Resolutsiooni ettepanek - B8-0515/2016/REV1Resolutsiooni ettepanek
B8-0515/2016/REV1

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 2016/341 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2015/2446

2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6

Vicky Ford siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Menetlus : 2016/2656(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0515/2016
Esitatud tekstid :
B8-0515/2016
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0515/2016

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 2016/341 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2015/2446

(2016/2656(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2016)2002),

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2016. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 21. aprilli 2016. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik[1], eriti selle artikleid 278 ja 279 ning artikli 284 lõiget 5,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et pärast delegeeritud määruse (EL) nr 2016/341[2] vastuvõtmist selgus, et mõned lihtsustamist puudutavad vormid jäid lisast 12 eksikombel välja ning kui neid ei lisata enne 1. maid 2016, mil liidu tolliseadustiku ja selle rakenduseeskirjade asjaomased sätted jõustuvad, on sellel tolliasutustele ja kauplejatele väga negatiivne mõju;

B.  arvestades, et lisa 12 lihtsustamist käsitlevas osas leiti ka teisi vigu, mis seondusid vormides kasutatava terminoloogiaga, ning arvestades, et kui neid vigu ei parandata, mõjutavad need nii õigusselgust kui ka liidu tolliseadustiku ja selle rakenduseeskirjade asjakohasust;

C.  arvestades, et seetõttu tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 2016/341 vastavalt parandada ning lisada lisa 12 lihtsustamist käsitlevasse osasse puuduvad vormid ja asendada samas osas juba olemasolevad vormid;

D.  arvestades, et tolliliidu sujuva toimimise tagamiseks ning kaubandusvoogude katkemise vältimiseks tuleb delegeeritud määrust kohaldada alates 1. maist 2016;

E.  arvestades, et delegeeritud määrus võib parlamendi- ja nõukogupoolseks kontrolliks ette nähtud perioodi lõpus jõustuda ainult siis, kui ei parlament ega nõukogu ei ole sellele vastuväiteid esitanud, või enne kõnealuse perioodi lõppu, kui nii parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada; arvestades, et kontrolliperioodiks on määruse (EL) nr 952/2013 artikli 284 lõike 5 kohaselt ette nähtud kaks kuud alates õigusakti teatavakstegemisest, mis tähendab, et see lõpeb 9. juunil 2016 ning seda on võimalik pikendada veel kahe kuu võrra;

F.  arvestades, et probleemi kiireloomulisuse tõttu palus komisjon 11. märtsil 2016, et Euroopa Parlament annaks oma kinnituse delegeeritud määrusele varem, st enne 1. maid 2016;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.