ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
PDF 500kWORD 78k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/αναθ.

σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κανονισμού


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Νικόλαος Χουντής*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Γεώργιος Επιτήδειος, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Τάκης Χατζηγεωργίου, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Στέλιος Κούλογλου*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Νεοκλής Συλικιώτης*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

 

 

* Αποσυρθείσες υπογραφές

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016/αναθ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, επί της υπόθεσης Τ-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής(2), κατά την οποία το Βασίλειο της Σουηδίας, με τη στήριξη, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άσκησε προσφυγή κατά της Επιτροπής λόγω παράλειψης της Επιτροπής να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν ειδικά επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 265 και 266 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 234 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker ((2016)1416502), της 22ας Μαρτίου 2016, προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 εδράζεται στην αρχή της προφύλαξης και αποβλέπει στο να εξασφαλίζεται ότι η παρασκευή και η διάθεση δραστικών ουσιών και βιοκτόνων στην αγορά δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η Επιτροπή όφειλε να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, το αργότερο, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν εξέδωσε τις ως άνω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, ούτε πριν ούτε μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε δια της αποφάσεώς του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 ότι η Επιτροπή είχε σαφή, συγκεκριμένη και απαλλαγμένη αιρέσεων υποχρέωση να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, το αργότερο, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν τα ως άνω επιστημονικά κριτήρια·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε συγκεκριμένο νομικό ισχυρισμό τον οποίο προέβαλε η Επιτροπή προκειμένου να δικαιολογήσει την παράλειψή της να ενεργήσει αναλόγως και ότι, στη σκέψη 74 της απόφασής του, αποφάνθηκε κατηγορηματικά ότι καμία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίαση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από το μέλος της κ. Vytenis Povilas Andriukaitis, ανακοίνωσε ότι μία εκτίμηση επιπτώσεων «λειτουργεί ως χρήσιμο, έως και αναγκαίο, μέσο για την καθοδήγηση της μελλοντικής απόφασής της σχετικά με τα κριτήρια» και, επιπλέον, ότι η Επιτροπή σκόπευε να υποβάλει «κατά πρώτον, έναν εκτελεστικό κανονισμό που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται στις χημικές ουσίες που εμπίπτουν στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στη λεγόμενη διαδικασία PRAC (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο). Κατά δεύτερον, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker επιβεβαίωσε, με την προαναφερθείσα επιστολή του της 22ας Μαρτίου 2016 προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει, εν πρώτοις, τη γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου για την εκτίμηση επιπτώσεων, παρότι το Γενικό Δικαστήριο είχε δηλώσει ότι καμία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν επιβεβαίωση συνεχούς, σταθερής και κατ' επανάληψη παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη παράγραφος του άρθρου 266 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι: «Το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός των οποίων η πράξη εκηρύχθη άκυρη ή των οποίων η παράλειψη εκηρύχθη αντίθετη προς τις Συνθήκες, οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η κατ' επανάληψη μη συμμόρφωση αυτού του είδους συνιστά σαφή παραβίαση των Συνθηκών·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υποχρέωσή της όσον αφορά την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012·

2.  υπενθυμίζει ότι υποχρέωση της Επιτροπής ήταν ο προσδιορισμός των επιστημονικών κριτηρίων για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα, ενώ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2015, ο ρόλος των εκτιμήσεων επιπτώσεων είναι η συλλογή στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν δικαιολογείται μελλοντική ανάληψη νομοθετικής ή μη νομοθετικής δράσης από την Ένωση, καθώς και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος σχεδιασμού της εν λόγω δράσης ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι της σχετικής πολιτικής·

3.  θεωρεί απαράδεκτο ότι, ακόμα και μετά από την καταδικαστική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή παρέλειψε να εκδώσει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν ειδικά επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

4.  θεωρεί ότι οι επιλογές πολιτικής που καθορίζονται από εκτιμήσεις επιπτώσεων δεν θα έπρεπε επ' ουδενί να επηρεάζουν τον προσδιορισμό επιστημονικών κριτηρίων που αφορούν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη ή τις επιπτώσεις ορισμένων ουσιών στην υγεία·

5.  καταδικάζει ως έωλες και ανούσιες τις απόπειρες της Επιτροπής να καθυστερήσει την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει των Συνθηκών, εξαρτώντας την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων από τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων μη απαιτούμενης από τον νόμο, και δίνοντας προτεραιότητα στα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

6.  επισημαίνει και περαιτέρω παράβαση των Συνθηκών από πλευράς της Επιτροπής, καθόσον η Επιτροπή δεν έχει λάβει όλα τα μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

7.  καταθέτει πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση μομφής στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής και να τους κοινοποιήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια επί της εν λόγω πρότασης μομφής.

(1)

ΕΕ L 167, 27.6.2012, σ. 1.

(2)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, επί της υπόθεσης T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309, 24.11.2009, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου