Predlog resolucije - B8-0515/2016/REV1Predlog resolucije
B8-0515/2016/REV1

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 8. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

2.5.2016 - (2016/2656(DEA))

v skladu s členom 105(6) Poslovnika

Vicky Ford v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Postopek : 2016/2656(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0515/2016
Predložena besedila :
B8-0515/2016
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0515/2016

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 8. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

(2016/2656(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2016)2002),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 11. marca 2016, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov predsedniku konference predsednikov odborov z dne 21. aprila 2016,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije[1], zlasti členov 278, 279 in 284(5),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker se je po sprejetju Delegirane uredbe (EU) 2016/341[2] ugotovilo, da so bili iz Priloge 12 v delu o poenostavitvah napačno izpuščeni nekateri obrazci, kar bo imelo hude negativne posledice za carinske organe in trgovce, če ne bodo dodani pred 1. majem 2016, ko se bodo začele uporabljati zadevne določbe carinskega zakonika Unije in njegove izvedbene določbe;

B.  ker so bile v isti Prilogi 12 v delu o poenostavitvah ugotovljene nekatere napake tudi v zvezi z uporabljeno terminologijo v obrazcih in ker bi lahko te napake, če ne bodo popravljene, vplivale na pravno jasnost in ustreznost carinskega zakonika Unije in njegovih izvedbenih določb;

C.  ker bi zato Delegirana uredba (EU) 2016/341 morala biti ustrezno popravljena, tako da se v Prilogo 12 v del o poenostavitvah vključijo manjkajoči obrazci, v istem delu priloge pa se zamenjajo obstoječi obrazci;

D.  ker se mora delegirana uredba začeti uporabljati s 1. majem 2016, da bi zagotovili neovirano delovanje carinske unije in da ne bi prišlo do motenj v trgovinskih tokovih;

E.  ker lahko delegirana uredba začne veljati šele po koncu obdobja, ki ga Parlament in Svet namenjata pregledom, če nobeden izmed njiju ne vloži ugovora ali če pred potekom tega obdobja oba obvestita Komisijo, da ne bosta vložila ugovora; ker je v členu 284(5) Uredbe (EU) št. 952/2013 določeno, da obdobje pregledov traja dva meseca od dneva uradnega obvestila, torej traja do 9. junija 2016 in ga je mogoče podaljšati za dodatna dva meseca;

F.  ker pa je Komisija 11. marca 2016 iz nujnih razlogov prosila Parlament, naj delegirano uredbo odobri čim prej, in sicer še pred 1. majem 2016;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.