Förslag till resolution - B8-0562/2016Förslag till resolution
B8-0562/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken

3.5.2016 - (2016/2550(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0364/2016
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Iskra Mihaylova för utskottet för regional utveckling

Förfarande : 2016/2550(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0562/2016
Ingivna texter :
B8-0562/2016
Antagna texter :

B8-0562/2016

Europaparlamentets resolution om ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken

(2016/2550(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 4, 162, 174–178 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006[1] (nedan kallad förordningen om gemensamma bestämmelser),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2],

–  med beaktande av kommissionens sjätte rapport av den 23 juli 2014 om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Investera i sysselsättning och tillväxt: Främja utveckling och god samhällsstyrning i EU:s regioner och städer,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2015 Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (COM(2015)0639),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om EU-ländernas beredskap för att snabbt och effektivt inleda den nya programplaneringsperioden för sammanhållningspolitiken[3],

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 februari 2016 Investeringsplan för Europa: nya riktlinjer för att kombinera finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020[4],

–  med beaktande av sin resolution av den 28 oktober 2015 om sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin[5],

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om en förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik 2014–2020[6],

–  med beaktande av frågan till kommissionen om ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sammanhållningspolitiken är, med en budget på mer än 350 miljarder euro fram till 2020, det instrument som bidrar till att föra EU närmare medborgarna och den viktigaste investerings- och utvecklingspolitiken som omfattar alla EU:s regioner. I vissa medlemsstater är sammanhållningspolitiken den främsta källan till offentliga investeringar.

B.  Målen för Europa 2020-strategin kan nås genom en samordnad samverkan mellan tillväxt- och utvecklingspolitiken och vid behov genom strukturreformer, samt genom aktivt deltagande av regioner och städer i genomförandet av dem. Sammanhållningspolitiken spelar en avgörande roll i detta.

C.  Genom förordningarna för perioden 2014–2020 infördes flera viktiga reformer av sammanhållningspolitiken, bland annat tematisk koncentration som möjliggör nödvändig flexibilitet för att bättre beakta lokala behov, större resultatinriktning, bättre samordning mellan ekonomisk och social politik, en starkare koppling mellan EU:s prioriteringar och regionala behov och en närmare samordnad användning av ESI‑fonderna genom den gemensamma strategiska ramen.

D.  Investeringar inom ramen för sammanhållningspolitiken bör samordnas och harmoniseras med andra av EU:s politikområden, såsom den digitala inre marknaden, energiunionen, socialpolitiken, makroregionala strategier, EU-agendan för städer, forskning och innovation samt transportpolitiken, så att de i högre grad bidrar till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin.

E.  Enligt artikel 136.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser ska kommissionen återkräva den del av ett belopp för ett operativt program som inte har använts för utbetalning av inledande och årligt förskott och mellanliggande betalningar senast den 31 december det tredje budgetåret efter det år då budgetåtagandet för det operativa programmet gjordes.

F.  Två år har gått sedan den nya programplaneringsperioden inleddes, och genomförandet av sammanhållningspolitiken har försenats. De flesta operativa program godkändes i slutet av 2014 och under 2015, och ett stort antal förhandsvillkor har ännu inte uppfyllts.

G.  Enligt artikel 53 i förordningen om gemensamma bestämmelser ska kommissionen varje år från och med 2016 till parlamentet lämna en sammanfattande rapport om programmen inom ESI-fonderna på grundval av de årliga genomföranderapporter som medlemsstaterna lämnar in i enlighet med artikel 50, och åren 2017 och 2019 ska kommissionen sammanställa en strategisk rapport som sammanfattar medlemsstaternas framstegsrapporter.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera genomförandet hittills av ESI-fonderna under perioden 2014–2020 och att utarbeta en detaljerad analys av riskerna för återkrävande, med angivna belopp per medlemsstat, samt en analys av betalningsprognoserna från medlemsstaterna så snart som möjligt efter tidsfristerna den 31 januari och 31 juli som anges i förordningen om gemensamma bestämmelser. Parlament uppmanar också kommissionen att ange vilka åtgärder som planeras för att i möjligaste mån undvika återkrav av medel från ESI-fonderna.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utnyttja ESI-fonderna till deras fulla potential och i linje med Europa 2020-strategin, för att stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen och minska de territoriella skillnaderna genom att ge alla regioner möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och för att underlätta investeringar, även från privata källor.

3.  Europaparlamentet noterar att en tillbakablick på programplaneringsperioden 2007–2013 visar att de största hindren och problemen för ett genomförande av sammanhållningspolitiken i många medlemsstater och regioner var otillräcklig information till potentiella mottagare, vilket ledde till en brist på stödberättigande projekt, långsamma och utdragna förfaranden för godkännande av viktiga projekt i kombination med en avsaknad av administrativa strukturer för att förvalta investeringar i viktiga projekt, komplexa och tidsödande upphandlingsförfaranden, invecklade regler för statligt stöd, komplicerade tillståndsförfaranden, ouppklarade egendomsförhållanden, tidsödande tillståndsförfaranden och svårigheter att få tillgång till finansiering. Parlamentet är också medvetet om de svårigheter som medlemsstater och lokala myndigheter ibland har haft med att uppfylla de krav som rör det interna och externa genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten. Parlamentet uppmanar kommissionen att under programperioden 2014–2020 dels tillhandahålla information om de hinder som medlemsstaterna står inför när det gäller genomförandet av sammanhållningspolitiken, dels göra en utvärdering av hur uppfyllandet av förhandsvillkoren påverkar ett effektivt genomförande av politiken.

4.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av arbetsgruppen för bättre genomförande av programmen för perioden 2007–2013 i åtta medlemsstater, och uppmanar kommissionen att informera parlamentet om resultatet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med denna arbetsgrupp för att stödja och påskynda genomförandet av programmen för perioden 2014–2020 i alla medlemsstater, och att lägga fram en handlingsplan för arbetsgruppens arbete inför parlamentet. Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo inkludera ESI-fonderna i EU:s strategi för bättre lagstiftning.

5.  Europaparlamentet understryker att administrativ kapacitet såväl på nationell som på regional och lokal nivå är en viktig förutsättning för att sammanhållningspolitiken ska kunna få ett snabbt och framgångsrikt resultat. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att en brist på stödberättigande projekt ofta hänger ihop med bristen på resurser som lokala och regionala myndigheter behöver för att utarbeta projektets dokumentation. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stödja stärkandet av den administrativa kapaciteten för genomförande och utvärdering av politiken, och att rapportera till parlamentet om de åtgärder som planeras i detta syfte. Parlamentet uppmanar vidare de förvaltande myndigheterna att till fullo och effektivt tillämpa bestämmelserna i det tematiska målet 11 Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och aktörer samt kommissionens tillgängliga vägledning.

6.  Europaparlamentet betonar, med tanke på att god förvaltning kan bidra till att förbättra förmågan att utnyttja anslag, behovet av att främja relevanta strukturreformer i linje med målen för territoriell sammanhållning, hållbar tillväxt och sysselsättning, och behovet av att föra en investeringsvänlig politik och bekämpa bedrägerier. Parlamentet ser fram emot slutsatserna i kommissionens rapport Eftersatta regioner och ytterligare information om hur dessa slutsatser kan användas för att ta itu med långsiktiga problem som påverkar ett snabbt genomförande och utnyttjande av ESI-fonderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att också förtydliga begreppet resultatbaserad budgetering i syfte att åstadkomma större utgiftseffektivitet.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens inrättande av högnivågruppen av oberoende experter för övervakning av förenkling för mottagare av stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Parlamentet betonar att förenkling är en av förutsättningarna för att genomförandet ska kunna ske snabbare, och uppmanar därför med kraft kommissionen att påskynda arbetet med förenklade förfaranden även under nuvarande programplaneringsperiod, och att ha en fortsatt hög grad av öppenhet i sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att man utan dröjsmål måste beakta de rekommendationer som högnivågruppen gjort.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut tillämpa och utnyttja flexibilitet inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten, med tanke på att den ekonomiska krisen i många medlemsstater har gett upphov till likviditetsunderskott och brist på statliga medel till offentliga investeringar och att sammanhållningspolitikens medel håller på att bli den främsta källan till offentliga investeringar. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att föra en ständig dialog med de medlemsstater som har begärt att den nuvarande investeringsklausulen ska tillämpas för att maximera den flexibilitet som rör investeringar i tillväxt och arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att uppmuntra EIB att delta genom ökat tekniskt och ekonomiskt stöd till utarbetandet och genomförandet av projekt för alla medlemsstater som begär detta. Parlamentet anser att om finansieringsinstrument genomförs ändamålsenligt på basis av en noggrann förhandsbedömning och kombineras strategiskt med bidrag kan effekten av finansieringen öka och de negativa konsekvenserna av minskande offentliga budgetar motverkas samt inkomstgenererande projekt utvecklas. Parlamentet betonar att tydliga, konsekventa och målinriktade regler för finansiella instrument som bidrar till att förenkla utarbetandet och genomförandet för fondförvaltare och mottagare, och som tar hänsyn till det faktum att utvecklingen på finansmarknaderna i medlemsstaterna skiljer sig åt, kan bidra till att denna ambition förverkligas. Parlamentet anser att ett annat steg i denna process skulle vara att man koncentrerar all relevant lagstiftning om finansiella instrument till ett enda, lättillgängligt och begripligt dokument samt undviker onödiga översyner av berörd vägledning halvvägs igenom finansieringsperioder, såvida inte sådana krävs enligt lag.

9.  Europaparlamentet erkänner att Efsi-investeringar kan komplettera sammanhållningspolitiken och noterar kommissionens meddelande av den 22 februari 2016 Investeringsplan för Europa: nya riktlinjer för att kombinera finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Parlamentet uppmanar kommissionen samt lokala och regionala myndigheter att ta vederbörlig hänsyn till möjligheten att kombinera ESI- och Efsi-finansiering, eftersom de kan komplettera varandra, även om de båda instrumenten är olika, och öka den förväntade hävstångseffekten av investeringarna.

10.  Europaparlamentet oroas över de förseningar som medlemsstaterna drabbas av när det gäller att utse programmet och attesterande myndigheter, vilket i sin tur försenar medlemsstaternas betalningsansökningar och därmed förhindrar ett smidigt genomförande av programmen.

11.  Europaparlamentet anser att överdriven centralisering och brist på förtroende också kan bidra till ett försenat genomförande av ESI-fonderna, då vissa medlemsstater och förvaltande myndigheter är mindre benägna att lägga större ansvar för förvaltningen av EU-medel på lokala och regionala myndigheter, inklusive genom nya utvecklingsverktyg såsom integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling (LLU). Samtidigt som parlamentet är medvetet om att EU:s regelverk bidrar till denna inställning uppmanas kommissionen att hjälpa till att ytterligare underlätta utbyten av bästa praxis mellan medlemsstaterna och regionerna om framgångsrika exempel på vidaredelegering.

12.  Europaparlamentet framhåller att betalningar i rätt tid är viktiga för ett korrekt och effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken och för dess trovärdighet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att informera parlamentet om planerade åtgärder för att säkerställa att betalningsplanen till fullo tillämpas inom ramen för budgeten 2016 och även för kommande år.

13.  Europaparlamentet understryker att man genom att bedöma (ett snabbare) genomförande av sammanhållningspolitiken nu kan ge kommissionen några viktiga lärdomar inför diskussionen om den framtida sammanhållningspolitiken efter 2020. Parlamentet uppmanar kommissionen att så tidigt som möjligt formulera de viktigaste lärdomarna och att samarbeta med parlamentet, medlemsstaterna och andra berörda parter om ESI-fondernas framtid efter 2020, i syfte att öka deras målinriktade användning och genomförande inom rimlig tid.

14.  Europaparlamentet påpekar vikten av att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren före utgången av 2016 i syfte att säkerställa ett smidigt genomförande av programmen och undvika eventuella inställningar av mellanliggande betalningar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utfärda omfattande riktlinjer för offentlig upphandling och för förebyggande åtgärder för att undvika fel och oegentligheter i upphandlingen, och att offentliggöra standardupphandlingsförfaranden för stödmottagare i syfte att undvika finansiella korrigeringar och eventuella indragningar av EU-stöd.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och samtliga berörda aktörer att bättre samordna och inleda effektiva kommunikationspolitiska initiativ för att öka allmänhetens kännedom om genomförande av sammanhållningspolitiken och höja dess profil så att allmänheten får en bättre förståelse för målen och effekterna av sammanhållningspolitiken.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Regionkommittén samt till medlemsstaterna och deras nationella och regionala parlament.