Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0587/2016

Předložené texty :

B8-0587/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 276kWORD 83k
9.5.2016
PE582.605v01-00
 
B8-0587/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o hodnocení Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje a o jejich současném stavu (2016/2696(RSP))


Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o hodnocení Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje a o jejich současném stavu (2016/2696(RSP))  
B8-0587/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o financování rozvoje(2),

–  s ohledem na svá předešlá usnesení o cílech udržitelného rozvoje a Agendě 2030,

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000,

–  s ohledem na zprávu Organizace spojených národů o rozvojových cílech tisíciletí za rok 2014,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 70/1 ze dne 25. září 2015 o „Přeměně našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“,

–  s ohledem na výsledné dokumenty první a druhé mezinárodní konference o financování rozvoje, a zejména na Monterreyský konsenzus z roku 2002 a na prohlášení z Dohá z roku 2008,

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 68/204 a 68/279 o třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která se konala v Addis Abebě (Etiopie) od 13. do 16. července 2015,

–  s ohledem na dokument ze dne 21. ledna 2015 věnovaný konkrétním prvkům, který představili spolupředsedové přípravného procesu na třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje,

–  s ohledem na zprávu OSN o rozvojovém programu na období po roce 2015 vypracovanou panelem na vysoké úrovni v květnu 2013,

–  s ohledem na souhrnnou zprávu generálního tajemníka OSN z prosince 2014 o rozvojové agendě po roce 2015 nazvanou „Cesta k důstojnosti do roku 2030: skoncovat s chudobou, přeměnit všechny životy a chránit planetu“,

–  s ohledem na zprávu ze srpna 2014, kterou vypracoval mezivládní odborný výbor pro otázky financování udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na zprávu z července 2014, kterou vypracovala otevřená pracovní skupina OSN pro cíle udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na zprávu konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) z roku 2014 s názvem „Investice do cílů udržitelného rozvoje: akční plán“(3),

–  s ohledem na výsledný dokument konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20) z června 2012, „Budoucnost, jakou chceme“,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 68/304 o „Vytvoření mnohostranného právního rámce pro restrukturalizaci státního dluhu“ přijatou v září 2014,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2015 nazvané „Globální partnerství pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj po roce 2015“ (COM(2015)0044)(4),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2014 nazvané „Důstojný život pro všechny: od vize ke společným opatřením“ (COM(2014)0335)(5),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2013 nazvané „Po roce 2015: směrem ke komplexnímu a integrovanému přístupu k financování vymýcení chudoby a udržitelného rozvoje“ (COM(2013)0531)(6),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. února 2013 nazvané „Důstojný život pro všechny: skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost“ (COM(2013)0092)(7),

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2013 o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na závěry Rady pro obecné záležitosti ze dne 16. prosince 2014 o transformačním rámci na období po roce 2015,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2013 o financování vymýcení chudoby a udržitelného rozvoje v období po roce 2015,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2014 o posílení úlohy soukromého sektoru v rámci rozvojové spolupráce,

–  s ohledem na závěry Rady pro obecné záležitosti ze dne 25. června 2013 o souhrnném rámci pro období po roce 2015,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 472/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o Evropském roku pro rozvoj (2015)(8),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020,

–  s ohledem na článek 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v němž je zakotveno, že EU „zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím ke všem svým cílům“,

–  s ohledem na článek 208 SFEU, který stanoví, že hlavním cílem rozvojové politiky EU je vymýcení chudoby, a zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v roce 2000 všechny příslušné zúčastněné strany na společném zasedání stanovily rozvojové cíle tisíciletí se záměrem dosáhnout do roku 2015 konkrétních cílů v oblasti rozvoje a vymýcení chudoby;

B.  vzhledem k tomu, že díky rozvojovým cílům tisíciletí se zvýšila informovanost o vymýcení celosvětové chudoby jako naléhavé výzvě a prioritním cíli činnosti na mezinárodní úrovni; vzhledem k tomu, že míra dosažení rozvojových cílů tisíciletí se liší a mezinárodní společenství má celkově ještě daleko ke splnění cílů, jichž mělo být dosaženo do roku 2015;

C.  vzhledem k tomu, že od 25. do 27. září 2015 se v New Yorku konal summit Spojených národů ohledně přijetí agendy rozvoje po roce 2015, který byl svolán jako plenární zasedání Valného shromáždění na vysoké úrovni;

D.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění výsledný dokument summitu Spojených národů pro přijetí agendy rozvoje po roce 2015, a to rezoluci nazvanou „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“;

E.  vzhledem k tomu, že jak je uvedeno ve výše zmíněné rezoluci, tato agenda je akčním plánem pro lidi, planetu a prosperitu, který se současně snaží posílit celosvětový mír ve větší svobodě;

F.  vzhledem k tomu, že agenda pro udržitelný rozvoj 2030 vyhlašuje 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 podcílů, čímž se prokazují velké ambice, a snaží se navázat na rozvojové cíle tisíciletí a dokončit to, čeho tyto cíle nedosáhly;

G.  vzhledem k tomu, že vymýcení chudoby ve všech jejích podobách a rozměrech, včetně extrémní chudoby, je největší světovou výzvou a nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje;

H.  vzhledem k tomu, že tento ambiciózní akční plán sice vychází z 15letého časového rámce, jeho cíle však mohou být účinně sledovány pouze tak, že bude prováděn postupně a bude pravidelně hodnocen;

I.  vzhledem k tomu, že se blíží první výročí přijetí Agendy 2030 a bude třeba předložit první hodnocení výsledků, jichž bylo během prvního roku dosaženo;

1.  potvrzuje ochotu EU působit jakožto přední činitel na mezinárodním poli při vymycování chudoby ve všech jejích podobách a rozměrech;

2.  připomíná velkou odpovědnost, kterou EU, její orgány a členské státy spolu se všemi dalšími vnitrostátními a mezinárodními činiteli mají vůči dnešním a budoucím generacím v oblasti vymýcení chudoby;

3.  podporuje cíle a podcíle, které jsou stanoveny v deklaraci o Agendě 2030, a naléhavě vyzývá členské státy a orgány EU, aby přijaly konkrétní opatření pro dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

4.  připomíná, že pro dosažení cílů udržitelného rozvoje je naprosto zásadní aktivní zapojení občanské společnosti;

5.  zdůrazňuje všeobecnost, nedělitelnost a vzájemnou provázanost všech lidských práv všech lidí bez diskriminace na jakémkoli základě, počínaje základním právem všech lidí na důstojnost;

6.  vítá hledisko, které prosazuje Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, podle něhož jsou cíle udržitelného rozvoje jednotné a nedělitelné, a vyvažuje tři rozměry udržitelného rozvoje: hospodářský, sociální a environmentální;

7.  zdůrazňuje, že cíle a podcíle jsou formulovány tak, aby během příštích 14 let podněcovaly k jednání v oblastech, které jsou pro lidstvo a planetu naprosto zásadní;  

8.  bere na vědomí, že celkový výsledek, o nějž se prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje usiluje, je ambiciózní, a to zejména kvůli mnohorozměrné povaze těchto cílů; a přiklání se k tomuto celkovému pohledu;

9.  pevně věří, že pravidelné hodnocení Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje je nanejvýš důležité k tomu, aby bylo možné pravidelně zjišťovat pokrok, jehož je v boji proti chudobě dosaženo, jakož i jakékoli nezdary, a v případě potřeby i korigovat průběh činností;

10.  bere na vědomí skutečnost, že v některých ohledech může Agenda 2030 jako taková fungovat jako společný rámec výsledků pro rozvojovou spolupráci; konstatuje zejména, že ze 169 podcílů Agendy 2030 se jich 88 – přibližně polovina – týká výsledků a mohla by jim být při monitorování věnována zvláštní pozornost s cílem shromáždit údaje pro pravidelné hodnocení cílů s nimi spojených;

11.  konstatuje, že z těchto 88 podcílů se jich 28 soustředí na lidi, 38 na společnost a 22 na životní prostředí, a připomíná, že sledování výstupních podcílů cílů udržitelného rozvoje poskytne relevantní informace zaměřené na rozhodování;

12.  vyzývá Komisi a všechny další příslušné orgány EU a členské státy, aby efektivně spolupracovaly s cílem shromažďovat a sdílet údaje a pravidelně posuzovat aktuální stav Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje;

13.  naléhavě vyzývá Komisi a všechny další příslušné orgány EU, aby Evropskému parlamentu pravidelně předkládaly zprávy o současném stavu Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje;

14.  žádá Komisi, aby u příležitosti prvního výročí přijetí Agendy 2030 Parlamentu předložila první hodnocení současného stavu Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje;

15.  vyzývá rozvojové země, aby si stanovily cíle na určité období a pravidelně sledovaly dosažený pokrok, a měly tak podrobné informace o jejich současném stavu a iniciativně korigovaly průběh své činnosti;

16.  naléhavě vyzývá orgány a členské státy EU, aby v boji proti chudobě a při sledování cílů udržitelného rozvoje jednaly jednotně a účinně a náležitě braly na vědomí úspěchy a nezdary zaznamenané během prvního roku spolupráce v rámci nové Agendy; naléhá na všechny státní i nestátní subjekty, aby iniciativně a holisticky upravily své metody a činnosti tak, aby byly zohledněny výsledky tohoto hodnocení;

17.  připomíná, že bez vážného a konkrétního odlivu hospodářských zdrojů není možné účinně usilovat o dosažení ambiciózních cílů Agendy 2030; požaduje, aby EU a její členské státy vynaložily veškeré úsilí k naplnění svého závazku věnovat 0,7 % hrubého národního produktu (HNP) na oficiální rozvojovou pomoc (ODA);

18.  vyzývá všechny země a zúčastněné strany, aby v rámci společného partnerství pracovaly na provádění plánu Agendy 2030;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a předsedovi otevřené pracovní skupiny OSN pro cíle udržitelného rozvoje.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0059.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0196.

(3)

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf

(4)

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf

(5)

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/part1-a-decent-life-for-all.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-531-EN-F1-1.Pdf

(7)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

(8)

Úř. věst. L 136, 9.5.2014, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí