SIŪLYMAS PAREIKŠTI NEPASITIKĖJIMĄ EUROPOS KOMISIJA
PDF 490kWORD 74k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

pagal Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnį


- (2016/1594(RSP))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen,* Atsiėmė parašus

Europos Parlamento siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Europos Komisija (2016/1594(RSP))  
B8-0621/2016/rev.

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminio organo, sprendimą byloje T-521/14 Švedija prieš Komisiją(2), kurioje Švedijos Karalystė, remiama, inter alia, Europos Parlamento, pateikė ieškinį Komisijai dėl to, kad ji nepriėmė deleguotųjų aktų, kuriuose būtų išdėstyti konkretūs moksliniai kriterijai, kuriais remiantis nustatomos endokrininę sistemą ardančios savybės,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į SESV 265 ir 266 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 8 dalį ir SESV 234 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio 2016 m. kovo 22 d. laišką ((2016)1416502) Europos Parlamento Pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnį,

A.  kadangi Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 yra grindžiamas atsargumo principu ir juo siekiama užtikrinti, kad dėl veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų gamybos ir tiekimo rinkai nebūtų padarytas neigiamas poveikis žmonių ar gyvūnų sveikatai ar nepriimtinas poveikis aplinkai;

B.  kadangi vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 528/2012 Komisija turėjo ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nurodyti moksliniai kriterijai, skirti aktyviųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

C.  kadangi Komisija nei iki 2013 m. gruodžio 13 d., nei vėliau nepriėmė minėtų deleguotųjų aktų;

D.  kadangi Bendrasis Teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendime nusprendė, kad Komisija turėjo aiškią, tikslią ir besąlyginę pareigą ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyti pirmiau minėti moksliniai kriterijai;

E.  kadangi Bendrasis Teismas atmetė Komisijos pateiktą konkretų teisinį argumentavimą siekiant pateisinti Komisijos neveikimą ir savo sprendimo 74 punkte aiškiai nusprendė, kad nei viena Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata nereikalaujama atlikti mokslinių rizika grindžiamų kriterijų poveikio vertinimo;

F.  kadangi 2016 m. vasario 2 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje Komisija, kuriai atstovavo Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis, pareiškė, kad poveikio vertinimas „yra naudinga ir net būtina priemonė, kuria vadovaujamasi dėl būsimo sprendimo dėl kriterijų“, ir kad be to, Komisija ketino pristatyti „pirmiausia, įgyvendinimo reglamentą, kuriame būtų nustatyti kriterijai, taikytini cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas Augalų apsaugos produktų reglamentas ir vadinamoji reguliavimo procedūra su tikrinimu. Paskui, deleguotąjį aktą, kuriame būtų nustatyti pagal Biocidinių produktų reglamentą taikytini kriterijai“;

G.  kadangi Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris pirmiau minėtame 2016 m. kovo 22 d. laiške Europos Parlamento Pirmininkui patvirtino kad Komisija pirmiausia ketina gauti Reglamentavimo patikros valdybos nuomonę dėl poveikio vertinimo, neatsižvelgiant į tai, kad Bendrasis Teismas nurodė, jog nei viena Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata nereikalaujama atlikti mokslinių rizika grindžiamų kriterijų poveikio vertinimo;

H.  kadangi šie pareiškimai yra nesiliaujančių, nuolatinių ir pakartotinių Reglamento (ES) Nr. 528/2012 ir Bendrojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo pažeidimų patvirtinimas;

I.  kadangi SESV 266 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatyta: „Institucija, įstaiga ar organas, kurio aktas buvo paskelbtas negaliojančiu arba kurio neveikimas pripažintas prieštaraujančiu šiai Sutarčiai, privalo imtis būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti“;

J.  kadangi dėl šios priežasties toks pakartotinas prievolių nesilaikymas yra aiškus Sutarčių pažeidimas;

1.  apgailestauja, kad Komisija nesilaikė savo įsipareigojimo priimti deleguotuosius aktus, kaip reikalaujama Reglamentu (ES) Nr. 528/2012;

2.  primena, kad Komisija privalėjo nurodyti mokslinius kriterijus, kuriais būtų nustatomos aktyviųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančios savybės, o remiantis 2015 m. gegužės 19 d. Komisijos Geresnio reglamentavimo gairėmis poveikio vertinimų vaidmuo yra rinkti įrodymus siekiant įvertinti, ar būsimas Sąjungos teisėkūros procedūra priimamas aktas arba su teisėkūros procedūra nesusijusi priemonė yra pagrįsta ir kaip tokią priemonę parengti geriausiai, kad būtų pasiekti norimi politikos tikslai;

3.  mano, kad yra nepriimtina, jog, net Bendrajam Teismui 2015 m. gruodžio 16 d. priėmus sprendimą, Komisija nepriėmė deleguotųjų aktų, kuriuose būtų išdėstyti konkretūs moksliniai kriterijai, skirti aktyviųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

4.  mano, kad poveikio vertinimų metu nustatytos politikos galimybės jokiais atvejais neturėtų turėti įtakos nustatant mokslinius kriterijus, susijusius su endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis arba tam tikrų medžiagų poveikiu sveikatai;

5.  smerkia melagingas ir beprasmes Komisijos pastangas uždelsti deleguotųjų aktų priėmimą pažeidžiant Sutartyse nustatytas savo pareigas, šias pareigas vykdyti tik atlikus poveikio vertinimą, kuris yra nereikalingas pagal teisės aktus, ir pirmenybę teikiant įgyvendinimo priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009(3) dėl augalų apsaugos produktų;

6.  atkreipia dėmesį į dar vieną Komisijos padarytą Sutarčių pažeidimą – ji nesiėmė jokių priemonių, kad įgyvendintų Bendrojo Teismo sprendimą;

7.  pareiškia nepasitikėjimą Komisija;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šį siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Tarybos pirmininkui ir Komisijos pirmininkui bei informuoti juos apie balsavimo dėl šio siūlymo plenariniame posėdyje rezultatus.

(1)

OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)

2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas Švedija prieš Komisiją, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika