ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
PDF 491kWORD 78k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016

внесено съгласно член 119 от Правилника за дейността


- (2016/1594(MOC))


Пиерникола Педичини, Давид Борели, Аня Хазекамп, Катержина Конечна*, Силви Годен, Мирей Д'Орнано, Изабела Адинолфи, Марко Афронте, Лаура Аджеа, Даниела Аюто, Марина Албиол Гусман, Луи Алио, Мартина Андерсън, Херолф Анеманс, Мари-Кристин Арнотю, Никола Бе, Тициана Бегин, Шабиер Бенито Силуага, Доминик Билд, Мара Бицото, Марио Боргецио, Мари-Кристин Бутоне, Лин Бойлан, Стийв Бриуа, Джанлука Буонано, Мат Карти, Фабио Масимо Касталдо, Николаос Хундис*, Иняцио Корао, Роза Д'Амато, Фабио Де Мази*, Щефан Ек, Георгиос Епитидиос, Корнелия Ернст*, Елеонора Еви, Едуар Феран, Лаура Ферара, Люк Минг Фланаган, Лоренцо Фонтана, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс*, Такис Хаджигеоргиу, Роберт Ярослав Ивашкевич, Жан-Франсоа Жалк, Хосу Хуаристи Абаунс*, Януш Корвин-Мике, Стелиос Кулоглу*, Меря Кюльонен, Марин Льо Пен, Жил Льобретон, Филип Лоазо, Палома Лопес Бермехо*, Петър Мах, Курцио Малтезе*, Доминик Мартен, Иржи Мащалка*, Мариза Матиаш*, Георг Майер, Жан-Люк Меланшон*, Жоел Мeлен, Бернар Моно, Софи Монтел, Лиа Ни Риада, Франц Обермайер, Флориан Филипо, Маркус Прецел, Лауренциу Ребега, Матео Салвини, Жан-Люк Шафаузер, Мария Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели*, Неоклис Силикиотис*, Дарио Тамбурано, Естефания Торес Мартинес, Милене Трошчински, Марко Вали, Харалд Вилимски, Марко Дзани, Марко Дзуло, Лола Санчес Калдентей, Рина Роня Кари*, Брюно Голниш, Жан-Мари Льо Пен,* Оттеглени подписи

Вот на недоверие на Европейската комисия от страна на Европейския парламент (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди(1),

–  като взе предвид решението на Общия съд, съдебен орган на Съда на Европейския съюз, от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, Швеция/Комисия(2), в което Кралство Швеция, подкрепяно, inter alios, от Европейския парламент, предявява иск срещу Комисията за това, че не е приела делегирани актове за определяне на конкретни научни критерии за определяне на свойствата, водещи до ендокринни смущения,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 265 и 266 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 17, параграф 8 от Договора за ЕС и член 234 от ДФЕС,

–  като взе предвид писмото на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер ((2016)1416502) от 22 март 2016 г., адресирано до председателя на Европейския парламент,

–  като взе предвид член 119 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 528/2012 се основава на принципа на предпазливост и има за цел да гарантира, че производството и предоставянето на пазара на активни вещества и биоциди няма вредно въздействие върху здравето на хората или животните, или неприемливо въздействие върху околната среда;

Б.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, Комисията е била длъжна, не по-късно от 13 декември 2013 г., да приеме делегирани актове, дефиниращи научни критерии за определянето на свойствата на активните вещества и биоцидите, водещи до нарушения на ендокринната система;

В.  като има предвид, че Комисията не е приела горепосочените делегирани актове нито преди, нито след 13 декември 2013 г.;

Г.  като има предвид, че Общият съд се е произнесъл в своето решение от 16 декември 2015 г., че Комисията е имала ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове за определяне на посочените по-горе научни критерии най-късно до 13 декември 2013 г.;

Д.  като има предвид, че Общият съд отхвърли специфичния правен довод, изтъкнат от Комисията с цел да оправдае своето бездействие, като в точка 74 от съдебното си решение постановява недвусмислено, че никоя разпоредба в Регламент (ЕС) № 528/2012 не изисква оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии;

Е.  като има предвид, че на пленарното заседание на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. Комисията, представлявана от Витянис Повилас Андрюкайтис, член на Комисията, обяви, че оценката на въздействието „действа като полезен и дори основополагащ инструмент за насочване на бъдещото решение на Комисията относно критериите“, а освен това и че Комисията възнамерява да представи първо регламент за прилагане, съдържащ критериите, които ще се прилагат по отношение на химическите вещества, попадащи в обхвата на Регламента за продуктите за растителна защита и в рамките на т.нар. процедура по регулиране с контрол, а впоследствие - делегиран акт, съдържащ критериите, приложими в рамките на Регламента за биоцидите;

Ж.  като има предвид, че председателят Юнкер потвърди в горепосоченото писмо от 22 март 2016 г., адресирано до председателя на Европейския парламент, намерението на Комисията да поиска на първо място становището на Комитета за регулаторен контрол относно оценката на въздействието, въпреки че Общият съд е посочил, че в Регламент (ЕС) № 528/2012 не се съдържа разпоредба, която да изисква извършване на оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии;

З.  като има предвид, че тези декларации са потвърждение за непрекъснато, постоянно и повтарящо се нарушаване на Регламент (ЕС) № 528/2012 и на решението на Общия съд от 16 декември 2015 г.;

И.  като има предвид, че съгласно член 266, параграф 1, от ДФЕС: „Институцията, органът, службата или агенцията, чийто акт е бил отменен или чието бездействие е било обявено за противоречащо на Договорите, е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз“;

Й.  като има предвид следователно, че такова повторно неспазване съставлява ясно нарушение на Договорите;

1.  изразява съжаление, че Комисията не изпълнява задължението си да приеме делегирани актове, както се изисква от Регламент (ЕС) № 528/2012;

2.  припомня, че е задължение на Комисията да определи научните критерии за определяне на свойствата, водещи до нарушаване на ендокринната система от активни вещества и биоциди, докато съгласно Насоките за по-добро регулиране на Комисията от 19 май 2015 г. ролята на оценките на въздействието е да се събират доказателства, така че да се оцени дали бъдещо законодателно или незаконодателно действие на Съюза е обосновано и по какъв начин такова действие може да бъде планирано най-добре, за да бъдат постигнати желаните цели на политиката;

3.  счита за неприемливо, че дори след съдържащото се в решението на Общия съд от 16 декември 2015 г. осъждане Комисията не успя да приеме делегирани актове за определяне на специфични научни критерии за определяне на свойствата на активни вещества и биоциди, водещи до ендокринни смущения;

4.  счита, че възможностите за провеждане на политиката, определени в оценките на въздействието, не би следвало по никакъв начин да играят роля при определянето на научни критерии относно свойствата, водещи до нарушения на ендокринната система, или относно въздействието на някои вещества върху здравето;

5.  осъжда като неуместни и лишени от смисъл опитите на Комисията да отложи приемането на делегираните актове, в нарушение на нейните задължения съгласно договорите, подчинявайки изпълнението на тези задължения на извършването на оценка на въздействието, която не се изисква от законодателството, и отдавайки предимство на мерки за прилагане съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(3) относно продуктите за растителна защита;

6.  подчертава допълнително нарушаване на Договорите от страна на Комисията, тъй като последната не е предприела всички мерки за изпълнение на решението на Общия съд;

7.  гласува вот на недоверие на Комисията;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящото предложение за вот на недоверие, както и да съобщи резултата от гласуването в пленарна зала на това предложение, съответно на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

(1)

OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)

Решение на Общия съд от 16 декември 2015 г., Швеция/Комисия, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност