EPÄLUOTTAMUSLAUSE-ESITYS EUROOPAN KOMISSIOLLE
PDF 264kWORD 69k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016

työjärjestyksen 119 artiklan mukaisesti


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, * Allekirjoitus peruttu

Euroopan parlamentin epäluottamuslause Euroopan komissiolle (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion(2), jossa Ruotsin kuningaskunta, muun muassa Euroopan parlamentin tukemana, nosti laiminlyöntikanteen komissiota vastaan, koska komissio oli jättänyt hyväksymättä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 265 ja 266 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 8 kohdan ja SEUT:n 234 artiklan,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 22. maaliskuuta 2016 päivätyn, Euroopan parlamentin puhemiehelle osoitetun kirjeen ((2016)1416502),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 119 artiklan,

A.  toteaa, että asetus (EU) N:o 528/2012 perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen sen varmistamiseksi, että tehoaineiden ja biosidivalmisteiden valmistuksesta ja asettamisesta saataville markkinoilla ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai sellaisia vaikutuksia ympäristöön, joita ei voida hyväksyä;

B.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti komission piti viimeistään 13. joulukuuta 2013 antaa delegoituja säädöksiä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien tieteellisten kriteerien määrittämiseksi;

C.  toteaa, että komissio ei ole antanut edellä mainittuja delegoituja säädöksiä ennen 13. joulukuuta 2013 eikä sen jälkeen;

D.  toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin päätti 16. joulukuuta 2015 antamassaan tuomiossa, että komissiolla oli selkeä, täsmällinen ja ehdoton velvoite, jonka mukaan delegoidut säädökset edellä mainittujen tieteellisten kriteerien määrittämiseksi oli hyväksyttävä 13. joulukuuta 2013 mennessä;

E.  toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi komission esittämät erityiset oikeudelliset perustelut, joissa se perusteli laiminlyöntiään, ja päätti tuomion 74 kohdassa yksiselitteisesti, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 mikään säännös ei edellytä tieteellisten riskiperusteisten kriteerien vaikutustenarviointia;

F.  toteaa, että Euroopan parlamentin täysistunnossa 2. helmikuuta 2016 komissio edustajanaan komission jäsen Vytenis Povilas Andriukaitis ilmoitti, että vaikutustenarviointi toimii hyödyllisenä ja jopa elintärkeänä välineenä ohjaamassa komission tulevaa päätöstä kriteereistä ja että komissio aikoi esittää ensiksikin täytäntöönpanoasetuksen, joka sisältää kasvinsuojeluaineasetuksen ja niin sanotun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluviin kemiallisiin aineisiin sovellettavat kriteerit, ja toiseksi delegoidun säädöksen, joka sisältää biosidivalmisteasetuksen mukaisesti sovellettavat kriteerit;

G.  toteaa, että puheenjohtaja Juncker vahvisti edellä mainitussa, 22. maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään Euroopan parlamentin puhemiehelle komission aikomuksen pyytää ensin sääntelyntarkastelulautakunnan kantaa vaikutustenarviointiin, vaikka unionin yleinen tuomioistuin oli todennut, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 mikään säännös ei edellytä tieteellisten riskiperusteisten kriteerien vaikutustenarviointia;

H.  katsoo, että kyseiset toteamukset vahvistavat asetuksen (EU) N:o 528/2012 ja unionin yleisen tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jatkuvan ja toistuvan rikkomisen;

I.  toteaa, että SEUT:n 266 artiklassa määrätään seuraavasti: ”Toimielimen, elimen tai laitoksen, jonka säädös on julistettu mitättömäksi tai jonka laiminlyönti on julistettu perussopimusten vastaiseksi, on toteutettava Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.”;

J.  katsoo näin ollen, että tällaiset toistuvat laiminlyönnit ovat selvästi perussopimusten rikkomista;

1.  pitää valitettavana, että komissio ei ole täyttänyt velvoitettaan antaa delegoituja säädöksiä, mitä asetuksessa (EU) N:o 528/2012 edellytetään;

2.  muistuttaa, että komission tehtävänä oli määrittää tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevat tieteelliset kriteerit, kun taas komission 19. toukokuuta 2015 julkaisemien paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaan vaikutustenarviointien tarkoitus on kerätä todisteita sen arvioimiseksi, onko unionin tuleva lainsäädäntä- tai muu toiminta perusteltua ja kuinka se voidaan parhaiten toteuttaa haluttujen toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

3.  katsoo, että ei voida hyväksyä, että vielä unionin yleisen tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeenkään komissio ei ole antanut delegoituja säädöksiä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien tieteellisten kriteerien määrittämiseksi;

4.  katsoo, että vaikutustenarvioinneissa selvitetyillä toimintavaihtoehdoilla ei saisi olla minkäänlaista roolia eriteltäessä hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia tai tiettyjen aineiden terveysvaikutuksia koskevia tieteellisiä kriteerejä;

5.  pitää tarkoituksettomina ja näennäisinä komission pyrkimyksiä viivyttää delegoitujen säädösten antamista, mikä on sille perussopimuksissa annettujen velvoitteiden vastaista, kun se asettaa ehdoksi näiden velvoitteiden täyttämiselle sellaisen vaikutustenarvioinnin suorittamisen, jota lainsäädännössä ei edellytetä, ja asettaa etusijalle täytäntöönpanotoimenpiteet, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009(3) kasvinsuojeluaineista;

6.  korostaa, että komissio on muullakin tavoin rikkonut perussopimuksia, koska se ei ole toteuttanut kaikkia toimenpiteitä unionin yleisen tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi;

7.  antaa komissiolle epäluottamuslauseen;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän epäluottamuslauseen ja antamaan epäluottamuslause-esityksestä täysistunnossa toimitetun äänestyksen tuloksen tiedoksi neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle.

(1)

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

Yleisen tuomioistuimen tuomio 16. joulukuuta 2015, asiassa T-521/14, Ruotsi v. komissio, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21. lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö