Návrh uznesenia - B8-0465/2016Návrh uznesenia
B8-0465/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Poľsku

11.4.2016 - (2015/3031(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek v mene skupiny ECR

Postup : 2015/3031(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0465/2016
Predkladané texty :
B8-0465/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0465/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Poľsku

(2015/3031(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii a na článok 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na poľskú ústavu, najmä na jej články 2, 10, 190, 194, 195 a 197,

–  so zreteľom na zákon o ústavnom súde z 25. júna 2015 a jeho následné zmeny,

–  so zreteľom na uznesenia Sejmu Poľskej republiky z 25. novembra 2015 o nedostatočnej právnej sile uznesení Sejmu z 8. októbra 2015 o voľbách sudcov ústavného súdu,

–  so zreteľom na rokovací poriadok Sejmu Poľskej republiky,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie) č. 833/2015 k novelizácii zákona o poľskom ústavnom súde z 25. júna 2015,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie CDL-STD(1997)020,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná poľská vláda má najsilnejší demokratický mandát v histórii krajiny od pádu komunizmu;

B.  keďže novela zákona o ústavnom súde, ktorú prijala predchádzajúca vláda 25. júna 2015, bola zavedená s cieľom obsadiť päť miest sudcov, ktoré by za normálnych okolností boli dostupné až po demokratických voľbách 25. októbra 2015, čím vláda na poslednú chvíľu zmenila zloženie súdu;

C.  keďže podľa článku 21 zákona o ústavnom súde z roku 2015 musí každá osoba zvolená do funkcie sudcu ústavného súdu zložiť prísahu do rúk prezidenta, čo je povinný úkon na to, aby sa táto osoba stala ústavným sudcom;

D.  keďže poľský parlament 19. novembra a 22. decembra 2015 novelizoval zákon o ústavnom súde z roku 2015, pričom stanovil pravidlá postupu pri prieskume ústavnosti v súlade s článkom 197 poľskej ústavy;

E.  keďže prezumpcia ústavnosti riadne uverejneného zákona je základnou ústavnou zásadou, ktorej dodržanie je nevyhnutné na zabezpečenie právneho štátu pri skúmaní ústavnosti každého zákona;

F.  keďže podľa článku 122 ods. 3 poľskej ústavy môže len prezident Poľskej republiky postúpiť právny akt na preskúmanie ústavnosti pred nadobudnutím jeho účinnosti;

G.  keďže je nevyhnutné, aby sa rozsudky ústavného súdu prijímali v rámci riadneho postupu, čo je podmienka sine qua non na to, aby sa rozhodnutia ústavných sudcov považovali za rozsudky v zmysle článku 190 poľskej ústavy, a teda boli predmetom úradného uverejnenia;

H.  keďže Poľsko požiadalo Benátsku komisiu, aby preskúmala ustanovenia nového zákona, ktorý stanovuje pravidlá rozhodovania ústavného súdu;

I.  keďže stanovisko Benátskej komisie č. 833/2015 bolo Sejmu Poľskej republiky predlžené 11. marca 2016;

1.  zdôrazňuje, že zmeny zákona o ústavnom súde prijaté 25. júna 2015 a voľby piatich sudcov 8. októbra 2015, ktoré sa konali tesne pred parlamentnými voľbami 25. októbra 2015, vyvolávajú v súčasnosti polemiku týkajúcu sa ústavného súdu;

2.  kladie dôraz na to, že predchádzajúca vláda si zabezpečila prevažnú väčšinu 14 z 15 sudcov ústavného súdu, čím porušila základnú zásadu plurality súdov a konala v rozpore s odporúčaniami Benátskej komisie z roku 1997, v ktorých sa uvádza, že „vládnuca strana by nemala mať možnosť dosiahnuť, aby všetci vymenovaní sudcovia boli podľa jej predstáv“;

3.  podčiarkuje, že nový parlament zrušil tieto vymenovania v rámci riadneho samoopravného postupu, a zdôrazňuje, že neexistujú žiadne dôvody odoprieť novozvolenému parlamentu právo rozhodnúť o správnosti jeho predchádzajúceho rozhodnutia v priebehu toho istého postupu;

4.  poukazuje na to, že cieľom novelizácie zákona o ústavnom súde z roku 2015, ktorú zaviedla vláda strany Právo a spravodlivosť, je zjednodušiť postupy, pokiaľ ide o konkrétne preskúmanie ústavnosti, a zabezpečiť transparentnejšie pravidlá politického, abstraktného preskúmania ústavnosti, pričom sa zároveň obmedzuje neobmedzená diskrečná právomoc predsedu ústavného súdu v tomto ohľade;

5.  zdôrazňuje, že rozhodnutie ústavného súdu z 9. marca 2016 bolo posúdené a prijaté 12 namiesto najmenej 13 sudcov, čo predstavuje zjavné porušenie postupov podľa poľského práva a je v rozpore s článkom 197 ústavy, na základe ktorého sa ústavný súd musí riadiť svojím rokovacím poriadkom vyplývajúcim zo zákona; okrem toho zdôrazňuje, že podľa článku 7 ústavy je vláda povinná dodržiavať zásadu zákonnosti a nesmie uverejniť žiadne rozhodnutia prijaté v zjavnom rozpore s predpísaným postupom;

6.  víta rozhodnutie predsedu Sejmu Poľskej republiky vymenovať skupinu odborníkov, ktorá bude otvorená pre zástupcov všetkých politických strán a ktorej úlohou bude vypracovať odporúčania pre budúcu činnosť parlamentu a uplatňovať v čo najväčšej miere odporúčania Benátskej komisie v príslušnej systémovej oblasti, a to na základe presvedčenia, že činnosť ústavného súdu by mala byť čo najtransparentnejšia a prístup k tomuto súdu čo najširší;

7.  zdôrazňuje, že predseda Benátskej komisie sa v rámci svojich pripomienok jednoznačne vyjadril, že reforma ústavného súdu je vnútornou záležitosťou Poľska, ktorou by sa mali zaoberať príslušné vnútroštátne orgány; kladie dôraz na to, že takýto prístup je v súlade so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii;

8.  v tejto súvislosti podčiarkuje, že danú otázku možno riadne vyriešiť len vtedy, ak všetci účastníci na poľskej politickej scéne budú konať zodpovedne a dosiahnu kompromis;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, členským štátom, Rade Európy a Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva.