Návrh usnesení - B8-0515/2016/REV1Návrh usnesení
B8-0515/2016/REV1

  DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

  2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

  předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu

  Vicky Ford za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

  Postup : 2016/2656(DEA)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0515/2016
  Předložené texty :
  B8-0515/2016
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B8-0515/2016

  Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

  (2016/2656(DEA))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2016)2002),

  –  s ohledem na dopis Komise ze dne 11. března 2016, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku,

  –  s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 21. dubna 2016,

  –  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie[1], a zejména čl. 278, 279 a čl. 284 odst. 5 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

  –  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341[2] se zjistilo, že v části týkající se zjednodušení byly některé formuláře v příloze 12 chybně opomenuty, což bude mít velmi negativní dopad pro celní orgány a obchodníky, pokud tyto formuláře nebudou přidány do 1. května 2016, kdy příslušná ustanovení celního kodexu a jeho prováděcí opatření vstoupí v platnost;

  B.  vzhledem k tomu, že v téže příloze 12 v části týkající se zjednodušení byly rovněž zjištěny některé chyby týkající se terminologie použité na formulářích, a k tomu, že pokud tyto chyby nebudou opraveny, bude to mít dopad na právní jasnost a přiměřenost celního kodexu a jeho prováděcích ustanovení;

  C.  vzhledem k tomu, že by tedy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 mělo být opraveno tak, že v příloze 12 v části týkající se zjednodušení budou zahrnuty opomenuté formuláře a v téže části dotčené přílohy budou stávající formuláře nahrazeny;

  D.  vzhledem k tomu, že k zajištění hladkého fungování celní unie a toho, že nedojde k narušení obchodních toků, je nutné, aby toto nařízení v přenesené pravomoci bylo platné od 1. května 2016;

  E.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci může vstoupit v platnost jen po uplynutí lhůty pro dohled ze strany Parlamentu a Rady, pokud Parlament nebo Rada nevysloví námitku, nebo pokud před uplynutím dané lhůty jak Parlament, tak i Rada informují Komisi o tom, že námitku nevysloví; vzhledem k tomu, že čl. 284 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013 stanoví, že lhůta pro přezkum je dva měsíce od data oznámení, což znamená, že uplyne dne 9. června 2016, a může být prodloužena o další období 2 měsíců;

  F.  vzhledem k tomu, že Komise z důvodů naléhavosti dne 11. března 2016 požádala o to, aby Evropský parlament potvrdil nařízení v přenesené pravomoci dříve, tj. před datem 1. května 2016;

  1.  prohlašuje, že proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.