Návrh uznesenia - B8-0515/2016/REV1Návrh uznesenia
B8-0515/2016/REV1

  ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446

  2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

  v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku

  Vicky Ford v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

  Postup : 2016/2656(DEA)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0515/2016
  Predkladané texty :
  B8-0515/2016
  Rozpravy :
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  B8-0515/2016

  Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446

  (2016/2656(DEA))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2016)2002),

  –  so zreteľom na list Komisie z 11. marca 2016, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

  –  so zreteľom na list Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. apríla 2016,

  –  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie[1], a najmä na jeho článok 278, článok 279 a článok 284 ods. 5,

  –  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

  –  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže po prijatí delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2016/341[2] bolo zistené, že niektoré tlačivá v časti, ktorá sa týka zjednodušenia postupov, boli omylom vynechané z prílohy 12, čo bude mať veľmi negatívny vplyv na colné orgány, ako aj na obchodníkov, ak nebudú doplnené do 1. mája 2016, odkedy sa príslušné ustanovenia Colného kódexu Únie a jeho vykonávacie ustanovenia budú uplatňovať;

  B.  keďže pokiaľ ide o tú istú prílohu 12, v časti, ktorá sa týka zjednodušenia postupov, boli zistené určité chyby týkajúce sa terminológie v tlačivách, a keďže v prípade ak tieto chyby nebudú upravené, budú mať vplyv na právnu jasnosť a primeranosť Colného kódexu Únie a jeho vykonávacích predpisov;

  C.  keďže delegované nariadenie (EÚ) č. 2016/341 by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom opraviť, aby zahŕňalo v prílohe 12 v časti týkajúcej sa zjednodušenia postupov chýbajúce tlačivá, a aby sa v tej istej časti prílohy nahradili existujúce tlačivá;

  D.  keďže na zabezpečenie hladkého fungovania colnej únie a nenarušenie obchodných tokov je nutné, aby sa delegované nariadenie uplatňovalo od 1. mája 2016;

  E.  keďže toto delegované nariadenie môže nadobudnúť účinnosť na konci kontrolného obdobia stanoveného Parlamentom a Radou, ak Parlament ani Rada nevznesie námietku, alebo ak pred skončením tohto obdobia Parlament aj Rada informujú Komisiu o tom, že nevznesú námietku; keďže kontrolné obdobie je stanovené podľa článku 284 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 ako dva mesiace odo dňa notifikácie, čiže trvá do 9. júna 2016 a je možné ho predĺžiť o ďalšie dva mesiace;

  F.  keďže však Komisia požiadala 11. marca 2016 z naliehavých dôvodov o to, aby Európsky parlament potvrdil delegované nariadenie pred 1. májom 2016;

  1.  vyhlasuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.