Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0587/2016

Predkladané texty :

B8-0587/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 281kWORD 88k
9.5.2016
PE582.605v01-00
 
B8-0587/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o následných opatreniach a súčasnom stave programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja (2016/2696(RSP))


Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o následných opatreniach a súčasnom stave programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja (2016/2696(RSP))  
B8-0587/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2014 o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o financovaní rozvoja(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o cieľoch udržateľného rozvoja a programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000,

–  so zreteľom na správu Organizácie Spojených národov o miléniových rozvojových cieľoch z roku 2014,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia č. 70/1 z 25. septembra 2015 s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030,

–  so zreteľom na záverečné dokumenty z prvej a druhej medzinárodnej konferencie o financovaní rozvoja, najmä konsenzus z Monterrey z roku 2002 a vyhlásenie z Dauhy z roku 2008,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 68/204 a 68/279 o tretej medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja, ktorá konala v Addis Abebe (Etiópia) od 13. do 16. júla 2015,

–  so zreteľom na dokument o hlavných prvkoch z 21. januára 2015, ktorý predložili spolupredsedovia prípravného procesu na tretej medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja,

–  so zreteľom na správu skupiny významných osobností OSN na vysokej úrovni z mája 2013 o rozvojovom programe na obdobie po roku 2015,

–  so zreteľom na súhrnnú správu generálneho tajomníka OSN z decembra 2014 o programe na obdobie po roku 2015 s názvom Cesta k dôstojnosti do roku 2030: odstránenie chudoby, zmena života všetkých ľudí a ochrana planéty,

–  so zreteľom na správu medzivládneho výboru expertov na financovanie udržateľného rozvoja z augusta 2014,

–  so zreteľom na správu otvorenej pracovnej skupiny OSN pre ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja z júla 2014,

–  so zreteľom na dokument Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) o svetových investíciách z roku 2014 – Investície do cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja: akčný plán(3),

–  so zreteľom na výsledný dokument konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) z júna 2012 s názvom Budúcnosť, akú chceme,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 68/304 zo septembra 2014 s názvom Smerovanie k vytvoreniu mnohostranného právneho rámca pre reštrukturalizáciu štátneho dlhu,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2015 s názvom Globálne partnerstvo pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj po roku 2015 (COM(2015)0044)(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2014 s názvom Dôstojný život pre všetkých: od vízie k spoločným opatreniam (COM(2014)0335)(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júla 2013 s názvom Po roku 2015: na ceste ku komplexnému a integrovanému prístupu k financovaniu odstránenia chudoby a udržateľného rozvoja (COM(2013)0531)(6),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. februára 2013 s názvom Dôstojný život pre všetkých: odstránenie chudoby a zabezpečenie trvalo udržateľnej budúcnosti pre celý svet (COM(2013)0092)(7),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2013 o súdržnosti politík v záujme rozvoja,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. decembra 2014 o transformačnom programe na obdobie po roku 2015,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2013 o financovaní odstraňovania chudoby a trvalo udržateľného rozvoja po roku 2015,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2014 o významnejšej úlohe súkromného sektoru v rozvojovej spolupráci,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 25. júna 2013 o všeobecnom programe na obdobie po roku 2015,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 472/2014/EÚ zo 16. apríla 2014 o Európskom roku rozvoja (2015)(8),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020,

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý opätovne potvrdzuje, že EÚ „zabezpečuje vzájomný súlad medzi svojimi politikami a činnosťami zohľadňujúc všetky svoje ciele“,

–  so zreteľom na článok 208 ZFEÚ, ktorý ustanovuje, že odstránenie chudoby je hlavným cieľom rozvojovej politiky EÚ, a zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa v roku 2000 všetky príslušné zainteresované strany zišli, aby stanovili miléniové rozvojové ciele s cieľom dosiahnuť do roku 2015 konkrétne rozvojové ciele a ciele súvisiace s odstránením chudoby;

B.  keďže vďaka miléniovým rozvojovým cieľom sa zvýšilo povedomie o otázke odstraňovania svetovej chudoby ako o naliehavej výzve a priorite pri prijímaní globálnych opatrení; keďže úroveň dosahovania miléniových rozvojových cieľov je rôzna a celkovo je medzinárodné spoločenstvo ďaleko od dosiahnutia cieľov, ktoré mali byť splnené už v roku 2015;

C.  keďže od 25. do 27. septembra 2015 sa v New Yorku konal samit OSN s cieľom prijať rozvojový program na obdobie po roku 2015, ktorý bol zvolaný ako plenárne zasadnutie Valného zhromaždenia na vysokej úrovni,

D.  keďže 25. septembra 2015 Valné zhromaždenie OSN prijalo výsledný dokument svetového samitu OSN na prijatie rozvojového programu na obdobie po roku 2015, rezolúciu s názvom „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

E.  keďže ako sa uvádza v uvedenej rezolúcii, tento program je plánom opatrení pre ľudí, planétu a prosperitu, ktorého cieľom je zároveň posilniť celosvetový mier vo väčšej slobode;

F.  keďže program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 uvádza 17 cieľov udržateľného rozvoja a 169 zámerov, ktoré preukazujú veľkú ambíciu tým, že sa snažia nadviazať na miléniové rozvojové ciele a dokončiť to, čo nedosiahli;

G.  keďže odstránenie chudoby vo všetkých jej podobách a rozmeroch, a to vrátane extrémnej chudoby, je najväčšou celosvetovou výzvou a nevyhnutnou podmienkou pre trvalo udržateľný rozvoj;

H.  keďže tento ambiciózny akčný plán vychádza z 15-ročného rámca, ale jeho ciele možno efektívne dosiahnuť iba prostredníctvom každodenného vykonávania a pravidelného sledovania;

I.  keďže prvé výročie prijatia programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 sa blíži a budú sa musieť predložiť prvé preskúmanie výsledkov dosiahnutých v priebehu prvého roka;

1.  opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ ujať sa úlohy hlavného aktéra na medzinárodnej scéne v boji za odstránenie chudoby vo všetkých jej podobách a rozmeroch;

2.  pripomína veľkú zodpovednosť, ktorú má EÚ, jej inštitúcie a členské štáty – spoločne so všetkými ostatnými vnútroštátnymi a medzinárodnými aktérmi – voči súčasným aj budúcim generáciám, pokiaľ ide o odstránenie chudoby;

3.  podporuje ciele zakotvené vo vyhlásení programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a naliehavo vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby prijali konkrétne kroky v záujme dosiahnutia cieľov programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

4.  pripomína nesmierny význam aktívnej účasti občianskej spoločnosti z hľadiska dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja;

5.  zdôrazňuje univerzálnosť, nedeliteľnosť a vzájomnú prepojenosť všetkých ľudských práv všetkých ľudí bez diskriminácie na akomkoľvek základe, počnúc základným právom na dôstojnosť všetkých ľudí;

6.  víta perspektívu schválenú v programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, podľa ktorého sú ciele udržateľného rozvoja integrované a neoddeliteľné a zabezpečujú rovnováhu troch rozmerov trvalo udržateľného rozvoja: hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho;

7.  zdôrazňuje, že ciele a zámery sú koncipované tak, aby stimulovali opatrenia v nasledujúcich 14 rokoch v oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre ľudstvo a pre planétu;  

8.  berie na vedomie ambicióznosť celkového výsledku sledovaného prostredníctvom cieľov udržateľného rozvoja, najmä vzhľadom na viacrozmerný charakter cieľov udržateľného rozvoja; a podporuje tento celkový výhľad;

9.  je pevne presvedčený, že pravidelné sledovanie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja sú nanajvýš dôležité pre to, aby sa pravidelne zaregistroval pokrok dosiahnutý v boji proti chudobe, ako aj zaznamenané neúspechy, a napravil priebeh opatrení vždy, keď to bude potrebné;

10.  berie na vedomie skutočnosť, že v niektorých ohľadoch môže samotný program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 fungovať ako spoločný výsledný rámec pre rozvojovú spoluprácu; konštatuje najmä, že spomedzi 169 zámerov programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 sa 88 z nich – približne polovica – zaoberá výsledkami a mohli by byť osobitne pozorne monitorované s cieľom zhromažďovať údaje na pravidelné sledovanie dosahovania súvisiacich cieľov;

11.  poznamenáva, že spomedzi uvedených 88 zámerov sa 28 zameriava na ľudí, 38 na spoločnosť a 22 na životné prostredie, a pripomína, že monitorovanie výsledkov dosahovania cieľov udržateľného rozvoja bude poskytovať relevantné informácie, zásadné pre prijímanie rozhodnutí;

12.  vyzýva Komisiu a všetky ostatné príslušné inštitúcie EÚ a členské štáty, aby efektívne spolupracovali s cieľom zhromažďovať a vymieňať si údaje a pravidelne zhodnotiť súčasný stav programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja;

13.  naliehavo vyzýva Komisiu a všetky ostatné príslušné inštitúcie EÚ, aby pravidelne informovali Parlament o aktuálnom stave programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľoch udržateľného rozvoja;

14.  žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu prvý prehľad súčasného stavu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja pri príležitosti prvého výročia prijatia stratégie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

15.  vyzýva rozvojové krajiny, aby stanovili pravidelné ciele a pravidelne sledovali pokrok v dosahovaní uvedených cieľov s cieľom podrobne sa oboznámiť so súčasným stavom a proaktívne naprávať priebeh ich plnenia;

16.  naliehavo žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby vyvíjali súvislé a účinné úsilie v rámci boja proti chudobe a v plnení cieľov udržateľného rozvoja, pričom riadne vezmú na vedomie úspechy a neúspechy zaznamenané v priebehu tohto prvého roka spolupráce v rámci nového programu; naliehavo vyzýva všetky štátne a neštátne subjekty, aby prispôsobili svoje prostriedky a opatrenia proaktívnym a uceleným spôsobom, v rámci ktorého zohľadnia výsledok tohto prehľadu;

17.  pripomína, že je nemožné účinne plniť ambiciózne ciele programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 bez vážneho a konkrétneho odlivu hospodárskych zdrojov; naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o splnenie svojho záväzku venovať 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND) na oficiálnu rozvojovú pomoc;

18.  vyzýva všetky krajiny a zainteresované strany, aby sa v rámci partnerskej spolupráce usilovali o realizáciu plánu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a predsedovi otvorenej pracovnej skupiny pre ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0059.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0196.

(3)

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf

(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1430990006735&uri=CELEX:52015DC0044

(5)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1430990285691&uri=CELEX:52014DC0335

(6)

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/SK/1-2013-531-SK-F1-1.Pdf

(7)

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

(8)

Ú. v. EÚ L 136, 9.5.2014, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia