Postup : 2016/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0562/2016

Předložené texty :

B8-0562/2016

Rozpravy :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Hlasování :

PV 11/05/2016 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0217

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 89k
3.5.2016
PE582.577v01-00
 
B8-0562/2016

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0364/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o urychlení provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP))


Iskra Mihaylova za Výbor pro regionální rozvoj

Usnesení Evropského parlamentu o urychlení provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP))  
B8-0562/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 4, 162, 174–178 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(1) (dále jen „nařízení o společných ustanoveních“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2),

–  s ohledem na šestou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti nazvanou „Investice pro růst a zaměstnanost: podpora rozvoje a řádné správy věcí veřejných v regionech a městech EU“ ze dne 23. července 2014,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. prosince 2015 s názvem „Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů“ (COM(2015)0639),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o připravenosti členských států EU na účinný a včasný začátek nového programového období politiky soudržnosti(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. února 2016 nazvané „Investiční plán pro Evropu: nové pokyny pro kombinaci evropských strukturálních a investičních fondů s Evropským fondem pro strategické investice“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. října 2015 o politice soudržnosti a přezkumu strategie Evropa 2020(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o snaze o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020(6),

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi o urychlení provádění politiky soudržnosti (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti s rozpočtem více než 350 miliard EUR do roku 2020 je nástrojem, jenž pomáhá přiblížit EU občanům, a představuje hlavní investiční a rozvojovou politiku, která zahrnuje všechny regiony EU; vzhledem k tomu, že v některých členských státech je hlavním zdrojem veřejných investic;

B.  vzhledem k tomu, že cílů strategie Evropa 2020 lze dosáhnout prostřednictvím soudržné interakce mezi politikou růstu a rozvojovou politikou a také aktivním zapojením regionů a měst do jejich provádění; vzhledem k tomu, že politika soudržnosti hraje v tomto ohledu zásadní úlohu;

C.  vzhledem k tomu, že nařízeními na programové období 2014–2020 bylo v oblasti politiky soudržnosti provedeno několik klíčových reforem, jako je tematické zaměření – aniž by byla dotčena plánovaná flexibilita nutná k lepšímu přizpůsobení se místním potřebám–, důraznější zaměření na výsledky, lepší koordinace s hospodářskou a sociální politikou, lepší propojení mezi prioritami EU a regionálními potřebami a užší koordinace při využívání fondů ESI prostřednictvím společného strategického rámce;

D.  vzhledem k tomu, že investice z nástrojů politiky soudržnosti by měly být koordinovány a harmonizovány s ostatními politikami EU, jako jsou strategie jednotného digitálního trhu, energetická unie, sociální politika, makroregionální strategie, městská agenda, výzkum a inovace či dopravní politika, díky čemuž tyto investice lépe přispějí k dosažení cílů strategie Evropa 2020;

E.  vzhledem k tomu, že podle čl. 136 odst. 1 nařízení o společných ustanoveních má Komise povinnost zrušit jakýkoli díl částky v operačním programu, který nebyl použit pro platbu počátečního a ročního předběžného financování a průběžné platby do 31. prosince třetího rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl přijat rozpočtový závazek v rámci operačního programu;

F.  vzhledem k tomu, že od začátku nového programového období uplynuly dva roky a provádění politiky soudržnosti se potýká s průtahy; vzhledem k tomu, že operační programy byly většinou schváleny na konci roku 2014 a v roce 2015 a značný počet předběžných podmínek dosud nebyl splněn;

G.  vzhledem k tomu, že podle článku 53 nařízení o společných ustanoveních má Komise povinnost předat každý rok, počínaje rokem 2016, Parlamentu souhrnnou zprávu o programech fondů ESI, která vychází z výročních zpráv o provádění předkládaných členskými státy podle článku 50, a v letech 2017 a 2019 má Komise vypracovat strategické zprávy, v nichž shrne zprávy o pokroku předkládané členskými státy;

1.  vyzývá Komisi, aby zhodnotila současný stav čerpání fondů ESI v období 2014–2020, připravila podrobnou analýzu rizika, že budou rušeny závazky, a to s uvedením částek za každý členský stát, a vypracovala analýzu prognózy plateb, kterou členské státy předkládají co nejdříve po 31. lednu a 31. červenci, což jsou lhůty stanovené v nařízení o společných ustanoveních; vyzývá také Komisi, aby uvedla, která opatření jsou plánována, aby se v co největší míře zabránilo rušení závazků fondů ESI;

2.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu se strategií Evropa 2020 plně využily potenciál fondů ESI k upevnění sociální a hospodářské soudržnosti a ke snížení územních rozdílů, tak aby všechny regiony mohly rozvíjet svou konkurenceschopnost a umožňovat investice, a to i soukromé;

3.  konstatuje, že ohlédneme-li se zpět na programové období 2007–2013, spočívaly hlavní překážky a problémy, které v několika členských státech a regionech brzdily provádění politiky soudržnosti, v nedostatku informací pro možné příjemce, což vedlo k nedostatku způsobilých projektů, pomalému a zdlouhavému schvalování velkých projektů a chybějícím administrativním strukturám pro řízení investic pro velké projekty, složitým a časově náročným postupům zadávání zakázek, složitým pravidlům státní podpory, komplikovaným povolovacím řízením, nevyřešeným majetkovým vztahům, příliš dlouhým schvalovacím řízením a obtížnému přístupu k financování; uznává rovněž obtíže, kterým někdy čelí členské státy a místní orgány při plnění požadavků týkajících se vnitřního a vnějšího provádění Paktu o stabilitě a růstu; vyzývá Komisi k tomu, aby na programové období 2014–2020 poskytla jednak informace o překážkách, kterým členské státy čelí při uplatňování politiky soudržnosti, a jednak informace o posuzování dopadu, který má plnění předběžných podmínek na účinné provádění dané politiky;

4.  vítá zřízení pracovní skupiny pro lepší provádění programů na období 2007–2013 v osmi členských státech a vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o dosažených výsledcích; žádá Komisi, aby spolu s touto pracovní skupinou pokračovala v činnosti s cílem podpořit a urychlit provádění programů na období 2014–2020 ve všech členských státech a aby předložila Parlamentu akční plán činnosti pracovní skupiny; vyzývá Komisi, aby plně začlenila fondy ESI do unijní strategie zaměřené na zlepšování právní úpravy;

5.  zdůrazňuje skutečnost, že klíčovým předpokladem pro včasné a úspěšné provádění politiky soudržnosti je administrativní kapacita jak na vnitrostátní, tak na regionální a místní úrovni; upozorňuje v této souvislosti, že nedostatek způsobilých projektů je často spojen s nedostatkem zdrojů, které místní a regionální orgány potřebují na přípravu projektové dokumentace; žádá proto Komisi, aby podpořila posílení administrativní kapacity pro provádění a hodnocení politik a informovala Parlament o krocích, které jsou v tomto ohledu plánovány; vybízí také řídicí orgány, aby plně a účinně využívaly ustanovení tematického cíle 11 (posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran) a dostupné pokyny Komise;

6.  zdůrazňuje s ohledem na to, že řádná správa může zlepšit absorpční kapacitu, že je třeba podpořit příslušné strukturální reformy v souladu s cíli územní soudržnosti a udržitelného růstu a zaměstnanosti a rovněž politiky podporující investice a boj proti podvodům; se zájmem očekává závěry zprávy Komise o zaostávajících regionech a další podrobnosti týkající se toho, jak by tyto závěry mohly být využity při řešení dlouhodobých problémů, které negativně ovlivňují včasné využívání a čerpání prostředků z fondů ESI; vyzývá také Komisi, aby objasnila koncepci rozpočtu sestavovaného podle výsledků s cílem zvýšit účinnost výdajů;

7.  vítá skutečnost, že Komise zřídila skupinu nezávislých odborníků na vysoké úrovni pro otázky monitorování zjednodušení pro příjemce prostředků z fondů ESI; zdůrazňuje, že zjednodušení je jedním z předpokladů rychlejšího provádění; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby urychlila činnosti související se zavedením zjednodušeného postupu i během současného programového období a zachovala v politice soudržnosti vysokou úroveň transparentnosti; domnívá se v této souvislosti, že je třeba neprodleně zvážit doporučení skupiny na vysoké úrovni;

8.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem k tomu, že hospodářská krize v mnoha členských státech vedla k nedostatku likvidity a veřejných prostředků pro veřejné investice a že zdroje politiky soudržnosti se stávají hlavním zdrojem veřejných investic, plně uplatňovala a využívala stávající flexibilitu v rámci Paktu o stabilitě a růstu; žádá kromě toho Komisi, aby vedla trvalý dialog s členskými státy, které požádaly o uplatnění stávající investiční doložky, s cílem maximalizovat flexibilitu týkající se investic do růstu a pracovních míst; vyzývá dále Komisi, aby podporovala zapojení EIB prostřednictvím zvýšené odborné a finanční podpory při přípravě a realizaci projektů v případě kteréhokoli členského státu, který o to požádá; domnívá se, že finanční nástroje mohou v případě účinného uplatňování na základě řádného předběžného posouzení a strategického spojení s granty výrazně zvýšit dopad financování, a pomoci tak překonat negativní dopady snižování veřejných rozpočtů a vytvářet ziskové projekty; zdůrazňuje, že jasná, ucelená a zacílená pravidla týkající se finančních nástrojů, která mají pomoci správcům finančních prostředků a jejich příjemcům, kteří si jsou vědomi různé míry rozvoje finančních trhů v členských státech, při zjednodušení přípravy a provádění programů, mohou být užitečná při realizaci těchto ambicí; domnívá se, že tomuto procesu by napomohlo i spojení všech příslušných předpisů v oblasti finančních nástrojů do jednoho snadno přístupného a uceleného dokumentu a zabránění zbytečnému přepracovávání příslušné orientační části v průběhu financování, pokud to není vyžadováno právními předpisy;

9.  uznává, že investice z Evropského fondu pro strategické investice doplňují politiku soudržnosti, a bere na vědomí sdělení Komise ze dne 22. února 2016 nazvané „Investiční plán pro Evropu: nové pokyny pro kombinaci evropských strukturálních a investičních fondů s Evropským fondem pro strategické investice“; vyzývá Komisi a místní a regionální orgány, aby náležitě zohlednily příležitosti ke kombinování finančních prostředků z fondů ESI a z Evropského fondu pro strategické investice, vzhledem k tomu, že ačkoli jsou tyto dva nástroje rozdílné povahy, mohou se navzájem doplňovat a zvyšovat pákový efekt investic;

10.  je znepokojen průtahy, s nimiž se setkávají členské státy při určování programů a certifikačních orgánů, což následně vede k dalším průtahům při předkládání žádostí členských států o vyplacení prostředků, které brání bezproblémové realizaci programů;

11.  domnívá se, že přílišná centralizace a nedostatek důvěry mohou hrát úlohu rovněž při zpožďování čerpání prostředků z fondů ESI, kdy některé členské státy a řídicí orgány nejsou příliš ochotny svěřit větší odpovědnost za řízení fondů EU do rukou orgánů na místní a regionální úrovni, a to ani prostřednictvím nových rozvojových nástrojů, jako jsou integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj; přestože si je vědom úlohy, kterou hraje regulační rámec EU při prosazování tohoto přístupu, vyzývá Komisi, aby byla nápomocna dalšímu usnadňování výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a regiony, pokud jde o úspěšné příklady delegování odpovědnosti;

12.  zdůrazňuje význam včasných plateb pro řádné a účinné provádění a důvěryhodnost politiky soudržnosti; vyzývá proto Komisi, aby informovala Parlament o navrhovaných opatřeních s cílem zajistit úplné provádění platebního plánu v souvislosti s rozpočtem na rok 2016 a také v příštích letech;

13.  zdůrazňuje skutečnost, že nynější posouzení (rychlejší) realizace politiky soudržnosti by mohlo Komisi poskytnout některá důležitá vodítka, pokud jde o diskuzi o budoucí politice soudržnosti po roce 2020; vyzývá Komisi, aby co nejdříve zformulovala hlavní vodítka a navázala spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami v oblasti budoucích fondů ESI po roce 2020, s cílem zvýšit jejich cílené využívání a včasné čerpání;

14.  poukazuje na to, že je důležité, aby členské státy splnily v rámci příslušných opatření do konce roku 2016 předběžné podmínky, aby byla zajištěna bezproblémová realizace programů a aby nedocházelo k pozastavování předběžných plateb; naléhavě žádá Komisi, aby vydala komplexní pokyny týkající se zadávání veřejných zakázek a preventivních opatření nutných k tomu, aby při zadávání nedocházelo k chybám a nesrovnalostem, a aby pro příjemce finančních prostředků zveřejnila standardní postupy při zadávání veřejných zakázek, tak aby nedocházelo k finančním opravám a k možnému rušení finančních příspěvků EU;

15.  vyzývá Komisi, členské státy a všechny zúčastněné strany k lepší koordinaci a k zahájení účinných iniciativ v oblasti komunikační politiky s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o provádění politiky soudržnosti a zlepšit její viditelnost, a umožnit tak široké veřejnosti lépe porozumět výsledkům a dopadům této politiky;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů a členským státům a jejich vnitrostátním a regionálním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0015.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0068.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0384.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0419.

Právní upozornění - Ochrana soukromí