PREDLOG NEZAUPNICE EVROPSKI KOMISIJI
PDF 406kWORD 75k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

v skladu s členom 119 Poslovnika


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis)*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

 

 

* umaknili svoj podpis

Predlog nezaupnice Evropskega parlamenta Evropski komisiji (2016/1594(MOC))  
B8‑0621/2016/rev.

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov(1),

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14, Švedska/Komisija(2), v okviru katere je Kraljevina Švedska, ki jo je med drugimi podpiral tudi Evropski parlament, tožila Komisijo, ker ni sprejela delegiranih aktov v zvezi s posebnimi znanstvenimi merili za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev,

–  ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju členov 265 in 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 17(8) Pogodbe o Evropski uniji in člena 234 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju pisma predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja ((2016)1416502) z dne 22. marca 2016, naslovljenega na predsednika Evropskega parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 119 Poslovnika,

A.  ker Uredba (EU) št. 528/2012 temelji na previdnostnem načelu, pri čemer je njen cilj zagotoviti, da proizvodnja in dostopnost aktivnih snovi in biocidnih proizvodov na trgu ne bi imeli škodljivih učinkov na zdravje človeka ali živali ali nesprejemljivih vplivov na okolje;

B.  ker bi morala Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 najpozneje do 13. decembra 2013 sprejeti delegirane akte v zvezi z znanstvenimi merili za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev pri aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih;

C.  ker Komisija še ni sprejela navedenih delegiranih aktov, in sicer ne pred 13. decembrom 2013 in ne po tem datumu;

D.  ker je Splošno sodišče v sodbi z dne 16. decembra 2015 odločilo, da je bila jasna, natančna in brezpogojna obveznost Komisije, da najpozneje do 13. decembra 2013 sprejme delegirane akte v zvezi z navedenimi znanstvenimi merili;

E.  ker je Splošno sodišče zavrnilo poseben pravni argument Komisije, na podlagi katerega je poskušala upravičiti svoje nedelovanje, in v odstavku 74 svoje sodbe nedvoumno razsodilo, da ni v nobeni določbi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 zahtevana ocena učinka znanstvenih meril na podlagi tveganja;

F.  ker je Komisija, ki jo je zastopal komisar Vytenis Povilas Andriukaitis, na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2016 razglasila, da je ocena učinka koristno in celo bistveno orodje, ki usmerja prihodnje odločitve Komisije v zvezi z merili, in da namerava najprej predstaviti izvedbeno uredbo z merili, ki se bodo uporabljala za kemične snovi, ki jih zajemata uredba o fitofarmacevtskih sredstvih in postopek Odbora za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance. Poleg tega naj bi Komisija sprejela tudi delegirani akt z merili, ki bi se uporabljala v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih;

G.  ker je predsednik Juncker v zgoraj omenjenem pismu z dne 22. marca 2016 predsedniku Evropskega parlamenta potrdil namero Komisije, da bo najprej zahtevala mnenje Odbora za regulativni nadzor o oceni učinka, čeprav je Splošno sodišče navedlo, da ni v nobeni določbi iz Uredbe (EU) št. 528/2012 zahtevana ocena učinka znanstvenih meril na podlagi tveganja;

H.  ker te izjave potrjujejo nenehno, dosledno in ponavljajočo se kršitev Uredbe (EU) št. 528/2012 ter sodbe Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2015;

I.  ker prvi odstavek člena 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa: „Institucija, organ, urad ali agencija, katere akt je bil razglašen za ničnega ali ki je z opustitvijo ukrepanja kršila Pogodbi, mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije“;

J.  ker v skladu z navedenim odstavkom ponavljajoče se neupoštevanje pomeni jasno kršitev Pogodb;

1.  obžaluje, da Komisija ni izpolnila svoje obveznosti sprejetja delegiranih aktov v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012;

2.  opozarja na obveznost Komisije, da mora določiti znanstvena merila za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev pri aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih, medtem ko je v skladu s smernicami Komisije za boljše pravno urejanje z dne 19. maja 2015 vloga ocen učinka zbrati dokaze za oceno, ali so prihodnji zakonodajni ali nezakonodajni ukrepi Unije upravičeni ter kako se lahko ti ukrepi čim bolje oblikujejo, da bi z njimi dosegli želene cilje politike;

3.  meni, da je nesprejemljivo, da Komisija celo po obsodbi v sodbi Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2015 ni sprejela delegiranih aktov v zvezi z znanstvenimi merili za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev pri aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih;

4.  meni, da možnosti politike, opredeljene v ocenah učinka, v nobenem primeru ne bi smele imeti vloge pri določitvi znanstvenih meril v zvezi z lastnostmi endokrinih motilcev ali vplivom nekaterih snovi na zdravje;

5.  označuje poskuse Komisije, da bi odložila sprejetje delegiranih aktov, kot nesmiselne in nepremišljene, pri čemer krši svoje dolžnosti iz Pogodb ter podreja njihovo izpolnjevanje izvedbi ocene učinka, ki v skladu z zakonodajo ni potrebna, hkrati pa daje prednost izvedbenim ukrepom iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(3) o fitofarmacevtskih sredstvih;

6.  opozarja, da Komisija dodatno krši Pogodbi, saj ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe Splošnega sodišča;

7.  izreka nezaupnico Komisiji;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj ta predlog nezaupnice ter obvestilo o rezultatu glasovanja o tem predlogu na plenarnem zasedanju posreduje predsedniku Sveta in predsedniku Komisije.

(1)

UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)

Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2015, Švedska/Komisija, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov