Предложение за резолюция - B8-0604/2016Предложение за резолюция
B8-0604/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно търговските отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика

10.5.2016 - (2016/2667(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Давид Борели, Тициана Бегин, Лаура Аджеа, Изабела Адинолфи, Пиерникола Педичини, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD

Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0604/2016
Внесени текстове :
B8-0604/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0604/2016

Резолюция на Европейския парламент относно търговските отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика

(2016/2667(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), който гласи, че държавите членки са твърдо решени да „насърчават икономическия и социалния напредък на своите народи, отчитайки принципа на устойчивото развитие и, в контекста на изграждането на вътрешния пазар и на засилено единство и защита на околната среда, както и да осъществяват политики, които гарантират успореден напредък в икономическата интеграция и в останалите области“,

–  като взе предвид член 3, параграф 5 от ДЕС, който гласи, че „в отношенията си с останалата част от света Съюзът утвърждава и насърчава своите ценности и интереси и допринася за защитата на своите граждани“,

–  като взе предвид член 17, параграф 1 от ДЕС, който гласи, че „Комисията допринася за общия интерес на Съюза и предприема подходящи инициативи в тази насока“,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност[1],

–  като взе предвид предходните си резолюции относно търговските отношения между ЕС и Китай,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-значимите търговски сили в света и че Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС;

Б.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Китай трябва да се основават на взаимно зачитане и равнопоставено и лоялно сътрудничество в икономическата сфера и в други сфери;

В.  като има предвид, че развитието на двустранните отношения между ЕС и Китай следва да бъде насочено към подобряване на стандартите в областта на правата на човека и трудовите права и укрепване на съответните им икономики;

Г.  като има предвид, че член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) гласи, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила [и] с борбата срещу социалното изключване“;

Д.  като има предвид, че член 151 от ДФЕС гласи, че „Съюзът и държавите членки [...] си поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд“;

Е.  като има предвид, че предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай при настоящото положение на нещата би подкопало сериозно промишлеността, заетостта и уменията в стратегически отрасли на икономиката на ЕС;

Ж.  като има предвид, че при всяко решение относно начина на регулиране на търговията с китайски продукти – предмет на дъмпинг, трябва да се осигури спазване на законодателството на ЕС и правилата на СТО;

З.  като има предвид, че статутът на пазарна икономика значително затруднява предприемането на антидъмпингови действия, когато това е необходимо;

И.  като има предвид, че само раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяване на Китай към Световната търговска организация (СТО) ще изтече през декември 2016 г., а останалите части от раздела ще останат в сила;

Й.  като има предвид, че Китай не изпълнява петте критерия на ЕС за предоставяне на статут на пазарна икономика;

К.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет в Китай вече има тежки социални, икономически и екологични последици в ЕС, както пролича от неотдавнашните му отрицателни последствия за стоманодобивния сектор в Обединеното кралство;

Л.  като има предвид, че евентуалното предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай би имало сериозни последици за търговските отношения с ключови партньори на ЕС, като САЩ;

М.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582), се поставя целта за осигуряване на 20% дял на промишлеността в БВП в Европа до 2020 г.;

Н.  като има предвид, че предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай при настоящото положение на нещата ще има тежки последствия за европейската икономика, с евентуален спад на БВП с до 2% и потенциална загуба на милиони работни места;

О.  като има предвид, че сега Комисията закъснява с представянето на своята оценка на въздействието от предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай по отношение на икономиката и заетостта;

1.  подчертава значението на ролята на Парламента и отхвърля всякакви преговори или институционални процедури, които подкопават тази роля;

2.  призовава за това стратегическото партньорство на ЕС с Китай да се основава на лоялни търговски отношения в пълно съответствие с правилата на СТО, взаимно зачитане, равноправно и лоялно сътрудничество, с насоченост към подобряване на стандартите в областта на правата на човека и трудовите права;

3.  споделя загрижеността, изразена от заинтересованите страни в дебата относно отрицателните последици по отношение на заетостта и промишлеността в Европа от евентуалното предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай; призовава Комисията да отчете надлежно икономическото и социалното въздействие и възможните мащабни загуби на работни места и ноу-хау в ЕС, особено в някои стратегически сектори;

4.  призовава Комисията да не дава статут на пазарна икономика на Китай и да не преминава към „стандартната методология“ по отношение на вноса от Китай, докато той не изпълни петте критерия на ЕС; призовава Комисията, докато Китай не изпълнява тези пет критерия за признаване на статут на пазарна икономика, да оставя тежестта на доказване върху китайските производители;

5.  настоятелно призовава Комисията да координира своите действия с основните си търговски партньори и да се противопоставя на всяка едностранна позиция от страна на Китай, която би могла да подкопае политическите и търговските отношения с тези партньори;

6.  призовава Комисията да води търговските преговори с Китай, без да допуска да бъде поставяна под натиск от срокове и едностранни позиции;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.