Πρόταση ψηφίσματος - B8-0623/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0623/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων

  19.5.2016 - (2016/2727(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Anna Maria Corazza Bildt εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0623/2016

  Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0623/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0623/2016
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0623/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων

  (2016/2727(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 6, 7, 8, 11, 16, 47 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (στο εξής "η οδηγία για την προστασία των δεδομένων")[1],

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις[2],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου[3],

  –  Απόφαση της Επιτροπής 2000/520/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 2000 (την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ροή δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (COM(2013)846),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από την προοπτική των πολιτών της ΕΕ και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (την ανακοίνωση περί ασφαλούς λιμένα) (COM(2013)0847)

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων (EΕ:C:2015:650),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-362/14 (Schrems), (COM(2015) 566),

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης Schrems της 3ης Φεβρουαρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη το αμερικανικό νομοσχέδιο του 2015 περί δικαστικής προσφυγής το οποίο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και κατέστη νόμος στις 24 Φεβρουαρίου 2016 (H.R.1428),

  –  έχοντας υπόψη τον αμερικανικός νόμος περί ελευθερίας του 2015[4],

  –  έχοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ που ορίζονται στην προεδρική οδηγία πολιτικής αριθ. 28 (PPD-28)[5],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 29ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διατλαντικές ροές δεδομένων: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών διασφαλίσεων» (COM(2016)0117),

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 01/2016 της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και το δικαίωμα άσκησης επιχείρησης, είναι όλα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία πρέπει να προστατεύονται και να εξισορροπούνται ως προς τα άλλα στην ΕE στο πλαίσιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί αυτών των δικαιωμάτων επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η ΕΕ, ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων· ότι το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την επιδίωξη στόχων γενικού ενδιαφέροντος συνεχώς εξελίσσεται·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % του Παγκόσμιου ΑΕΠ, το 25 % των παγκόσμιων εξαγωγών και πάνω από το 30 % των παγκόσμιων εισαγωγών· ότι η οικονομική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, δεδομένου ότι οι συνολικές διατλαντικές εμπορικές ανταλλαγές το 2014 είχαν αξία 1,09 τρισεκ. USD, σε σύγκριση με τις συνολικές εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ με τον Καναδά και την Κίνα που είχαν αξία αντιστοίχως 741 δισεκ. USD και 646 δισεκ. USD·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική επενδυτική σχέση είναι επίσης η μεγαλύτερη στον κόσμο, δεδομένου ότι το συνολικό επενδυτικό απόθεμα που έχουν επενδύσει μεταξύ τους οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αξίζει γύρω στα 4 τρισεκ. USD·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές δεδομένων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, που ανέρχονται σε περίπου 15 terabits ανά δευτερόλεπτο, είναι, με μεγάλη διαφορά, οι μεγαλύτερες παγκοσμίως – περίπου κατά 55% μεγαλύτερες από τις ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ασίας και κατά 40% μεγαλύτερες από τις ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα προσπέλασης, συγκέντρωσης και μεταφοράς δεδομένων πέρα από σύνορα συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση του διαδικτύου και ότι ο όγκος των διατλαντικών ροών δεδομένων αντικατοπτρίζει τη διείσδυση του διαδικτύου στις ΗΠΑ και την ΕΕ, η οποία ανέρχεται περίπου στο 85% στις ΗΠΑ και στο 90% στην ΕΕ, καθώς και τη σημασία των δεδομένων στη στήριξη και υποβοήθηση της διμερούς οικονομικής σχέσης·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ έχουν πρωταρχική σημασία για το εμπόριο και τις επενδύσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, δεδομένου ότι οι καταναλωτές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο για να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από τις αγορές ο ένας του άλλου, ενώ παράλληλα οι διατλαντικές συναλλαγές και υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων είναι μια πραγματικότητα, η ελεύθερη ροή δεδομένων για ενδοεταιρικούς σκοπούς έχει γίνει καθημερινή ρουτίνα, ενώ οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων που παρέχουν πρόσβαση στο υπολογιστικό νέφος στις ΗΠΑ και την ΕΕ στηρίζεται στις διασυνοριακές ροές δεδομένων·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές ροές δεδομένων δημιουργούν επίσης ευκαιρίες για την ΗΠΑ και την ΕΕ προκειμένου να επεκτείνουν τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις με τον αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο επεκτείνεται παγκοσμίως, κάτι που αναδεικνύει το δυναμικό ανάπτυξης του επιγραμμικού διεθνούς εμπορίου και την ανάγκη για ελεύθερες ροές δεδομένων·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν καθοριστικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, και αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της απασχόλησής τους, και ότι η ελεύθερη ροή δεδομένων έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες προκειμένου οι ΜΜΕ να επιδοθούν σε διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές και να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές άλλων ηπείρων·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των οικονομιών των ΗΠΑ και της ΕΕ καθιστούν τη διασυνοριακή ροή δεδομένων κεφαλαιώδες στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε εγχώρια και σε παγκόσμια κλίμακα, ιδίως για όσες επιχειρήσεις επιδίδονται σε ηλεκτρονικό εμπόριο, και ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους καθαρούς εξαγωγείς ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών στον κόσμο·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξήγαγε το 2012 ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες αξίας 465 δισεκ. USD και εισήγαγε μόλις 297 δισεκ. USD, αποκομίζοντας εμπορικό πλεόνασμα 168 δισεκ. USD· ότι το 2014 οι αμερικανικές εισαγωγές ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών από την ΕΕ αντιπροσώπευαν το 54% του συνόλου των διμερών εισαγωγών υπηρεσιών·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες αποτέλεσαν καταλύτη της ανάπτυξης της οικονομίας του διαδικτύου στην Ευρώπη, όπου περισσότεροι από 400 000 Ευρωπαίου κατασκευάζουν κινητές εφαρμογές, ενώ η ευρύτερη οικονομία των εφαρμογών υποστήριζε 1,8 εκατ. ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας το 2013, συνεισφέροντας 17,5 δισεκ. EUR στην οικονομία της ΕΕ· ότι η αγορά των εφαρμογών αποτελεί μια παγκόσμια, ψηφιακή αγορά·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οδηγία της ΕΕ περί Προστασίας Δεδομένων που εγκρίθηκε το 1995 και η οποία διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, πρόκειται να αντικατασταθεί στο εγγύς μέλλον από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)· ότι ο GDPR προβλέπει ότι η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ σε τρίτες χώρες μπορεί να συμβεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η διαπίστωση επάρκειας, που αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, εφόσον έχει ληφθεί διαπίστωση στην Επιτροπή σύμφωνα με την οποία παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής οι ακόλουθες χώρες και εδάφη: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδάς, Φερόες Νήσοι, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϊ, Ουρουγουάη, Ισραήλ, Ελβετία και Νέα Ζηλανδία έχουν αναγνωρισθεί ότι προσφέρουν επαρκή επίπεδα προστασίας των δεδομένων, ενώ οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν αναγνωρισθεί επαρκείς προκειμένου για τη μεταφορά μητρώων ονομάτων επιβατών·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουλίου 2000 η Επιτροπή αναγνώρισε τις Αρχές Ασφαλούς Λιμένα για την Ιδιωτικότητα και τις Συναφείς Συχνές Ερωτήσεις που εκδόθηκαν από το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, ως παρέχουσες επαρκή προστασία για τους σκοπούς της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ, και ότι αυτή η απόφαση περί ασφαλούς λιμένα επέτρεψε τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών από την ΕΕ σε αμερικανικές εταιρείες οι οποίες έχουν προσυπογράψει τις αρχές Ασφαλούς Λιμένα·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014 οι ΗΠΑ και η ΕΕ αναδιαπραγματεύονται το πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα μετά τις διαρροές και τις αποκαλύψεις του Edward Snowden και τις καταγγελίες για μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ από το πρόγραμμα παρακολούθησης της NSA και τη χρήση των δεδομένων που συγκεντρώνονταν από ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ, με στόχο να αντιμετωπιστεί η απώλεια εμπιστοσύνης της ΕΕ σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταβιβάζονται στις ΗΠΑ·

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαπίστωση της Επιτροπής βάσει του πλαισίου Ασφαλούς Λιμένα, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών πληροφοριών της ΕΕ είναι άκυρη, με αποτέλεσμα να ανακύψει η επείγουσα ανάγκη να περατωθούν διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ στις ΗΠΑ·

  ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της απόφασης Schrems, η Επιτροπή επανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για ένα ανανεωμένο πλαίσιο με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εξέφρασε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Επιτροπή και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο για διατλαντικές ροές δεδομένων στις 2 Φεβρουαρίου 2016, την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα·

  ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότηση 01/2016 η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 χαιρέτισε τις σημαντικές βελτιώσεις που επιφέρει η Ασπίδα Προστασίας για την ιδιωτικότητα σε σύγκριση με την απόφαση Ασφαλούς Λιμένα και ότι διαπίστωσε ειδικότερα ότι η προσθήκη βασικών ορισμών, οι μηχανισμοί που θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η εποπτεία του καταλόγου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα και οι υποχρεωτικές πλέον εξωτερικές και εσωτερικές εξετάσεις συμμόρφωσης αποτελούν θετικό βήμα προόδου· ότι η Ομάδα Εργασίας εξέφρασε επίσης έντονες ανησυχίες σχετικά τόσο με τις εμπορικές πτυχές όσο και την πρόσβαση δημόσιων αρχών σε δεδομένα που μεταβιβάζονται βάσει της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα·

  Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία έγκρισης απόφασης επάρκειας δεν προβλέπει επίσημη και κατάλληλη διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους στους οποίους έχει εφαρμογή, και ιδίως με εταιρείες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες ο αντίκτυπος είναι σημαντικός·

  ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αμερικανικός Νόμος περί Δικαστικής Προσφυγής, ο οποίος προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες άλλων συμμάχων των ΗΠΑ το δικαίωμα να εξετάζουν και να διορθώνουν ανακριβείς πληροφορίες που τους αφορούν και οι οποίες κατέχονται από ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ βάσει του Αμερικανικού Νόμου περί Ιδιωτικότητας εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Οκτωβρίου 2015, ψηφίστηκε από τη Δικαστική Επιτροπή της Γερουσίας στις 28 Ιανουαρίου 2016 και υπογράφτηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Barack Obama στις 24 Φεβρουαρίου 2016·

  ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του Νόμου περί Δικαστικής Προσφυγής ήταν η βασική προϋπόθεση που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συγκατατεθεί στην Συμφωνία-Ομπρέλα ΕΕ-ΗΠΑ, και αποτελούσε σημαντική πτυχή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα·

  ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιπροσώπευαν το 60% των εταιρειών που βασίζονταν στη συμφωνία περί Ασφαλούς Λιμένα, που τους επέτρεπε να επωφελούνται από εξορθολογισμένες και οικονομικά αποτελεσματικές διαδικασίες συμμόρφωσης αντί να βασίζονται σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, οι οποίες εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας αλλά απαιτούν αισθητά μεγαλύτερη επένδυση σε διοικητικούς πόρους προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή· ότι οι ΜΜΕ αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη νέα Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα·

  ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων στις ΗΠΑ είναι ενταγμένη σε ένα συνολικό σύστημα για τη ρύθμιση και τη προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τις πιο ευαίσθητες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκείνες που αφορούν την υγεία, τα οικονομικά, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τους ανηλίκους·

  ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές νομοθεσίες περί επιτήρησης των κρατών μελών της ΕΕ χαρακτηρίζονται από ποικιλία και ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς την ανάγκη επιτήρησης και τις διασφαλίσεις που υπάρχουν για να περιορίζεται η παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες·

  1.  χαιρετίζει την περάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα, ύστερα από περισσότερα από δύο έτη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ·

  2.  χαιρετίζει την έγκριση του Νόμου περί Δικαστικής Προσφυγής από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και υπενθυμίζει το από μακρού αίτημά του για έναν τέτοιο νόμο ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της Συμφωνίας-Ομπρέλας ΕΕ-ΗΠΑ και για την περάτωση των διαπραγματεύσεων για την Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα·

  3.  αναγνωρίζει ότι η Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα διαφέρει ουσιαστικά από το πλαίσιο του Ασφαλούς Λιμένα, δεδομένου ότι προβλέπει αισθητά λεπτομερέστερη τεκμηρίωση η οποία υποβάλλει πιο συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εταιρείες που είναι πρόθυμες να προσχωρήσουν στο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων νέων ελέγχων και διασφαλίσεων που εξασφαλίζουν ότι τα υποκείμενα δεδομένων της ΕΕ μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους όταν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία στις ΗΠΑ·

  4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 αναγνώρισε τις αισθητές βελτιώσεις που επιφέρει η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα σε σύγκριση με το πλαίσιο του Ασφαλούς Λιμένα

  5.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες που διατυπώνει η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 και την εποικοδομητική της προσέγγιση και περαιτέρω τονίζει ότι η αρχή του περιορισμού της διατήρησης δεδομένων, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, πρέπει καταρχάς να διευκρινισθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η κατάσταση και οι κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ χαρακτηρίζονται ακόμα από αβεβαιότητα ύστερα από την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ το 2014·

  6.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 σύμφωνα με την οποία οι βασικές εγγυήσεις που εντοπίζονται από την Ομάδα Εργασίας πρέπει να ισχύουν επίσης για τα κράτη μέλη της ΕΕ·

  7.  εκφράζει τη λύπη του διότι η διαδικασία έγκρισης της απόφασης επάρκειας δεν προβλέπει επίσημη διαδικασία διαβούλευσης με σχετικούς ενδιαφερόμενους όπως είναι οι εταιρείες, και ιδίως με οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ·

  8.  παρατηρεί ότι, ενώ το πλαίσιο του Ασφαλούς Λιμένα δεν αναφερόταν σε οποιουσδήποτε συγκεκριμένους περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε δεδομένα που μεταβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τεκμηρίωση του πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα περιέχει πλέον δεσμευτικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τη μορφή επιστολών από τον Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ·

  9.  τονίζει ότι μετά το 2013 το Κογκρέσο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν θεσπίσει περισσότερες από 20 μεταρρυθμίσεις των νόμων και των προγραμμάτων που αφορούν την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Νόμου περί Ελευθερίας, ο οποίος απαγορεύει τη μαζική συγκέντρωση δεδομένων, της Προεδρικής Οδηγίας Πολιτικής αριθ. 28, η οποία αναδεικνύει την προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικότητα και των ατομικών ελευθεριών ατόμων εκτός ΗΠΑ σε αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής παρακολουθήσεων των ΗΠΑ, τις τροποποιήσεις του Νόμου για την Παρακολούθηση Ξένων Υπηρεσιών Πληροφοριών και ο Νόμος περί Δικαστικής Προσφυγής, ο οποίος επεκτείνει τα μέτρα προστασίας των δεδομένων σε πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι καίριες προκειμένου να αξιολογηθεί η επίπτωση της παρέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

  10.  αναγνωρίζει και χαιρετίζει τις πολύ πρόσφατες πρωτοβουλίες που έλαβαν η κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Κογκρέσο των ΗΠΑ όπως το Νομοσχέδιο για την Ιδιωτικότητα των Ηλεμηνυμάτων, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα τον Απρίλιο του 2016 και τροποποιεί τον Νόμο για την Ιδιωτικότητα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECPA) του 1986, καθώς και την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 2016 και από τη Γερουσία το Μάρτιο του 2016, τον Νόμο για τις Βελτιώσεις στην Ελευθερία των Πληροφοριών (FOIA), και υποστηρίζει ένθερμα την υπογραφή του νομοσχεδίου ώστε να αποτελέσει νόμο καταδεικνύοντας έτσι τις ουσιαστικές πολιτικές βελτιώσεις που καταβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ενισχύσουν την προστασία της ιδιωτικότητας για όλα τα πρόσωπα·

  11.  χαιρετίζει τη δημιουργία μηχανισμού Διαμεσολαβητή εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και θα βοηθήσει να εξασφαλισθεί η ατομική προσφυγή και η ανεξάρτητη εποπτεία·

  12.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, βάσει του πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα, τα υποκείμενα δεδομένων της ΕΕ έχουν περισσότερους από έναν τρόπους πρόσβασης σε ένδικα μέσα στις ΗΠΑ: πρώτον, καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν είτε απευθείας στην εταιρεία είτε μέσω του Υπουργείου Εμπορίου ύστερα από παραπομπή από Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPA) ή σε ανεξάρτητο όργανο επίλυσης διαφορών· δεύτερον, όσον αφορά την παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα για λόγους εθνικής ασφάλειας, μπορεί να ασκηθεί αστική αγωγή σε δικαστήριο των ΗΠΑ· παρόμοιες καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβληθούν στον πρόσφατα θεσπισθέντα ανεξάρτητο Διαμεσολαβητή· τέλος, καταγγελίες για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για λόγους επιβολής του νόμου και δημόσιου συμφέροντος μπορούν να προωθηθούν με αιτήσεις αμφισβήτησης κλητεύσεων· ενθαρρύνει την παροχή περαιτέρω οδηγιών από την Επιτροπή και τις DPA έτσι ώστε όλα αυτά τα ένδικα μέσα να καταστούν περισσότερο προσιτά και διαθέσιμα·

  13.  χαιρετίζει τον εξέχοντα ρόλο που επιφυλάσσει το πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα στις DPA των κρατών μελών σε σχέση με την εξέταση και διερεύνηση αξιώσεων που συνδέονται με την προστασία των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και την οικογενειακή ζωή βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σε σχέση με την αναστολή της μεταβίβασης δεδομένων, καθώς και την υποχρέωση με την οποία επιφορτίζεται το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου να διευθετεί παρόμοιες καταγγελίες·

  14.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ στο θέμα αυτό πρέπει να είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που διοχετεύονται προς τον βασικό διεθνή εμπορικό εταίρο της και ότι η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων της ΕΕ προστατεύονται κατά τη μεταφορά των δεδομένων·

  15.  υπενθυμίζει επίσης ότι η ασφάλεια δικαίου, και ειδικότερα οι σαφείς και ομοιόμορφοι κανόνες αποτελούν κεφαλαιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση επιχειρήσεων και ιδίως ΜΜΕ και κατά συνέπεια προειδοποιεί για οποιαδήποτε προσπάθεια να τεθεί εν αμφιβόλω η οριστικοποίηση της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα, ενδεχόμενο που θα οδηγούσε χιλιάδες εταιρείες κάθε τύπου και μεγέθους – τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες– να αντιμετωπίσουν εκτεταμένη αβεβαιότητα να βρεθούν σε νομικό κενό και να υποστούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στην ικανότητα να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού·

  16.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσώπευαν το 60% των εταιρειών που βασίζονταν στη συμφωνία περί Ασφαλούς Λιμένα και ότι οι ΜΜΕ αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη νέα Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα· καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις DPA να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια, ακρίβεια και προσπελασιμότητα σε σχέση με την εφαρμογή και τη λειτουργία της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα για τις εταιρείες αυτές·

  17.  θεωρεί ότι η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής προσέγγισης στην ιδιωτικότητα και ότι κατά συνέπεια είναι κεφαλαιώδης για την αποκατάσταση της διατλαντικής εμπιστοσύνης· εκφράζει την πεποίθησή του ότι, καθώς θα αποτελέσει ένα καθιερωμένο πλαίσιο συμμόρφωσης, η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή μέσω της ετήσιου μηχανισμού κοινής επανεξέτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευρωστία της και η νομική ισχύς της·

  18.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει στο ακέραιο τις ευθύνες της βάσει του πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα, σε σχέση με την περιοδική επανεξέταση της διαπίστωσης επάρκειας και της νομικής της αιτιολόγησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται επαρκώς όσο και ότι το πλαίσιο λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς περιττή περιστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, το δικαίωμα λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και το δικαίωμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητα, και να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα ευρήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης·

  19.  αναγνωρίζει ότι η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα είναι μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, το εμπόριο, την ασφάλεια και συναφή δικαιώματα και στόχους κοινού ενδιαφέροντος· καλεί κατά συνέπεια όλα τα μέρη να συνεργασθούν για τη δημιουργία και τη σταθερή βελτίωση πρακτικών, εναρμονισμένων διεθνών πλαισίων και εγχώριας νομοθεσίας που θα επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους·

  20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.