Návrh usnesení - B8-0581/2016Návrh usnesení
B8-0581/2016

NÁVRH USNESENÍ o sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě

4.5.2016 - (2016/2532(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0365/2016
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Alain Cadec za Výbor pro rybolov

Postup : 2016/2532(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0581/2016
Předložené texty :
B8-0581/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0581/2016

Usnesení Evropského parlamentu o sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě

(2016/2532(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000[1],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovují postupy týkající se bezpečnosti potravin[2],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004[3],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat[4],

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006[5],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o potravinové krizi, podvodech v potravinovém řetězci a jejich potírání[6],

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi o sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (O-000052/2016 – B8-0365/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je největším světovým trhem s mořskými plody, který je zásobován odvětvím rybolovu i dovozy z třetích zemí;

B.  vzhledem k tomu, že spotřebitelé mají právo na srozumitelné informace, včetně informací o pobřeží a zeměpisné lokalitě odlovu, a měli by mít možnost se plně spolehnout na celý řetězec, který poskytuje produkty rybolovu na trh EU; vzhledem k tomu, že EU a členské státy mají povinnost chránit občany EU před podvodným jednáním; vzhledem k tomu, že všechny dovážené produkty musí být v souladu s pravidly a normami EU;

C.  vzhledem k tomu, že Komise vypracovává podrobný a vyčerpávající seznam dobrovolně uváděných tvrzení týkajících se produktů rybolovu a akvakultury, které jsou uváděny na trh EU; vzhledem k tomu, že zjištění Komise by mohla vést ke zřízení externí struktury vydávající osvědčení pro dobrovolně uváděná tvrzení týkající se produktů rybolovu a akvakultury na trhu EU;

D.  vzhledem k tomu, že na základě plánu kontrol Komise pro rok 2015[7], který posuzoval převládající přítomnost nesprávně označených síhů na trhu, se zjistilo, že deklarované druhy byly potvrzeny u 94 % odebraných vzorků; vzhledem k tomu, že u některých druhů byla míra nicméně nesouladu velmi vysoká, přičemž míra 6 % je považována za relativně nízkou ve srovnání s jinými omezenějšími studiemi v členských státech;

E.  vzhledem k tomu, že článek 36 nařízení (EU) č. 1379/2013 od Komise vyžaduje, aby do 1. ledna 2015 předložila Parlamentu a Radě zprávu o proveditelnosti týkající se možností systému ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury;

F.  vzhledem k tomu, že společná organizace trhů by měla zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž a pro producenty příjem za produkty rybolovu prodané nebo koupené v EU;

1.  vyjadřuje vážné obavy a nespokojenost plynoucí z výsledků různých studií, které ukazují vysokou míru nesprávného označování rybích výrobků prodávaných na trhu EU, a to i v restauracích orgánů EU; znovu potvrzuje, že úmyslné a podvodné nesprávné označování druhů ryb je porušením nařízení EU, včetně společné rybářské politiky, a může v souladu s vnitrostátní právem představovat trestný čin;

2.  vyzývá členské státy, aby ve snaze bojovat proti podvodům a určit místa v dodavatelském řetězci, kde dochází k nesprávnému označování ryb, posílily vnitrostátní kontroly, včetně kontrol nezpracovaných ryb v odvětví restaurací a stravování; vyjadřuje znepokojení nad nahrazováním vysoce kvalitních druhů druhy nižší kvality; vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily, jaká opatření ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury by mohla být zavedena; podporuje vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem by bylo harmonizovat provádění sledovatelnosti ve všech členských státech, a zřízení externí struktury umožňující vydávat osvědčení pro dobrovolně uváděná tvrzení týkající se produktů rybolovu a akvakultury na trhu EU;

3.  podporuje silný systém sledovatelnosti od vykládky po spotřebu, který by zajistil důvěryhodnost pro spotřebitele a tím snížil komerční závislost na dovážených produktech rybolovu a akvakultury, čímž by se posílil trh EU; vyzývá Komisi, aby ke zlepšení sledovatelnosti využívala potenciál čárových kódů DNA, které by mohly pomoci při identifikaci druhů a při sekvenování DNA;

4.  vítá nový rámec společné organizace trhů a naléhavě žádá Komisi, aby v souladu s článkem 36 nařízení (EU) č. 1379/2013 předložila zprávu o proveditelnosti týkající se možností systému ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury; zdůrazňuje, že je třeba stanovit minimální standardy pro udělování ekoznaček; domnívá se, že klíčové prvky systému označování musí zajišťovat transparentnost, nezávislost a důvěryhodnost certifikačního procesu; požaduje provedení hloubkové analýzy přínosů zřízení celounijního systému označování;

5.  vyzývá Komisi, aby pravidelně sledovala, do jaké míry jsou na etiketách uváděny požadované informace; zdůrazňuje, že označení musí poskytovat srozumitelné, ověřitelné a přesné informace; vybízí členské státy, aby v rámci dobrovolného označování uváděly veškeré dostupné informace, které spotřebiteli umožní učinit informovanou volbu; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby rozšířily informační kampaně o požadavky na označování produktů rybolovu a akvakultury;

6.  zdůrazňuje, že robustní evropská politika označování v odvětví rybolovu by byla klíčovým faktorem při podpoře hospodářského rozvoje pobřežních komunit, přičemž uznává osvědčené postupy rybářů a kvalitu jejich výrobků dodávaných spotřebitelům;

7.  vyzývá Komisi, aby v zájmu zaručení práva spotřebitelů na přesné, spolehlivé a srozumitelné informace přijala opatření k nápravě nepřehledné situace způsobené stávajícími požadavky na označování založenými na oblastech a podoblastech Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), která je obzvláště závažná v případě úlovků z některých podoblastí oblasti 27, kde jsou – mimo jiné – Galicie a Cádizský záliv označovány jako „portugalské vody“, Wales jako „Irské moře“ a Bretaň jako „Biskajský záliv“;

8.  upozorňuje na to, že je třeba transparentním a jasným způsobem zahrnout informace o původu produktů rybolovu;

9.  zdůrazňuje potřebu zajistit, aby jakékoli budoucí celounijní ekoznačky i označování mořských plodů ekoznačkou a certifikační systémy třetích stran byly v souladu s Pokyny FAO pro označování ryb a produktů rybolovu z mořských rybolovných úlovků ekoznačkou;

10.  domnívá se, že celounijní ekoznačka pro produkty rybolovu a akvakultury, jejíž kritéria by měla být na úrovni EU dále projednána, by přispěla k posílení sledovatelnosti a k poskytování transparentních informací spotřebitelům; má za to, že tato ekoznačka by mohla být financována z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF);

11.  konstatuje, že některá platná obchodní označení ryb se v důsledku vnitrostátní praxe v jednotlivých členských státech liší, což může vést k určité míře nepřehlednosti; vítá práci Komise, pokud jde o zahájení pilotního projektu, který schválil Parlament, s cílem zavést veřejnou databázi, jež bude poskytovat informace o obchodních označeních ve všech úředních jazycích EU;

12.  vybízí Evropskou komisi, aby u veřejnosti lépe propagovala svou činnost na ochranu mořských zdrojů a v boji proti nelegálnímu rybolovu;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.