Διαδικασία : 2016/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0580/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0580/2016

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0266

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 525kWORD 127k
4.5.2016
PE582.598v01-00
 
B8-0580/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0367/2016 και Β8-0368/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2016/2573(RSP))


Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2016/2573(RSP))  
B8-0580/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 21,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 18 και 19,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984 και τα σχετικά πρωτόκολλα αυτής, καθώς και τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση της 20ής Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2178 (2014) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του ειδικού εισηγητή για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εστιάζει στις επιτροπές έρευνας για μεθόδους και πρακτικές βασανιστηρίων και λοιπών μορφών κακής μεταχείρισης,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Nasr και Ghali κατά Ιταλίας (Abu Omar) του Φεβρουαρίου 2016, Al Nashiri κατά Πολωνίας και Husayn (Abu Zubaydah) κατά Πολωνίας του Ιουλίου 2014, και El-Masri κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας του Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας επίσης υπόψη τις υποθέσεις που εκκρεμούν ή βρίσκονται υπό εξέλιξη ενώπιον του του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας και Al Nashiri κατά Ρουμανίας),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου που βρήκε ένοχους και καταδίκασε ερήμην σε ποινές φυλάκισης 22 πράκτορες της CIA, έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο Ιταλούς πράκτορες για τον ρόλο τους κατά την απαγωγή του Ιμάμη του Μιλάνου, Abu Omar, το 2003,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και των ΗΠΑ, της 15ης Ιουνίου 2009, σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο και τη μελλοντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με το Γκουαντάναμο: επικείμενη απαγγελία θανατικής ποινής(1), τα άλλα ψηφίσματά του σχετικά με το Γκουαντάναμο, με πιο πρόσφατο εκείνο της 23ης Μαΐου 2013·σχετικά με την απεργία πείνας των κρατουμένων​(2), το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή(3) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, το οποίο εγκρίθηκε στο ενδιάμεσο των εργασιών της προσωρινής επιτροπής​(4), το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών εκ μέρους της CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση κρατουμένων(5), το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(6), και το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής του 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(8), και το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA(10),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Βρυξελλών σχετικά με την «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την περατωθείσα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με παράνομες κρατήσεις της CIA και μεταφορά συλληφθέντων υπόπτων για τρομοκρατικές πράξεις, και το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε όλα τα κράτη μέρη στην ΕΣΔΑ να του χορηγήσουν πληροφορίες σχετικά με περατωθείσες ή εν εξελίξει έρευνες, σχετικές υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με το θέμα της έρευνας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015(11),

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τη σχετική έκθεση της αποστολής,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 13 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA»,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της μελέτης του 2015 της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τίτλο «Στην αναζήτηση της λογοδοσίας; έρευνες της ΕΕ και των κρατών μελών για το πρόγραμμα παράδοσης και μυστικής κράτησης της CIA»,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή της 11ης Ιανουαρίου 2016 την οποία απέστειλαν εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με την ευκαιρία της 14ης επετείου της έναρξης λειτουργίας του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν και τις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής τους στην ιατρική περίθαλψη, καθώς και την έκθεση του 2015 του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR), και τις αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με την αυθαίρετη κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (O-000038/2016 – B8-0367/2016 και O-000039/2016 – B8-0368/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου, τόσο στις εσωτερικές πολιτικές της όσο και στη εξωτερική διάστασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενισχύθηκε από τη θέση σε ισχύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έμφαση στον «Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», η ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες εξουσίες του κράτους έχει μετατοπιστεί επικίνδυνα υπέρ της διεύρυνσης των εξουσιών των κυβερνήσεων εις βάρος των κοινοβουλίων και της δικαιοσύνης, ενώ έχει αυξηθεί χωρίς προηγούμενο η επίκληση του κρατικού απορρήτου, που εμποδίζει τη δημόσια διερεύνηση των καταγγελιών για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να σέβεται πλήρως το κράτος δικαίου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, βάσει των Συνθηκών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εθνικών συνταγμάτων και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει έντονα το καθοδηγούμενο από τις ΗΠΑ πρόγραμμα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), στο πλαίσιο του οποίου σημειώθηκαν πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων περιπτώσεων έκνομων και αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, παραβιάσεων της αρχής της μη επαναπροώθησης και βίαιων εξαφανίσεων μέσω της χρήσης ευρωπαϊκού εναερίου χώρου και εδάφους από τη CIA, τούτο δε με βάση τις εργασίες της προσωρινής επιτροπής του για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για αυτές τις πράξεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ να προστατεύουν και να προάγουν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζονται σε θέματα ασφαλείας νόμιμες και αποτελεσματικές πολιτικές, θεμελιωμένες στο κράτος δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ζητήσει πλήρεις έρευνες σχετικά με την ανάμιξη κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 9η Δεκεμβρίου 2015 ήταν η πρώτη επέτειος της δημοσίευσης της μελέτης της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών (SSCI) σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA και τη χρήση διάφορων μορφών βασανιστηρίων στους κρατουμένους μεταξύ του 2001 και του 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη αποκάλυψε νέα στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις καταγγελίες ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αρχές τους και αξιωματούχοι και πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών τους ήταν συνένοχοι στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, ορισμένες φορές ως αποτέλεσμα διαφθοράς λόγω της προσφοράς σημαντικών χρηματικών ποσών από τη CIA ως αντάλλαγμα της συνεργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη δεν οδήγησε σε οποιαδήποτε λογοδοσία στις ΗΠΑ σχετικά με τα προγράμματα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA· ότι οι ΗΠΑ δυστυχώς δεν συνεργάστηκε με τις ευρωπαϊκές έρευνες που είχαν ως αντικείμενο την ευρωπαϊκή συνενοχή στα προγράμματα της CIA και ότι κανείς δράσης δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να λογοδοτήσει·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mark Martins, γενικός εισαγγελέας στρατιωτικών επιτροπών στο Γκουαντάναμο, έχει δηλώσει ότι τα γεγονότα που εκτίθενται στην περίληψη της μελέτης της SSCI σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA συνέβησαν όντως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διενεργηθεί εκτενείς νέες αναλύσεις με χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην περίληψη της μελέτης της SSCI, από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν προηγούμενες έρευνες σε σχέση με την ανάμιξη μιας σειράς χωρών -συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ- και άνοιξαν νέοι δρόμοι για διερεύνηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013, κάλεσε το παρόν Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εκπληρώνει και να υλοποιεί την εντολή που δόθηκε από την Προσωρινή Επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων και κατά συνέπεια να εξασφαλίσει ότι δόθηκε συνέχεια στις συστάσεις της, να εξετάσει νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα ανακύψουν και να αξιοποιήσει πλήρως και να αναπτύξει τα δικαιώματα έρευνάς του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν και οι εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο δημιουργούν την ανησυχία ότι τουλάχιστον ορισμένοι κρατούμενοι δεν λαμβάνουν επαρκή ιατρική περίθαλψη ή αποκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2015 του ΟΑΣΕ/ODIHR εκφράζει παρομοίως ανησυχίες σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, και ότι οι αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις αυθαίρετες κρατήσεις αναφέρουν ότι διάφοροι κρατούμενοι του Γκουαντάναμο κρατούνται αυθαίρετα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα δεσμεύτηκε να κλείσει το κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο έως τον Ιανουάριο του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουνίου 2009 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και οι ΗΠΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο και τη μελλοντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ο Πρόεδρος Ομπάμα διαβίβασε στο Κογκρέσο ένα σχέδιο για το οριστικό κλείσιμο της στρατιωτικής φυλακής στο Γκουαντάναμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια κρατών μελών της ΕΕ στην επανεγκατάσταση ορισμένων από τους κρατουμένους ήταν περιορισμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη δεν έχει διενεργήσει πλήρεις και ουσιαστικές έρευνες προκειμένου να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους διέπραξαν εγκλήματα βάσει του διεθνούς και εθνικού δικαίου ή να εξασφαλίσει τη λογοδοσία μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό ότι τα μέλη της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν το κτίριο του Εθνικού Μητρώου Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (ORNISS), το οποίο αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως μυστικό κέντρο κράτησης της CIA·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA, ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε σύνδεση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδίως την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ξεκινήσουν εκ νέου την έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA και να υποβάλουν έκθεση στην ολομέλεια, εντός ενός έτους·

1.  υπογραμμίζει τη μοναδική σημασία και τη στρατηγική φύση των διατλαντικών σχέσεων σε περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας· είναι της γνώμης ότι αυτή η σχέση, η οποία βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, εδραιωμένη στον σεβασμό της πολυμέρειας και του κράτους δικαίου και στη διάθεση επίλυσης των διενέξεων μέσω διαπραγματεύσεων·

2.  επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη του για τη χρήση ενισχυμένων ανακριτικών μεθόδων, οι οποίες απαγορεύονται βάσει της διεθνούς νομοθεσίας και παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα για ελευθερία, ασφάλεια, αξιοπρεπή μεταχείριση, προστασία από τα βασανιστήρια, τεκμήριο αθωότητας, δίκαιη δίκη, παράσταση με συνήγορο και ίση προστασία σύμφωνα με τη νομοθεσία·

3.  εκφράζει, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ, τις σοβαρές ανησυχίες του σχετικά με την απάθεια που επέδειξαν κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση με την αναγνώριση των πολλαπλών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και με τα βασανιστήρια που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος μεταξύ του 2001 και του 2006, τη διερεύνησή τους και την προσαγωγή των συνενόχων και των υπεύθυνων στη δικαιοσύνη·

4.  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 23ης Φεβρουαρίου 2016 στην υπόθεση Nasr και Ghali κατά Ιταλίας (44883/09), στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι ιταλικές αρχές είχαν επίγνωση των βασανιστηρίων που διαπράχθηκαν εναντίον του Αιγύπτιου ιμάμη Abu Omar, και σαφώς έκαναν χρήση της αρχής του «κρατικού απορρήτου» για να εξασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι θα απολάμβαναν ντε φάκτο ατιμωρησία· καλεί τις ιταλικές αρχές να άρουν την αρχή του «κρατικού απορρήτου» για τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Στρατιωτικής Ασφάλειας (SISMi) και τον αναπληρωτή του, καθώς και για τρία πρώην μέλη της SISMi, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί χωρίς εμπόδια·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι διεξήχθη μόνο μία διακομματική διερευνητική αποστολή στη Ρουμανία τον Σεπτέμβριο του 2015· ζητεί να οργανωθούν περισσότερες διερευνητικές αποστολές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία εντοπίζονται από τη μελέτη της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA ως συνένοχοι αυτού του προγράμματος, όπως είναι η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο·

6.  υπογραμμίζει ότι η διατλαντική συνεργασία, στη βάση κοινών αξιών όπως η προαγωγή της ελευθερίας και της ασφάλειας, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι και πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σαφή θέση που εκφράζεται στην δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ του 2009, ότι οι κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι τούτο θα καταστήσει ισχυρότερες και ασφαλέστερες τις χώρες μας· καλεί τις ΗΠΑ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, από αυτή την άποψη, ώστε να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο όπως και των πολιτών των ΗΠΑ·

7.  πιστεύει ότι η διατλαντική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ιδιωτικότητα, όπως αυτή εξασφαλίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προς το κοινό όφελος των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· ζητεί να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των διατλαντικών εταίρων για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ και την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου το οποίο καλούσε τις ΗΠΑ να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκλήθηκαν από τα προγράμματα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA, και να συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα της CIA, κανείς δράσης δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής να λογοδοτήσει, η δε κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να διερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκλήθηκαν από τα προγράμματα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA που εφάρμοζε η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, και να συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών μελών της ΕΕ για παροχή πληροφοριών, έκδοση ή ουσιαστική αποζημίωση των θυμάτων που συνδέονται με το πρόγραμμα της CIA· ενθαρρύνει την Ειδική Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ (SSCI) να δημοσιεύσει το πλήρες κείμενο της μελέτης της για το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA· υπογραμμίζει το θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Γερουσία των ΗΠΑ, ότι οι βίαιες και παράνομες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν από τη CIA δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν πληροφορίες που απέτρεψαν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις· επαναλαμβάνει την απόλυτη καταδίκη του σε βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις·

10.  εκφράζει τη λύπη του για την περάτωση της έρευνας που είχε διενεργήσει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεδομένου ότι εκκρεμούν οι έρευνες σε μια σειρά κράτη μέλη και ότι απαιτείται περαιτέρω επακολούθηση από αυτή την άποψη· επαναλαμβάνει, σχετικά με αυτό, τις εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια, τις καταγγελίες ότι υπήρχαν στην επικράτειά τους μυστικές φυλακές στις οποίες κρατούνταν άνθρωποι στο πλαίσιο του προγράμματος της CIA, και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη όσους εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως (μαζί με τις πληρωμές που έγιναν όπως εκτίθενται στην περίληψη της SSCI) και παρατηρεί με λύπη τον βραδύ ρυθμό των ερευνών, την περιορισμένη λογοδοσία και την υπερβολική στήριξη στο κρατικό απόρρητο·  

11.  παροτρύνει τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία να διενεργήσουν επειγόντως διαφανείς, διεξοδικές και αποτελεσματικές ποινικές έρευνες στις εγκαταστάσεις μυστικής κράτησης της CIA που βρίσκονται στην επικράτειά τους, αφού λάβουν πλήρως υπόψη όλα τα πειστήρια που έχουν έρθει στο φως, να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψουν στους ασκούντες την έρευνα να διενεργήσουν σφαιρική εξέταση του δικτύου πτήσεων για τις παραδόσεις και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους που είναι δημόσια γνωστό ότι έχουν οργανώσει τις εν λόγω πτήσεις ή έχουν συμμετάσχει σε αυτές, να διενεργήσουν ιατροδικαστική εξέταση του χώρου των φυλακών και να παράσχουν ιατρική περίθαλψη σε κρατούμενους που κρατήθηκαν σε αυτές τις φυλακές, να προβούν σε ανάλυση των στοιχείων τηλεφωνικών κλήσεων και μεταφορών χρημάτων, να εξετάσουν αιτήσεις δυνητικών θυμάτων για έννομο συμφέρον/συμμετοχή τους στις έρευνες και να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά εγκλήματα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη μεταφορά κρατουμένων·

12.  επιμένει στην πλήρη και ταχεία εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Πολωνίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με επείγοντα ατομικά και γενικά μέτρα· επαναλαμβάνει την έκκληση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς την Πολωνία να ζητήσει και να λάβει διπλωματικές διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη μη εφαρμογή της θανατικής ποινής και τη διαβεβαίωση για δίκαιες διαδικασίες, και να διενεργήσει έγκαιρες, διεξοδικές και αποτελεσματικές ποινικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα εξεταστούν όλα τα σχετικά εγκλήματα, σε σχέση με όλα τα θύματα, και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, σε σχέση με αυτό, την πρόθεση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συγκροτήσει ένα ad hoc ανεξάρτητο ερευνητικό σώμα και ζητεί την ταχεία σύστασή του με διεθνή στήριξη και συμμετοχή·

13.  υπενθυμίζει ότι ο πρώην διευθυντής των ρουμανικών μυστικών υπηρεσιών Ioan Talpes, παραδέχτηκε ενώπιον της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είχε απόλυτη επίγνωση της παρουσίας της CIA στο ρουμανικό έδαφος, αναγνωρίζοντας ότι είχε δώσει άδεια να «μισθωθεί» στη CIA ένα δημόσιο κτίριο·

14.  εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν οι εθνικές κοινοβουλευτικές και δικαστικές έρευνες για τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών στα προγράμματα της CIA και σχετικά με την αδικαιολόγητη διαβάθμιση εγγράφων, που οδηγεί σε ντε φάκτο ατιμωρησία για τους δράστες παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

15.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει πλέον αναγνωρίσει ρητά -στην απόφασή του της 24ης Ιουλίου 2014- ότι δημόσιες πηγές και σωρευτικά πειστήρια που βοηθούν να χυθεί περισσότερο φως στην ανάμιξη κρατών μελών στο πρόγραμμα παραδόσεων της CIA αποτελούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες, ιδίως όταν επίσημα δημόσια έγγραφα αποκλείονται από δημόσιο ή δικαστικό έλεγχο για λόγους «εθνικής ασφάλειας»·

16.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια Λευκή Βίβλο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνεται επίκληση της εθνικής ασφάλειας και του κρατικού απορρήτου σε μια δημοκρατική κοινωνία, ώστε να ορίσει ουσιαστικά ποια θέματα δεν εμπίπτουν στην έννοια της «εθνικής ασφάλειας»·

17.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής από τη Ρουμανία και καλεί τη ρουμανική Γερουσία να αποχαρακτηρίσει τα εναπομένοντα διαβαθμισμένα τμήματα της έκθεσής της του 2007, και ιδίως τα παραρτήματα επί των οποίων βασίστηκαν τα συμπεράσματα της έρευνας της ρουμανικής Γερουσίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Ρουμανία να διερευνήσει τις καταγγελίες ότι υπήρξε μυστική φυλακή, να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως και να ολοκληρώσει επειγόντως την έρευνα·

18.  παρατηρεί ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Λιθουανικού Κοινοβουλίου (Seimas CNSD) σχετικά με τη συμμετοχή της Λιθουανίας στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων της CIA δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, και ζητεί την κυκλοφορία αυτών των στοιχείων με οποιαδήποτε αναγκαία συντακτική επιμέλεια·

19.   εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, παρά αρκετά αιτήματα (επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προς τον Bogdan Aurescu, Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας, και ένα άλλο αίτημα την εποχή της διερευνητικής αποστολής προς τον Υφυπουργό George Ciamba), τα μέλη της διερευνητικής αποστολής δεν μπόρεσαν να επισκεφτούν το «Λαμπερό φως», ένα κτίριο το οποίο επανειλημμένα – και επίσημα – αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως τόπος κράτησης·

20.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν έκθεση στην ολομέλεια πριν από το τέλος του Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις και τα αιτήματα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έρευνά του σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από την CIA, και στα επόμενα ψηφίσματά του, και σχετικά με τα ευρήματα των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν στα κράτη μέλη·

21.  ζητεί να ενισχυθεί ο τακτικός και διαρθρωμένος διακοινοβουλευτικός διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και των ομολόγων της στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, με τη χρήση όλων των διαύλων συνεργασίας και διαλόγου τους οποίους προσφέρει ο διατλαντικός νομοθετικός διάλογος (TLD)· καλωσορίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 78η σύνοδο του TLD μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Χάγη από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2016 και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας, δεδομένου ότι η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα βρίσκεται μεταξύ των υπό συζήτηση θεμάτων·

22.  επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λογοδοσία μιας κυβέρνησης προς τον λαό της· κατά συνέπεια εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη τάση των κυβερνήσεων να επικαλούνται αδικαιολόγητα την «εθνική ασφάλεια», με αποκλειστικό ή πρωταρχικό σκοπό να εμποδίσουν τον δημόσιο έλεγχο από τους πολίτες (προς τους οποίους είναι υπόλογη η κυβέρνηση) ή από τις δικαστικές αρχές (τον θεματοφύλακα των νόμων μιας χώρας)· επισημαίνει τον μεγάλο κίνδυνο της απενεργοποίησης μηχανισμών δημοκρατικής λογοδοσίας, που ουσιαστικά απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση λογοδοσίας·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ να έχει κλείσει το Γκουαντάναμο μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές των ΗΠΑ να αναθεωρήσουν το σύστημα των στρατιωτικών επιτροπών, για να διασφαλίσουν δίκαιες δίκες, να κλείσουν το Γκουαντάναμο και να απαγορεύσουν τη χρήση των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης και της επ’ αόριστον κράτησης χωρίς δίκη σε όλες τις περιστάσεις·

24.  χαιρετίζει τα πρόσφατα θετικά μέτρα που έλαβε ο Πρόεδρος Ομπάμα, στις συνεχείς και επανειλημμένες προσπάθειές του προκειμένου να κλείσει την εγκατάσταση κράτησης στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γκουαντάναμο και να μεριμνήσει για την απελευθέρωση των κρατουμένων στους οποίους δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία· καλεί τις ΗΠΑ να απαντήσουν στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από διεθνείς φορείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε επαρκή ιατρική περίθαλψη και της παροχής αποκατάστασης στα θύματα βασανιστηρίων· τονίζει ότι, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Ομπάμα επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει στην προεκλογική εκστρατεία του 2008 και να κλείσει τη φυλακή του Γκουαντάναμο, και επικροτεί το σχετικό σχέδιο που διαβίβασε στο Κογκρέσο στις 23 Φεβρουαρίου 2016· καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν άσυλο σε όσους κρατούμενους έχουν επίσημα κριθεί αποφυλακιστέοι·

25.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι κανονικές ποινικές δίκες στα πολιτικά δικαστήρια αποτελούν τον καλύτερο τρόπο διευθέτησης του καθεστώτος των κρατουμένων του Γκουαντάναμο· επιμένει ότι σε όσους τελούν υπό την κράτηση των ΗΠΑ πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες σύντομα, πρέπει δε να δικαστούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές περί κράτους δικαίου ή να αφεθούν ελεύθεροι· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι για όλους άνευ εξαιρέσεων πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές περί δίκαιης δίκης·

26.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να μην επιβάλουν τη θανατική ποινή σε κρατούμενους στο Γκουαντάναμο·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την αμερικανική Συγκαλούσα Αρχή Στρατιωτικών Επιτροπών, στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(1)

ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 132.

(2)

ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 123.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0348.

(4)

ΕΕ C 303 Ε της 1.12.2006, σ. 833.

(5)

ΕΕ C 287 E της 29.11.2013, σ. 309.

(6)

ΕΕ C 353 E της 31.5.2013, σ. 1.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.  .

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0031.

(11)

http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-EN.pdf/f9280767-bf73-44a1-8541-03204e2dfae3

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου