MOȚIUNE DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA COMISIEI EUROPENE
PDF 418kWORD 79k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

depusă în conformitate cu articolul 119 din Regulamentul de procedură


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurențiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

 

 

* Semnături retrase

Moțiune de cenzură a Parlamentului European împotriva Comisiei Europene (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016/rev.

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide(1),

–  având în vedere hotărârea pronunțată de Tribunal, organ jurisdicțional al Curții de Justiție a Uniunii Europene, în 16 decembrie 2015, în cauza T-521/14, Suedia/Comisia(2), în care Regatul Suediei, susținut de, printre alții, Parlamentul European, a introdus o acțiune împotriva Comisiei Europene în constatarea abținerii de a adopta acte delegate prin care să se stabilească criteriile științifice concrete de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 265 și 266 din TFUE,

–  având în vedere articolul 17 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 234 din TFUE,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker ((2016)1416502) din 22 martie 2016, adresată Președintelui Parlamentului European,

–  având în vedere articolul 119 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul (UE) nr. 528/2012 are la bază principiul precauției pentru a garanta faptul că fabricarea și punerea la dispoziție pe piață a substanțelor active și a produselor biocide nu conduce la efecte dăunătoare asupra sănătății oamenilor sau a animalelor sau la efecte inacceptabile asupra mediului;

B.  întrucât, potrivit Regulamentului (UE) nr. 528/2012, s-a solicitat Comisiei ca, până cel târziu la 13 decembrie 2013, să adopte acte delegate care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

C.  întrucât Comisia nu a adoptat actele delegate sus-menționate, nici înainte, nici după 13 decembrie 2013;

D.  întrucât Tribunalul a decis, în hotărârea sa din 16 decembrie 2015, că Comisia dispunea de o obligație clară, precisă și necondiționată să adopte acte delegate de stabilire a criteriilor științifice menționate anterior până cel târziu la 13 decembrie 2013;

E.  întrucât Tribunalul a respins un argument juridic specific invocat de Comisie pentru a-și justifica abținerea de a acționa și, la punctul 74 din această hotărâre, a stabilit fără echivoc că nicio dispoziție din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu necesită o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri;

F.  întrucât, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din 2 februarie 2016, Comisia, reprezentată de Vytenis Povilas Andriukaitis, membru al Comisiei, a anunțat că o evaluare a impactului „acționează ca un instrument util și chiar indispensabil pentru orientarea propriei decizii viitoare cu privire la criterii” și, în plus, că Comisia intenționa să prezinte „în primul rând, un regulament de punere în aplicare care prevede criteriile care vor fi aplicate substanțelor chimice care intră sub incidența Regulamentului privind produsele fitosanitare și în cadrul așa-numitei „proceduri PRAC” (procedura de reglementare cu control). În al doilea rând, un act delegat care să conțină criterii aplicabile în temeiul Regulamentului privind produsele biocide”;

G.  întrucât președintele Juncker a confirmat, în scrisoarea menționată anterior din 22 martie 2016 adresată Președintelui Parlamentului European, intenția Comisiei de a solicita, în prealabil, avizul Comitetului de analiză a reglementării cu privire la evaluarea impactului, chiar dacă Tribunalul stabilise că nicio dispoziție din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu impune o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri;

H.  întrucât aceste declarații reprezintă o confirmare a unei încălcări continue, constante și repetate a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și a hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015;

I.  întrucât articolul 266 primul paragraf din TFUE prevede că: „ Instituția, organul, oficiul sau agenția emitentă a actului anulat sau a cărei abținere a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile impuse de executarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene”;

J.  întrucât, prin urmare, o astfel de nerespectare repetată reprezintă o încălcare evidentă a tratatelor,

1.  regretă faptul că Comisia nu a respectat obligația sa de a adopta acte delegate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

2.  reamintește că era obligația Comisiei să specifice criteriile științifice de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide, în timp ce, în conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare ale Comisiei din 19 mai 2015, rolul evaluărilor de impact este de a colecta dovezi pentru a evalua dacă acțiunea viitoare a UE, legislativă sau nelegislativă, este justificată, precum și modul în care aceste acțiuni pot fi cel mai bine concepute pentru a atinge obiectivele politice dorite;

3.  consideră inacceptabil faptul că, chiar și după o condamnare prin hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2015, Comisia s-a abținut să adopte acte delegate prin care să se stabilească criteriile științifice concrete de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

4.  consideră că opțiunile de politică identificate în evaluările de impact nu ar trebui în niciun caz să joace un rol în identificarea unor criterii științifice referitoare la proprietăți care afectează sistemul endocrin sau impactul anumitor substanțe asupra sănătății;

5.  stigmatizează drept false și neinteligente încercările Comisiei de a amâna adoptarea actelor delegate, aceasta încălcându-și obligațiile în temeiul tratatelor, subordonând îndeplinirea acestor sarcini efectuării unei evaluări a impactului care nu este prevăzută de legislație și acordând prioritate măsurilor de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(3) privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare;

6.  subliniază încă o încălcare a tratatelor de către Comisie, în măsura în care Comisia nu a luat toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Tribunalului;

7.  cenzurează Comisia;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta moțiune de cenzură și de a notifica rezultatul votului din ședința plenară privind prezenta moțiune Președintelui Consiliului și Președintelui Comisiei.

(1)

JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)

Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2015, Suedia/Comisia, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Regulamentul (CE) nr . 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate