Διαδικασία : 2016/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0584/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0584/2016

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 506kWORD 98k
9.5.2016
PE582.602v01-00
 
B8-0584/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0367/2016 και Β8-0368/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2016/2573(RSP))


Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2016/2573(RSP))  
B8-0584/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 21,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά όργανα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της 10ης Δεκεμβρίου 1984, και τα σχετικά πρωτόκολλα αυτής, καθώς και τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, της 20ής Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εστιάζει στις επιτροπές έρευνας για μεθόδους και πρακτικές βασανιστηρίων και λοιπών μορφών κακομεταχείρισης(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γουαντάναμο και τη μελλοντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 15ης Ιουνίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Nasr και Ghali κατά Ιταλίας (Abu Omar), του Φεβρουαρίου 2016, Al Nashiri κατά Πολωνίας και Husayn (Abu Zubaydah) κατά Πολωνίας, του Ιουλίου 2014, και El-Masri κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2007(2) και της 19ης Φεβρουαρίου 2009(3), σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 13491 του Προέδρου Ομπάμα, της 22ας Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την εξασφάλιση της νομιμότητας των ανακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Ομπάμα για την Κατάσταση της Ένωσης, στις 20 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλειά του, στις 17 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA(5),

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τη σχετική έκθεση της αποστολής,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 13 Οκτωβρίου 2015, με θέμα «έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA»,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της μελέτης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με έρευνες της ΕΕ και των κρατών μελών για το πρόγραμμα παράδοσης και μυστικής κράτησης της CIA και τον προσδιορισμό των προκλήσεων για την επίτευξη λογοδοσίας στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την περατωθείσα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με παράνομες κρατήσεις της CIA και μεταφορά συλληφθέντων υπόπτων για τρομοκρατικές πράξεις, και το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε όλα τα κράτη μέρη στην ΕΣΔΑ να του χορηγήσουν πληροφορίες σχετικά με περατωθείσες ή εν εξελίξει έρευνες, σχετικές υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με το θέμα της έρευνας, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (O-000038/2016 – B8-0367/2016 και O-000039/2016 – B8-0368/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεμελιώνεται στην προσήλωση στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου, τόσο στις εσωτερικές πολιτικές της όσο και στη εξωτερική διάστασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενισχύθηκε από τη θέση σε ισχύ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να σέβεται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, βάσει των Συνθηκών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εθνικών συνταγμάτων και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με βάση τις εργασίες της προσωρινής επιτροπής του για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, έχει καταδικάσει τα καθοδηγούμενα από τις ΗΠΑ προγράμματα παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA, στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων περιπτώσεων έκνομων και αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

Δ.  εκτιμώντας ότι μία δέουσα διαδικασία λογοδοσίας κρίνεται απαραίτητη με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς, την αποτελεσματική προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και τη διασφάλιση νόμιμων και αποτελεσματικών πολιτικών ασφαλείας σε πλαίσιο κράτους δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν πρωτοφανείς επιθέσεις από τρομοκράτες της αλ Κάιντα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή περισσότερων από 3.000 ανθρώπων, όταν οι τρομοκράτες έριξαν αεροσκάφη στους δίδυμους πύργους του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσυλβανία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στηρίζονται σε μια ισχυρή εταιρική σχέση και συνεργασία σε πολλούς τομείς, με αφετηρία τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουνίου 2009 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της και οι ΗΠΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γουαντάναμο και τη μελλοντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια των κρατών μελών της ΕΕ στην επανεγκατάσταση ορισμένων από τους κρατουμένους ήταν βραδεία και περιορισμένη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ο Πρόεδρος Ομπάμα διαβίβασε στο Κογκρέσο ένα σχέδιο για το οριστικό κλείσιμο της στρατιωτικής φυλακής των ΗΠΑ στο Γουαντάναμο της Κούβας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Δεκεμβρίου 2014, μετά από έξι έτη ερευνών, η Ειδική Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών δημοσίευσε περίληψη της μελέτης της σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της CIA·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτής της περίληψης, το Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ξεκινήσουν εκ νέου τις έρευνές τους σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA και να υποβάλουν έκθεση στην ολομέλεια, εντός ενός έτους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νέα έρευνα περιλάμβανε την πραγματοποίηση μιας διερευνητικής αποστολής στη Ρουμανία, όπου εικάζεται ότι υπήρχαν μυστικά κέντρα κράτησης της CIA, τη συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενες δωροδοκίες ή άλλες πράξεις διαφθοράς σε σύνδεση με το πρόγραμμα της CIA και τη διοργάνωση μιας ακρόασης με τη συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων και επαγγελματιών, προκειμένου να συνοψιστούν όλες οι σχετικές παρελθούσες και συνεχιζόμενες κοινοβουλευτικές και δικαστικές έρευνες·

1.  επαναλαμβάνει την έντονη καταδίκη του για τη χρήση ενισχυμένων ανακριτικών μεθόδων, οι οποίες απαγορεύονται βάσει της διεθνούς νομοθεσίας και παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα για ελευθερία, ασφάλεια, αξιοπρεπή μεταχείριση, προστασία από τα βασανιστήρια, τεκμήριο αθωότητας, δίκαιη δίκη, παράσταση με συνήγορο και ίση προστασία σύμφωνα με τη νομοθεσία·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμα να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι τα κράτη μέλη που διεξάγουν ανεξάρτητες και ουσιαστικές έρευνες σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με το πρόγραμμα της CIA πρέπει να βασίζουν τις έρευνές τους σε αδιάσειστες δικαστικές αποδείξεις και στον σεβασμό των εθνικών δικαστικών συστημάτων και της νομοθεσίας της ΕΕ, και όχι απλώς σε εικασίες των μέσων ενημέρωσης και της κοινής γνώμης·

3.  υπογραμμίζει τη μοναδική σημασία και τη στρατηγική φύση των διατλαντικών σχέσεων σε περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας· είναι της γνώμης ότι αυτή η σχέση, η οποία βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, εδραιωμένη στον σεβασμό της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου και στη διάθεση επίλυσης των διενέξεων μέσω διαπραγματεύσεων·

4.  υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η διατλαντική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας πρέπει να διατηρηθεί, προς όφελος των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής, όπως κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της ΕΕ· ζητεί να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των διατλαντικών εταίρων για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία·

5.  υπογραμμίζει ότι η διατλαντική συνεργασία, στη βάση κοινών αξιών όπως η προαγωγή της ελευθερίας και της ασφάλειας, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι και πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σαφή θέση που εκφράζεται στην δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ του 2009, ότι οι κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι τούτο θα καταστήσει ισχυρότερες και ασφαλέστερες τις χώρες μας·

6.  επαναλαμβάνει την αποφασιστική του δέσμευση να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη και αυστηρή συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κράτος δικαίου και τονίζει περαιτέρω ότι τα αποτελεσματικά αντιτρομοκρατικά μέτρα δεν έρχονται σε αντίθεση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αποτελούν συμπληρωματικούς και αλληλοενισχυόμενους στόχους· τονίζει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ουσιώδη παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί πολυμερή προσέγγιση και κατά συνέπεια προωθεί ενεργητικά μια παγκόσμια συμμαχία κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία εμπλέκονται όλοι οι διεθνείς παράγοντες·

7.  χαιρετίζει τα πρόσφατα θετικά μέτρα που έλαβε ο Πρόεδρος Ομπάμα, στις συνεχείς και επανειλημμένες προσπάθειές του προκειμένου να κλείσει την εγκατάσταση κράτησης στην αμερικανική στρατιωτική βάση στο Γουαντάναμο της Κούβας και να μεριμνήσει για την απελευθέρωση των κρατουμένων στους οποίους δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία· τονίζει ότι, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 20 Ιανουαρίου 2015, ο Πρόεδρος Ομπάμα επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει στην προεκλογική εκστρατεία του 2008 και να κλείσει τη φυλακή του Γουαντάναμο, και επικροτεί το σχετικό σχέδιο που διαβίβασε στο Κογκρέσο στις 23 Φεβρουαρίου 2016· ζητεί ακόμη να μεταφερθούν όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι σε συνήθη καταστήματα κράτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό συνθήκες που συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα, να τους απαγγελθούν κατηγορίες νομότυπα και να δικαστούν σε τακτικά δικαστήρια·

8.  ζητεί να ενισχυθεί ο τακτικός και διαρθρωμένος διακοινοβουλευτικός διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και των ομολόγων της στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, με τη χρήση όλων των διαύλων συνεργασίας και διαλόγου τους οποίους προσφέρει ο διατλαντικός νομοθετικός διάλογος (TLD)· καλωσορίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 78η σύνοδο του TLD μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που θα διεξαχθεί στη Χάγη από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2016 και θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας, δεδομένου ότι η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα βρίσκεται μεταξύ των υπό συζήτηση θεμάτων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει της αυξημένης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μυστικών τους υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, να διασφαλίζουν πλήρη δημοκρατικό έλεγχο των εν λόγω υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους μέσω της ενδεδειγμένης εσωτερικής, εκτελεστικής, δικαστικής και ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής εποπτείας·

10.  υπενθυμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, και τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, ιδίως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως θεματοφύλακες του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι φορείς για τη διεξαγωγή ερευνών και ποινικών διαδικασιών σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA, και για να παρέχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα θύματα·

11.  σημειώνει ότι, στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Thorbjørn Jagland, αποφάσισε να τερματίσει την ήδη δεκαετούς διάρκειας έρευνα που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του, βάσει του άρθρου 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σχετικά με παράνομες κρατήσεις της CIA και μεταφορά συλληφθέντων υπόπτων για τρομοκρατικές πράξεις· σημειώνει ότι, αν και δεν ήταν όλες οι απαντήσεις των κρατών μελών ουσιαστικές, η διαδικασία έχει αποφέρει πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε ενέργειες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον εντοπισμό των παραβιάσεων και την επανόρθωσή τους·

12.  τονίζει ότι η δωδεκάμηνη έρευνα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA δεν έχει οδηγήσει σε κανένα σημαντικό πρόσθετο συμπέρασμα και, συνεπώς, την καλεί να τερματίσει την έρευνά της, όπως έπραξε και το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 11 Φεβρουαρίου 2016·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

(2)

ΕΕ C 287 E της 29.11.2013, σ. 309.

(3)

ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 51.

(4)

ΕΕ C 353 E της 31.5.2013, σ. 1.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0031.

(6)

http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-EN.pdf/f9280767-bf73-44a1-8541-03204e2dfae3

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου