Propunere de rezoluţie - B8-0515/2016/REV1Propunere de rezoluţie
B8-0515/2016/REV1

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 8 aprilie 2016 de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Vicky Ford în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

Procedură : 2016/2656(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0515/2016
Texte depuse :
B8-0515/2016
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8-0515/2016

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 8 aprilie 2016 de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

(2016/2656(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)2002),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 11 martie 2016 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 aprilie 2016,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii[1], în special articolele 278 și 279 și articolul 284 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, după adoptarea Regulamentului delegat (UE) 2016/341[2], s-a constatat că, din greșeală, anumite formulare din partea referitoare la simplificări nu au fost incluse în anexa 12, fapt care va avea un puternic efect negativ la nivelul autorităților vamale și al comercianților în cazul în care aceste formulare nu sunt incluse în anexă înainte de 1 mai 2016, dată la care intră în vigoare dispozițiile relevante ale Codului vamal al Uniunii și dispozițiile de punere în aplicare ale acestuia;

B.  întrucât, tot în anexa 12, în partea referitoare la simplificări, au fost identificate, de asemenea, anumite greșeli la nivelul terminologiei utilizate în cadrul formularelor și întrucât, dacă aceste greșeli nu sunt corectate, ele vor afecta claritatea juridică și consecvența în raport cu Codul vamal al Uniunii și cu dispozițiile de punere în aplicare ale acestuia;

C.  întrucât Regulamentul delegat (UE) 2016/341 ar trebui, prin urmare, corectat în consecință prin adăugarea în anexa 12, în partea referitoare la simplificări, a formularelor lipsă și, în aceeași parte a anexei, înlocuirea formularelor existente;

D.  întrucât, pentru a se asigura buna funcționare a uniunii vamale și neîntreruperea fluxurilor comerciale, regulamentul delegat trebuie aplicat începând de la 1 mai 2016;

E.  întrucât regulamentul delegat poate intra în vigoare la sfârșitul perioadei de examinare rezervate Parlamentului și Consiliului numai în cazul în care nu a fost formulată nicio obiecțiune de către Parlament sau de către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea respectivei perioade, Parlamentul și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni; întrucât durata perioadei de examinare este, în temeiul articolului 284 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, de două luni de la data notificării, adică se încheie la 9 iunie 2016 și poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară de două luni;

F.  întrucât, din motive de urgență, Comisia a solicitat totuși la 11 martie 2016 o confirmare rapidă, înainte de 1 mai 2016, din partea Parlamentului European cu privire la regulamentul delegat,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.