Процедура : 2016/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0623/2016

Внесени текстове :

B8-0623/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0233

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 525kWORD 108k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0623/2016
19.5.2016
PE582.644v01-00
 
B8-0623/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))


Аксел Фос, Моника Холмайер, Михал Бони, Роберта Мецола, Естебан Гонсалес Понс, Анна Мария Кораца Билд от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))  
B8-0623/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 6, 7, 8, 11, 16, 47 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (наричана по-долу „Директивата за защита на личните данни“)(1),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричана по-долу„ Общ регламент относно защитата на данните“); като взе предвид също така Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(3),

–  като взе предвид Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 г. (решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот)

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно възстановяването на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ (СОМ(2013)0846),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно функционирането на „сферата на неприкосновеност на личния живот“ („Safe Harbour“) от гледна точка на гражданите на ЕС и дружествата, установени в ЕС (съобщението относно сферата на неприкосновеност на личния живот) (COM(2013)0847),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. по Дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 6 ноември 2015 г. относно предаването на лични данни от ЕС на Съединените американски щати съгласно Директива 95/46/ЕО след решението на Съда по дело C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  като взе предвид изявлението на работната група по член 29 относно последствията от решението по дело Schrems от 3 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид Закона за съдебната защита от 2015 г., който беше подписан от президента Обама на 24 февруари 2016 г. (H.R.1428),

–  като взе предвид Закона на САЩ от 2015 г. за свободата(4),

–  като взе предвид реформите във връзка с разузнавателните дейности на САЩ чрез прехващане на сигнали, предвидени в президентски изпълнителен указ 28 (PPD-28)(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 29 февруари 2016 г., озаглавено „Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции“ (COM(2016)0117),

–  като взе предвид Становище 01/2016 от 13 април 2016 г. на Работната група по член 29 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че защитата на личните данни, зачитането на личния живот и на тайната на съобщенията, правото на сигурност, правото на получаване и разпространяване на информация и правото на стопанска инициатива са основни права, които трябва да се подкрепят и да се поддържа равновесие между тях във и от ЕС съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че ограничения на тези основни права могат да бъдат налагани само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от ЕС цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора; като има предвид, че рамката на ЕС за защитата на основните права и преследването на цели от общ интерес непрекъснато се развива;

В.  като има предвид, че икономиките на ЕС и на САЩ формират над 50% от световния БВП, 25% от световния износ и над 30% от световния внос; като има предвид, че икономическите отношения между ЕС и САЩ са с най-висока стойност в света, като общият размер на трансатлантическия търговски обмен през 2014 г. се оценява на 1,09 билиона щатски долара в сравнение с общ размер на търговския обмен на САЩ с Канада и Китай на стойност съответно 741 и 646 милиарда щатски долара;

Г.  като има предвид, че трансатлантическите инвестиционни отношения също са най-мащабните в света, като общият размер на средствата, които САЩ са инвестирали в Европа и Европа е инвестирала в САЩ, е около 4 билиона щатски долара;

Д.  като има предвид, че потоците от данни между САЩ и ЕС, при около 15 терабита в секунда, са подчертано най-обемните в света – приблизително с 55% по-значими спрямо потоците от данни между САЩ и Азия и с 40% спрямо потоците от данни между САЩ и Латинска Америка;

Е.  като има предвид, че способността за достъп, натрупване и трансфер на данни през границите е свързана с глобализацията на интернет; като има предвид също така, че обемът на трансатлантическите потоци от данни отразява навлизането на интернет в САЩ и ЕС, което е около 85% в САЩ и 90% в ЕС, и значението на данните за подкрепата и способстването на двустранните икономически отношения;

Ж.  като има предвид, че свободните трансгранични потоци от данни между САЩ и ЕС са от първостепенно значение за търговията и инвестициите на САЩ и ЕС, тъй като потребителите от двете страни на Атлантическия океан все повече използват интернет при закупуването на стоки и услуги съответно от САЩ или ЕС, трансатлантическите сделки и услуги между стопански субекти са факт, свободното движение на данни за вътрешно ползване в дружествата е ежедневно явление, а инвестициите в центрове за данни, които осигуряват достъп до изчисленията в облак в САЩ и ЕС разчитат на трансграничните потоци от данни;

З.  като има предвид, че трансатлантическите потоци от данни създават също така възможности за САЩ и за ЕС за разширяване на търговията и инвестициите в развиващия се свят, тъй като достъпът до интернет се разпространява в световен мащаб, което подчертава възможностите за растеж на онлайн международната търговия и необходимостта от свободни потоци от данни;

И.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са основна движеща сила както за икономиката на ЕС, така и за икономиката на САЩ, и са най-големият източник на заетост; като има предвид също, че свободният поток от данни създаде нови възможности за МСП за участие в международната търговия и за по-добър достъп до нови пазари на други континенти;

Й.  като има предвид, че цифровизацията на икономиките на ЕС и на САЩ прави трансграничния поток на данни основен елемент с оглед на конкурентоспособността на предприятията на вътрешния пазар и в световен мащаб, и по-специално за предприятията в областта на електронната търговия; като има предвид също така, че САЩ и ЕС са най-големите нетни износители на доставяни по цифров път услуги в света;

К.  като има предвид, че през 2012 г. ЕС изнесе услуги, доставяни по цифров път, на стойност 465 милиарда щатски долара при внос за само 297 милиарда щатски долара, което води до търговски излишък в размер на 168 милиарда щатски долара; като има предвид, че през 2014 г. в САЩ внасяните от ЕС услуги, доставяни по цифров път, възлизат на 54% от целия двустранен внос на услуги;

Л.  като има предвид, че услугите, доставяни по цифров път, бяха катализатор за растежа на интернет икономиката в Европа с над 400 000 европейци, създаващи мобилни приложения, като по-общата икономика на мобилните приложения поддържаше 1,8 милиона работни места в ЕС през 2013 г. и приносът ѝ в икономиката на ЕС възлезе на 17,5 милиарда евро; като има предвид, че пазарът на приложения е световен цифров пазар;

М.  като има предвид, че Директивата на ЕС за защита на личните данни, приета през 1995 г., която урежда защитата на личните данни в ЕС, ще бъде заменена в близко бъдеще от Общия регламент относно защитата на данните; като има предвид, че съгласно Общия регламент относно защитата на данните предаването на лични данни от ЕС към трета държава може да се извършва само при определени условия, като констатация за адекватност, която е важен механизъм, който допуска предаване на лични данни на трета държава, ако Комисията счете, че държавата осигурява достатъчна степен на защита на неприкосновеността на личния живот;

Н.  като има предвид, че до момента следните страни/територии: Андора, Аржентина, Канада, Фарьорските острови, Гърнзи, остров Ман, Джърси, Уругвай, Израел, Швейцария и Нова Зеландия бяха признати за предоставящи адекватно равнище на защита на данните, докато САЩ, Канада и Австралия бяха признати за адекватни за целите на прехвърлянето на резервационни данни на пътниците;

О.  като има предвид, че на 26 юли 2000 г. Комисията призна принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и често задаваните въпроси, публикувани от Министерството на търговията на САЩ, като предоставящи адекватна защита за целите на предаването на лични данни от ЕС; като има предвид също така, че решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот допуска прехвърлянето на лични данни от ЕС на дружества в САЩ, които са приели принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“;

П.  като има предвид, че от 2014 г. ЕС и САЩ предоговарят рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот след изтичането на информация и разкритията на Едуард Сноудън и твърденията за масово електронно наблюдение на граждани на ЕС от програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ и за използването на данни, събрани от частни дружества от САЩ, с оглед на борба със загубата на доверие в ЕС по отношение на защитата на неприкосновеността на личните данни, предавани на САЩ;

Р.  като има предвид, че по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner Съдът на Европейския съюз заключи, че констатацията на Комисията в рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот, че САЩ осигурява адекватно равнище на защита на личните данни от ЕС, е невалидна, с което породи спешна необходимост от приключване на преговорите относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, за да се обезпечи правна сигурност за това по какъв начин личните данни следва да бъдат предавани от ЕС на САЩ;

С.  като има предвид, че след решението по делото Schrems Комисията поднови преговорите със САЩ за обновена рамка с оглед решаване на различните проблеми, изтъкнати от Съда на Европейския съюз; като има предвид също така, че Комисията и САЩ постигнаха съгласие по нова рамка за трансатлантическите потоци от данни на 2 февруари 2016 г., а именно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

Т.  като има предвид, че в своето Становище 01/2016 Работната група по член 29 приветства значителните подобрения, въведени с Щита за личните данни, в сравнение с решението за сферата на неприкосновеност на личния живот; като има предвид също така, че тя счете, в частност, че въвеждането на основни определения, механизмите, създадени, за да гарантират надзора на списъка по Щита за личните данни, и вече задължителните външни и вътрешни прегледи на спазването са положителна стъпка напред; като има предвид, че Работната група също така изрази сериозни опасения относно търговските аспекти, както и достъпа на публичните органи до данни, предадени по линия на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

У.  като има предвид, че процедурата за приемане на решение относно адекватността не предвижда официален и подходящ процес на консултации със заинтересованите страни, към които тя се прилага, и по-специално дружествата и МСП, за които въздействието е значително;

Ф.  като има предвид, че Законът на САЩ за съдебната защита, който предоставя на европейските граждани и на гражданите на други съюзници на САЩ правото на преразглеждане и поправяне на неточни данни за тях, държани от федерални агенции на САЩ по силата на Закона на САЩ за неприкосновеността на личния живот, беше одобрен от Камарата на представителите на 20 октомври 2015 г., приет от комисията по правосъдие на Сената на 28 януари 2016 г. и подписан от президента на САЩ Барак Обама на 24 февруари 2016 г.;

Х.  като има предвид, че приемането на Закона за съдебната защита беше основното предварително условие на Европейския парламент за даване на съгласие за рамково споразумение между ЕС и САЩ и важен аспект на преговорите относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

Ц.  като има предвид, че МСП съставляват 60% от предприятията, които зависят от Споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот, което им даде възможност да се възползват от рационализираните и икономически ефективни процедури по спазване, вместо да разчитат на задължителни фирмени правила или стандартни договорни клаузи, които осигуряват еквивалентно равнище на защита, но изискват значително по-големи инвестиции на административни ресурси, за да бъдат въведени; като има предвид, че МСП могат да извлекат най-голяма полза от новия Щит за личните данни;

Ч.  като има предвид, че неприкосновеността на личния живот и защитата на данните в САЩ са част от всеобхватна система за регулиране и защита на неприкосновеността на данните, по-специално по отношение на най-чувствителните категории лични данни, като тези в областта на здравето, финансите, електронните съобщения и малолетните и непълнолетните лица;

Ш.  като има предвид, че националните закони на държавите – членки на ЕС, относно наблюдението се характеризират с разнообразие и широко право на преценка, що се отнася до необходимостта от контрол и наличните предпазни мерки, с цел ограничаване на намесата в основните права и свободи;

1.  приветства приключването на преговорите между ЕС и САЩ относно Щита за личните данни след повече от две години на преговори между Европейската комисия и Министерството на търговията на САЩ;

2.  приветства приемането на Закона за съдебната защита от Конгреса на САЩ и припомня своето поддържано от години искане за такъв акт като предпоставка за финализирането на рамковото споразумение между ЕС и САЩ и за приключването на преговорите по Щита за личните данни;

3.  признава, че Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ съществено се различава от рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот, предвиждаща значително по-подробна документация, която налага по-конкретни задължения за дружествата, желаещи да се присъединят към рамката, включително нови проверки и баланси, които осигуряват условия за упражняване на правата на субектите на данни от ЕС, когато техните лични данни се обработват в САЩ;

4.  приветства признаването от страна на Работната група по член 29 на значителните подобрения, въведени с Щита за личните данни, в сравнение с рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот;

5.  отбелязва опасенията, изразени от Работната група по член 29, както и конструктивния й подход, и освен това подчертава, че принципът на ограничаване на запазване на данните, както е посочено в становището, следва първо да се поясни в Европейския съюз, тъй като положението и стандартите в ЕС са все още несигурни след решението на Съда на Европейския съюз от 2014 г.;

6.  отбелязва изявлението на председателя на Работната група по член 29, според което основните гаранции, установени от работната група, следва да се отнасят и за държавите – членки на ЕС;

7.  изразява съжаление, че процедурата по приемане на решението за адекватност не предвижда процес на официална консултация със съответните заинтересовани страни като предприятия, и по-специално организации, представляващи МСП;

8.  отбелязва, че докато рамката на сферата на неприкосновеност на личния живот не се позовава на никакви специфични ограничения относно достъпа на правителството на САЩ до данни, предавани на САЩ, документацията по рамката на Щита за личните данни вече включва обвързващи ангажименти от страна на правителството на САЩ под формата на писма от директора на Националната разузнавателна служба, държавния секретар на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ;

9.  подчертава, че от 2013 г. насам Конгресът и администрацията на САЩ приеха повече от двадесет реформи на законите и програмите за наблюдение, включително Закона на САЩ за свободата, който забранява събирането на масиви от данни, Президентския изпълнителен указ 28, който прави защитата на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи на лицата извън САЩ неразделна част от политиката на САЩ за наблюдение, измененията на Закона на САЩ за наблюдение на чуждите разузнавателни служби и Закона за съдебната защита, който прави мерките за осигуряване на защита на данните приложими за гражданите на ЕС; счита, че тези реформи са от решаващо значение при оценяването на ефекта от намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, както е посочено в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на ЕС;

10.  признава и приветства неотдавнашните инициативи, предприети от администрацията на САЩ и Конгреса на САЩ, като например Закона за защита на електронната поща, който беше единодушно одобрен от Камарата на представителите през април 2016 г. и който изменя Закона за неприкосновеността на електронните съобщения от 1986 г. (ECPA), както и приемането от Камарата на представителите през януари 2016 г. и от Сената през март 2016 г. на Закона за подобряване на свободата на информацията (FOIA), и решително подкрепя утвърждаването на законопроекта в закон, което показва значителни политически усилия от страна на САЩ с цел повишаване на защитата на неприкосновеността на личния живот на всички хора;

11.  приветства създаването на механизма на омбудсман в рамките на Държавния департамент на САЩ, който ще бъде независим от службите за национална сигурност и ще помогне да се осигури индивидуална защита и независим надзор;

12.  отбелязва със задоволство, че в рамките на Щита за личните данни, субектите на данни от ЕС имат няколко начина за предявяване на правни средства за защита в САЩ: първо, жалби могат да се подават пряко до дружеството или чрез Министерството на търговията след сезиране на орган по защита на данните, или до независим орган за решаване на спорове; на второ място, що се отнася до намесата в основните права за целите на националната сигурност, граждански иск може да бъде предявен пред съд на САЩ; подобни жалби могат да се разглеждат и от новосъздадения независим омбудсман; на последно място, жалбите относно намесата в основните права за целите на правоприлагането и обществения интерес могат да се разглеждат чрез искания за издаване на съдебни постановления или решения, които оспорват призовки; насърчава по-нататъшни насоки от Комисията и органите по защита на данните, които да направят всички тези правни средства за защита по-лесно достъпни и на разположение;

13.  приветства водещата роля, предоставена от рамката на Щита за личните данни на органите по защита на данните в държавите членки при разглеждането и проучването на жалби, свързани със защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и на семеен живот съгласно Хартата на основните права на ЕС, и при спирането на прехвърлянията на данни, както и задължението на Министерството на търговията на САЩ да взема решения по подобни жалби;

14.  припомня, че една от основните цели на ЕС в тази област трябва да бъде защитата на личните данни по пътя им към неговия основен международен търговски партньор и че Щитът за личните данни ще спомогне да се гарантира, че основните права на субектите на данни от ЕС са защитени по време на трансфера на данни;

15.  припомня също така, че правната сигурност, и по-специално ясните и единни правила, са ключов елемент за развитието и растежа на предприятията, по-специално МСП, и поради това предупреждава срещу всеки опит да се застраши финализирането на Щита за личните данни, вследствие на което хиляди дружества с всякакъв вид и размер – както в Европейския съюз, така и в Съединените щати – биха могли да се окажат изправени пред широко разпространена несигурност, в правен вакуум и засегнати от тежки последици за своята дейност и за своята способност да извършват стопанска дейност от двете страни на Атлантическия океан;

16.  подчертава, че МСП съставляват 60% от дружествата, които зависят от Споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот, и че МСП могат да извлекат най-голяма полза от новия Щит за личните данни; призовава Комисията, в тясно сътрудничество с националните органи по защита на данните, да осигури по-голяма яснота, точност и достъпност при прилагането и функционирането на Щита за личните данни за тези дружества;

17.  счита, че Щитът за личните данни е от решаващо значение за преодоляване на пропастта между европейските и американските подходи по отношение на неприкосновеността на личния живот и че поради това е крайно необходим за възстановяването на трансатлантическото доверие; изразява своята увереност, че когато стане установена рамка за спазване, Щитът за личните данни ще бъде обект на строг контрол от страна на регулаторните органи и на Комисията чрез годишния съвместен механизъм за преглед, като по този начин се гарантира неговата стабилност и правна валидност;

18.  призовава Комисията да изпълни изцяло своята отговорност в рамките на Щита за личните данни и периодично да прави преглед на адекватността на неговото финансиране и правните основания за това, с оглед да се гарантира, че личните данни са защитени по подходящ начин и че рамката функционира ефективно без ненужно накърняване на основните права като правото на неприкосновеност на личния живот и на сигурност, правото на получаване и разпространяване на информация и правото на стопанска инициатива, и да докладва ежегодно на Парламента относно своите конкретни констатации и средствата за справяне с тях;

19.  признава, че Щитът за личните данни е част от по-широк диалог между ЕС и трети държави, в това число Съединените щати, по отношение на неприкосновеността на данните, търговията, сигурността и свързаните с нея права и цели от общ интерес; призовава следователно всички страни да работят заедно за създаването и устойчивото подобряване на практически осъществими и хармонизирани международни рамки и национално законодателство, които да постигнат тези цели;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, Конгреса на САЩ и на администрацията на САЩ.

 

 

(1)

ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)

ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(3)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

(4)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf.

(5)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities.

Правна информация - Политика за поверителност