Предложение за резолюция - B8-0605/2016Предложение за резолюция
B8-0605/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно статут на пазарна икономика за Китай

10.5.2016 - (2016/2667(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марин Льо Пен, Матео Салвини, Франц Обермайер, Едуар Феран, Барбара Капел от името на групата ENF

Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0605/2016
Внесени текстове :
B8-0605/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0605/2016

Резолюция на Европейския парламент относно статут на пазарна икономика за Китай

(2016/2667(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност[1],

–  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 10 май 2016 г. относно статут на пазарна икономика за Китай,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-значимите търговски сили в света, като Китай е вторият търговски партньор на ЕС, а ЕС е водещият търговски партньор на Китай с търговски обмен, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че всяко решение относно вноса от Китай след декември 2016 г. следва да осигурява съответствие на правото на ЕС с разпоредбите на СТО;

В.  като има предвид, че въпреки присъединяването си към СТО преди близо 15 години Китай все още не е считан за пазарна икономика от никой от главните си търговски партньори, и като има предвид, че липсата на свободно търсене и предлагане доведе до въвеждането на раздел 15 от Протокола за присъединяването, в който се осигурява основа за различно третиране на китайския внос с цел защита срещу дъмпинговите цени;

Г.  като има предвид, че автоматичното изтичане на срока на действие на раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяване на Китай към СТО няма автоматично да предостави на китайската икономика като цяло статут на пазарна икономика; като има предвид, че оставащите в сила разпоредби на раздел 15, буква а), подточка i) ще продължат да предоставят правно основание за прилагането на нестандартна методология към вноса от Китай след 2016 г.;

Д.  като има предвид, че при настоящото равнище на влияние на държавата върху китайската икономика решенията на дружествата, включително за цените, разходите, продукцията и суровините, не отговарят на сигналите на пазара, отразяващи търсенето и предлагането;

Е.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет на Китай вече има силни социални, икономически и екологични последици в ЕС, както стана явно от неотдавнашното пагубно влияние върху сектора на стоманата в ЕС, и като има предвид, че социалното отражение от предоставянето на статут на пазарна икономика по отношение на работните места в ЕС би могло да бъде значително и съгласно проучване, извършено от Института за икономическа политика, би могло да доведе до излагането на риск на над 3,5 милиона работни места;

Ж.  като има предвид, че започналата наскоро публична консултация относно възможността за предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай би могла да предостави допълнителна информация, която може да бъде полезна за третиране на въпроса;

1.  отново отбелязва значението на сътрудничеството между държавите – членки на ЕС, и Китай; отбелязва избора на Китай, като суверенна държава, да води политика на намеса в икономиката и търговията;

2.  подчертава, че Китай не е пазарна икономика и не отговаря на петте критерия, установени от ЕС за определяне на страни с такава икономика;

3.  призовава Комисията да отчете надлежно тревогите, изразени от промишлеността и различни заинтересовани страни в ЕС относно последиците за работните места и устойчивия икономически растеж на ЕС във всички засегнати отрасли на производството, както и за промишлеността на ЕС като цяло, и да осигури конкурентоспособността на ЕС в световен контекст;

4.  призовава Комисията да засили ефективната търговска защита;

5.  следователно призовава Комисията да не предоставя статут на пазарна икономика на Китай;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.