Prijedlog rezolucije - B8-0581/2016Prijedlog rezolucije
B8-0581/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture u restoranima i maloprodaji

4.5.2016 - (2016/2532(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0365/2016
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Alain Cadec u ime Odbora za ribarstvo

Postupak : 2016/2532(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0581/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0581/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0581/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture u restoranima i maloprodaji

(2016/2532(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000[1],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane[2],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004[3],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29 travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja[4],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006[5],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. siječnja 2014. o prehrambenoj krizi, prijevari u prehrambenom lancu i njegovoj kontroli[6],

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za ribarstvo,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture u restoranima i maloprodaji (O-000052/2016 – B8-0365/2016),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Europska unija najveće svjetsko tržište proizvoda morskog ribarstva na kojem se nude proizvodi i iz sektora ribarstva EU-a i iz uvoza iz trećih zemalja;

B.  budući da potrošači imaju pravo na informacije izražene na razumljiv način, uključujući informacije o obalnim i zemljopisnim područjima ulova, te da bi se trebali moći u potpunosti pouzdati u cijeli lanac opskrbe proizvodima ribarstva na tržištu EU-a; budući da EU i države članice moraju štititi građane EU-a od prijevara; budući da svi uvozni proizvodi moraju biti u skladu s pravilima i normama EU-a;

C.  budući da Komisija priprema detaljan i iscrpan popis dobrovoljnih tvrdnji povezanih s proizvodima ribarstva i akvakulture koji se prodaju na tržištu EU-a; budući da bi na temelju nalaza Komisije moglo doći do uspostave vanjskog tijela za certifikaciju dobrovoljnih tvrdnji za proizvode ribarstva i akvakulture na tržištu EU-a;

D.  budući da je u planu EU-a za kontrolu koji je izradila Komisija[7] za 2015. u kojem se procjenjuje pojavnost pogrešno označene bijele ribe s obzirom na prijavljenu vrstu utvrđeno da su prijavljene vrste potvrđene u 94 % uzetih uzoraka; no budući da je za neke vrste razina nesukladnosti bila vrlo visoka, stopa od 6 % smatra se relativno niskom u usporedbi s drugim ograničenijim studijama u državama članicama;

E.  budući da se u članku 36. Uredbe (EU) br. 1379/2013 od Komisije traži da do 1. siječnja 2015. Parlamentu i Vijeću podnese izvještaj o izvedivosti opcija za sustav ekološkog označivanja proizvoda ribarstva i akvakulture;

F.  budući da bi se zajedničkim uređenjem tržišta trebalo jamčiti pošteno tržišno natjecanje i prihod za proizvođače proizvoda ribarstva koji se prodaju ili kupuju u EU-u;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost i nezadovoljstvo zbog rezultata raznih studija koji pokazuju da je pogrešno označivanje ribljih proizvoda koji se prodaju na tržištu EU-a rasprostranjeno u velikoj mjeri, među ostalim i u restoranima institucija EU-a; potvrđuje da se namjernim pogrešnim označivanjem ribljih vrsta i prijevarama pri njihovu označivanju krše propisi EU-a, među ostalim i pravila zajedničke ribarstvene politike, te da u skladu s važećim nacionalnim pravom to može biti kazneno djelo;

2.  poziva države članice da ojačaju nacionalne kontrole, među ostalim i kontrole neprerađene ribe namijenjene restoranima i sektoru dostave hrane kako bi se spriječila prijevara i utvrdila faza opskrbnog lanca u kojoj se riba pogrešno označava; zabrinut je zbog zamjene visokokvalitetnih vrsta manje kvalitetnima; poziva Komisiju i države članice da prouče koje bi se mjere mogle uvesti za poboljšanje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture; podupire uspostavu radne skupine za usklađivanje provedbe sljedivosti u svim državama članicama te vanjskog tijela za certifikaciju dobrovoljnih tvrdnji za proizvode ribarstva i akvakulture na tržištu EU-a;

3.  podupire snažan sustav sljedivosti, od iskrcavanja do potrošnje, kojim bi se potrošačima ulilo povjerenje i tako smanjila trgovinska ovisnost o uvoznim proizvodima ribarstva i akvakulture, čime bi se ojačalo tržište EU-a; poziva Komisiju da iskoristi potencijal označivanja bar kodom s redoslijedom nukleotida, čime bi se moglo pomoći u utvrđivanju vrsta sekvenciranjem DNK, a time i u poboljšanju sljedivosti;

4.  pozdravlja novi okvir zajedničkog uređenja tržišta i u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1379/2013 poziva Komisiju da podnese izvještaj o izvedivosti opcija za sustav ekološkog označivanja proizvoda ribarstva i akvakulture; naglašava da je potrebno uspostaviti minimalne norme za ekološko označivanje; smatra da se ključnim elementima sustava označivanja mora zajamčiti transparentnost, neovisnost i vjerodostojnost postupka certifikacije; traži da se provede detaljna analiza prednosti uvođenja označivanja na razini EU-a;

5.  poziva Komisiju da redovito prati u kojoj se mjeri na oznakama navode tražene informacije; naglašava da se označivanjem trebaju pružati razumljive i točne informacije koje se mogu provjeriti; potiče države članice da pri dobrovoljnom označivanju navode sve raspoložive informacije koje potrošačima mogu omogućiti da donesu utemeljenu odluku; potiče Komisiju i države članice da ojačaju kampanje za podizanje razine osviještenosti o zahtjevima za označivanje proizvoda ribarstva i akvakulture;

6.  naglašava da bi dobra europska politika označivanja u sektoru ribarstva bila ključni faktor za poticanje gospodarskog razvoja obalnih zajednica, priznavanje najboljih praksi ribara i naglašavanje kvalitete njihovih proizvoda namijenjenih potrošačima;

7.  poziva Komisiju da radi jamčenja prava potrošača na točne, pouzdane i razumljive informacije donese mjere za uklanjanje pomutnje koju izaziva aktualni zahtjev u pogledu označivanja područja i potpodručja sukladno klasifikaciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i koja je posebno velika u slučaju ulova u nekim potpodručjima ribolovnog područja 27., kao na primjer ulovi iz Galicije i Kadiškog zaljeva označeni su oznakom „portugalske vode”, ulovi iz Walesa kao „Irsko more” ili iz Britanije kao „Biskajski zaljev”;

8.  sreće pozornost na to da se informacije o podrijetlu proizvoda ribarstva trebaju pružiti na transparentan i jasan način;

9.  naglašava da je potrebno zajamčiti sukladnost svih budućih ekoloških oznaka širom Unije kao i sustava ekološkog označivanja i certifikacije proizvoda morskog ribarstva trećih zemalja sa smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) za ekološko označivanje ribe i ribljih proizvoda iz morskog ribolova;

10.  smatra da bi ekološka oznaka za proizvode ribarstva i akvakulture širom EU-a, o čijim je kriterijima potrebno dodatno raspraviti na razini EU-a, mogla doprinijeti poboljšanju sljedivosti i pružanju transparentnih informacija potrošačima; smatra da bi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) mogao financirati tu oznaku;

11.  napominje da se zbog nacionalnih praksi neki trgovački nazivi riba koji se upotrebljavaju u državama članicama međusobno razlikuju, što bi moglo dovesti do određene pomutnje; pozdravlja rad Komisije na pokretanju pilot projekta za uvođenje javne baze podataka u koju će biti uvrštene informacije o trgovačkim nazivima na svim službenim jezicima EU-a, a koji je Parlament usvojio;

12.  potiče Komisiju da u javnosti efikasnije promiče svoj rad u području zaštite morskih resursa i borbe protiv nezakonitog ribolova;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.