Предложение за резолюция - B8-0562/2016Предложение за резолюция
B8-0562/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване

3.5.2016 - (2016/2550(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0364/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Искра Михайлова от името на комисията по регионално развитие

Процедура : 2016/2550(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0562/2016
Внесени текстове :
B8-0562/2016
Приети текстове :

B8-0562/2016

Резолюция на Европейския парламент относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване

(2016/2550(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 4, член 162, членове 174 – 178 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета[1] (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2],

–  като взе предвид Шестия доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС“ от 23 юли 2014 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 декември 2015 г., озаглавено „Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове“ (COM(2015)0639),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно готовността на държавите – членки на ЕС, за ефективно и навременно започване на новия програмен период в рамките на политиката на сближаване[3],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 февруари 2016 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа: нови насоки относно комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ“,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“[5],

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“[6],

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиката на сближаване, с бюджет от над 350 милиарда евро до 2020 г., е инструментът, който спомага за приближаването на ЕС до гражданите и представлява основната политика на Съюза за инвестиции и за развитие, която обхваща всички региони на ЕС; като има предвид, че в някои държави членки тя формира основния източник на публични инвестиции;

Б.  като има предвид, че целите на стратегията „Европа 2020“ могат да се постигнат чрез съгласувано взаимодействие между политиките за растеж и развитие, и ако е необходимо, структурните реформи, както и чрез активното участие на регионите и градовете за тяхното осъществяване; като има предвид, че политиката на сближаване играе решаваща роля в това отношение;

В.  като има предвид, че разпоредбите за периода 2014–2020 г. въведоха няколко ключови реформи в областта на политиката на сближаване, като например тематична концентрация, която позволява необходимата гъвкавост за по-добро адаптиране към местните потребности, засилена ориентация към резултатите, по-добра координация с икономическата и социалната политика, подобряване на връзките между приоритетите на ЕС и регионалните нужди, както и по-координирано използване на европейските структурни и инвестиционни фондове чрез общата стратегическа рамка;

Г.  като има предвид, че инвестициите в областта на политиката на сближаване следва да бъдат координирани и хармонизирани с останалите политики на ЕС, като цифровия единен пазар, енергийния съюз, социалната политика, макрорегионалните стратегии, програмата за градовете, научните изследвания и иновациите, транспортната политика и др., с цел да се допринесе в по-голяма степен за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“,

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 136, параграф 1 от РОР Комисията отменя всяка част от сумата в дадена оперативна програма, която не е била използвана за плащане на първоначалното или годишното предварително финансиране и междинните плащания до 31 декември на третата финансова година след годината на бюджетния ангажимент по оперативната програма,

Е.  като има предвид, че изминаха две години от началото на новия програмен период и че при прилагането на политиката на сближаване има известни закъснения; като има предвид, че по-голямата част от оперативните програми бяха одобрени в края на 2014 г. и през 2015 г., както и че значителен брой предварителни условия все още не са изпълнени,

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 53 от РОР, считано от 2016 г. от Комисията се изисква да предава всяка година на Европейския парламент обобщаващ доклад във връзка с програми по европейските структурни и инвестиционни фондове, въз основа на годишните доклади за изпълнение на държавите членки, представени съгласно член 50, като през 2017 г. и 2019 г. от Комисията се изисква да подготви стратегически доклад, в който обобщава докладите за напредъка на държавите членки,

1.  призовава Комисията да направи оценка на актуалното състояние на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. и да изготви подробен анализ на рисковете от отмяна на задължения с посочени суми за държавите членки, както и да анализира прогнозите за плащания, подадени от държавите членки, възможно най-скоро след посочените в РОР срокове 31 януари и 31 юли; също така призовава Комисията да посочи какви мерки са планирани, за да се избегне отмяна на поети задължения на европейските структурни и инвестиционни фондове във възможно най-голяма степен;

2.  призовава Комисията и държавите членки да използват пълноценно потенциала на европейските структурни и инвестиционни фондове, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, за да засилят социалното и икономическо сближаване и да намалят териториалните различия, като позволят на всички региони да станат по-конкурентоспособни и да улеснят инвестициите, включително и частните;

3.  отбелязва, що се отнася до програмния период 2007—2013 г., че главните пречки и проблеми, които възпрепятстваха прилагането на политиката на сближаване в няколко държави членки и региони, бяха: недостатъчна информация за потенциалните бенефициери, което доведе до липса на отговарящи на условията за допустимост проекти, бавен и продължителен процес на одобрение на големи проекти в съчетание с липсата на административни структури за управление на инвестициите за големи проекти, сложни и продължителни процедури за възлагане на обществени поръчки, сложни правила за държавна помощ, сложни процедури по издаване на разрешения, неразрешени имуществени отношения, прекомерната продължителност на процедурата по издаване на разрешение и трудният достъп до финансиране; признава, освен това, трудностите, срещани понякога от държавите членки и местните органи, да изпълняват изискванията, свързани с вътрешното и външното прилагане на Пакта за стабилност и растеж; призовава Комисията, за програмния период 2014—2020 г., да предостави, от една страна, информация за пречките, пред които са изправени държавите членки при прилагането на политиката на сближаване, а от друга страна, оценка на въздействието на изпълнението на предварителните условия върху ефективното прилагане на политиката;

4.  приветства създаването на работна група за по-добро изпълнение на програмите за периода 2007—2013 г. в осем държави членки и призовава Комисията да информира Парламента относно постигнатите резултати; отправя искане към Комисията да продължи съвместно с посочената работна група да подкрепя и ускорява изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г.във всички държави членки и да представи на Парламента план за действие на дейностите на работната група; призовава Комисията изцяло да включи европейските структурни и инвестиционни фондове в стратегията за ЕС „По-добро регулиране“;

5.  подчертава факта, че административният капацитет както на национално, така и на регионално и местно равнище, е основно предварително условие за своевременното и успешно изпълнение на политиката на сближаване; посочва, в този контекст, че липсата на отговарящи на условията за допустимост проекти често е свързана с липсата на ресурси, от които местните и регионалните органи се нуждаят за подготовката на проектна документация; следователно призовава Комисията да подкрепи укрепването на административния капацитет за етапите на изпълнение и оценка на политиката и да докладва на Парламента относно действията, които са предвидени в това отношение; също така насърчава управляващите органи да се възползват напълно и ефективно от разпоредбите на тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни“, както и от наличните насоки на Комисията;

6.  изтъква, като има предвид, че доброто управление може да спомогне за подобряването на капацитета на усвояване, необходимостта от насърчаване на съответните структурни реформи в съответствие с целите за териториално сближаване, устойчив растеж и заетост, както и политики, които насърчават инвестициите, и борбата с измамите; очаква заключенията на Доклада на Комисията относно „изоставащите региони“ и допълнителни подробности за това как тези заключения могат да бъдат използвани за справяне с дългогодишните предизвикателства, засягащи навременното изпълнение и усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове; приканва Комисията също така да изясни концепцията за бюджетиране въз основа на резултатите от дейността с оглед увеличаване на ефективността на разходите;

7.  приветства създаването от страна на Комисията на Група на високо равнище от независими експерти за опростяването на мониторинга за бенефициенти на европейските структурни и инвестиционни фондове; подчертава, че опростяването е една от предпоставките за ускоряване на изпълнението; ето защо настоятелно призовава Комисията да ускори дейностите във връзка с въвеждане на опростени процедури, дори по време на текущия програмен период, и да поддържа високо равнище на прозрачност на политиката на сближаване; счита в този контекст, че препоръките на работната група на високо равнище трябва да бъдат незабавно разгледани;

8.  призовава Комисията и държавите членки, като се вземе предвид, че в редица държави членки икономическата криза е причинила недостиг на ликвидност и липса на публични средства за публичните инвестиции, както и че ресурсите на политиката на сближаване стават основен източник на публични инвестиции, да прилагат изцяло и да използват съществуващата гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж; изисква освен това от Комисията да провежда постоянен диалог с държавите членки, които са поискали прилагането на настоящата клауза за инвестиции, с оглед на това, да се постигне максимална гъвкавост по отношение на инвестициите в растеж и работни места; освен това призовава Комисията да насърчава участието на ЕИБ под формата на засилена техническа и финансова помощ при подготовката и изпълнението на проекти за всяка държава членка, която поиска това; счита, че финансовите инструменти, ако се прилагат ефективно, въз основа на подходяща предварителна оценка и в стратегическо съчетание с безвъзмездни средства, могат значително да повишат въздействието на финансирането, като по този начин спомагат за преодоляване на отрицателните последици от намаляването на публичните бюджети и за разработване на проектите, генериращи приходи; подчертава, че ясни, последователни и целенасочени правила относно финансовите инструменти, които да помогнат за опростяване на подготовката и изпълнението за управителите на фондове и за получателите, които отчитат различната степен на развитие на финансовите пазари сред държавите членки, могат да спомогнат за постигане на тази амбиция; счита, че концентрирането на всички съответни регламенти, отнасящи се до финансовите инструменти, в единен, леснодостъпен и разбираем документ и избягването на ненужно преразглеждане на свързаните с него насоки по време на периодите на финансиране, освен ако не се изисква по закон, също ще спомогне за този процес;

9.  отчита допълващия характер на инвестиции по линия на ЕФСИ за политиката на сближаване и взема под внимание съобщението на Комисията от 22 февруари 2016 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа: нови насоки относно комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ“, призовава Комисията и местните и регионалните органи да вземат под внимание в необходимата степен възможностите за комбиниране на ЕСИ фондовете и ЕФСИ, като се има предвид, че въпреки че двата инструмента са различни по характер, те могат да се допълват взаимно, като увеличават ефекта на лоста от инвестициите;

10.  изразява загриженост относно забавянията, с които се сблъскват държавите членки при определянето на програмата и сертифициращите органи, които на свой ред забавят подаването на заявления за плащане от страна на държавите членки, като по този начин не позволяват гладкото изпълнение на програмите;

11.  счита, че свръхцентрализацията и липсата на доверие могат също така да играят роля по отношение на забавянето на прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, като някои държави членки и управляващите органи имат по-малко желание да предоставят по-голяма отговорност за управлението на средствата на ЕС в ръцете на местните и регионалните органи, включително чрез нови инструменти като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) и воденото от общностите местно развитие (ВОМР); като признава ролята, която има регулаторната рамка на ЕС за насърчаване на тази нагласа, призовава Комисията да помогне за по-нататъшно улесняване на обмена на най-добри практики между държавите членки и регионите във връзка с успешни примери на вторично делегиране;

12.  подчертава важността на навременните плащания за правилното и ефективно прилагане и надеждността на политиката на сближаване; призовава Комисията, следователно, да информира Парламента относно мерките, предприети, за да се гарантира пълно прилагане на плана за плащания в рамките на бюджета за 2016 г., а също и за следващите години;

13.  подчертава факта, че оценката (на ускоряването) на прилагането на политиката на сближаване в настоящия момент може да осигури някои важни поуки за Комисията с оглед на дискусиите относно бъдещата политика на сближаване след 2020 г.; призовава Комисията да разработи основни точки с поуки и да разгледа заедно с Парламента, държавите членки и други заинтересовани страни бъдещето на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г. възможно най-скоро, с оглед на тяхното целево използване и навременно изпълнение;

14.  изтъква значението на изпълнението от страна на държавите членки на дейностите по предварителните условия до края на 2016 г. с цел да се гарантира гладкото изпълнение на програмите и да се избегне евентуално спиране на междинните плащания; настоятелно призовава Комисията да издаде подробни насоки относно обществените поръчки и относно превантивните мерки за избягване на грешки и нередности в обществените поръчки и да публикува стандартни процедури за обществени поръчки за бенефициерите с оглед да се избегнат финансовите корекции и възможно прекратяване на участието на ЕС;

15.  призовава Комисията, държавите членки и всички заинтересовани страни да координират по-добре и да предприемат ефективни инициативи в рамките на политиката на комуникация, за да повишат обществената осведоменост за прилагането на политиката на сближаване и да ѝ придадат по-добър имидж, и по този начин да позволят на широката общественост по-добро разбиране на резултатите и въздействието на политиката на сближаване;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, Съвета, Комитета на регионите и на държавите членки и техните национални и регионални парламенти.