FÖRSLAG TILL MISSTROENDEFÖRKLARING MOT EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PDF 268kWORD 69k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016

i enlighet med artikel 119 i arbetsordningen


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, * underskrifterna tillbakadragna

Europaparlamentets misstroendeförklaring mot kommissionen (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(1),

–  med beaktande av tribunalens dom vid Europeiska unionens domstol av den 16 december 2015 i mål T-521/14, Sverige mot kommissionen, där Sverige med stöd av bl.a. Europaparlamentet väckte talan mot kommissionen(2) för underlåtenhet att anta delegerade akter som innehåller specifika vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper,

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 265 och 266 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 17.8 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 234 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av skrivelsen från kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ((2016)1416502) av den 22 mars 2016 till Europaparlamentets talman,

–  med beaktande av artikel 119 i arbetsordningen, och av följande skäl,

A.  Förordning (EU) nr 528/2012 bygger på försiktighetsprincipen och syftar till att säkerställa att tillverkning och tillhandahållande på marknaden av verksamma ämnen och biocidprodukter inte medför skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller oacceptabla effekter på miljön.

B.  Enligt förordning (EU) nr 528/2012 skulle kommissionen, senast den 13 december 2013, anta delegerade akter som närmare anger vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

C.  Kommissionen har varken före eller efter den 13 december 2013 antagit de ovan nämnda delegerade akterna.

D.  Tribunalen fastslog i sin dom av den 16 december 2015 att kommissionen hade en tydlig, precis och ovillkorlig skyldighet att anta delegerade akter för att fastställa ovan nämnda vetenskapliga kriterier senast den 13 december 2013.

E.  Tribunalen avvisade ett särskilt juridiskt argument som kommissionen framförde för att förklara varför den inte hade agerat, och fastslog klart och tydligt i punkt 74 i sin dom att ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 528/2012 kräver en konsekvensbedömning av vetenskapliga riskbaserade kriterier.

F.  Vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 2 februari 2016 aviserade kommissionen, som företräddes av Vytenis Povilas Andriukaitis, ledamot av kommissionen, att en konsekvensbedömning fungerar som ett användbart och till och med oumbärligt verktyg för att ge vägledning i det framtida beslut om kriterierna, och att kommissionen dessutom hade för avsikt att först lägga fram en genomförandeförordning med de kriterier som ska tillämpas på de kemiska ämnen som omfattas av växtskyddsmedelsförordningen och av det så kallade det föreskrivande förfarandet med kontroll, och därefter en delegerad akt med de kriterier som är tillämpliga enligt biocidförordningen.

G.  Ordförande Juncker bekräftade i sin ovan nämnda skrivelse av den 22 mars 2016 till Europaparlamentets talman kommissionens avsikt att först begära ett yttrande från nämnden för lagstiftningskontroll om konsekvensbedömningen, trots att tribunalen hade fastslagit att ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 528/2012 kräver en konsekvensbedömning av vetenskapliga riskbaserade kriterier.

H.  Dessa uttalanden visar på en fortsatt, konstant och upprepad överträdelse av förordning (EU) nr 528/2012 och av tribunalens dom av den 16 december 2015.

I.  Den första punkten i artikel 266 i EUF-fördraget lyder: ”Den institution, det organ eller den byrå vars rättsakt har förklarats ogiltig eller vars underlåtenhet att agera har förklarats strida mot fördragen ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen”.

J.  En sådan upprepad brist på efterlevnad utgör således en tydlig överträdelse av fördragen.

1.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har fullgjort sin skyldighet att anta delegerade akter i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012.

2.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens skyldighet var att närmare ange de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter, och enligt kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning av den 19 maj 2015 är poängen med konsekvensbedömningar att samla bevis för att bedöma huruvida framtida lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder från unionens sida är motiverade och hur sådana åtgärder kan utformas på bästa sätt för att nå de önskade politiska målen.

3.  Europaparlamentet anser det oacceptabelt att kommissionen, till och med efter tribunalens dom av den 16 december 2015, inte har antagit delegerade akter som innehåller specifika vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

4.  Europaparlamentet anser att de policyalternativ som identifierats i konsekvensbedömningarna under inga omständigheter bör ha betydelse vid fastställandet av vetenskapliga kriterier för hormonstörande egenskaper eller vissa ämnens effekter på hälsan.

5.  Europaparlamentet kritiserar kommissionens oseriösa och meningslösa försök att förhala antagandet av delegerade akter genom att låta fullföljandet av sina skyldigheter enligt fördragen vara betingat av en konsekvensbedömning, som inte är något lagstadgat krav, och genom att prioritera genomförandeåtgärderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009(3) om växtskyddsmedel.

6.  Europaparlamentet framhåller att kommissionen dessutom har gjort sig skyldig till ännu en överträdelse av fördragen genom att inte vidta alla åtgärder för att följa domen.

7.  Europaparlamentet riktar en misstroendeförklaring mot kommissionen.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna misstroendeförklaring till rådets ordförande och kommissionens ordförande och underrätta dem om resultatet av omröstningen om denna i kammaren.

(1)

EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

Tribunalens dom av den 16 december 2015, Sverige mot kommissionen, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy