Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0587/2016

Indgivne tekster :

B8-0587/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 180kWORD 72k
9.5.2016
PE582.605v01-00
 
B8-0587/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om opfølgning på og status vedrørende 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling (2016/2696(RSP))


Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om opfølgning på og status vedrørende 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling (2016/2696(RSP))  
B8-0587/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2014 om EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om udviklingsfinansiering(2),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om målene for bæredygtig udvikling og 2030-dagsordenen,

–  der henviser til FN's årtusindeerklæring af 8. september 2000,

–  der henviser til FN's rapport "Millennium Development Goals 2014",

–  der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution 70/1 af 25. september 2015 "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development",

–  der henviser til slutdokumenterne fra den første og den anden internationale konference om udviklingsfinansiering, navnlig Monterreykonsensussen fra 2002 og Dohaerklæringen fra 2008,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/204 og 68/279 om den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering, der blev afholdt i Addis Abeba (Etiopien) den 13.-16. juli 2015,

–  der henviser til dokumentet "Elements" af 21. januar 2015, som blev fremlagt af de to formænd for forberedelsesprocessen til den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering,

–  der henviser til rapporten fra maj 2013 fra FN's panel på højt plan vedrørende udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015,

–  der henviser til FN's generalsekretærs sammenfattende rapport fra december 2014 om dagsordenen for perioden efter 2015 med titlen "The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet",

–  der henviser til rapporten fra august 2014 fra Den Mellemstatslige Ekspertkomité vedrørende Finansiering af Bæredygtig Udvikling,

–  der henviser til rapporten fra juli 2014 fra FN's åbne arbejdsgruppe om målene for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til UNCTAD's 2014-beretning om investeringer i verden - "Investing in the SDGs: An Action Plan"(3),

–  der henviser til slutdokumentet fra FN's konference om bæredygtig udvikling (Rio+ 20) fra juni 2012, "The Future We Want",

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/304 "Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructurings" fra september 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2015 "Et globalt partnerskab for fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling efter 2015" (COM(2015)0044)(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2014 "Et værdigt liv for alle: Fra vision til fælles handling" (COM(2014)0335)(5),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. juli 2013 "Perioden efter 2015: På vej mod en omfattende og integreret strategi for finansiering af fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling" (COM(2013)0531)(6),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. februar 2013 "Et værdigt liv for alle: Fattigdomsudryddelse og en bæredygtig udvikling i verden" (COM(2013)0092)(7),

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 12. december 2013 om udviklingsvenlig politikkohærens,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 16. december 2014 om en forandringsdagsorden for perioden efter 2015,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 12. december 2013 om finansiering af fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling i perioden efter 2015,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 12. december 2014 om en stærkere rolle for den private sektor rolle i udviklingssamarbejdet,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 25. juni 2013 om den overordnede dagsorden for perioden efter 2015,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 472/2014/EU af 16. april 2014 om det europæiske år for udvikling (2015)(8),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020,

–  der henviser til artikel 7 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori det på ny bekræftes, at EU skal "sikre sammenhæng mellem sine politikker og aktiviteter, samtidig med at der tages højde for alle Unionens mål",

–  der henviser til artikel 208 i TEUF, hvori det fastsættes, at udryddelse af fattigdom er hovedmålet for EU's udviklingspolitik, og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens indføres,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at alle relevante interessenter samledes i 2000 for at fastlægge årtusindudviklingsmålene (2015-målene) med henblik på at opfylde konkrete mål vedrørende udvikling og udryddelse af fattigdom senest i 2015;

B.  der henviser til, at 2015-målene har sat fokus på udryddelse af fattigdommen i verden som en presserende udfordring og som noget, der skal prioriteres gennem en global indsats; der henviser til, at opfyldelsesgraden for 2015-målene er forskellig, og at det internationale samfund som helhed er langt fra at nå de mål, der skulle have været opfyldt senest i 2015;

C.  der henviser til, at FN-topmødet om vedtagelse af udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015 blev afholdt i New York den 25.-27. september 2015 og havde form af et plenarmøde på højt plan i generalforsamlingen;

D.  der henviser til, at FN's Generalforsamling den 25. september 2015 vedtog slutdokumentet fra FN-topmødet om vedtagelse af udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015 – resolutionen "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development";

E.  der henviser til, at denne dagsorden, som det fremgår af ovennævnte resolution, er en handlingsplan for mennesker, Jorden og velstand, der også tilstræber at styrke universel fred og mere frihed;

F.  der henviser til, at der i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling opstilles 17 mål for bæredygtig udvikling og 169 delmål, der viser et højt ambitionsniveau, idet de tilstræber at bygge på 2015-målene og færdiggøre det, de ikke nåede;

G.  der henviser til, at udryddelse af fattigdom i alle dens former og dimensioner, herunder ekstrem fattigdom, er den største globale udfordring og en uomgængelig forudsætning for bæredygtig udvikling;

H.  der henviser til, at denne ambitiøse handlingsplan er baseret på en tidsramme på 15 år, men at dens mål kun kan forfølges effektivt gennem daglig implementering og regelmæssig opfølgning;

I.  der henviser til, at et-årsdagen for 2030-dagsordenens vedtagelse nærmer sig, og at der skal foretages en første opfølgning på, hvilke resultater der er nået;

1.  bekræfter på ny, at EU er villigt til at fungere som en ledende aktør på den internationale scene med hensyn til at udrydde fattigdom i alle dens former og dimensioner;

2.  minder om det tunge ansvar, som EU, dets institutioner og dets medlemsstater har – sammen med alle andre nationale og internationale aktører – over for de nuværende og fremtidige generationer med hensyn til at udrydde fattigdom;

3.  tilslutter sig de mål og delmål, der blev opstillet i 2030-dagsordenen, og opfordrer indtrængende EU's medlemsstater og institutioner til at træffe konkrete foranstaltninger for at nå målene i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

4.  minder om, at det er af største vigtighed, at civilsamfundet medvirker aktivt til at nå målene for bæredygtig udvikling;

5.  understreger universaliteten, udeleligheden og den indbyrdes afhængighed af alle menneskerettighederne for alle mennesker uden forskelsbehandling af nogen grund, begyndende med alle menneskers grundlæggende ret til værdighed;

6.  bifalder det perspektiv, der godkendes i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, ifølge hvilket målene for bæredygtig udvikling er integrerede og udelelige, og som skaber balance mellem de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige;

7.  understreger, at målene og delmålene er udtænkt med henblik på at anspore til handling i løbet af de næste 14 år på områder af afgørende betydning for menneskeheden og Jorden;  

8.  noterer sig, at det overordnede mål, der forfølges ved hjælp af målene for bæredygtig udvikling, er ambitiøst, især på grund at den flerdimensionelle karakter af målene for bæredygtig udvikling, og tilslutter sig dette overordnede perspektiv;

9.  er af den faste overbevisning, at en periodisk opfølgning på 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling er yderst vigtig, for at man regelmæssigt kan notere sig, hvilke fremskridt der er nået i fattigdomsbekæmpelsen, og eventuelle tilbageslag og korrigere fremgangsmåden, hvis det er nødvendigt;

10.  bemærker, at 2030-dagsordenen i sig selv kan fungere som en fælles resultatramme for udviklingssamarbejde i visse henseender; bemærker navnlig, at 88 – næsten halvdelen – af de 169 delmål i 2030-dagsordenen omhandler resultater og kan overvåges særligt nøje med henblik på at indsamle data til en periodisk opfølgning på resultaterne for så vidt angår de beslægtede mål;

11.  bemærker, at 28 ud af disse 88 delmål har fokus på mennesker, 28 på samfundet og 22 på miljøet, og minder om, at overvågningen af SDG-resultatmålene vil tilvejebringe relevant, beslutningsorienteret information;

12.  opfordrer Kommissionen og alle andre relevante EU-institutioner og medlemsstater til at samarbejde på en effektiv måde om at indsamle og udveksle data og til med regelmæssige mellemrum at se på status vedrørende 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen og alle andre relevante EU-institutioner til med regelmæssige mellemrum at rapportere til Parlamentet om status vedrørende 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling;

14.  anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en første opfølgning på status vedrørende 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling i forbindelse med et-årsdagen for vedtagelsen af 2030-dagsordenen;

15.  opfordrer udviklingslandene til at opstille periodiske mål og regelmæssigt undersøge fremskridtene mod disse mål, således at de kan have indgående kendskab til situationen og være proaktive med hensyn til at korrigere deres fremgangsmåde;

16.  opfordrer indtrængende EU's institutioner og medlemsstater til at optræde kohærent og effektivt i forbindelse med bekæmpelsen af fattigdom og forfølgelsen af målene for bæredygtig udvikling og tage behørigt hensyn til de resultater og tilbageslag, der har været i løbet af det første år af samarbejdet inden for rammerne af den nye dagsorden; opfordrer indtrængende alle statslige og ikke-statslige aktører til at tilpasse deres metoder og foranstaltninger på en proaktiv og holistisk måde, der tager højde for resultaterne af denne opfølgning;

17.  minder om, at det er umuligt at forfølge 2030-dagsordenens ambitiøse mål effektivt uden en betydelig og konkret udstrømning af økonomiske ressourcer; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at gøre sig alle bestræbelser på at opfylde deres forpligtelse til at afsætte 0,7 % af bruttonationalproduktet (BNP) til officiel udviklingsbistand (ODA);

18.  opfordrer alle lande og interessenter til at skride til handling i kollektivt partnerskab for at implementere planen i 2030-dagsordenen;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og formanden for FN's åbne arbejdsgruppe om målene for bæredygtig udvikling.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0059.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0196.

(3)

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf

(4)

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/com-2015-44-final-5-2-2015_en.pdf

(5)

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/part1-a-decent-life-for-all.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-531-EN-F1-1.Pdf

(7)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

(8)

EUT L 136 af 9.5.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik