WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
PDF 493kWORD 77k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

złożony zgodnie z art. 119 Regulaminu


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

 

 

* Podpisy wycofano

Wniosek Parlamentu Europejskiego o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016/rev.

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych(1),

–  uwzględniając wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie T-521/14, Szwecja przeciwko Komisji(2), w której Królestwo Szwecji, przy poparciu m.in. Parlamentu Europejskiego, wniosło przeciwko Komisji skargę na powstrzymanie się przez Komisję od przyjęcia aktów delegowanych ustalających naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 265 i 266 TFUE,

–  uwzględniając art. 17 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 234 TFUE,

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera ((2016)1416502) z dnia 22 marca 2016 r. skierowane do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,

–  uwzględniając art. 119 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 528/2012 opiera się na zasadzie ostrożności i jego celem jest zapewnienie, aby wytwarzanie i udostępnianie na rynku substancji czynnych i produktów biobójczych nie miało skutków w postaci szkodliwego działania na zdrowie ludzi lub zwierząt ani niepożądanego działania na środowisko;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 Komisja była zobowiązana do przyjęcia w terminie do 13 grudnia 2013 r. aktów delegowanych ustalających naukowe kryteria określania właściwości substancji czynnych i środków biobójczych powodujących zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego;

C.  mając na uwadze, że Komisja nie przyjęła wyżej wymienionych aktów delegowanych ani przed 13 grudnia 2013 r., ani po tym terminie;

D.  mając na uwadze, że Sąd uznał w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r., że na Komisji ciążył wyraźny, konkretny i bezwarunkowy obowiązek przyjęcia aktów delegowanych ustalających wyżej wymienione naukowe kryteria nie później niż w dniu 13 grudnia 2013 r.;

E.  mając na uwadze, że Sąd odrzucił argument prawny przedstawiony przez Komisję na uzasadnienie zaniechania działania oraz w punkcie 74 swojego wyroku orzekł jednoznacznie, że żaden przepis rozporządzenia (UE) nr 528/2012 nie wymaga przeprowadzenia oceny skutków w odniesieniu do naukowych kryteriów opartych na ocenie ryzyka;

F.  mając na uwadze, że na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 2 lutego 2016 r. Komisja, reprezentowana przez komisarza Vytenisa Povilasa Andriukaitisa, ogłosiła, że ocena skutków „stanowi użyteczne, a nawet niezbędne narzędzie wspomagające przy podejmowaniu przez nią przyszłych decyzji w sprawie kryteriów” oraz że Komisja zamierza przedstawić „po pierwsze, rozporządzenie wykonawcze zawierające kryteria mające zastosowanie do substancji chemicznych objętych zakresem rozporządzania dotyczącego środków ochrony roślin oraz tzw. procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą; oraz po drugie, akt delegowany zawierający kryteria mające zastosowanie na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych”;

G.  mając na uwadze, że przewodniczący Juncker potwierdził w wyżej wymienionym piśmie z dnia 22 marca 2016 r., iż Komisja zamierza najpierw zasięgnąć opinii Rady ds. Kontroli Regulacyjnej w sprawie oceny skutków, mimo że zgodnie z orzeczeniem Sądu żaden przepis rozporządzenia (UE) nr 528/2012 nie wymaga przeprowadzenia oceny skutków w odniesieniu do naukowych kryteriów opartych na ocenie ryzyka;

H.  mając na uwadze, że oświadczenia te stanowią potwierdzenie ciągłych i stale powtarzających się naruszeń rozporządzenia (UE) nr 528/2012 oraz wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że art. 266 akapit pierwszy TFUE stanowi, co następuje: „w przypadku orzeczenia o nieważności aktu przyjętego przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną lub stwierdzenia, iż zaniechanie przez nią działania jest sprzeczne z Traktatami, jest ona zobowiązana do podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”;

J.  mając na uwadze, że takie wielokrotne niezastosowanie się do przepisów stanowi oczywiste naruszenie Traktatów;

1.  ubolewa, że Komisja nie wywiązała się z obowiązku przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 528/2012;

2.  przypomina, że na Komisji spoczywał obowiązek ustalenia naukowych kryteriów określania właściwości substancji czynnych i środków biobójczych powodujących zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego, podczas gdy zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa, które opublikowano 19 maja 2015 r., ocena skutków służy zebraniu dowodów pozwalających ocenić, czy przyszłe działania ustawodawcze lub nieustawodawcze Unii są uzasadnione, oraz w jaki sposób można najlepiej opracować takie działania w celu osiągnięcia pożądanych celów polityki;

3.  uważa za niedopuszczalne, że nawet po wydaniu wyroku skazującego przez Sąd w dniu 16 grudnia 2015 r. Komisja nie przyjęła aktów delegowanych ustalających naukowe kryteria określania właściwości substancji czynnych i środków biobójczych powodujących zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego;

4.  uważa, że warianty strategiczne ustalone w wyniku ocen skutków nie powinny w żadnym razie mieć wpływu przy ustalaniu naukowych kryteriów dotyczących właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub skutków w postaci działania określonych substancji na zdrowie;

5.  zdecydowanie potępia jako błędne i bezcelowe próby opóźniania przyjęcia aktów delegowanych przez Komisję, która nie dopełniła swoich obowiązków wynikających z Traktatów, uzależniając ich wykonanie od przeprowadzenia oceny skutków, której nie wymagają przepisy, oraz traktując priorytetowo środki wykonawcze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009(3) dotyczącym środków ochrony roślin;

6.  zwraca uwagę na dalsze naruszenia Traktatów przez Komisję związane z niepodjęciem przez nią wszystkich działań w celu zastosowania się do wyroku Sądu;

7.  uchwala wotum nieufności dla Komisji;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego wniosku o wotum nieufności, jak również do poinformowania przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji o wyniku głosowania nad tym wnioskiem na posiedzeniu plenarnym.

(1)

Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)

Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2015 r., Szwecja przeciwko Komisji, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności