsts iestādēm; uzsver, ka šāda rīcība atbilst subsidiaritātes principam, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā;

8.  šajā sakarībā uzsver, ka šo problēmu par pienācīgi atrisināt tikai tad, ja visi Polijas politiskie dalībnieki rīkojas atbildīgi un sasniedz kompromisu;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Eiropas Padomei un Eiropas Padomes komisijai „Demokrātija caur tiesībām“.