Eljárás : 2016/2573(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0584/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0584/2016

Viták :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 284kWORD 95k
9.5.2016
PE582.602v01-00
 
B8-0584/2016

a B8-0367/2016. és B8-0368/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről (2016/2573(RSP))


Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről (2016/2573(RSP))  
B8-0584/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), különösen annak 2., 3., 4., 6. és 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre,

–  tekintettel az ENSZ vonatkozó emberi jogi eszközeire, különösen az 1966. december 16-i Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni 1984. december 10-i egyezményre és annak vonatkozó jegyzőkönyveire, valamint a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló, 2006. december 20-i nemzetközi egyezményre,

–  tekintettel az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló iránymutatásra, valamint a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásra,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának jelentésére, amelyet az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadója készített, és amely a kínzás és a kegyetlen bánásmód más formáinak módszerei és gyakorlatai ellen létrehozott vizsgálóbizottságokra helyezi a hangsúlyt(1),

–  tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió 2009. június 15-i együttes nyilatkozatára a guantánamói fogolytábor bezárásáról és a jövőbeli, terrorizmus elleni együttműködésről,

–  tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Naszr és Gáli kontra Olaszország (Abu Omar) ügyben 2016 februárjában, az an-Nasíri kontra Lengyelország és Husszein (Abu Zubajda) kontra Lengyelország ügyben 2014 júliusában és az al-Maszri kontra Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ügyben 2012 decemberében hozott ítéleteire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a terrorcselekmények következtében a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyekről szóló, 2014. szeptember 24-i 2178. (2014) sz. határozatára,

–  tekintettel az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatáról szóló, 2007. február 14-i(2) és 2009. február 19-i(3) állásfoglalására,

–  tekintettel „Foglyok CIA általi állítólagos szállítása és illegális fogva tartása európai országokban: az Európai Parlament TDIP bizottsága által készített jelentés nyomon követése” című, 2012. szeptember 11-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel Obama elnök 2009. január 22-i, 13491. számú elnöki rendeletére a törvényes kihallgatások biztosításáról,

–  tekintettel Obama elnök 2015. január 20-i országértékelő beszédére,

–  tekintettel az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló összefoglaló jelentésével kapcsolatos 2014. december 17-i parlamenti plenáris vitára,

–  tekintettel az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015. szeptember 24–25. között Bukarestbe (Románia) indított parlamenti tényfeltáró küldöttségének látogatására és a látogatásról készült jelentésre,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015. október 13-i, a foglyok európai országokban történő, CIA általi állítólagos szállítására és illegális fogva tartására irányuló vizsgálatáról szóló nyilvános meghallgatására,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára 2015-ben készült, „A quest for accountability? EU and Member State inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme” (Az elszámoltathatóság nyomában? Az Unió és a tagállamok vizsgálatai a CIA kiadatási és titkos fogvatartási programjával kapcsolatban) című tanulmány közzétételére,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezményének 52. cikke alapján a terrorizmussal vádolt fogvatartottak CIA általi illegális fogva tartásával és szállításával kapcsolatban indított, mára lezárt tudakozódásra és az Európa Tanács főtitkára által az egyezmény részes államai elé terjesztett megkeresésre, miszerint 2015. szeptember 30-ig tájékoztassák a lezárt vagy folyamatban lévő vizsgálatokról, az országok bíróságai előtt indított vonatkozó keresetekről és egyéb, a tudakozódás tárgyával kapcsolatban hozott intézkedésekről(6),

–  tekintettel az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentésről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000038/2016 – B8-0367/2016 és O-000039/2016 – B8-0368/2016),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió bel- és külpolitikai téren egyaránt a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint az emberi méltóság és a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségen alapul; mivel az Unió emberi jogok iránti elkötelezettségének – amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatálybalépése, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozás folyamata is megerősített – valamennyi szakpolitikai területen érvényesülnie kell annak érdekében, hogy az EU emberi jogi politikája hatékonnyá válhasson;

B.  mivel a Parlament ismételten felhívott arra, hogy a terrorizmus elleni küzdelem során tartsák tiszteletben a jogállamiságot, az emberi méltóságot, az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, többek között az e téren folytatott nemzetközi együttműködés során is, az uniós szerződések, az emberi jogok európai egyezménye, a nemzeti alkotmányok és az alapvető jogokról szóló jogszabályok alapján;

C.  mivel a Parlament az európai országoknak a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottsága munkájának eredményeképp határozottan elítélte az Egyesült Államok által, a CIA közbenjárásával folytatott kiadatási és titkos fogvatartási programot, amelyek során számos emberi jogi jogsértést követtek el, beleértve a jogellenes és önkényes fogva tartást, kínzást és egyéb módon történő bántalmazást;

D.  mivel egy megfelelő elszámoltathatósági eljárás elengedhetetlen a polgárok demokratikus intézmények iránti bizalmának megőrzéséhez, az emberi jogok uniós belső és külső politikákban való hatékony védelméhez és előmozdításához, valamint a jogállamiságon alapuló törvényes és eredményes biztonságpolitikák biztosításához;

E.  mivel 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államot példátlan támadások érték az al-Kaida terroristái részéről, melyek során több mint 3000 ember veszítette életét, amikor a terroristák repülőgépeket vezettek neki a Világkereskedelmi Központ (World Trade Centre) ikertornyainak, a Pentagon épületének, valamint egy repülőgéppel lezuhantak a pennsylvaniai földeken;

F.  mivel az Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok jelentette közös értékeken alapuló, számos területen fennálló erős partnerségen és együttműködésen nyugszanak; mivel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta az EU és az Egyesült Államok megerősítették a terrorizmus elleni küzdelem melletti elkötelezettségüket;

G.  mivel az EU és tagállamai, valamint az Egyesült Államok 2009. június 15-én együttes nyilatkozatot tettek a guantánamói fogolytábor bezárásáról és a jövőbeli, terrorizmus elleni együttműködésről, amely a közösen vallott értékeken, a nemzetközi jogon, valamint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletén alapul;

H.  mivel az uniós tagállamok által biztosított, a foglyok egy részének áttelepítését célzó segítségnyújtás lassú és korlátozott mértékű;

I.  mivel 2016. február 23-án Obama elnök a Kongresszus elé terjesztette a guantánamói (Kuba) katonai börtön egyszer s mindenkorra történő bezárásának tervét;

J.  mivel 2014. december 3-án, hat évig tartó vizsgálatot követően az Egyesült Államok Szenátusa Hírszerzési Különbizottsága nyilvánosságra hozta a CIA fogvatartási és kihallgatási programjáról készült tanulmányának összefoglalóját;

K.  mivel az összefoglaló fényében a Parlament utasította az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, a Külügyi Bizottságot és az Emberi Jogi Albizottságot, hogy kezdje újra a foglyok európai országokban történő, CIA általi állítólagos szállítására és illegális fogva tartására irányuló vizsgálatát, és egy éven belül tegyen jelentést a plenáris ülésnek;

L.  mivel ez a vizsgálat egy parlamenti tényfeltáró küldöttség indítását vonta magával Romániába, ahol állítólag a CIA titkos fogvatartási helyei voltak, és összegyűjtötték a CIA-programhoz kapcsolódó esetleges kenőpénzekre vagy más lehetséges korrupciós cselekményekre vonatkozó összes lényeges információt és bizonyítékot, és meghallgatást szerveztek a nemzeti parlamentek és szakemberek bevonásával annak érdekében, hogy felmérjék a lezárt és még folyamatban lévő parlamenti és bírósági vizsgálatokat;

1.  ismételten határozottan elítéli a nemzetközi jogszabályok értelmében tiltott, kiterjesztett vallatási technikák alkalmazását, amelyek sértik többek között a szabadsághoz, a biztonsághoz, az emberhez méltó bánásmódhoz, a kínzás tilalmához, az ártatlanság vélelméhez, a tisztességes eljáráshoz, az ügyvédhez és a jog szerinti egyenlő védelemhez való jogot;

2.  úgy véli, hogy a tagállamok kifejezésre juttatták a nemzetközi jog szerinti eljárásra való hajlandóságukat; ezért hangsúlyozza, hogy a CIA programjával kapcsolatos emberi jogi jogsértésekre vonatkozó független és hatékony nyomozásokat folytató tagállamoknak vizsgálataikat megalapozott igazságügyi bizonyítékokra és a nemzeti igazságügyi rendszerek és az uniós jog tiszteletben tartására kell alapozniuk, nem pedig pusztán a média és a közvélemény spekulációira;

3.  hangsúlyozza, hogy a fokozódó globális instabilitás idején különösen és stratégiai szempontból is fontos a transzatlanti kapcsolat; úgy véli, hogy ezt a közös érdekeken és értékeken alapuló kapcsolatot a multilateralizmus tiszteletben tartására és a nemzetközi jogállamiságra támaszkodva, valamint a konfliktusok tárgyalások útján való megoldásával tovább kell erősíteni;

4.  emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok kulcsfontosságú szerepet játszik a terrorizmus elleni küzdelemben, többek között Európában is; úgy véli, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló transzatlanti együttműködést meg kell őrizni az Atlanti-óceán mindkét partján élő polgárok közös javát szolgálva, továbbá az alapvető emberi jogok és a magánélet teljes tiszteletben tartásával, az uniós jogszabályok által biztosítottak szerint; kéri, hogy a terrorizmus elleni hatékony küzdelem érdekében folytatódjon a transzatlanti partnerek közötti politikai párbeszéd a biztonságról és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdésekről, ideértve a polgári és az emberi jogok védelmét;

5.  hangsúlyozza, hogy a közös értékeken, így a szabadság és a biztonság, a demokrácia és az alapvető emberi jogok előmozdításán alapuló transzatlanti együttműködés az EU külkapcsolatainak kiemelt eleme, és ennek a jövőben is így kell maradnia; megismétli az EU és az Egyesült Államok 2009. évi közös nyilatkozatában foglalt egyértelmű álláspontot, miszerint a terrorizmus felszámolását célzó közös erőfeszítéseknek meg kell felelniük a nemzetközi jog, különösen a nemzetközi emberi jogi jogszabályok és a humanitárius jogszabályok szerinti kötelezettségeknek, valamint hogy ez teszi majd országainkat erősebbé és biztonságosabbá;

6.  megismétli, hogy határozottan elkötelezett az Egyesült Államokkal való együttműködés mellett a terrorizmus elleni globális küzdelem terén, melynek során biztosítja az alapvető jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelést, valamint hangsúlyozza, hogy a hatékony terrorizmusellenes intézkedések és az emberi jogok tiszteletben tartása között nincs ellentmondás, mivel ezek egymást kiegészítő és kölcsönösen megerősítő célkitűzések; rámutat, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása a terrorizmusellenes politikák sikerének kulcsfontosságú eleme; emlékeztet rá, hogy a terrorizmus elleni küzdelem multilaterális megközelítést követel meg, és ezért aktívan előmozdítja a terrorizmus elleni globális szövetség ENSZ-en belüli, valamennyi nemzetközi szereplő bevonásával történő létrehozását;

7.  üdvözli az Obama elnök által az Egyesült Államok guantánamói (Kuba) bázisán található fogvatartási létesítmények bezárására, valamint a vád alá nem helyezett fogvatartottak szabadon bocsátására irányuló folyamatos és ismételt erőfeszítései keretében a közelmúltban tett pozitív intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy Obama elnök 2015. január 20-i országértékelő beszédében ismételten hangoztatta a 2008. évi kampány során a guantánamói börtön bezárására tett ígérete iránti elkötelezettségét, és üdvözli továbbá a Kongresszus tagjainak 2016. február 23-án küldött tervet; felszólít továbbá arra, hogy a még fogságban lévőket a nemzetközi előírásoknak megfelelő körülmények között szállítsák át rendes szárazföldi fogdákba, vonják őket törvényesen felelősségre és állítsák őket rendes bíróság elé;

8.  sürgeti, hogy az EU és az Egyesült Államok közötti, de különösen az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága és az Egyesült Államok Kongresszusában és Szenátusában a hasonló témákkal foglalkozó kollégák közötti parlamentközi párbeszéd legyen rendszeres és strukturált, és erősödjön meg a transzatlanti jogalkotói párbeszéd keretében biztosított együttműködés és párbeszéd által kínált összes lehetőség kihasználásával; ezzel összefüggésben üdvözli az Európai Parlament és az Egyesült Államok Kongresszusa közötti transzatlanti jogalkotói párbeszéd 78. ülését, amelyre Hágában 2016. június 26–28. között kerül majd sor, és amely lehetőséget biztosít az együttműködés megerősítésére, tekintve, hogy a terrorizmus elleni együttműködés szerves részét képezi majd a vitának;

9.  felhívja a tagállamokat, hogy figyelemmel a titkosszolgálataik és biztonsági szolgálataik közötti fokozott együttműködésre és információcserére, megfelelő belső ellenőrzés, a végrehajtásra vonatkozó ellenőrzés, valamint bírósági és független parlamenti felügyelet útján biztosítsák az említett szolgálatok és tevékenységeik teljes körű demokratikus ellenőrzését;

10.  emlékeztet arra, hogy a nemzeti parlamentek mint a végrehajtó hatalom feletti felügyelet gyakorlói, valamint a nemzeti és európai bíróságok – különösen az Emberi Jogok Európai Bírósága – mint a jogállamiság és a polgárok alapvető jogainak védelmezői a legalkalmasabbak szervek arra, hogy vizsgálatot és büntetőeljárást folytassanak a foglyok európai országokban történő, CIA általi állítólagos szállításával és illegális fogva tartásával kapcsolatosan, és hatékony jogorvoslatot nyújtsanak az áldozatok számára;

11.  tudomásul veszi, hogy 2016. február 11-én Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára úgy határozott, hogy lezárja az elődje által az emberi jogok európai egyezményének 52. cikke értelmében megkezdett, a terrorista cselekményekkel gyanúsított személyek CIA általi illegális fogva tartásával és szállításával kapcsolatos tíz évig tartó vizsgálatot; megjegyzi, hogy bár nem minden nemzeti válasz volt lényeges, az eljárás során olyan információk kerültek napvilágra, amelyeket az Európa Tanács későbbi intézkedéseiben felhasznált a szóban forgó jogsértések megállapítására és orvoslására;

12.  hangsúlyozza, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának a foglyok európai országokban történő, CIA általi állítólagos szállításával és illegális fogva tartásával kapcsolatosan egy évig folytatott vizsgálata nem vezetett semmilyen lényeges további következtetésre, és ezért a bizottságot az Európa Tanács 2016. február 11-i utasításához hasonlóan a vizsgálat lezárására utasítja;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A/EJT/19/61, 2012.01.18.

(2)

HL C 287. E, 2007.11.29., 309. o.

(3)

HL C 76. E, 2010.3.25., 51. o.

(4)

HL C 353. E, 2013.12.3., 1. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0031.

(6)

http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-EN.pdf/f9280767-bf73-44a1-8541-03204e2dfae3

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat