Διαδικασία : 2016/2656(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0515/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0515/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0205

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
PDF 457kWORD 63k
2.5.2016
PE582.527v01-00
 
B8-0515/2016/αναθ.

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού


περί μη διατύπωσης αντίρρησης κατά του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (2016/2656(DEA))


Vicky Ford εξ ονόματος της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης κατά του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (2016/2656(DEA))  
B8-0515/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)2002),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2016 επιστολή της Επιτροπής, με την οποία του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Απριλίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(1), και ιδίως τα άρθρα 278, 279 και 284 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Εσωτερικής Aγοράς και Προστασίας των Kαταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341(2), διαπιστώθηκε ότι, στο τμήμα που αφορά τις απλουστεύσεις, ορισμένα έντυπα είχαν παραλειφθεί κατά λάθος από το παράρτημα 12, πράγμα το οποίο θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις τελωνειακές αρχές και τους συναλλασσομένους εάν δεν προστεθούν πριν από την 1η Μαΐου 2016, όταν αρχίσουν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το ίδιο το παράρτημα 12, στο τμήμα που αφορά τις απλουστεύσεις εντοπίστηκαν επίσης ορισμένα σφάλματα σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται στα έντυπα, και ότι τα σφάλματα αυτά, αν δεν διορθωθούν, θα επηρεάσουν τη νομική σαφήνεια και την καταλληλότητα του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και τις διατάξεις εφαρμογής του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/341 πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα, ούτως ώστε να περιληφθούν στο παράρτημα 12, στο τμήμα που αφορά τις απλουστεύσεις, τα έντυπα που λείπουν και, στο ίδιο μέρος του παραρτήματος αυτού, να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα έντυπα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης και η μη διακοπή των εμπορικών ροών, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός πρέπει να ισχύσει από την 1η Μαΐου 2016·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου που έχουν ορίσει για έλεγχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ελέγχου ορίζεται στο άρθρο 284 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ως δίμηνη από την ημερομηνία κοινοποίησης, δηλαδή εκπνέει στις 9 Ιουνίου 2016 και μπορεί να παραταθεί κατά άλλους δυο μήνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι για λόγους κατεπείγοντος, η Επιτροπή ζήτησε στις 11 Μαρτίου 2016 από το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει νωρίτερα τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, πριν από την 1η Μαΐου 2016·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση κατά του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/341 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου